Ams Monster

Folket mot AMS

AMS - Dommer fra norske domstoler

Oversikt over strømstenging saker tingretten har behandlet - begjæringer om midlertidige forføyninger mot nettselskaper.

Hvis nettselskapene skal stenge strømmen til kunden, må de først gå til tingretten for å få et tvangsgrunnlag etter "Lov om tvangsfullbyrdelse (tvangsfullbyrdelsesloven)" Nettselskapene kan ikke ta seg til rette sånn uten videre.

Oversikt over småkravprosesser domstolene og forliksrådet har behandlet rundt avlesningsgebyret.

Det handler om installasjonen av AMS (Avanserte måle- og styringssystemer) etter avregningsforskriften § 1-3.Definisjoner tredje ledd.

Kunden er ikke pliktig til å installere kommunikasjonsenheten (AMS-delen) i smartmåleren: Kjennelse fra tingretten. Kunder som nekter, får stengt strømmen på feil grunnlag. Nettselskapet bryter leveringsplikten.

Kunder som nekter å bytte måler og kunder som har fått montert smartmåler uten kommunikasjonsenhet (AMS-delen), blir fakturert for et urimelig gebyr etter § 17-6.Tariffering av særskilte tjenester. Merk at gebyret er ikke hjemlet i verken lov eller forskrift.

Merk at § 17-9. Tariff for ikke-fjernavleste måleverdier ble tilføyd ved forskrift 22. januar 2021 nr. 178 og trådte i kraft 1. februar 2021. Men § 17-9 har ikke tilbakevirkende kraft på fakturering av gebyret for året 2019 og 2020.

Det vises i ovennevnte sammenheng til NVEs svarbrev av 03.07.2020, der de skriver «Nettselskap som velger å kreve slike variable kostnader gjennom et særskilt gebyr, har ikke adgang til å inkludere samme kostnader som del av fastleddet i den ordinere nettleien». Noe altså nettselskapene har gjort i denne gebyrsaken.


§ 14-2.Utforming av tariffer for ordinære uttak i distribusjonsnettet
*) kontrollforskriften §14-2: I distribusjonsnettet skal kunder uten effektavregning avregnes etter et fastledd og et energiledd, slik at: a) fastleddet dekker kundespesifikke kostnader** og en andel av de øvrige faste kostnadene i nettet.
**)
kontrollforskriften §1-3 niende ledd: Kundespesifikke kostnader: Kostnader knyttet til
kundehåndtering, herunder måling, avregning, fakturering, tilsyn mv
.


Reguleringsmyndigheten i NVE (RME) og Justervesenet har ikke pålagt nettselskapene å bytte strømmåleren hos kunden. Det nettselskapene påstår er en bløff.

Publisere dokumenter? Bruk filopplastningen nederst på siden.

Domstolen, konfliktråd og forliksråd er hovedinstitusjoner i det norske rettssystemet. Både konfliktråd og forliksråd prøver å løse saker gjennom mekling, slik at det ikke er nødvendig å fremme sakene for en domstol. Les mer her.

Lov om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven)

Domstol.no
Småkravsprosess er en enkel, rask og billig måte for å behandle tvister på

Domstol


2021

Stenging av strøm
7.6.2021 Søndre Østfold tingrett, Halden tingrett. Dom i sivil sak. Negativt fastsettelsessøksmål for at nettselskap ikke har rett til å avbryte overføring av elektrisk energi saksnr. 20-187442TVI-TSOS/THAL og 20-143133TVI-TSOS/THAL.Ni kunder har stevnet nettselskapet Elvia. Viser til tidligere sak Halden tingrett behandlet den 16.11.2020, sak 20-163690TVI-HALD, begjæring om midlertidig forføyning overfor Elvia som ble forkastet. Rettens leder var dommerfullmektig Eirik Jarnholt Rodahl, ikke en fagdommer.

Halden tingrett behandlet ankesaken 19-21 mai 2021. Elvia AS vinner ikke frem i motsøksmålet for å fullbyrde installasjon av en såkalt AMS-måler (les her hva en AMS-måler ikke er) hos motvillige kunder. Saksøkernes (kundene) påstander om negative helsevirkninger fra kommunikasjonsenheten (AMS-måler) er i dommen funnet åpenbart grunnløse. Bevisene til saksøkerne ble ikke tatt hensyn til. Saksøkerne er dømt til å bære det meste av nettselskapet Elvia sakskostnader.


