2.9. Forholdet til forskrift om kontroll av nettvirksomhet § 14-2 første ledd bokstav a 2.9.1. Dine spørsmål I ditt brev til direktøren i Troms Kraft viser du til at forskrift om kontroll av nettvirksomhet § 14-2 første ledd bokstav a sier at kunder i distribusjonsnettet uten effektavregning avregnes etter et fastledd og et energiledd, hvor fastleddet dekker kundespesifikke kostnader og en andel av de øvrige faste kostnadene i nettet. Du lurer på hvordan denne bestemmelsen kan settes til side og gjør kostnader som skal dekkes gjennom fastleddet til en særskilt tjeneste. I samme brev lurer du på om kunder som har måler med aktiv kommunikasjonsenhet får reduksjon i fastleddet på grunn av nettselskapets reduksjon i kostnader ved manuell måleravlesning. Du spør også om dette i brev av 26. mai 2020 og viser til definisjonen av kundespesifikke kostnader i forskrift om kontroll av nettvirksomhet § 1-3. I din e-post av 11. juli 2019 lurer du på lovligheten av gebyr for manuell måleravlesning fordi du mener denne kostnaden allerede er dekket under kundespesifikke kostnader som del av nettleiens fastledd, jf. definisjonen av kundespesifikke kostnader etter forskrift om kontroll av nettvirksomhet § 1-3. I din e-post av 20. august 2019 skriver du at du mener gebyret for manuell måleravlesning fører til at nettkunder blir krevd fastleddet to ganger, fordi kostnadene i gebyret allerede er dekket som kundespesifikke kostnader i nettleiens fastledd. Du fastholder dette argumentet i din e-post av 5. mai 2020. I tillegg viser du til at advokatfirmaet Schjødt AS har sendt RME en anmodning om uttalelse vedrørende samme spørsmål som du har stilt. 2.9.2. Vårt svar Etter forskrift om kontroll av nettvirksomhet § 14-2 består nettselskapets nettleie av et fastledd og et energiledd. Fastleddet dekker kundespesifikke kostnader og en andel av de øvrige faste kostnadene i nettet. Nettselskapet utformer nettleien innenfor rammene av forskrift om kontroll av nettvirksomhet. Denne forskriften sier at nettleien skal utformes etter prinsippene om ikke-diskriminering og objektivitet. Dette betyr at nettselskapet skal tilby likt fastledd for like kundegrupper. Nettselskapets standard for måleravlesning inngår i fastleddet i nettleien. Med innføring av AMS skjer avlesing og oversending av måleverdier ved at kommunikasjonsenheten i måleren sender måledata til nettselskapet. Dataene blir sendt automatisk, og dette er nettselskapenes standard for avlesing. I de tilfellene kundene ber om en annen løsning for avlesing og oversending av måleverdier, enn den løsningen som er nettselskapets standard, har vi tillatt at nettselskapene krever et gebyr for kostnader forbundet med denne tjenesten. Kostnader som kan danne grunnlaget for et slikt gebyr, er variable kostnader som eksempelvis registrering og validering av målerstand, utsending av påminnelse om avlesing, retting av målestand og gjennomføring av stedlig kontrollavlesing hos kunden. Nettselskap som velger å kreve slike variable kostnader gjennom et særskilt gebyr, har ikke adgang til å inkludere samme kostnader som del av fastleddet i den ordinære nettleien. RME sin inntektsregulering av nettselskapene sørger for at inntekter som tas inn gjennom gebyrene kommer til fradrag i beregningsgrunnlaget for nettleien. Kunder blir derfor ikke krevd samme kostnader to ganger.
