Ams Monster

Folket mot AMS

Domstolens behandling av strømstenging

Begjæringer om midlertidige forføyninger  og søksmål mot kunder 

Nettselskapet plikter å levere strøm til forbrukskunder i henhold til energiloven § 3-3, og unntak vil kreve rettslig grunnlag. Nettselskapet kan ikke stenge strømmen uten videre, dette gjelder også ved betalingsmislighold av skyldig nettleie. Kraftleverandøren (der du kjøper din strøm i fra) kan ikke stenge strømmen ved skyldig kraft.

Nettselskapet må ta strømstengingen rettslig til tingretten. Begjæring om en midlertidig forføyning for å få tvangsgrunnlag etter "Lov om tvangsfullbyrdelse (tvangsfullbyrdelsesloven)". Gulating og Borgarting lagmannsrett har presisert dette i nylige dommer. Hvis nettselskapet stenger strømmen uten å ha et tvangsgrunnlag, opptrer nettselskapet rettsstridig.

Det følger av tvisteloven § 32-1 tredje ledd at den som har et krav som går ut på noe annet enn betaling av penger, kan begjære midlertidig forføyning etter tvisteloven kapittel 34 dersom det foreligger sikringsgrunn. Midlertidig forføyning kan bare besluttes dersom både kravet det begjæres forføyning for, hovedkravet, og sikringsgrunnen er sannsynliggjort, jf. tvisteloven § 34-2 første ledd. Det stilles i tillegg visse krav til forholdsmessighet mellom partenes interesser i tilknytning til forføyningen, jf. tvisteloven § 34-1 andre ledd.

Nettselskapet har leveringsplikt etter Energiloven. Forbrukerkjøpslovens §48 a forbyr stengning av strømmen med mindre innvendingene er åpenbart grunnløse. Stengningsretten er bare ment brukt ved betalingsmislighold av skyldig "Nettleie". Å nekte å installere AMS (kommunikasjonsenheten i smartmåleren) er ikke et vesentlig kontraktsbrudd.

Lagmannsretten har vurdert at forbrukerkjøpsloven § 48 a ikke kan benyttes som hjemmel for å stanse strømmen.

Merk at etter tvisteloven § 11-5 har retten en veiledningsplikt, det betyr at retten skal gi partene veiledning om regler og rutiner for saksbehandlingen og andre formelle forhold som er nødvendig for at de kan ivareta sine interesser i saken. Retten skal søke å forebygge feil og skal gi den veiledning som er nødvendig for at feil kan rettes opp mv. Les mer her om veiledningsplikten. Det kan være lurt å benytte seg av rettens veiledningsplikt i en begjæring om midlertidig forføyning for å holde sakskostnadene nede.

Les notatet og anbefalingene fra advokatfirmaet Thommessen til Energi Norge (tidligere EBL), bransjeorganet for nettselskapene. 

Tvangsmessig stenging av elektrisk anlegg hos kunde som motsetter seg stenging.

"Svaret er at nettselskapets rett til å avbryte overføringen av strøm må tvangsfullbyrdes.
Tvangsfullbyrdelse gir den som har et krav mulighet til å benytte samfunnets maktmidler til å få
gjennomført kravet sitt. Reglene om dette følger av tvangsfullbyrdelsesloven"

Les hele brevet her.

Kan nettselskapene stenge kundens strøm? NEI! Les mer her.

Lov om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven)


2022


Elvia - AMS ankesaken Borgarting lagmannsrett behandlet den 5-9. september 2022, relatert til helse på skadevirkningene fra kommunikasjonsenheten i smartmåleren. 

Saken ble først behandlet i Søndre Østfold tingrett (Halden tingrett) mai 2021. Flydal og co vant ikke frem i spørsmålet om skadevirkningene fra de nye smartmålerne. Kundene må dekke saksomkostningene til Elvia og Energi Norge på 1,65 millioner. Les mer om på bloggen til Flydal.

Les mer om dommen i dette innlegget.

Her finner du dommen:
21-136295ASD-BORG/02 av 3. november 2022.
Dommen blir vel anket til høyesterett, hvis det kommer inn penger.


