Ams Monster

Folket mot AMS

Distriktsenergi ved Knut Lockert kommenterer dommen fra lagmannsretten

Publisert 28. august 2020

Sist oppdatert 30. januar 2021


Knut Lockert daglig leder i Distriktsenergi og redaktør av Distriktsenergi.no sprer sin propaganda med sine kommentarer på dommen fra Hålogaland lagmannsrett. Lockert som er utdannet jurist, burde ha satt seg bedre inn i gjeldende lovverk før han ytrer seg mot bedre vitende.

Merk at dommen fra Hålogaland lagmannsrett ble i august anket til høyesterett. Dommen er da ikke rettskraftig hvis noen av nettselskapene prøver seg med å ta en spansk en mot kunden.

Motto til Distriktsenergi

"Rett til avlesning og rett til å ta gebyr"

Til Lockert: "Ja, selvfølgelig kan nettselskapene ta gebyr siden det er en tariff, men nettselskapene kan ikke ta med kundespesifikke kostnader som er dekket av fastleddet"

Lockert sier: At tiden for å lure på hva som er gjeldende regelverk er snart over og et gode for kundene stemmer ikke når nettselskapene ikke tar hensyn til kundens rettigheter etter lovverket. 

Distriktsenergi - Rett til ta gebyr

Distriksenergi: "Nå ryddes det i dette fra RME´s side. Det liker vi".
- Kanskje Distriktsenergi burde rydde opp i sitt eget hus først blant sine medlemmer som har trakassert kundene med å bedrive maktmisbruk av sitt monopol på nettjenester til kunden. Det ville vi kunder like som har prøvd å gjøre det ryddig!

Knut Lockert

Knut Lockert starter med å referere til at RME har pålagt nettselskapene å bytte ut elektrisitetsmålerne. Nei, NVE har ikke pålagt nettselskapene å bytte målere. Nettselskapene er pålagt å installere AMS etter forskriften. Les ams.monster sine kommentar på Lockert sin uvitenhet rundt lovverket lenger ned.

Bransjen må slutte å høre på hva NVE mener de skal gjøre som ikke angår kunden. Nettselskapene må begynne å sette seg inn i lovverket som de er pliktige til å følge. Det virker som bransjen har i over lang tid opparbeid sitt eget lovverk i lovverket en det man finner på lovdata.no som har gått under radaren for folk flest med de lovbruddene nettselskapene holder på med slik som å kreve legeattest.

Les også
Nettselskapene har ikke behandlingsgrunnlag fra Datatilsynet for å behandle helseopplysninger

Knut Lockert som daglig leder for Distriktsenergi, en medlemsorganisasjon for nettselskapene avslører ukulturen og inkompetansen i bransjen rundt AMS installasjonen. Hvis Lockert har advokatlisens, bør han snarest levere den tilbake og finne seg noe annet å gjøre. Han er jo helt fjern på hva han snakker om.

Ams.monster har fått kommentar fra en kunde som har vært i kontakt med Knut Lockert angående distriktsenergi.no artikkelen på  dommen fra Trondenes tingrett. Saken ble behandlet som en småkravsprosess. Kunden tapte, men anket til lagmannsretten. Lockert som er jurist viste ikke hva en småkravsprosess var for noe siden saken gikk som en forenklet saksbehandling etter tvisteloven som ikke fremkommer i artikkelen.

Hva skal man si når Lockert prøver igjen med falske nyheter med å bruke sin elendige juridiske kompetanse. Vet ikke hva det er med disse folkene som arbeider i energibransjen som ikke ønsker å gjøre ting riktig.

Les også
Gebyr dommen fra Trondenes Tingrett – En oppklaring på hva dette gikk ut på

Lockert starter med å si:

"Adgangen til måleren reguleres i dag både i avregningsforskriften og i de standardavtalene som finnes mellom kundene og nettselskapene"

Kommentar: Snakker Lockert om AMS eller måleenheten? Har Lockert faktisk lest hva som står i avregningsforskriften og ikke minst nettleieavtalen som nettselskapene har med kundene? Vet han ikke at § 4-1. Plikt til å installere AMS gjelder kun for nettselskapene? Og § 3‐3. Avlesning av målepunkt gjelder for profilavregnende målepunkt, dvs. manuelle avlesninger fra kunden.