1

Markedsføringsloven

§ 11.Krav om betaling for varer, tjenester eller andre ytelser uten etter avtale mv. I næringsvirksomhet er det forbudt a. å kreve betaling for varer, tjenester eller andre ytelser uten etter avtale, https://lovdata.no/lov/2009-01-09-2/§11
§ 14-2.Utforming av tariffer for ordinære uttak i distribusjonsnettet I distribusjonsnettet skal kunder uten effektavregning avregnes etter et fastledd og et energiledd, slik at: a. fastleddet dekker kundespesifikke kostnader og en andel av de øvrige faste kostnadene i nettet. https://lovdata.no/forskrift/1999-03-11-302/§14-2
§ 1-3.Definisjoner I denne forskrift menes med (niende ledd): Kundespesifikke kostnader: Kostnader knyttet til kundehåndtering, herunder måling, avregning, fakturering, tilsyn mv. https://lovdata.no/forskrift/1999-03-11-302/§1-3

Forskrift om kontroll av nettvirksomhet

2
Fra: nve@nve.no Dato: 3. mars 2022 kl. 12:56:02 CET Til: Emne: Svar på klage på gebyr - Gjennomfakturering - Polar Kraft . NVEs referanse: 202201473-2 Til Vedlagt følger dokument 202201473-2 Svar på klage på gebyr - Gjennomfakturering - Polar Kraft fra NVE - Norges vassdrags- og energidirektorat
3
Hei , Slik Reguleringsmyndigheten fo r energi (RME) forstår det, er d et to hovedsaker du klager på i denne saken. Den første, at du mener n ettselskapet faktu re rer for ta ri ff for ikke-fje rnavlest måler to ganger, på en egen varelinj e og som en del av fastle ddet. Den andre saken er klagen mot kraftlever andøren Polarkraft, som du mener ikke kan gjennomfakturere tariffen fo r ikke-fjernavlest måler. Du legger ved et utdrag av et svar fra R ME om en lignende sak (vår referanse: 201842268-17). Deler av klagen går på brudd av markedsføringsloven, dette ligger utenfor RMEs myndighet og kan dermed ik ke vurderes av oss, se 1.3. 1.1 Ne ttselskapet kan ikke fak tur ere tar iffen for ikke-fj ern avl es t må ler som en del av fast ledd e t. Nettselskapet kan ikke fakturere t ariffen for ikke-fje rn avleste måler som en del av fastl eddet i net tl eien, da fastleddet skal være likt for alle forb rukere i Arva sitt n ettområde. Tariffen fo r ikke-fjernavlest måler kommer i till egg til fastledd et i nett leien. Ette r § 17-9 i kontrollfo rskri ft en er t ariff for ikke-fje rnavlest måler et fast beløp per år på 1500 kr eksklusiv merverdiavgift. Se lv om tariffen for ikke-fjernavlest måler er f ast hvert år, kan ikke nettselskapet inkludere denne tariffen i f astleddet. Det skal faktu re res på en egen fakturalinje. I vedleg get til klagen, med R ME s itt svar på tidligere henvendelse, b eskriver vi hva som inngår i fastleddet som nettselskapet faktu rerer. Vi viser t il svar fra RME av dat o 03.07.2020, hvor vi spesifisere s dette nær mere:
Etter f orskrift om kontroll av nettvirksomhet § 14-2 består nettselskapets nettl ei e av et fas tledd og et energiledd. Fastleddet dekker kundespesifi kke ko stnad er og en an del av de øvrig e faste kostnadene i n ettet. Nettselskapet utforme r nettleien inn enfor rammene av forskrift om kontroll av nettvirksomh et. Denne forskriften sier at n ettleien ska l utfo rmes etter prinsippene om ikke-diskriminering og objektivitet. Dette betyr at nettselskapet skal tilby likt fastledd fo r like kundeg ruppe r. Nettselskap et s st andar d fo r målera vlesn ing i nngår i fastl eddet i nettlei en. Med innføring av AMS skjer avlesing og oversending av mål everdier ved at kommunikasjonsenheten i må l eren sende r måledata til nettselskap et. Dataene blir sendt au tomatisk, og de tte er nettsels kapenes s tanda rd for avles ing. I de tilfellene kundene ber om en annen løsning fo r avlesing og oversending av m åleverd ier, enn den løsningen som er nettse lskap et s standa rd, ha r vi tillatt at ne ttselskap ene k reve r et g ebyr fo r kostnader fo rbundet med d enne tjenesten. Ko stnader s om kan danne gru nnla get f or et slikt geb yr, er variable kostnader som eksempe lvis registrering og validering av mål erstand, u tsend ing av påminne lse om avlesing, retting av måle sta nd og gjen n omføring av stedlig kontrollav lesing ho s kunde n . Nettselskap som ve lger å kreve slike variable kostnad er gjennom et sær skilt gebyr , har ikke adgang til å inkludere sam me kostnader som d el av fastleddet i den o rdinære n ettlei en. RME sin inntektsregulering av nettselskapene sørg er for at inntekter som t as inn gjennom g ebyrene kommer til fradrag 1 beregningsgrunnlaget for nettl ei en. Kunde r blir derfor ikke krevd samme kostnader to gange r.»