Agder Energi Nett - Krav om installasjon av strømmåler - Sivilt søksmål mot to kunder
Agder tingrett dom avsagt 1. juli 2022
Saksnr. 22-013468TVI-TAGD/TKRI
Saksnr. 22-013469TVI-TAGD/TKRI

Agder Energi Nett har tatt ut sivilt søksmål mot to kunder som nekter installering av ny strømmåler. Agder tingrett behandlet saken over to dager 31. mai og 1. juni 2022. Nettselskapet har tilbud kundene en smartmåler med og uten kommunikasjonsenhet. Kundene har nektet for begge deler. Ikke så lurt å nekte nettselskapet tilgang til å bytte ut bare måleenheten. Domsslutning: Kunden plikter å gi nettselskapet tilgang til å bytte måleren. Nettselskapets tilgang er forskriftsfestet i avregningsforskriften § 3-1.Ansvar for måler og måleverdier.

En merkelig dom som inneholder mange faktiske feil. Dommeren har totalt misforstått på hvem som faktisk transporter strømmen til kunden når han blander inn strømkontrakter etter forbrukerkjøpsloven som gjelder for kjøp av strøm fra kraftleverandøren. Les mer her.

Dommen må ankes.


Glitre Energi Nett - Sivilprosess. Overprøving av sakskostnadsavgjørelse - strømstenging
26.4.2022 Borgarting lagmannsrett LB-2022-8522 (22-008522ASK-BORG/04).

Saken gjelder overprøving av tingrettens sakskostnadsavgjørelse i sak om midlertidig forføyning. Lagmannsretten opphevet tingrettens kjennelse. Tingretten (Buskerud tingrett TBUS-2021-143079) hadde ikke foretatt en tilstrekkelig bred og nyansert vurdering av om vilkåret om «tungtveiende grunner» i tvisteloven § 20-2 tredje ledd var oppfylt. Lagmannsretten avsa ny realitetsavgjørelse og kom til at det forelå «tungtveiende grunner» for å frita ankende part for sakskostnads ansvar. A (kunden) har vunnet ankesaken og har som utgangspunkt krav på å få dekket sine sakskostnader.


Stenging av strøm - Glitre Energi Nett
12.1.2022 Borgarting lagmannsrett - Sak 21-178778ASK-BORG/04
Saken gjelder midlertidig forføyning for å gjenåpne nettanlegg.

Glitre Energi Nett stengte strømmen til de ankende kundene som hadde fått fritak for AMS. GEN ønsker likevel å få tilgang til å skifte ute kundenes nåværende strømmålere, selv om de hadde fått fritak til nye digitale strømmålere, uten AMS-delen.

Lagmannsretten slutning:
Glitre Energi Nett AS pålegges straks å gjenåpne nettanlegg til målepunktet på
eiendommene til de fire kundene som hadde motsatt GEN å bytte målerne.

Lagmannsrettenes kjennelse må sees i sammenheng med Buskerud tingrett kjennelse av 3.1.2022 sak 21-185044T VI-TBUS/TDRA - saken gjelder: Krav om pålegg om å reetablere strømtilgang.

Flere av disse kundene er involvert i sak som gikk for Vestfold tingrett - Horten 20-23. mars 2023. Les mer her.


Stenging av strøm - Tensio TN
24.2.2022 Trøndelag tingrett - Sak 1. 22-011653TVI-TTRO/TNAM.
24.2.2022 Trøndelag tingrett - Sak 2. 22-011662TVI-TTRO/TTRD.

Saken gjelder begjæring om midlertidig forføyning fra to kunder av TENSIO TN med krav om krav om at strømmen umiddelbart tilkobles. Tensio kuttet strømmen, ble den ene saksøkerens helsesituasjon så dårlig at han måtte legges inn på sykehus. Kundene vant frem på alle punkter. Nettselskapet måtte dekke alle saksomkostningene for begge kundene. Les media saken på namdalsavisa.no.