Hvorfor blander Lockert inn kundene i forskriften når den gjelder kun for nettselskapene? Kunden skal kun forholde seg til den privatrettslige nettleieavtalen som ble sist oppdatert i 2007, fire år før AMS ble innlemmet i forskriften i 2011. I nettleieavtalen er det ikke tatt med et avtalepunkt om at kunden er pliktig til å installere kommunikasjonsenheten i strømmåleren ved et målebytte som nettselskapene påstår. Kunden er kun pliktig til å bytte selve målenheten etter nettleieavtalen hvis nettselskapet ønsker det, men ikke et krav i forskriften som bransjen påstår. Bransjen har totalt misforstått hva faktisk AMS går ut på.

Hva betyr de tre ordene AMS?

Klikk her og les hva Vokks Nett stilte spørsmål til NVE om begrepene rundt ordet "AMS-måler med og uten kommunikasjonsenhet" som bekrefter uvitenheten i NVE på det man tar opp. Noen nettselskaper ser ut som å ha skjønt hva AMS faktisk går ut på. Når man bruker det NVE oppfunnet ordet "AMS-måler" istedenfor en smartmåler som er det riktige ordet å kalle den nye måler for blir det bare misforståelser. Hva måler da en slik AMS-måler? Når man har vann og gass målere med AMS funksjonalitet.

NVE som tilsyns- og forskriftsmyndighet for nettselskapene har ikke skjønt hva de tre ordene AMS egentlig går ut på i sine uttalelser: 

Det er tydelig at AMS er ett av de vanskeligste ordene å forstå blant deler av befolkningen de siste årene. Det ligger i selve navnet hva det er for noe. Avanserte måle- og styresystem, består av hva navnet sier, avansert måleutstyr og
styresystem.

Les også
Hva er en måleutstyr etter nettleieavtalen
hva er AMS

Lockert sier:

"Nettselskapene er pålagt å skifte målerne og da bør regelverket være soleklart"

Kommentar: Nei, nettselskapene er ikke pålagt å bytte måleren hos kunden i henhold til det soleklare regelverket som Lockert refererer til. Viser til svar fra NVE. Det er nettselskapene som er pålagt å installere AMS etter avregningsforskriften § 4-1. Plikt til å installere AMSMerk at det står ingenting i forskriften at dette gjelder en strømmåler. Den enkle jussen burde Lockert som jurist ha skjønt.

Vet Lockert hva slags del av AMS kunden egentlig skal få installert i sitt private hjem etter ordlyden i forskriften? Vet Lockert hva den nye avanserte strømmåleren (smartmåleren) består av flere separerte juridiske komponenter? AMS har ingenting med strømmåleren å gjøre etter nettleieavtalen.

Nettleieavtalen regulerer måleenheten og avregningsforskriften regulerer kommunikasjonsenheten (AMS). Og kommunkasjonsenheten er ikke kunden pliktig til å installere. Nettleieavtalen ble sist oppdatert i 2007. Da var standarden for en strømmåler, en måleenhet etter nettleieavtalen. Man må bruke forskrift som var gjeldende det året nettleieavtalen ble sist oppdatert. Forskrifter har ikke tilbakevirkende kraft på inngåtte avtaler. Det burde Lockert vite som jurist hvis han kan sitt fag.

Kan Lockert henvise til hvor det faktisk står i forskriften at nettselskapene er pliktig til å bytte måleren? Det har ams.monster problemer med å finne ut av.

Til opplysning har NVE bekreftet i brev til advokatfirmaet Schjødt as at kunden ikke er pålagt et målerbytte når kunden ikke vil ha AMS og heller ikke pålagt en kontrollavlesning. Klikk her for å lese. Følger ikke Lockert med som daglig leder for sine medlemmer på hva NVE foretar seg i svar til andre? 

