Ams Monster

Folket mot AMS

Dommer fra norske domstoler

Oversikt over rettslig behandling av avlesningsgebyret som en småkravsak i domstolene og i Forliksrådet.

Oversikt over begjæring om midlertidig forføyning som tingretten har behandlet av strømstengning mot nettselskaper.

Det handler om installasjonen av AMS (Avanserte måle- og styringssystemer). Der kunden ikke er pliktig til å ta imot kommunikasjonsenheten (AMS) i smartmåleren etter den "veiledende" nettleieavtalen. Kunder som nekter, får stengt strømmen på feil grunnlag. Kunder uten AMS blir også påført et urimelig gebyr - som ikke er hjemlet i verken lov eller forskrift. NVE eller Justervesenet har heller ikke pålagt nettselskapene å bytte strømmåleren hos kunden - det som nettselskapene påstår er en ren bløff.

Ønsker du å publisere slike dokumenter? Bruk filopplastningen nederst på siden.

Domstolen, konfliktråd og forliksråd er hovedinstitusjoner i det norske rettssystemet. Både konfliktråd og forliksråd prøver å løse saker gjennom mekling, slik at det ikke er nødvendig å fremme sakene for en domstol. Les mer her.

Lov om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven)

Domstol

2021

28.1.2021 Hedmarken tingrett sak nr. 21-010192TVI-HEDM. Saken gjelder: Påkobling av strøm i stengesak mot Elvia. Kunde har begjært midlertidig forføyning overfor Elvia AS. Kunde vant frem. Elvia måtte koble på strømmen snarest. Kunde var uten strøm i over 18 mnd.

2020

11.12.2020 Aust Agder tingrett sak nr. 20-180239TVI-AUAG. Saken gjelder: Tvisteloven - tvl, 17.06.2005 nr. 90. Kunde har begjært midlertidig forføyning overfor Agder Energi Nett AS. Kunde vant frem. Agder Energi Nett AS forbys å stenge strømanlegget/stanse strømtilførselen til eiendommen.

10.12.2020 Vestfold tingrett. Sak nr. 20-143237TVI-VEFO/HO. Saken gjelder begjæring om midlertidig forføyning med krav om at Skagerak Energi Nett AS ikke kan stenge strømmen og/eller må gjenopprette strømleveranse til saksøkernes (19 stk.) boliger. Se sak fra 16.10.2020 Vestfold tingrett.

Skagerak Energi Nett har først etter at begjæringen om midlertidig forføyning kom inn til retten skrudd på strømmen hos en strømkunde, og videre trukket tilbake stengningsvarslene for de øvrige, og gitt uttrykk for at dialog skal inngås. Retten legger til grunn at Skagerak Energi Nett over tid har vært klar over innsigelsene, men i stedet for selv å gå veien via domstolen har varslet å bruke et svært inngripende og i noen tilfeller direkte skadelig ovenfor saksøkeme. Skagerak Energi Nett kan således bebreides for at saksøkeme sendte begjæringen om midlertidig forføyning.

26.11.2020 Nord Østerdal tingrett sak nr. 20-168222TVI-NOST. Saken gjelder: Krav om gjenoppretting av strømmleveranse. Kunde har vært uten strøm fra juni 2019. Kunde har begjært midlertidig forføyning overfor Elvia AS. Kunde vant frem. Elvia AS pålegges straks å levere strøm til målepunktet.

23.11.2020 Romsdal tingrett. Sak nr. 20-139888TVI-ROMS. Saken gjelder: Oppheving av stengevarsel av strømleveranse. Begjæringen om midlertidig forføyning tas ikke til følge. Hovedkravet kommer ikke til pådømmelse. Ny sak er berammet i mars 2021.

16.11.2020 Kristiansand tingrett kjennelse. Sak nr. 20-122343TVI-KISA/29. Saken gjelder: Avtaleloven - avtl, 31.05.1918 nr.4. Kunde har begjært midlertidig forføyning overfor Agder Energi Nett AS. Nettselskapet hadde ikke tvangsgrunnlag og fremgangsmåte etter tvangsfullbyrdelsesloven - RG 2006 s. 129 Gulating, LB-2010-114298. AEN hadde stengt strømmen hos kunde uten at det forelå tvangsgrunnlag. AEN opptrådte således rettsstridig. der. AEN kan
bebreides for at det kom til sak ved at de stengte strømmen uten at det forelå
tvangsgrunnlag. Kunde vant frem.

16.11.2020 Halden tingrett. Sak nr. 20-163690TVI-HALD. Saken gjelder: Krav om forbud mot stenging av strømleveranse/evt krav om gjenoppretting av strømleveranse. 13 stk. kunder har begjært midlertidig forføyning overfor Elvia AS. Begjæringen forkastes. Ny sak kommer opp i mai 2021.

