NDRE ØSTFOLD TINGR ETT
Ing en begren sninger i ad gang en t il of fent lig g jengi v else
DOM A vsagt:
07.06.2021 i Søndre Østfold tingrett , Halden
Saksnr .:
20-187442TVI- TSOS/THAL 20-143133TVI- TSOS/THAL
Domme r:
Dommerf ullmektig Eirik Jarnholt Rodahl
Saken gjelder: Negativt fastsettelsessøksmål for at nettselsk ap ikke har rett til å av bry te ov erføring av elektrisk energi
Mona Storm Andersen
Adv okat Hugo Peders en Matre, Advokatfullmektig Anders Ødegård
Gillian Ray nes Godtfredsen
Advokat Hugo Peders en Matre
Kristina Julia Arvidsson
Adv okat Hugo Peders en Matre, Advokatfullmektig Anders Ødegård
Sann a Marie J ohansso n
Advokat Hugo Pedersen Matre, Advokatfullmektig Anders Ødegård
Nils Jørg en Olsen
Adv okat Hugo Peders en Matre, Advokatfullmektig Anders Ødegård
Nils Petter Nilse n
Adv okat Hugo Peders en Matre, Advokatfullmektig Anders Ødegård
Øivind Jahn Jacobs en
Adv okat Hugo Peders en Matre, Advokatfullmektig Anders Ødegård
Jan Erik W inås
Adv okat Hugo Peders en Matre, Advokatfullmektig Anders Ødegård
Ulri kke Espelund
Adv okat Hugo Peders en Matre, Advokatfullmektig Anders Ødegård
Solvår W erenskiold
Advokat Hugo Peders en Matre
mot Elvia AS
Advokat Mari Reitzel Bjerke v/advokatfullmektig Liv Heidi Pauline Elisabeth Sommer felt Helle
Ene rg i Norg e
Utdrag av dom side 21 og 22 Hele dommen lastes ned her
- 21 -
20-18 744 2T VI-T SOS/T HAL
4. Må saksøkerne gi Elvia AS tilgang til strømmål er for avlesning, vedlikehold og utskifti ng av strømmåler? Det er på det rene at saksøkerne både har en kontraktfestet og forskriftsfestet medvirkningsplikt til å gi Elvia tilgang til strømmåler for avl esning, vedlikehold og utskifting av strømmåleren, jf. ovenstående red egjørelse i punkt 1. Elvia krever dom for å kunne fullby rde denne medvirkningsplikten. Det er ikke direkte regulert i energiloven, nettleieavtalen eller forskriftsverket hvorvidt det er adgang til å fullbyrde medvirkningsplikten. I NOU 2004:4 pkt. 20.1 uttales følgende: Retten til å kr eve oppfyll else er grunnleggend e i ethvert kontraktsfor hold. I forbrukerkjøpsloven har r etten til å kr eve oppfyllelse ved forbruker ens kontraktsbrudd kommet til uttrykk i § 44. Arbeidsgruppen har vur dert om det bør fastsettes en tilsvar ende bestemmelse i for slaget til r egulering i ener giloven. Gruppen har imidlertid kommet til at r eguleringsbehovet ikke er stort nok til å forsvar e en slik bestemmelse. Det betyr at man på dette punktet blir henvist til alminnelige kontraktsr ettslige r egler . Uttalelsen viser at forbrukerkjøpsloven § 44 ikke er direkte anvend elig for tilfellet saken gjelder . Saksøkerne har rett til å levert strøm, og regnes derfor som realkreditor i nærværende sak. Elvia plikter å levere strømmen, og anses derfor som realdebitor . Problemstillingen blir da et spørsmål om kreditormora. V urderingstemaet blir om Elvia, som realdebitor , kan få dom på at saksøkerne, som realkreditor , skal yt e nødvendig medvir kning . Retten har sett hen til juridisk teori på området og har funnet veiledning i uttalelser i V iggo Hagstrøm, Obligasjonsrett, 2. utgave, side 633. Her arg umenteres det for at overveiende grunner taler imot en rett til naturaloppfyllelse overfor realkreditor . Det å kreve naturaloppf yllelse, som i denne saken innebærer medvirkning til installasjon av AMS- målere, må ifølg e Hag strøm anses som et sterkt inngrep i den personlige frihet, og kan derfor virke urimelig. Hagstrøm konkluderer på denne bakg runn med at hovedreg elen må være at en realdebitor ikke kan få en realkreditor dømt til å medvirke. Rettens oppfatning er at dette utgangspunkt et får anvendelse også i d enne tvisten. Som unntak oppstiller Hag strøm tilfeller der realkre ditor har avg itt et løfte om å medvirke, og spørsmålet blir om dette unntaket får a nvendelse i denne saken.