Les også
Advokatfirmaet Schjødt AS har sendt brev til NVE om avklaring av avlesningsgebyret

Til og med tingretten i Kristiansand har i sin kjennelse fra september 2018 skjønt den juridiske forskjellen på en strømmåler og AMS som nettselskapene ikke skjønner når man leser deres informasjon til kunden. Les mer om den her.

AMS dom i tingretten kunden har ikke plikt til å installere AMS
Les også
Hva er et måleutstyr etter nettleieavtalen

Lockert sier følgende:

"Nettselskapene har ansvaret for alle målere og målerverdier i sitt konsesjonsområde og de har derigjennom ansvaret for å skifte ut og vedlikeholde målerne"

Kommentar: Det er korrekt at nettselskapene har ansvaret og eier måleutstyret. Men vi snakker om en kommunikasjonsenhet som er en separat del i den avanserte strømmåleren, kalt smartmåler. Lockert må lese hele avregningsforskriften § 3-3. Avlesning av målepunktOg § 3‐3 pålegger heller ikke nettselskapet å utføre kontroll avlesning én gang pr. år når kunden avleser og sender inn måling minst én gang i løpet av året. Om nettselskapene ønsker å gjøre dette på eget initiativ, kan nettselskapene ikke pålegge kunden å betale for dette, jf. nettleieavtalen § 5‐3 tredje ledd. "Den som forlanger måleutstyret kontrollert, dekker kostnadene ved kontrollen".

Og når nettselskapene preiker om en kontrollavlesning hos kunden, gjelder det for kunder som ikke sender i måleravlesning til nettselskapet. Les svaret fra NVE her. Har Lockert glemt av hva NVE faktisk skrev i brevet til dem?

Da må nettselskapet ut å kontrollere måleren. Det er det § 3‐3 faktisk sier. Nettselskapene gjør denne tabben å blande inn kunder som faktisk leser av sin måler og sender inn sine avlesninger. Dette har ikke nettselskapene klart å forstå siden de er så opptatt å referere til hva NVE mener de skal gjøre. 

I § 3‐3 fjerde ledd sier følgende: "Nettselskapene skal registrere alle måleravlesninger fra sluttbruker".

Slik Lockert fremstiller det skal nå kunden betale ekstra gebyr etter innføringen av AMS for å utføre nettselskapet sitt ansvar etter avregningsforskriften § 3‐3 . Jeg påpeker at forskriften ikke er forandret etter innføringen av AMS. Hvor urimelig skal dette bli bare for at Lockert med sine medlemmer og NVE mener det. Dette er galskap satt i AMS system!

avregningsforskriften

Lockert sier:

"RME har fått innspill om at nettselskapene i noen tilfeller likevel blir nektet adgang til elektrisitetsmåleren og at plikten sluttbrukeren har til å gi nettselskapet adgang til måleren, bør følge tydelig av forskriften"

Kommentar: Plikten til å gi nettselskapet adgang til måleren er er uproblematisk for kunden. Den er regulert av nettleieavtalen nettselskapet har med kunden. Helt unødvendig å ha i forskriften når plikten gjelder kun for nettselskapet som kunden ikke trenger å ta hensyn til utenom at nettselskapet kan argumentere for det.

Lockert sier:

"Noe av fordelen med ny måler er jo som kjent at disse har automatisk avlesning. Manuell avlesning blir med disse nye målerne historie..."

Kommentar: Jammen Lockert, avregningsforskriften § 3‐3 har ikke blitt oppdatert etter innføringen av AMS fra 1.1.2019. Forskriften § 3‐3 ble sist oppdatert i 2002, altså 9 år før AMS ble innlemmet i forskriften i 2011.

