Smartmålere og AMS
(Smart meters)

En smartmåler er en avansert strømmåler som kan utstyres med ulike typer av kommunikasjonsmoduler. En smartmåler består nemlig av 2 ting, en måleenhet og en kommunikasjonsenhet. 

Nettselskapene velger selv hvilken leverandør av smartmålere de ønsker å benytte til sluttbruker så lenge måleren tilfredsstiller de forskriftsfestede kravene. Reguleringsmyndigheten i NVE (RME) bestemmer ikke hvilken type kommunikasjonsenhet nettselskapet velger å bruke I Norge bruker nettselskapene tre ulike typer smartmålere. Ingen av nettselskapene vurderte de negative helsekonsekvensene av å innføre AMS ved bruk av den nye kommunikasjonsteknologien. Les mer her.

Ny RME rapport nr. 2/2023 viser at innføringen av AMS er sluttført 1. juli 2023. Les mer her.

55 nettselskaper benytter smartmålere fra Kamstrup (danske eiere), mens henholdsvis 38 Aidon (finske eiere) og 20 mindre nettselskaper og medlemmer av Soria-samarbeidet benytter Nuri/Kaifa. 

Lenger ned på nettsiden finner du bilder som viser hvordan ulike avanserte strømmålerne ser ut på innsiden med og uten kommunikasjonsenhet (kjent som et misvisende begrep AMS-målere).

Nettsider til leverandør av smartmålere:

Aidon kombinert strømmåler med AMS

Målerenheten består av en strømmåler og en systemmodul. Systemmodulen tar seg av dataoverføringen fra strømmåleren, og type modul velges i henhold til den kommunikasjonsteknologi som ønskes. Da systemmodulen er en adskilt del av enheten kan man introdusere ny tilkoblingsteknologi i løpet av systemets livssyklus uten å endre koble fra eller endre selve strøm-måleren.

Aidon må ha gjort en feil her. Den riktige bør være: "Strømmåleren består av en måleenhet og en systemmodul."

Kamstrup smarte strømmålere

Som en avansert smartmåler kan OMNIPOWER enfaset strømmåler utstyres med et bredt spekter av kommunikasjonsmoduler.

Kaifa smartmåler fra Nuri Telecom

Det finnes lite teknisk informasjon om den kinesiske produserte Kaifa måleren.


Sveriges Television avsløring: Vattenfall gransket kinesisk forretningspartner – misset partikobling. Smarte strømmålere installert i Sverige er koblet til Kina. Les mer her.

Hvor er de 99 % av smartmålerne som er installert i Norge produsert? Les mer på bloggen til Flydal her.


Definisjon av AMS

Forskrift om kraftomsetning og nettjenester § 1-3.Definisjoner

Avanserte måle- og styringssystemer (AMS): Toveis informasjons- og kommunikasjonssystem fra og med elektrisitetsmålere som danner grunnlag for avregning av utveksling, innmating og uttak, til og med sentralsystemet hos nettselskapet eller nettselskapets leverandør.

Som navnet tilsier er det et "Avanserte Måle‐ og Styringssystem". Når begrepet "AMS-måler" benyttes om den avanserte strømmåleren, opprettholdes det en misforståelse. Det er ikke noe som heter en "AMS-måler". Dette er ett oppfunnet ord av Reguleringsmyndigheten i NVE (RME) for å beskrive en smartmåler påkrevd av innføringen av AMS.

Hvilken del av AMS pålegger avregningsforskriften § 4‐1 (hva nå enn forskriften mener dette skal inkludere) at nettselskapet skal installere i alle målepunkter, når måleren ikke er nevnt i forskriften, og når måleren også er montert i sluttbrukerens private el-anlegg? Til å være ett påbud er det ikke akkurat særlig spesifisert. For det hverken inkluderer noe spesifikt, eller ekskluderer noe. Og for å sette det helt på spissen; med tanke på hva AMS (Avanserte måle- og styringssystemer) faktisk inneholder, burde §4‐1 b automatisk bli utløst for alle målepunkter.

En smartmåler består av to deler, en måleenhet og en kommunikasjonsenhet. Store norske leksikon om AMS (Smarte strømmålere).

Man skulle tro at alle vet hva strøm-, gass- og vannmålerne måler? Spørsmål til de som bruker begrepet: Hva måler AMS-målere? AMS? 

Ikke rart at falsk informasjon spres av uvitenhet på grunn av myndighetens inkompetanse på definisjonen av AMS. Konsekvensene er at kunder taper "AMS-måler"-saker i rettssystemet, noe som skaper presedens for andre på grunn av inkompetanse. 


Reguleringsmyndigheten i NVE (RME) svar fra Fahad Jamil. Svaret avslører myndighetens inkompetanse.

Bilde av måleren under vil jeg anta for de fleste fremstår som en "gammel måler". Å kalle denne for AMS-måler uten kommunikasjonsenhet ville bare skapt forvirrelse. Vi er som nevnt opptatt av enkel kommunikasjon. Vi er enig i at definisjonene kunne vært omformulert noe, men vi må ærlig innrømme at vi ikke ser behovet for å endre på dette i dag.

 Klikk her for å lese energibransjens korrespondanse av uvitenhet på definisjonen av AMS.


Det juridiske skillet

Smartmålerens måleenhet reguleres av standard avtale for nettleie av 2007, en privatrettslig avtale mellom kunden og nettselskapet. Vær oppmerskom på nettselskapene og bransjeorganet Energi Norge har presentert en oppdatert nettleieavtale (2020) med nye vilkår kunden ikke har gitt et aktivt samtykke til. Avtalen er ugyldig. Les mer her.