03.11.2020 i Halden tingrett. Sak nr. 20-103892TVI-HALD. Saken gjelder: Tvist om gebyr for manuell avlesning av strømmåler. En merkelig dom. Kundens privatrettslige forhold ble ikke vurdert av dommeren. Kunde dømt til å betale kr. 1718,- + kr. 5605,- til Elvia AS. Saken er anket til Borgarting lagmannsrett. Viser til Dom Forliksrådet i Halden 9.6.20 - Sak nr. F2020-013390.

26.10.2020 Hallingdal tingrett. Sak nr. 20-149705TVI-HALL. Saken gjelder: Midlertidig forføyning mot vedtak om å stenge strømabonnement for privatperson. Kunde har begjært midlertidig forføyning overfor Hallingdal Kraftnett AS. Begjæringen forkastes. Ny sak berammet?

22.10.2020 Søre Sunnmøre tingrett. Sak nr. 20-125614TVI-SOSU. Saken gjelder: Krav om midlertidig sikring fra 6 kunder mot Mørenett AS. Sak 20-125614TVI-SOSU heves.

16.10.2020 Vestfold tingrett. Sak nr. 20-143237TVI-VEFO/HO. Saken gjelder: Gjenoppretting av strømleveranse/forbud mot stenging av strøm. Kunder har begjært  midlertidig forføyning overfor Skagerak Energi Nett AS. Skagerak Energi Nett AS pålegges straks å levere strøm til kunde uten kostnad for saksøker.

15.10.2020 Nordmøre tingrett. Sak nr. 20-105499TVI-NOMO. Saken gjelder: Pengekrav - tvist om en faktura utstedt fra NEAS AS. Kunde dømt til å betale NEAS AS kr. 1000,-. NEAS AS har ikke overholdt sin informasjonsplikt i samsvar med forskrift.

17.8.2020 Hålogaland lagmannsrett. Sak nr. LH-2020-46594 - Dom Sivilrett. Saken gjelder: Gebyr for manuell avlesning av strømmåler. Kontrollforskriften § 1-3 og § 17-6. Konklusjon: Lagmannsretten finner etter dette at HLK har hjemmel for innkreving av gebyr for avlesing av manuelle målere ved fysisk oppmøte hos kunden. Gebyrets størrelse er ikke tema for lagmannsretten. Anken fra Trondenes tingrett kjennelse fra 9.1.2020 forkastes. Kunde dømmes til å erstatte Hålogaland Kraft Nett AS sine sakskostnader med 30 000 kroner. Dommen ble anket til Høyesterett. Anken til Høyesterett kan ikke fremmes uten samtykke fra Høyesterett ankeutvalg.

24.7.2020 Aust Agder tingrett. Sak nr. 20-093242TVI-AUAG. Saken gjelder: Tvisteloven - tvl, 17.06.2005 nr. 90. Fire kunder har begjært midlertidig forføyning overfor Agder Energi Nett AS. Begjæring om midlertidig forføyning tas ikke til følge. AEN har koblet på strømmen til alle kundene.

09.01.2020 i Trondenes tingrett. Sak nr. 19-133788TVI-TRES. Saken gjelder: Ulovlig gebyrkrav for ikke montert AMS og om det er grunnlag for å kreve avlesningsgebyr for manglende montering av AMS-måler. Konklusjon: Hålogaland Kraft Nett AS har hjemmel til å ilegge avlesningsgebyr for manuell avlesning av måleutstyr. Kjennelsen er anken til Hålogaland lagmannsrett.

09.01.2020 i Trondenes tingrett. Sak nr. 19-139623TVI-TRES. Saken gjelder: Ulovlig gebyrkrav for ikke montert AMS . Sak 2 av 2 som nevnt ovenfor.

2018

17.9.2018 Kristiansand tingrett. Sak nr. 18-124406TVI-KISA/06. Saken gjelder Midlertidig forføyning – strømsak mot Agder Energi Nett. Kunde nektet å bytte måler. Konklusjon: Retten legger til grunn at nettselskapet innen 01.01.2019 har en offentligrettslig plikt til å ha installert AMS i alle målepunkt i sitt konsesjonsområde, jf forskrift om måling, avregning, fakturering av nettjenester og elektrisk energi, nettselskapets nøytralitet mv. Retten kan ikke se av nettleieavtalen at det er tatt inn et avtalevilkår som eksplisitt gjelder kundens plikt til å bytte til AMS-måler. Begjæringen om midlertidig forføyning forkastes og slutningen pkt 1 og pkt 2 i Kristiansand tingretts kjennelse (dom 1) av 20.07.2018 bortfaller.