Måleravlesning er ikke blitt historie etter innføringen av AMS, Lockert skriver nye målere som er feil. Det gjelder innføring av AMS og kommunikasjonsenheten i måleren som sender måletallene til nettselskapet sitt datasystem. Målere er ikke nevnt  forskriften.

Og når Lockert nevner automatisk avlesning, så burde han vite at alle målere, både nye og gamle er automatiske. Hvis måleren ikke er automatisk, hvordan skal måleren klare lese av strømmen? Lockert mener vel kommunikasjonsenheten som sender måletallene til nettselskapet som blir lagret lokalt i målenheten? Lockert har ikke skjønt at den nye strømmåleren består av to forskjellige komponenter. Ikke rart at det blir surr når interesseorganet og daglig leder for nettselskapene ikke skjønner hva AMS egentlig går ut på.

NVE som forskriftsmyndighet har gitt nettselskapene muligheter til å gi to lovlige fritak etter avregningsforskriften § 4-1. Plikt til å installere AMS a) og b) for målere uten kommunikasjonsenhet. Kunder som får fritak blir nødt til å lese av måleren manuelt.

Lockert: Hvordan kan manuell avlesning være historie da? Nettselskapene blir nødt til å opprettholde to systemer for måleravlesning som de nå ønsker at kunden skal betale for i et urimelig gebyr. Husk at det er NVE som har gitt nettselskapene muligheten til å gi fritak etter forskriften. Det er NVE som påfører nettselskapene denne kostnaden, ikke kunden. Dette må Lockert ta opp med NVE hvorfor de har gjort det.

Les også
Nettselskapene har ikke behandlingsgrunnlag fra Datatilsynet for å behandle helseopplysninger

§ 3‐3. Avlesning av målepunkt gjelder fortsatt for profilavregnende målepunkt, dvs. manuelle avlesninger. Det står ingenting i forskriften at dette gjelder for kunder med AMS delen i måleren. Det er ingen forskjell på avregningsforskriften § 3‐3 verken før eller etter innføringen av AMS.

Om kunden sender inn avlesning eller at det er kommunikasjonsenheten i måleren som gjør det er akkurat det samme. Måledataene kommer til samme plass. AMS ved kommunikasjonsenheten i måleren er bare en leveringsmåte av avlesningsdataene til nettselskapet. Og om kunden gjør det manuelt er det bare en annen leveringsmåte.

Lockert: Hvorfor tilegner du ting i forskriften som ikke står der? Hører du bare på hva NVE sier eller er det av uvitenhet og mangel på kompetanse? Ja takk, begge deler!

Lockert sier om størrelsen på gebyret:

"Men vi mener at beløpet er satt for lavt. 1500 kroner gjenspeiler ikke kostnadene til selskapene med manuell avlesning. I praksis må de ut årlig for å avlese disse målerne og kostnadene bør settes høyere. Selskapene har så langt dokumentert kostnader på 3-4000 kroner ved slike jobber".

Kommentar: Vi snakker ikke om kostnadene nettselskapene som er dekket av en annen paragraf i kontrollforskriften § 14-2 a). Dette skal ikke kunden betale for. Slik Lockert sier det må kunden betale fastleddet to ganger. 

Disse kostnadene går innenfor tildelt inntektsramme til nettselskapene etter kontrollforskriften § 13-1 g) tariffene skal gi nettselskapet inntekter til dekning av kostnader innenfor tildelt inntektsramme, kostnader i overliggende nett, innbetalt eiendomsskatt og lovpålagt innbetaling til energifond. Dette er det NVE som regulerer.

Husk at man snakker om merkostnadene i gebyret som kommer i tillegg til kundespesifikke kostnadene som fastleddet (nettleie fastbeløp) skal dekke som kunden allerede betaler for i dag. Lockert må slutte å mene, men forholde seg til ordlyden i forskriften som ikke er en mening. Lockert har glemt av at kundene betaler et fastledd når han prater om kostnader.