Kortversjon: Elvia fikk ikke noen fullbyrdelsesdom – altså rett til å tvinge seg inn for å skifte ut måleren. Merk at saken kjerne er helseaspektet, stråling fra kommunikasjonsenheten og skitten strøm fra smartmåleren (kalt AMS-måler). Merk at AMS (avanserte måle- og styringssystemer) er ikke ensbetydende med en smartmåler (en enhet som består av en måleenhet og en kommunikasjonsenhet). Det er ikke noe som heter AMS‐måler. Dette er ett oppfunnet ord for å beskrive en smartmåler påkrevd av innføringen av AMS.


En veldig rotete sak hvor de vesentlige fakta i AMS-saken fra partene ikke ble belyst godt nok. Elvia AS har faktisk feilinformert og kommet med løgn til retten.

Fra saksøkerne kom det ikke frem til dommeren i tingretten at Elvia har en pågående ulovligsak med Datatilsynet om legeattest kravet. Hvorfor vitnet ikke Datatilsynet? Elvia AS har tilegnet helseopplysninger som et absolutt krav fra kundene uten å dokumentere behandlingsgrunnlaget med en rettslig plikt etter Personvernforordningen artikkel 6 artikkel nr. 1 og artikkel 9 artikkel nr. 2.

Det ble heller ikke tydeliggjort godt nok for dommeren at Elvia har unnlatt å konsekvensutredet helseaspektet etter Mijøinfomasjonsloven. Dette ble bekreftet av Elvias nøkkel vitne i partsforklaringen på dag 1.

Les mer om sakens gang på bloggen til Einar Flydal 8. juni.

Slik advokat Matre ser på dommen 10. juni.

Anke ble levert den 19. august 2021.

Stenging av strøm
1.6.2021 i Møre og Romsdal tingrett, Molde. Dom i svil sak. Begjæring om behandling av hovedkravet etter midlertidig forføyning. Molde gruppe mot Istad Nett. Sammenheng med sak fra 8.4.21. Kundene tapte saken. Istad Nett har rett til å installere AMS-måler (hva nå enn den skal måle). Motsatt utfall av saken som ble behandlet i Halden tingrett den 19-21 mai 2021. Les mer om saken hos Einar Flydal.

Stenging av strøm
8.4.2021 Frostating lagmannsrett kjennelse sak nr. 21-047994ASK-FROS. Istad Nett vs syv kunder. Tvistesaken har vært behandlet i Romsdal tingrett tidligere, last ned kjennelse fra 23.11.20. Lagmannsretten behandlet anken fra nettselskapet skriftelig. Lagmannsetten har misforstått nettselskapets plikt til å installere AMS etter forskriften på hva det egentlig innebærer, at det gjelder en: "AMS-måler". For ifølge avregningsforskriften § 4-1.Plikt til å installere AMS er ikke måleren nevnt. Det blir tilegnet ting som ikke står der. Les mer her.

Gebyr
24.03.2021 i Follo tingrett kjennelse sak 20-183643TVI-FOLL. Udekkede krav om betaling for AMS-gebyr. Strømselskapet Ustekveikja Energi AS gjennomfakturering av gebyr. Merk at saken gjaldt også andre krav. Overprøving av dom fra forliksrådet i Oppegård av 20.10.2020. Dommeren har jo tolket seg bort i fra hva som faktisk står i forskriftene. Sånn blir det nå rdet vektlegges bare det NVE mener. Hva er vitsen med et lovverk når ingen følger det?

Stenging av strøm
28.1.2021 Hedmarken tingrett sak nr. 21-010192TVI-HEDM. Saken gjelder: Påkobling av strøm i stengesak mot Elvia. Kunde har begjært midlertidig forføyning overfor Elvia AS. Kunde vant frem. Elvia måtte koble på strømmen snarest. Kunde var uten strøm i over 18 mnd.


2020

Stenging av strøm
11.12.2020 Aust Agder tingrett sak nr. 20-180239TVI-AUAG. Saken gjelder: Tvisteloven - tvl, 17.06.2005 nr. 90. Kunde har begjært midlertidig forføyning overfor Agder Energi Nett AS. Kunde vant frem. Agder Energi Nett AS forbys å stenge strømanlegget/stanse strømtilførselen til eiendommen.