2021

Stenging av strøm - Glitre Energi Nett
29.12.2021 Borgarting lagmannsrett kjennelse - sak 21-174401ASK-BORG/04.
Ankesak til lagmannsretten som Buskerud tingrett behandlet den 26.10.2021, hvor tingretten avsa hevingskjennelse 18.11.2021. Saken gjelder midlertidig forføyning for å gjenåpne nettanlegg.
Knusende dom fra lagmannsretten over Glitre Energi Nett som stengte strømmen ulovlig. Les mer her.


Stenging av strøm - Lyse Elnett
1.12.2021 Gulating lagmannsrett kjennelse - sak LG-2021-157142.
Ankesak fra Sør-Rogaland tingrett. Strømkunden begjærte midlertidig forføyning for tingretten, som ikke tok begjæringen til følge under henvisning til at strømkunden hadde vesentlig misligholdt sine forpliktelser. Lagmannsretten tok anken fra strømkunden til følge. Vilkårene for stenging av strøm i henhold til forbrukerkjøpsloven § 48 a var ikke tilstede. En knusende dom fra Gulating lagmannsrett over Lyse Elnett. Les mer her.


Stenging av strøm - Glitre Energi Nett
28.10.2021 Buskerud tingrett 28.10.2021 Begjæring om midlertidig forføyning sak 21-131890TVI. 8 kunder mot Glitre Energi Nett -  Advokat Mari Reitzel Bjerke v/advokatfullmektig Fredrik Høsteng Rød. Saksøkerne 6 og 8 har vunnet saken og har krav på å få dekket sine sakskostnader. GEN har vunnet frem overfor de øvrige seks saksøkerne.


Stenging av strøm - Glitre Energi Nett
26.10.2021 Buskerud tingrett - Begjæring om midlertidig forføyning sak nr. 21-150819TVI-TBUS/THOK. Begjæring om midlertidig forføyning fra kunden overfor Glitre Energi Nett AS. Kunden hadde vært uten strøm i 6 dager. Tingretten tok kundens begjæring til følge og pålegger Glitre Energi Nett AS straks å koble til strømmen.


Stenging av strøm - Lyse Elnett
09.06.2021 i Sør-Rogaland tingrett, Sandnes sak 21-073878TVI-TSRO/TSDN.
Kunden inngitt den 21. mai 2021 en begjæring om midlertidig forføyning mot nettselskapet Lyse Elnett. En merkelig dom som inneholder mange feil. Advokaten ved nettselskapet feilinformerer tingretten hvor dommeren dømmer på feil grunnlag mot kunden.


Stenging av strøm - Elvia

7.6.2021 Søndre Østfold tingrett, Halden tingrett. Dom i sivil sak. Negativt fastsettelsessøksmål for at nettselskap ikke har rett til å avbryte overføring av elektrisk energi saksnr. 20-187442TVI-TSOS/THAL og 20-143133TVI-TSOS/THAL.

Ni kunder har stevnet nettselskapet Elvia. Viser til tidligere sak Halden tingrett behandlet den 16.11.2020, sak 20-163690TVI-HALD, begjæring om midlertidig forføyning overfor Elvia som ble forkastet. Rettens leder var dommerfullmektig Eirik Jarnholt Rodahl, ikke en fagdommer.

Halden tingrett behandlet ankesaken 19-21 mai 2021. Elvia AS vinner ikke frem i motsøksmålet for å fullbyrde installasjon av en såkalt AMS-måler (les her hva en AMS-måler ikke er) hos motvillige kunder. Saksøkernes (kundene) påstander om negative helsevirkninger fra kommunikasjonsenheten (AMS-måler) er i dommen funnet åpenbart grunnløse. Bevisene til saksøkerne ble ikke tatt hensyn til. Saksøkerne er dømt til å bære det meste av nettselskapet Elvia sakskostnader.

Kortversjon - Elvias motsøksmål: Elvia fikk ikke noen fullbyrdelsesdom – altså rett til å tvinge seg inn for å skifte ut måleren.

Utdrag av dommen side 21-22 punkt 4 side 21-22.

Mange nettselskaper henviser til dommen fra Søndre Østfold tingrett i korrespondanse med kunden. De påstår at de vant frem at nettselskapet kan stenge strømmen hvis kunden nekter å bytte måleren.  Tingretten behandlet et hovedsøksmål og et motsøksmål. Men de har ikke fått med seg at Elvia ikke vant frem med motsøksmålet.