1990

18.10.1990 Frostating lagmannsrett – Kjennelse. Sak nr. RG-1991-546. Saken gjelder: Krav om midlertidig forføyning ved leveringsnektelse av elektrisk strøm. Konklusjon: Kunde hadde ikke betalt strømregningen. Nettselskapet pålegges umiddelbart å levere strøm til kunde. Strømsperring virker som et meget sterkt betalingspress, og de avtalte leveringsbetingelser må tolkes og praktiseres på forsvarlig måte. Det vil bli bedømt som monopolmisbruk dersom strømsperring fører til urimelige virkninger for abonnenten.


Forliksrådet

Forliksrådet er det laveste leddet i rettssystemet for sivile saker og er en meklingsinstitusjon med begrenset domsmyndighet. Les mer her.

Les dommene, og se variasjonen av meninger om ditt og datt. Forliksrådet burde holde seg unna de prinsipielle spørsmålene i gebyrsaken. Forliksrådet skal kun behandle rene pengekrav på en ubetalt faktura. Forliksrådet behandling av pengekravet er å spille bingo med forbrukerens rettsikkerhet. Heldigvis er det noen unntak av våkne medlemmer i nemda som faktisk har satt seg inn i AMS-temaet. De har gitt dom til fordel kunden, mens andre har innstilt saken på grunn av sakens prinsipielle karakter.

20.10.2020 Dom Forliksrådet i Oppegård. Sak nr. F2020-034383. Klager: Ustekveikja Energi AS. Prosessfullmektig: Kredinor. Slutning: Kunde dømt til å betale. For noe piss av en dom fra Forliksrådet som blander seg bort i det juridiske som de ikke har peiling på. Dom er anket til Follo tingrett. Kommer opp i mars 2021.

19.10.2020 Dom Forliksrådet i Nedre Eiker. Sak nr. F2019-085299. Slutning: Gebyr saken innstilles. Klager: Norgesenergi AS. Prosessfullmektig: Solvencia.

7.10.2020 Dom Forliksrådet i Ullensaker. Sak nr. F2019-090089. Slutning: Gebyr saken innstilles. Klager: Elvia AS. Prosessfullmektig: Solvencia.

20.8.2020 Dom Forliksrådet i Gran og Lunner. Sak nr. F2020-015605. Slutning: Kunde frifinnes for gebyret. Klager: Glitre Energi Nett. Prosessfullmektig: Kredinor. Glitre Energi Nett har stevnet kunde inn for tingretten. Dom kommer i uke 7-21.

9.6.2020 Dom Forliksrådet i Halden. Sak nr. F2020-013390. Klager og prosessfullmektig Elvia AS. Slutning: Etter å ha hørt partene og vurdert de fremlagte bevis legger forliksrådet følgende til grunn for dommen: Fremlagt dokumentasjon fra NVE og finansklagenemda legges som grunnlag for dommen. Dommen fra Forliksrådet henviser ikke til en lovhjemmel, men baserer seg på hva NVE mener som ikke står i forskriften. Dom anket til tingretten. Kunde tapte i tingretten. Anket til lagmannsretten. Saken er under behandling.

24.2.2020 Dom Forliksrådet i Aure F2019-083805. Slutning: Gebyr saken innstilles. Klager NEAS NETT AS. Prosessfullmektig: Kredinor.

26.11.2019 Dom Forliksrådet i Tromsø. Sak nr. F2019-065792. Slutning: Gebyr saken innstilles. Klager: Troms Kraft Nett (nå Arva) Prosessfullmektig: Kredinor.

Publisere viktige saker?

Last opp dokumenter som ønskes publisert. Personlige opplysninger blir sladdet. Denne informasjon er nyttig for forbrukerne, slik at man ser hvordan øvrigheten - de som utøver en offentlig myndighet overfor borgerne - baserer seg på NVE-RME sine meninger og fortolkninger på ting som ikke står i forskriften. Det betyr at NVE-RME har en forvaltningspraksis som er i strid med andre lovverk. 

Forbrukeren har ingen rettsikkerhet i en tvist med sitt nettselskap som har monopol på nettjenester. Det viser flere av sakene som har vært i rettssystemet, at gjeldende lover og forskrifter ikke blir tatt hensyn i en dom. Det er viktig for forbrukeren å få tilgang på slike dokumenter for å sette seg inn i egen rettsstilling. Hva er vitsen med et lovverk når det ikke blir fulgt? Hvordan skal forbrukeren finne sin rettsstilling i en klagesak når det byttes mening alt etter hvilken vei vinden blåser?

Søk på rettspraksis.no - En fri ressurs for søk og innsikt i rettsavgjørelser.

0 of 350
Dra og slipp filer her
eller
>