Stenging av strøm
10.12.2020 Vestfold tingrett. Sak nr. 20-143237TVI-VEFO/HO. Saken gjelder begjæring om midlertidig forføyning med krav om at Skagerak Energi Nett AS ikke kan stenge strømmen og/eller må gjenopprette strømleveranse til saksøkernes (19 stk.) boliger. Se sak fra 16.10.2020 Vestfold tingrett.

Skagerak Energi Nett har først etter at begjæringen om midlertidig forføyning kom inn til retten skrudd på strømmen hos en strømkunde, og videre trukket tilbake stengningsvarslene for de øvrige, og gitt uttrykk for at dialog skal inngås. Retten legger til grunn at Skagerak Energi Nett over tid har vært klar over innsigelsene, men i stedet for selv å gå veien via domstolen har varslet å bruke et svært inngripende og i noen tilfeller direkte skadelig ovenfor saksøkeme. Skagerak Energi Nett kan således bebreides for at saksøkeme sendte begjæringen om midlertidig forføyning.

Stenging av strøm
26.11.2020 Nord Østerdal tingrett sak nr. 20-168222TVI-NOST. Saken gjelder: Krav om gjenoppretting av strømmleveranse. Kunde har vært uten strøm fra juni 2019. Kunde har begjært midlertidig forføyning overfor Elvia AS. Kunde vant frem. Elvia AS pålegges straks å levere strøm til målepunktet.

Stenging av strøm
23.11.2020 Romsdal tingrett. Sak nr. 20-139888TVI-ROMS. Saken gjelder: Oppheving av stengevarsel av strømleveranse. Begjæringen om midlertidig forføyning tas ikke til følge. Hovedkravet kommer ikke til pådømmelse. Viser til sak 21-047994ASK-FROS Frostating lagmannsrett kjennelse av 08.04.2021.

Stenging av strøm
16.11.2020 Kristiansand tingrett kjennelse. Sak nr. 20-122343TVI-KISA/29. Saken gjelder: Avtaleloven - avtl, 31.05.1918 nr.4. Kunde har begjært midlertidig forføyning overfor Agder Energi Nett AS. Nettselskapet hadde ikke tvangsgrunnlag og fremgangsmåte etter tvangsfullbyrdelsesloven - RG 2006 s. 129 Gulating, LB-2010-114298. AEN hadde stengt strømmen hos kunde uten at det forelå tvangsgrunnlag. AEN opptrådte således rettsstridig. der. AEN kan
bebreides for at det kom til sak ved at de stengte strømmen uten at det forelå
tvangsgrunnlag. Kunde vant frem.

Stenging av strøm
16.11.2020 Halden tingrett. Sak nr. 20-163690TVI-HALD. Saken gjelder: Krav om forbud mot stenging av strømleveranse/evt krav om gjenoppretting av strømleveranse. 13 stk. kunder har begjært midlertidig forføyning overfor Elvia AS. Begjæringen forkastes. Saken blir behandlet i Halden tingrett mai 2021.

Gebyr
03.11.2020 i Halden tingrett. Sak nr. 20-103892TVI-HALD. Saken gjelder: Tvist om gebyr for manuell avlesning av strømmåler. En merkelig dom. Kundens privatrettslige forhold ble ikke vurdert av dommeren. Kunde dømt til å betale kr. 1718,- + kr. 5605,- til Elvia AS. Anket til Borgarting lagmannsrett. Lagmannsretten samtykket ikke til anket på grunn av lav tvistesum. Fordi: det eneste argumentet Elvia hadde å komme med med. Advokat er satt på saken og avslaget er anket til høyesterett april 2021. Viser til Dom Forliksrådet i Halden 9.6.20 - Sak nr. F2020-013390.

Stenging av strøm
26.10.2020 Hallingdal tingrett. Sak nr. 20-149705TVI-HALL. Saken gjelder: Midlertidig forføyning mot vedtak om å stenge strømabonnement for privatperson. Kunde har begjært midlertidig forføyning overfor Hallingdal Kraftnett AS. Begjæringen forkastes. Ny sak berammet?

Stenging av strøm
22.10.2020 Søre Sunnmøre tingrett. Sak nr. 20-125614TVI-SOSU. Saken gjelder: Strømstengesak. Krav om midlertidig sikring fra 6 kunder mot Mørenett AS. Sak 20-125614TVI-SOSU heves.