Merk at hovedsøksmålet handlet om helseaspektet: stråling fra kommunikasjonsenheten og skitten strøm aspektet fra smartmåleren (kalt AMS-måler).

Merk at AMS (avanserte måle- og styringssystemer) er ikke ensbetydende med en smartmåler (en enhet som består av en måleenhet og en kommunikasjonsenhet). Det er ikke noe som heter AMS‐måler. Dette er ett oppfunnet ord for å beskrive en smartmåler påkrevd av innføringen av AMS.

En veldig rotete sak hvor de vesentlige fakta i AMS-saken fra partene ikke ble belyst godt nok. Elvia AS har faktisk feilinformert og kommet med løgn til retten. 

Fra saksøkerne kom det ikke frem til dommeren i tingretten at Elvia har en pågående ulovligsak med Datatilsynet om legeattest kravet. Hvorfor vitnet ikke Datatilsynet? Elvia AS har tilegnet helseopplysninger som et absolutt krav fra kundene uten å dokumentere behandlingsgrunnlaget med en rettslig plikt etter Personvernforordningen artikkel 6 artikkel nr. 1 og artikkel 9 artikkel nr. 2.

Det ble heller ikke tydeliggjort godt nok for dommeren at Elvia har unnlatt å konsekvensutredet helseaspektet etter Miljøinformasjonsloven. Dette ble bekreftet av Elvias nøkkel vitne i partsforklaringen på dag 1.

Les mer om sakens gang på bloggen til Einar Flydal 8. juni.

Slik advokat Matre ser på dommen 10. juni.

Anke ble levert den 19. august 2021. Ankesaken kommer opp i lagmannsretten september 2022. Borgarting lagmannsrett behandlet den 5-9. september 2022. Klikk her.Stenging av strøm - Istad Nett (Elinett)
1.6.2021 i Møre og Romsdal tingrett, Molde. Dom i svil sak. Begjæring om behandling av hovedkravet etter midlertidig forføyning. Molde gruppe mot Istad Nett. Sammenheng med sak fra 8.4.21. Kundene tapte saken. Istad Nett har rett til å installere AMS-måler (hva nå enn den skal måle). Motsatt utfall av saken som ble behandlet i Halden tingrett den 19-21 mai 2021. Les mer om saken hos Einar Flydal.


Stenging av strøm - Istad Nett (Elinett)
8.4.2021 Frostating lagmannsrett kjennelse sak nr. 21-047994ASK-FROS. Istad Nett vs syv kunder. Tvistesaken har vært behandlet i Romsdal tingrett tidligere, last ned kjennelse fra 23.11.20. Lagmannsretten behandlet anken fra nettselskapet skriftlig. Lagmannsretten har misforstått nettselskapets plikt til å installere AMS etter forskriften på hva det egentlig innebærer, at det gjelder en: "AMS-måler". For ifølge avregningsforskriften § 4-1.Plikt til å installere AMS er ikke måleren nevnt. Det blir tilegnet ting som ikke står der. Les mer her.


Stenging av strøm - Elvia
28.1.2021 Hedmarken tingrett sak nr. 21-010192TVI-HEDM. Saken gjelder: Påkobling av strøm i stengesak mot Elvia. Kunde har begjært midlertidig forføyning overfor Elvia AS. Kunde vant frem. Elvia måtte koble på strømmen snarest. Kunde var uten strøm i over 18 mnd.


Stenging av strøm - Norgesnett
5.1.2021 Fredrikstad tingrett Begjæring om midlertidig forføyning sak 20-142931TVI-FRED og 20-148020TVI-FRED. 8 kunder mot Norgesnett.
Nettselskapets - Advokat Mari Reitzel Bjerke v/advokatfullmektig Liv Heidi Pauline, Elisabeth Sommerfelt Helle.
Retten har etter dette kommet til at forføyningssaken må heves som følge av manglende rettslig interesse. Slutning sak HEVES.