Smartmålerens kommunikasjonsenhet (AMS-delen) reguleres av avregningsforskriften § 4-1.Plikt til å installere AMS (hva nå enn forskriften mener dette skal inkludere) på alle målepunkter. Dette er et "kommunikasjonsutstyr" som skal installeres i sluttbrukerens private el-installasjon, altså utenfor nettselskapets distribusjonsnett. Når nettselskapet ønsker å installere AMS av allmenne interesse, har man gått inn i det private rom. Det kan stilles opp mot Grunnlovens § 102 som sier at alle har rett til respekt for kommunikasjonen sin.

Vær oppmerksom på at plikten til å installere AMS i forskriften gjelder for nettselskapet, ikke for kunden. Kunden skal forholde seg til det privatrettslige forholdet i nettleieavtalen.

Standard nettleieavtale (2007) inneholder ikke et avtalevilkår for kundens plikt til å bytte til "AMS‐måler". Dette ble bekreftet i en dom fra tingretten i Kristiansand høsten 2018 da et nettselskap gikk til sak mot en av kundene for å få en midlertidig forføyning for å få komme inn til han for å få byttet måleren. Les mer om den saken her.

Reguleringsmyndigheten i NVE (RME) har ikke pålagt nettselskapet å bytte måleren hos sluttbrukeren jf. Energiloven og tilhørende forskrifter.

Last ned informasjonsarket om Avansert måle- og styringssystemer - Definisjon av AMS og installasjonskrav


Teknisk

Ved deaktivering av smartmålerens kommunikasjonsenhet (AMS radiosenderdel), en ekstern uavhengig komponent i måleren, for eksempel type målere av merke Kamstrup, må kommunikasjonskortet være fysisk installert i måleren. Når deaktiveringen er utført, fjerner installatøren kortet. Antennesymbolet (RF) vises ikke i instrumentdisplayet.

Dersom sluttbrukeren har fått fritak for AMS og varslet nettselskapet på forhånd om at kommunikasjonskortet må være fjernet før de kommer og bytter måler, skal deaktivering være utført.

Fjerner man kommunikasjonsutstyret i smartmåleren, blir måleren en vanlig "dum" strømmåler som måler kun strømforbruket i kWh. En måler uten kommunikasjon har da ingen tilknytning til nettselskapets "mesh" nettverk, og sender derfor ingen avlesninger til nettselskapet. Strømforbruket til profilavregnede målepunkt må leses av manuelt. Les mer om hvordan kommunikasjonsmodulene virker for de enkeltmålere her.

Noen nettselskaper, som BKK NETT, har valgt å kommunisere via eksisterende mobilteknologier. Kommunikasjon skjer punkt-til-punkt, det vil si fra måleren direkte til oppsamlingssystemet. Dette betyr at målerne ikke er i nettverket, og de sender ikke data gjennom andre målere gjennom mesh-nettverket. Hver 3. time sender måleren ditt forbruk via datapakker (tilsvarer SMS) direkte til innsamlingssystemet. I løpet av tidsperioden mellom disse tidspunktene vil ikke måleren sende noen data.

Ved deaktivering av kommunikasjonskortet, la aldri nettselskapet lure deg til å ha kortet montert i måleren etter deaktivering. Nettselskapet har da muligheten til å fjernaktivere kommunikasjonsenheten. Dette er enkelt å sjekke i instrument displayet om antennesymbolet (RF) vises. Les mer om hvordan du sjekker det her

På enkelte fora hevdes det at måleren fortsatt har en innebygget sender (krystaller), når kommunikasjonsmodulen er fysisk fjernet. Det er av uvitenhet. Når radiosenderen er fysisk fjernet, kan ikke måleren kommunisere med nettselskapets nett. Målerdataene lagres kun lokalt i den digitale/elektroniske strømmåleren og måleverdiene kan kun hentes ut manuelt ved samtykke fra kunden. Det er kunden som eier sine egne målerdata, og du må aktivt gi tillatelse før andre får vite hvor mye strøm du har brukt, da dette er personopplysninger. Les mer her.

Dersom strømmåleren (analog eller digital) ikke har kommunikasjonsdel, kan ikke nettselskapet fjernavlese måleren. Det er kun mulig å fjernavlese måleren som har en kommunikasjonsmodul installert. Det dermed ingen risiko for personvern og hacking. Videre er det ingen potensielle helserisiko forbundet med RF (radiofrekvent) stråling som sendes ut av kommunikasjonsmodulen, siden den er fjernet.

For de som er interessert i helseaspektet ved de nye smarte strømmålerne. Les her om at nettselskapene ikke har gjennomført en konsekvensutredning av AMS-installasjonen etter Miljøinformasjonsloven.


Begreper og forkortelser

Konsentrator er utstyr som samler trafikk
Komponent i AMS-systemet som samler måledata fra smartmålere med AMS funksjonalitet, for deretter å sende disse videre til innsamlingssystemet hos nettselskap. Konsentratoren er ofte installert i nettselskapets nettstasjon. Andre løsninger benytter en master, som er installert hos noen kunder.

Master
En konsentrator hvor AMS-delen til en kunde opererer som en konsentrator, og samler inn data fra flere strømmålere.

AIDON

KLIKK PÅ BILDE FOR STØRRE


KAMSTRUP

KLIKK PÅ BILDE FOR STØRRE

KLIKK PÅ BILDE FOR STØRRE

For informasjon om de nye avanserte strømmålerne som kan utstyres med ulike kommunikasjonsmoduler på Kamstrups nettside, klikk her. Ofte stilte spørsmål om Kamstrup smartmålere finner du her. Fakta om radionettverk finner du her.

Bruksanvisning for Kamstrup OMNIPOWER smartmålere


NURI KAIFA

KLIKK PÅ BILDE FOR STØRRE

© 2024, Ams.monster. Alle rettigheter forbeholdt.

Insert Content Template or Symbol
>