Stenging av strøm
16.10.2020 Vestfold tingrett. Sak nr. 20-143237TVI-VEFO/HO. Saken gjelder: Gjenoppretting av strømleveranse/forbud mot stenging av strøm. Kunder har begjært  midlertidig forføyning overfor Skagerak Energi Nett AS. Skagerak Energi Nett AS pålegges straks å levere strøm til kunde uten kostnad for saksøker.

Gebyr
15.10.2020 Nordmøre tingrett. Sak nr. 20-105499TVI-NOMO. Saken gjelder: Pengekrav - tvist om en faktura utstedt fra NEAS AS. Kunde dømt til å betale NEAS AS kr. 1000,-. NEAS AS har ikke overholdt sin informasjonsplikt i samsvar med forskrift.

Gebyr
17.8.2020 Hålogaland lagmannsrett. Sak nr. LH-2020-46594 - Dom Sivilrett. Saken gjelder: Gebyr for manuell avlesning av strømmåler. Kontrollforskriften § 1-3 og § 17-6. Konklusjon: Lagmannsretten finner etter dette at HLK har hjemmel for innkreving av gebyr for avlesing av manuelle målere ved fysisk oppmøte hos kunden. Gebyrets størrelse er ikke tema for lagmannsretten. Anken fra Trondenes tingrett kjennelse fra 9.1.2020 forkastes. Kunde dømmes til å erstatte Hålogaland Kraft Nett AS sine sakskostnader med 30 000 kroner. Dommen ble anket til Høyesterett. Anken til Høyesterett kan ikke fremmes uten samtykke fra Høyesterett ankeutvalg.

Stenging av strøm
24.7.2020 Aust Agder tingrett. Sak nr. 20-093242TVI-AUAG. Saken gjelder: Tvisteloven - tvl, 17.06.2005 nr. 90. Fire kunder har begjært midlertidig forføyning overfor Agder Energi Nett AS. Begjæring om midlertidig forføyning tas ikke til følge. AEN har koblet på strømmen til alle kundene.

Gebyr
09.01.2020 i Trondenes tingrett. Sak nr. 19-133788TVI-TRES. Saken gjelder: Ulovlig gebyrkrav for ikke montert AMS og om det er grunnlag for å kreve avlesningsgebyr for manglende montering av AMS-måler. Konklusjon: Hålogaland Kraft Nett AS har hjemmel til å ilegge avlesningsgebyr for manuell avlesning av måleutstyr. Kjennelsen anket til Hålogaland lagmannsrett. Sak nr. LH-2020-46594

Gebyr
09.01.2020 i Trondenes tingrett. Sak nr. 19-139623TVI-TRES. Saken gjelder: Ulovlig gebyrkrav for ikke montert AMS . Sak 2 av 2 som nevnt ovenfor. Ikke anket.


2018

Stenging av strøm
17.9.2018 Kristiansand tingrett. Sak nr. 18-124406TVI-KISA/06. Saken gjelder Midlertidig forføyning – strømsak mot Agder Energi Nett. Kunde nektet å bytte måler. Konklusjon: Retten legger til grunn at nettselskapet innen 01.01.2019 har en offentligrettslig plikt til å ha installert AMS i alle målepunkt i sitt konsesjonsområde, jf forskrift om måling, avregning, fakturering av nettjenester og elektrisk energi, nettselskapets nøytralitet mv. Retten kan ikke se av nettleieavtalen at det er tatt inn et avtalevilkår som eksplisitt gjelder kundens plikt til å bytte til AMS-måler. Begjæringen om midlertidig forføyning forkastes og slutningen pkt 1 og pkt 2 i Kristiansand tingretts kjennelse (dom 1) av 20.07.2018 bortfaller.


1990

Stenging av strøm
18.10.1990 Frostating lagmannsrett – Kjennelse. Sak nr. RG-1991-546. Saken gjelder: Krav om midlertidig forføyning ved leveringsnektelse av elektrisk strøm. Konklusjon: Kunde hadde ikke betalt strømregningen. Nettselskapet pålegges umiddelbart å levere strøm til kunde. Strømsperring virker som et meget sterkt betalingspress, og de avtalte leveringsbetingelser må tolkes og praktiseres på forsvarlig måte. Det vil bli bedømt som monopolmisbruk dersom strømsperring fører til urimelige virkninger for abonnenten.


Behandling av pengekrav i Forliksrådet

Forliksrådet er det laveste leddet i rettssystemet for sivile saker og er en meklingsinstitusjon med begrenset domsmyndighet. Les mer her.