- 22 -
20-18 744 2T VI-T SOS/T HAL
Det er uomtvistet at saksøkerne har undertegnet nettleieavtaler hvor medvirkning splikten fremg år klart. Retten kan imidlertid ikke se at unntaket kan g is anvendelse i denne saken, fordi en fullb yrdelsesdom i praksis gir Elvia en rett til å tvinge saksøkerne til å medvirke til installasjon av en gjenstand som de selv har en klar oppfatning om at er skadelig for deres he lse. Elvia har , som vist ovenfor , en rett til å stenge strømleveringen ved kontrak tsbrudd, jf. forbrukerkjøpsloven § 48 a første ledd. Når Elvia har slik stengin gsrett, som i sin natur fremtvinger samarbeid ved at saksøkerne ikke kan være uten nødvendig hetsg odet strøm, vil det etter rettens vurdering være uheldig om Elvia i tillegg kan fullby rde installasjon hos motvillige kunder . Retten kan heller ikke se hvordan en fullbyrdelsesdom forhindrer at kundene egenhendig skrur ut AMS-målerne av strømskapet etter en tvangsfullbyrdet installasjon. Som påpekt av parthjelperen Energi Nor ge, ble nettselskapene oppfordret til å være løsning sorienterte og kreative overfor kunder som er skeptiske til installasjon. Retten mener at dette må være veien å gå ogs å i fremtiden, til tross for at dette utgjør en kostnad for Elvia. Når ne ttselskapene uansett må ha et alternativt tilbud for kunder som oppfy ller dokumentasjonskravet i avreg ningsforskriften i § 4-1 første ledd bokstav b, sy nes det urimelig at kostnadsaspektet i seg selv skal gi Elvia rett til å dom på at s aksøkerne sk al medvir ke . Saksøkerne blir etter de tte å frifinne i motsøksmålet.
Merk at det er to slutninger: - Hovedsøksmålet handlet om helseaspektet som kundene tapte ble anket, skal opp i Borgarting lagmannsrett i september 2022. Les mer her. - Motsøksmålet som Elvia tapte ble ikke anket. Dom er rettskraftig.
- 24 -
20-18 744 2T VI-T SOS/T HAL
DOM SSL UTNI NG
Hove dsøksmålet: I sak 20-187442TVI-TSOS/THAL : 1. Elvia AS frifinnes. 2. Nils Jør gen Olsen, Mona Storm Andersen, Nils Petter Nilsen, Sanna Johansson, Kristina Arvidsson, Ulrikke Espelund, Øivind Jacobsen, Jan Erik W inås, og Solvår W erenskiold dømmes til å betale saksomkostninger til Elvia AS med 699 107 sekshundreognittinitusenetthundreogs yv kroner . Betalingsfristen er 2 to uker fra dommens forky nnelse. I sak 20-143133TVI- TSOS/THAL: 1. Elvia AS frifinnes. 2. Gillian Raynes Godtfredsen dømmes til å betale saksomkostninger til Elvia AS med 77 677 syttisyvtusensekshundreogsyttis yv kroner . Betalingsfristen er 2 to uker fra dommens forky nnelse. Mots øksmålet: I sak 20-187442TVI-TSOS/THAL : 1. Nils Jør gen Olsen, Mona Storm Andersen, Nils Petter Nilsen, Sanna Johansson, Kristina Arvidsson, Ulrikke Espelund, Øivind Jacobsen, Jan Erik W inås, Gillian Raynes Godtfredsen og Solvår W erenskiold frifinnes. I sak 20-143133TVI- TSOS/THAL: 1.  Gillian Ray nes Godtfredsen frifinnes.
Rette n he ve t.
Eirik J arnholt Rodahl
V eiledning om anke i sivile saker vedlegges.
XARA
1 / 1
Previous page Previous page
Next page Next page
100%
Zoom out Zoom out
Zoom in Zoom in