Nettselskapene prøver nå å lure til seg gratis inntekter som er ikke tatt med i inntektsrammen til nettselskapene på hvor mye de kan tjene. Snakk om kynisk bransje bare for at NVE ikke har peiling på hva de snakker om. Nettselskapene tror at kostnadene i gebyret er utenfor inntektsrammen på grunn av NVE sine uttalelser. Det er ikke korrekt.

Les også
NVE har bekreftet at kunder ikke kan bli krevd for samme kostnader to ganger

Spørsmål til Lockert: Hvorfor betaler kunden da et fastledd, og hva skal fastleddet dekke av kostnader? Det vil ingen nettselskaper og NVE snakke noe om hva kontrollforskriften sier om fastleddet siden det ikke passer inn i deres agenda.

§ 14-2.Utforming av tariffer for ordinære uttak i distribusjonsnettet
I distribusjonsnettet skal kunder uten effektavregning avregnes etter et fastledd og et energiledd, slik at:

a) fastleddet dekker kundespesifikke kostnader og en andel av de øvrige faste kostnadene i nettet.

§ 1-3. Definisjoner
I denne forskrift menes med i niende ledd:
Kundespesifikke kostnader: Kostnader knyttet til kundehåndtering, herunder måling, avregning, fakturering, tilsyn mv.

NVE kostnader i gebyr

Kan juristen Lockert svare på dette spørsmålet?

En annen ting man ikke finner noe svar på er følgende; Alle, NVE og nettselskapene er så opptatt av hva brukere uten kommunikasjonsenhet påfører nettselskapene av kostnader til manuell avregning.

Hva med de kundene som har kommunikasjonsenhet (97%) og nettselskapene lenger ikke har behov for å få dekket inn kostnadene med manuell avregning? Nettselskapene krever enda inn denne kostnaden gjennom fastleddet, da fastleddet er det samme for både kunder med og uten kommunikasjonsenhet. Det ville ha vært mer rettferdig at kunder som har måler med kommunikasjonsenhet får ett lavere fastledd, hvor disse kostnadene er tatt ut.  

Hvorfor er ikke dette et tema hos nettselskapene når de krever inn ulovlige merkostnader i et gebyr fra kundene?

Det er merkelig at nettselskapene klarte å levere akkurat de samme tjenestene med dekning i fastleddet for 2018, altså før innføringen av AMS, mens fra 2019 etter innføringen av AMS skal nettselskapene ha et fastledd + for merkostnader i et årlig gebyr i tillegg til fastleddet hvor nettselskapene klarte seg i 2018 og tidligere år med disse kundespesifikke kostnadene i fastleddet. Det er noe som ikke henger på greip i argumentasjonen fra nettselskapene.

Kunder som far fått montert AMS, dvs. måler med kommunikasjonsenhet, burde nå stille dette spørsmålet til sitt nettselskap og be om å få et lavere fastledd.

Regnestykket til nettselskapene som ikke går opp

Kundene bør ta frem kalkulatoren og regne seg frem på hvordan nettselskapene har klart seg uten gebyret før AMS ble innført. Dvs. man tar antall målepunkt eks. 100000 x gebyret størrelse kr. 2000 = sum 200 mill. som blir et kjempestort minus av inntekter for nettselskapet dvs. en konkurs som ikke kan være riktig. Men dette forteller at gebyret er kun et pressmiddel. Send regnestykket til ditt nettselskap får å se hva de svarer på det.

Gebyret er blitt en gratis inntekt for nettselskapene og brukes som et pressmiddel mot kunden for å få installert AMS som kunden ikke er pliktig til å ta imot

Høringsfristen på dokument 03-2020 er gått ut og RME skal behandle innsendte kommentarer og lage et forslag på forskriftstekst som blir oversendt til OED for sluttbehandling. Hvis man interessert i å følge med vil det vil bli publisert på nve.no. Link: offentlige einsynn.no portalen. Saksnr. 2020/05210. Husk skrå,strek.


{"email":"E-postadressen er ugyldig","url":"Nettside adressen er ugyldig","required":"Nødvendig felt mangler"}
>