Les dommene, og se variasjonen av meninger om ditt og datt. Forliksrådet burde holde seg unna de prinsipielle spørsmålene i gebyrsaken. Forliksrådet skal kun behandle rene pengekrav på en ubetalt faktura. Forliksrådet behandling av pengekravet er å spille bingo med forbrukerens rettsikkerhet. Heldigvis er det noen unntak av våkne medlemmer i nemda som faktisk har satt seg inn i AMS-temaet. De har gitt dom til fordel kunden, mens andre har innstilt saken på grunn av sakens prinsipielle karakter.

20.10.2020 Dom Forliksrådet i Oppegård. Sak nr. F2020-034383. Klager: Ustekveikja Energi AS. Prosessfullmektig: Kredinor. Slutning: Kunde dømt til å betale. For noe piss av en dom fra Forliksrådet som blander seg bort i det juridiske som de ikke har peiling på. Dom er anket til Follo tingrett. Se ankesak i Follo tingrett 24.3.2021.

19.10.2020 Dom Forliksrådet i Nedre Eiker. Sak nr. F2019-085299. Slutning: Gebyr saken innstilles. Klager: Norgesenergi AS. Prosessfullmektig: Solvencia.

7.10.2020 Dom Forliksrådet i Ullensaker. Sak nr. F2019-090089. Slutning: Gebyr saken innstilles. Klager: Elvia AS. Prosessfullmektig: Solvencia.

20.8.2020 Dom Forliksrådet i Gran og Lunner. Sak nr. F2020-015605. Slutning: Kunde frifinnes for gebyret. Klager: Glitre Energi Nett. Prosessfullmektig: Kredinor. Glitre Energi Nett har stevnet kunde inn for tingretten. Dom kommer i uke 7-21.

9.6.2020 Dom Forliksrådet i Halden. Sak nr. F2020-013390. Klager og prosessfullmektig Elvia AS. Slutning: Etter å ha hørt partene og vurdert de fremlagte bevis legger forliksrådet følgende til grunn for dommen: Fremlagt dokumentasjon fra NVE og finansklagenemda legges som grunnlag for dommen. Dommen fra Forliksrådet henviser ikke til en lovhjemmel, men baserer seg på hva NVE mener som ikke står i forskriften. Dom anket til tingretten. Kunde tapte i tingretten. Lagmannsretten samtykket ikke til anken. Anket til høyesterett april 2021.

24.2.2020 Dom Forliksrådet i Aure F2019-083805. Slutning: Gebyr saken innstilles. Klager NEAS NETT AS. Prosessfullmektig: Kredinor.

26.11.2019 Dom Forliksrådet i Tromsø. Sak nr. F2019-065792. Slutning: Gebyr saken innstilles. Klager: Troms Kraft Nett (nå Arva) Prosessfullmektig: Kredinor.


Publisere viktige saker?

Har du viktige dokumenter å publisere? Last opp dokumenter lenger ned. Personlige opplysninger blir sladdet. Det er viktig å få frem informasjon som er nyttig for forbrukerne, hvordan øvrigheten - de som utøver en offentlig myndighet overfor borgerne. De baserer seg på NVEs meninger som tilegner ting som ikke er nevnt i forskriften. NVE har en forvaltningspraksis som er i strid med andre lovverk. 

Forbrukeren har ingen rettsikkerhet ved en tvist med nettselskapet som har monopol på nettjenester. Det viser flere av sakene som har vært i rettssystemet, at gjeldende lover og forskrifter ikke blir tatt hensyn i en dom. Domstolene har gitt dom på noe de ikke har forstått, bare fordi de hører på hva NVE mener. Det er viktig at forbrukeren for tilgang på disse dokumentene, dette for å sette seg inn i egen rettsstilling. Hva er vitsen med et lovverk når det ikke blir tatt hensyn til hva som faktisk står der? Hvordan skal forbrukeren finne sin rettsstilling i klagesaker når NVE bytter mening alt etter hvilken vei vinden blåser? Det er AMS-saken et godt eksempel på.

Det blir som en høyt ansett dommer bemerket ved gjennomgang av flere av rettsavgjørelsene: "Både dommere og nettselskapene bruker NVE sine meninger som rettskilde – og ikke hva som faktisk står i lovverket".

Søk på rettspraksis.no - En fri ressurs for søk og innsikt i rettsavgjørelser.

0 of 350
Dra og slipp filer her
eller
>