av  monster

Publisert  26. november 2022

Sist oppdatert  26. november 2022

Energi Norge talsmannen og guruen Ulf Møller taler med to tunger og er en notorisk bløffmaker. Møller sier til mediet TV2: – Energi Norge kan ikke akseptere at våre medlemmer blant kraftleverandørene gjør lovbrudd. Vi gir forbrukertilsynet full støtte til å slå ned på lovbrudd. Vi har i flere år etterlyst at myndighetene skal bli

Les Mer

av  monster

Publisert  13. november 2022

Sist oppdatert  13. november 2022

Borgarting lagmannsrett behandlet en anke relatert til helsefare på skadevirkningene fra kommunikasjonsenheten i smartmåleren. Dommen av 3. november 2022 finner du her. Saken ble først behandlet i Søndre Østfold tingrett (Halden tingrett) mai 2021. Flydal som bistår 9 kunder av Elvia vant ikke frem i spørsmålet om negative helsevirkninger fra de nye smartmålerne. Kundene må dekke

Les Mer

av  monster

Publisert  25. september 2022

Sist oppdatert  1. oktober 2022

Mottar du uberettigede fakturakrav på et avlesningsgebyr fra nettselskapet for ikke ha installert kommunikasjonsenheten (AMS-delen) i smartmåleren? Er du ikke enig i kravet. Her har du en oppskrift på hvordan man skriver en åpenbart ikke grunnløs innsigelse. Denne fremgangsmåten setter nettselskapet juridisk på plass. Du vil møte mye motstand før du vinner frem. Gjelder gebyrtariffen § 17-9.Tariff

Les Mer

av  monster

Publisert  17. september 2022

Sist oppdatert  18. september 2022

Elvia påklaget RMEs vedtak den 24. juni 2021. Energiklagenemnda fattet avgjørelse den 22. mars 2022. Klagen til Elvia tas ikke til følge – klagenemndas vurdering av tariffen var at den IKKE KAN KREVES. Avgjørelsen er endelig og kan ikke påklages. Dette er et stort nederlag for nettselskapet slik de har herjet med kundene med de

Les Mer

av  monster

Publisert  12. september 2022

Sist oppdatert  12. september 2022

Det er bekymringsfullt på hvor synlig inkompetansen er hos Reguleringsmyndigheten i NVE (RME) – tilsynsmyndighet og regulator for nettvirksomheten. En våken og kompetent daglig leder i Etna Nett, Gunnar Løkkebø er interessert i sitt arbeid, motsetning til ledere i andre nettselskaper. Løkkebø har stilt spørsmål til RME om funksjonskravene til en «AMS-måler uten kommunikasjondel» –

Les Mer

av  monster

Publisert  3. september 2022

Sist oppdatert  3. september 2022

Reguleringsmyndigheten i NVE (RME) fatter feilaktige avgjørelser i vedtak i uenighet om strømstøtte etter strømstønadsloven. Kunder har klaget nettselskapet Elvia til RME på at de ikke får full utbetaling av strømstøtten som nettselskapet er satt til å administrere. Nettselskapet svindler med oppgjør av midlene fra staten som skal utbetales til forbrukeren. Dette gjelder også andre

Les Mer

av  monster

Publisert  3. september 2022

Sist oppdatert  3. september 2022

Endelig har kraftleverandøren NorgesEnergi AS tatt til fornuften og avsluttet gjennomfakturering av nettleie fra samtlige av nettselskapene. NorgesEnergi AS har tatt på alvor kundene som har protestert og nå innsett galskapen på hvordan nettselskapene setter sine samarbeidspartnere i en vanskelig situasjon. NB NorgesEnergi fikk kalde føtter, de har snudd og begynt å gjennomfakturere på nytt

Les Mer

av  monster

Publisert  11. juli 2022

Sist oppdatert  11. juli 2022

Agder Energi Nett tok ut sivilt søksmål mot to kunder som nekter installering av ny strømmåler.  Sakene gjelder krav om fullbyrdelsesdom for innstallering av ny strømmåler. Agder tingrett behandlet saken over to dager 31. mai og 1. juni 2022. Nettselskapet har tilbud kundene en smartmåler med og uten kommunikasjonsenhet. Kundene har nektet for begge deler.

Les Mer

av  monster

Publisert  23. mars 2022

Sist oppdatert  23. mars 2022

Knut Lockert, daglig leder i Distriktsenergi frykter nå for at bransjen mister sugerøret i forbrukerens lommebok dersom nettleien skrotes og legges over skatteseddelen. Les hele media saken som ble publisert på nrk.no. Endelig har politikerne begynt å våkne opp for nettselskapenes grådighetskultur. De er private virksomheter som har leveringsplikt på strøm til forbrukeren, en monopoltjeneste

Les Mer

av  monster

Publisert  6. mars 2022

Sist oppdatert  6. mars 2022

Lurer du på hvorfor en privat eller offentlig virksomhet behandler personopplysningene dine eller hvilke opplysninger de har lagret om deg? Da kan du benytte deg av innsynsretten din. Dette er viktig å be om det hvis man er kunde av et nettselskap som leverer deg nettjenesten og kraftleverandøren som du kjøper strømmen i fra. Mange kunder

Les Mer

av  monster

Publisert  28. februar 2022

Sist oppdatert  28. februar 2022

Trøndelag tingrett behandlet to begjæringer om midlertidig forføyning den 24. februar 2022 fra to kunder av TENSIO TN med krav om krav om at strømmen umiddelbart tilkobles. Tensio hadde kuttet strømmen til begge kundene i september 2021. Til den ene saksøkeren ble helsesituasjon så dårlig at han måtte legges inn på sykehus.  Retten endte på