RME kan ikke vurdere om Arva tar betalt fo r t ariff fo r ikke-fjernavlest måler, u ten å ha sett en av fakturaene Arva har sendt. Du kan se tariffene Arva tar er dette spesifisert på deres net tside r, Ne tt leie privat (arva.no), ell er på våre nettsid er Nett le iestati stikk - NVE. 1.2 Kraftleverandør kan gjennomfa kturer e ta riff for ikk e-fj ernav le s t mål er. Kr aftleverandøren kan gjennomfakturere tari ff for ikke-fjern avlest måler. Ta ri ffen er et f ast be løp som nettselskapet faktu rerer forbrukeren hver måned. Regelverket fo r gj ennomfakture r ing forhindrer ikke
4
5
kraftleverandøren for å viderefakturere forbrukeren for hele nettleiefakturaen sammen med fakturaen for strøm. Du refererer til NVE rapport 48-2016. Her skriver NVE i sine kommentarer på side 60 at alle faste gebyrer kan viderefakturerer av kraftleverandør, på vegne av nettselskapet. Tariff for ikke-fjernavlest måler er en fast utgift for forbruker. Videre skriver NVE om andre, sporadiske kostnader nettselskaper stiller til forbruker. «NVE stiller ikke krav om at kraftleverandører som ønsker å gjennomfakturere også må fakturere øvrige, sporadiske kostnader på vegne av nettselskapet. Dette kan for eksempel dreie seg om anleggsbidrag eller gebyr for målerkontroll. Slike tjenester skal avtales direkte mellom nettselskap og forbruker, og betalingen for tjenesten bør gjøres opp direkte mellom forbruker og nettselskap». Etter rapporten ble publisert i 2016, har kravet til tariff for ikke-fjernavlest måler blitt spesifisert i § 17-9 i kontrollforskriften, og skal dekke utgifter som for eksempel gebyr for målerkontroll. Gebyr for målerkontroll er derfor ikke lenger en sporadisk utgift, men en del av den faste tariffen som nettselskapet tar etter § 17-9. Nettselskap og kraftleverandør har derfor mulighet til å inkludere tariffen i gjennomfaktureringen. Om sporadiske kostnader fra nettselskapet, understreker NVE at det ikke stilles krav til at kraftleverandøren kan inkludere sporadiske kostnader i gjennomfaktureringen. Dette betyr at nettselskap og kraftleverandør kan inngå avtale om at kraftleverandør viderefakturere sporadiske kostnader nettselskapet stiller til forbruker. Avtalen skal gjøres direkte mellom nettselskap og forbruker, og kostnaden bør gjøres opp direkte mellom de to partene, men RME stiller ikke krav om dette i regelverket. 1.3 Deler av klagen kan ikke behandles av RME Du skriver at Polarkraft bryter markedsføringsloven § 11. Markedsføringsloven ligger under Forbrukertilsynets myndighet, RME kan derfor ikke kommentere om mulig brudd på markedsføringsloven. Du ber om dokumentasjon på avtaleinngåelsen din med Arva, om å se avtalen din med Polarkraft samt gjennomfaktureringsavtalen mellom Arva og Polarkraft. RME har ikke tilgang til dine avtaler med Polarkraft og Arva, eller deres avtalevilkår, vi har heller ikke tilgang til gjennomfaktureringsavtalen mellom Arva og Polarkraft. For denne informasjonen må du kontakte Polarkraft og Arva direkte. Vennlig hilsen Oda Kristine Bratlie Førstekonsulent Seksjon for Kunde og Nett Reguleringsmyndigheten for energi (RME) E-mail: rme@nve.no Web: www.reguleringsmyndigheten.no
XARA
1 / 1
Previous page Previous page
Next page Next page
100%
Zoom out Zoom out
Zoom in Zoom in