2020

Stenging av strøm - Agder Energi Nett
11.12.2020 Aust Agder tingrett sak nr. 20-180239TVI-AUAG. Saken gjelder: Tvisteloven - tvl, 17.06.2005 nr. 90. Kunde har begjært midlertidig forføyning overfor Agder Energi Nett AS. Kunde vant frem. Agder Energi Nett AS forbys å stenge strømanlegget/stanse strømtilførselen til eiendommen. Les mer om saken på bloggen til Einar Flydal.


Stenging av strøm - Skagerak Energi Nett (Lede)
10.12.2020 Vestfold tingrett. Sak nr. 20-143237TVI-VEFO/HO. Saken gjelder begjæring om midlertidig forføyning med krav om at Skagerak Energi Nett AS ikke kan stenge strømmen og/eller må gjenopprette strømleveranse til saksøkernes (19 stk.) boliger. Se sak fra 16.10.2020 Vestfold tingrett.

Skagerak Energi Nett har først etter at begjæringen om midlertidig forføyning kom inn til retten skrudd på strømmen hos en strømkunde, og videre trukket tilbake stengningsvarslene for de øvrige, og gitt uttrykk for at dialog skal inngås. Retten legger til grunn at Skagerak Energi Nett over tid har vært klar over innsigelsene, men i stedet for selv å gå veien via domstolen har varslet å bruke et svært inngripende og i noen tilfeller direkte skadelig ovenfor saksøkere. Skagerak Energi Nett kan således bebreides for at saksøkere sendte begjæringen om midlertidig forføyning.


Stenging av strøm - Elvia
26.11.2020 Nord Østerdal tingrett sak nr. 20-168222TVI-NOST. Saken gjelder: Krav om gjenoppretting av strømmleveranse. Kunde har vært uten strøm fra juni 2019. Kunde har begjært midlertidig forføyning overfor Elvia AS. Kunde vant frem. Elvia AS pålegges straks å levere strøm til målepunktet.


Stenging av strøm - Istad Nett (Elinett)
23.11.2020 Romsdal tingrett. Sak nr. 20-139888TVI-ROMS. Saken gjelder: Oppheving av stengevarsel av strømleveranse. Begjæringen om midlertidig forføyning tas ikke til følge. Hovedkravet kommer ikke til pådømmelse. Viser til sak 21-047994ASK-FROS Frostating lagmannsrett kjennelse av 08.04.2021.


Stenging av strøm - Agder Energi Nett
16.11.2020 Kristiansand tingrett kjennelse. Sak nr. 20-122343TVI-KISA/29. Saken gjelder: Avtaleloven - avtl, 31.05.1918 nr.4. Kunde har begjært midlertidig forføyning overfor Agder Energi Nett AS. Nettselskapet hadde ikke tvangsgrunnlag og fremgangsmåte etter tvangsfullbyrdelsesloven - RG 2006 s. 129 Gulating, LB-2010-114298. AEN hadde stengt strømmen hos kunde uten at det forelå tvangsgrunnlag. AEN opptrådte således rettsstridig. der. AEN kan bebreides for at det kom til sak ved at de stengte strømmen uten at det forelå
tvangsgrunnlag. Kunde vant frem.


Stenging av strøm - Elvia
16.11.2020 Halden tingrett. Sak nr. 20-163690TVI-HALD. Saken gjelder: Krav om forbud mot stenging av strømleveranse/evt krav om gjenoppretting av strømleveranse. 13 stk. kunder har begjært midlertidig forføyning overfor Elvia AS. Begjæringen forkastes. Saken blir behandlet i Halden tingrett mai 2021.


Stenging av strøm - Hallingdal Kraftnett
26.10.2020 Hallingdal tingrett. Sak nr. 20-149705TVI-HALL. Saken gjelder: Midlertidig forføyning mot vedtak om å stenge strømabonnement for privatperson. Kunde har begjært midlertidig forføyning overfor Hallingdal Kraftnett AS. Begjæringen forkastes. Ny sak berammet?


Stenging av strøm - Mørenett
22.10.2020 Søre Sunnmøre tingrett. Sak nr. 20-125614TVI-SOSU. Saken gjelder: Strømstengesak. Krav om midlertidig sikring fra 6 kunder mot Mørenett AS. Sak 20-125614TVI-SOSU heves.