Les Mer

av  monster

Publisert  28. januar 2022

Sist oppdatert  13. juni 2022

Viktig melding til forbrukeren, lytt på radio NRK P2 Nyhetsmorgen sending fra 28. januar 2022. Forbrukerrådet har nå «endelig» satt søkelys på Elklagenemndas urimelige saksbehandling i strømstengesaker. En sannhet med modifikasjoner. Forbrukerrådet har visst om Elklagenemndas elendige praksis i mange år, at forbrukerens synspunkter i avgjørelser ikke blir vektlagt i saksbehandlingen, men har ikke gjort

Les Mer

av  monster

Publisert  2. januar 2022

Sist oppdatert  11. januar 2022

Nettselskapene er nå på vikende front. Domstolene har begynt å si dem imot på den lovstridige urimelige praksisen med å stenge strømmen til kunder uten å ha tvangsgrunnlag etter tvangsfullbyrdelsesloven. Borgarting og Gulating lagmannsrett behandlet i desember to saker som gjelder anke over kjennelse om midlertidig forføyning fra tingretten. Lagmannsretten påla Glitre Energi Nett og

Les Mer

av  monster

Publisert  31. desember 2021

Sist oppdatert  3. oktober 2022

Profilavregnede (manuelt avleste) målepunkt tilhørende forbruker med forventet årlig strømforbruk høyere enn 8 000 kWh, skal avleses hver tredje, hver andre eller hver måned (periodisk avlesning). Periodene mellom avlesningene skal være tilnærmet like jf. avregningsforskriften § 3-3.Avlesning av målepunkt. Avlesning foretas den 1. i hver måned. Manuelt avleste målepunkt av forbrukeren blir sendt direkte til

Les Mer

av  monster

Publisert  28. desember 2021

Sist oppdatert  28. desember 2021

En absurd strømstenge sak ble behandlet i Sør-Rogaland tingrett 1. juni 2021. Advokatfullmektigen for Lyse Elnett Kine Birgitte Kvisvik Irgens feilinformerer retten. Kunden vinner ikke frem med begjæringen om midlertidig forføyning. Retten tar løgnene fra Lyse Elnett for god fisk.  Dette kommer godt frem i rettens vurdering. Tingretten har behandlet to slike stengesaker som nettselskapet

Les Mer

av  monster

Publisert  14. november 2021

Sist oppdatert  2. oktober 2022

Elklagenemnda skal gi forbrukere tilbud om rimelig, rettferdig og hurtig tvisteløsning. En sannhet med flere løgner. Det er risikosport å klage til nemnda. Forbrukeren er ikke kjent med at Energi Norge, interesseorganet for nettselskapene er juridisk eier av navnet: Elklagenemnda. Daglig leder i Elklagenemnda: Knut Fredrik Kroepelien, er også direktør for Energi Norge (uten AS). Og styrets sammensetning

Les Mer

av  monster

Publisert  29. oktober 2021

Sist oppdatert  29. oktober 2021

Gledens dag i Drammen for kunder av Glitre Energi Nett. Nettselskapet måtte koble på strømtilførselen til kunde etter at de på feil grunnlag kuttet strømmen til kunden onsdag 20. oktober 2021. Buskerud tingrett behandlet en begjæring om midlertidig forføyning fra kunden overfor Glitre Energi Nett AS. Kunden hadde vært uten strøm i 6 dager. Tingretten

Les Mer

av  monster

Publisert  23. oktober 2021

Sist oppdatert  23. oktober 2021

En interessant beskrivelse i nettavisen itromso.no fra spaltist Stein-Gunnar Bondevik oppfordrer til ikke å stole blindt på systemet. Akkurat det som nettkundene opplever i sin kamp mot nettselskapet som har monopol på nettjenesten. Nettselskapene truer kunden med stenging av strøm hvis kunden nekter å godta tilbudet på å installere AMS. NVE kaller det faktisk et

Les Mer

av  monster

Publisert  10. oktober 2021

Sist oppdatert  10. oktober 2021

Reguleringsmyndigheten i NVE (RME) svarte på Datatilsynets brev av 30. august den 30. september. Les mer her. Datatilsynet ba om en redegjørelse fra RME for nettselskapenes «ulovlige» behandling av personopplysninger. Nettselskapene stiller et absolutt krav om erklæring fra lege eller psykolog for å innvilge fritak for AMS etter avregningsforskriften § 4-1 andre ledd bokstav b.

Les Mer

av  monster

Publisert  5. oktober 2021

Sist oppdatert  10. oktober 2021

Reguleringsmyndigheten i NVE (RME) hadde møte med Datatilsynet 25. mars 2021 angående nettselskapenes ulovlige innsamling av helseopplysninger. Behandling av helseopplysninger er i utgangspunktet forbudt hvis ikke behandlingsgrunnlaget med en rettslig plikt kan dokumenteres etter personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 og artikkel 9 nr. 2. Nettselskapene har gjentagende ganger i over lang tid begått alvorlige lovbrudd:

Les Mer

av  monster

Publisert  3. oktober 2021

Sist oppdatert  3. oktober 2021

Energiklagenemnda er en uavhengig klagenemnd som behandler klager over enkeltvedtak Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) har fattet. Dette innebærer at klager på RMEs vedtak etter energiloven og naturgassloven med underliggende forskrifter skal behandles av Energiklagenemnda som underlagt Klagenemndssekretariatet.Energiklagenemnda ble opprettet den 1. november 2019. Energiklagenemnda er opprettet som følge av krav om en uavhengig klageinstans

Les Mer