Stenging av strøm - Skagerak Energi Nett (Lede)
16.10.2020 Vestfold tingrett. Sak nr. 20-143237TVI-VEFO/HO. Saken gjelder: Gjenoppretting av strømleveranse/forbud mot stenging av strøm. Kunder har begjært  midlertidig forføyning overfor Skagerak Energi Nett AS. Skagerak Energi Nett AS pålegges straks å levere strøm til kunde uten kostnad for saksøker.


Stenging av strøm - Agder Energi Nett
24.7.2020 Aust Agder tingrett. Sak nr. 20-093242TVI-AUAG. Saken gjelder: Tvisteloven - tvl, 17.06.2005 nr. 90. Fire kunder har begjært midlertidig forføyning overfor Agder Energi Nett AS. Begjæring om midlertidig forføyning tas ikke til følge. AEN har koblet på strømmen til alle kundene.


2018

Stenging av strøm - Agder Energi Nett
17.9.2018 Kristiansand tingrett. Sak nr. 18-124406TVI-KISA/06. Saken gjelder Midlertidig forføyning – strømsak mot Agder Energi Nett. Kunde nektet å bytte måler. Konklusjon: Retten legger til grunn at nettselskapet innen 01.01.2019 har en offentligrettslig plikt til å ha installert AMS i alle målepunkt i sitt konsesjonsområde, jf forskrift om måling, avregning, fakturering av nettjenester og elektrisk energi, nettselskapets nøytralitet mv. Retten kan ikke se av nettleieavtalen at det er tatt inn et avtalevilkår som eksplisitt gjelder kundens plikt til å bytte til AMS-måler. Begjæringen om midlertidig forføyning forkastes og slutningen pkt 1 og pkt 2 i Kristiansand tingretts kjennelse (dom 1) av 20.07.2018 bortfaller.


1990

Stenging av strøm - Trondheim Elektrisitetsverk (Tensio)
18.10.1990 Frostating lagmannsrett – Kjennelse. Sak nr. RG-1991-546. Saken gjelder: Krav om midlertidig forføyning ved leveringsnektelse av elektrisk strøm. Konklusjon: Kunde hadde ikke betalt strømregningen. Nettselskapet pålegges umiddelbart å levere strøm til kunde. Strømsperring virker som et meget sterkt betalingspress, og de avtalte leveringsbetingelser må tolkes og praktiseres på forsvarlig måte. Det vil bli bedømt som monopolmisbruk dersom strømsperring fører til urimelige virkninger for abonnenten.Publisere viktige saker?

Har du viktige dokumenter å publisere? Last opp dokumenter lenger ned. Personlige opplysninger blir sladdet. Det er viktig å få frem informasjon som er nyttig for forbrukerne, hvordan øvrigheten - de som utøver en offentlig myndighet overfor borgerne. De baserer seg på NVEs/RMEs meninger. der de tilegner ting som ikke er nevnt i forskriften. NVE/RME har en forvaltningspraksis som er i strid med andre lovverk. 

Forbrukeren har ingen rettsikkerhet ved en tvist med nettselskapet som har monopol på nettjenester. Det viser flere av sakene som har vært i rettssystemet, at gjeldende lover og forskrifter ikke blir tatt hensyn i en dom. Domstolene gir dom på noe de ikke har forstått, bare fordi de hører på meningene til NVE/RME. Det er viktig at forbrukeren for tilgang på dokumentene, dette for å kunne sette seg inn i egen rettsstilling. Hva er vitsen med lovverket når det menes imot hva som faktisk står der? Hvordan skal forbrukeren i klagesaker finne sin rettsstilling når NVE/RME skifter mening alt etter hvilken vei vinden blåser? AMS-saken et godt eksempel på akkurat disse meningene.

Det blir som en høyt ansett dommer bemerket ved gjennomgang av flere av rettsavgjørelsene: "Både dommere og nettselskapene bruker NVE sine meninger som rettskilde – og ikke hva som faktisk står i lovverket".


Søk på rettspraksis.no - En fri ressurs for søk og innsikt i rettsavgjørelser.

0 of 350
Dra og slipp filer her
eller
>