av  monster

Publisert  25. mars 2024

Sist oppdatert  27. mars 2024

Forliksrådet er den laveste domstolen for sivile saker i Norge. Det er både en meklingsinstitusjon og en domstol med begrenset domsmyndighet. Forliksrådet behandler bare sivile saker, ikke straffesaker. En sivil sak er en konflikt mellom to eller flere parter om hvem som har loven på sin side. Møtet i forliksrådet kalles et rettsmøte. Et rettsmøte

Les Mer

av  monster

Publisert  27. mai 2023

Sist oppdatert  27. mai 2023

For det første må vi få på plass hva definisjonen av Avanserte måle- og styringssystemer (AMS) er for noe. Det er tydelig at det er ett av de vanskeligste ordene å forstå blant deler av befolkningen de siste årene. For det andre er ikke AMS ensbetydende med en smartmåler (en enhet som består av en

Les Mer

av  monster

Publisert  11. april 2023

Sist oppdatert  20. mai 2023

Tingrettsdommer Kristin Wiese Bromander avsa 4. april 2023 en kuriøs avgjørelse i Vestfold tingrett. Glitre Nett «vant» rettsaken på feil grunnlag. På forsiden av dommen står at saken dreide seg om: Krav om tilgang til å installere strømmåler. Denne saken er ikke relatert til tilgang hos de åtte kundene som ble saksøkt. Grupperingen av de

Les Mer

av  monster

Publisert  14. mars 2023

Sist oppdatert  11. april 2023

Ved stevning datert 15. juli 2022 reiste Glitre Nett sak mot 8 kunder, med krav om de saksøkte gir Glitre Nett tilgang for å installere ny strømmåler. Saken ble overført fra Buskerud tingrett til Vestfold tingrett. Spørsmålet retten skal behandle er av prinsipiell betydning. Dersom GN ikke har grunnlag for sitt krav, vil følgen bli at

Les Mer

av  monster

Publisert  11. mars 2023

Sist oppdatert  17. mars 2023

Personvernnemnda fattet en avgjørelse 28. februar 2023 i sak PVN-2022-17 om nettselskapene har gyldig behandlingsgrunnlag for å kreve helseerklæring som dokumentasjon for å innvilge kunder fritak for installasjon av avanserte måle- og styringssystemer (AMS). Avgjørelsen finner du på nettsiden til Personvernnemnda. Last ned avgjørelsen som PDF-dokument.Sakens bakgrunnDatatilsynet konkluderte i vedtak av 30. mars 2022 med at nettselskapenes

Les Mer

av  monster

Publisert  17. desember 2022

Sist oppdatert  26. mars 2024

Strømprisene må ses i sammenheng med innføringen av AMS 1. januar 2019 (akkurat her skriver jeg også AMS fordi forskriften sier dette). Nettselskapene bløffer kundene sine ved å hevde at myndighetene har pålagt dem å bytte ut de gamle velfungerende strømmålerne med nye smarte. Forskriften § 4-1.Plikt til å installere AMS det vises til, nevner ikke måler

Les Mer

av  monster

Publisert  26. november 2022

Sist oppdatert  26. november 2022

Energi Norge (nå Fornybar Norge) talsperson og guru Ulf Møller snakker med to tunger og er en notorisk bløffmaker. Møller sa til media TV2: – Energi Norge kan ikke akseptere at våre medlemmer blant kraftleverandørene bryter loven. Vi støtter Forbrukertilsynet fullt ut i kampen mot lovbrudd. Vi har i flere år etterlyst myndighetene til å bli

Les Mer

av  monster

Publisert  13. november 2022

Sist oppdatert  3. desember 2022

Borgarting lagmannsrett behandlet en anke som gjaldt helsefare ved skadevirkningene av nye smartmålerne. Flydal som bistår 9 kunder av Elvia vant ikke frem i spørsmålet om negative helseeffektene av de nye smartmålerne. De ni kundene hadde nektet Elvia å installere nye målere med og uten kommunikasjonsenhet.Dommen av 3. november 2022 finner du her. Saken behandles

Les Mer

av  monster

Publisert  25. september 2022

Sist oppdatert  1. oktober 2022

Belaster nettselskapet deg for et urimelig avlesningsgebyr for ikke ha installert AMS-delen i smartmåleren? Følg denne veiledningen for å skrive en åpenbart ikke grunnløs innsigelse. Det vil sette nettselskapet juridisk på plass. Men du vil møte mye motstand før de gir seg.Fra 1. februar 2022 trådte § 17-9 Tariffer for ikke-fjernavlesning av måleverdier i kraft. Merk

Les Mer

av  monster

Publisert  17. september 2022

Sist oppdatert  18. september 2022

Elvia påklaget Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) vedtak av 3. juni, den 24. juni 2021. Energiklagenemnda fattet avgjørelse den 22. mars 2022. Elvias klage ble ikke tatt til følge – tariffen  KAN IKKE KREVES. Avgjørelsen er endelig og kan ikke påklages. Et nederlag for nettselskapet. Kundene måtte klage til RME for å få rett

Les Mer

av  monster

Publisert  12. september 2022

Sist oppdatert  12. september 2022

Det er bekymringsfullt hvor tydelig inkompetansen til Reguleringsmyndigheten i NVE (RME) – tilsynsmyndighet og regulator for nettvirksomheten – er. I motsetning til ledere i andre nettselskaper er Gunnar Løkkebø den årvåkne og kompetente daglige lederen i Etna Nett, som interesserer seg for det han driver med. Løkkebø har bedt RME om funksjonskravene til en «AMS-måler uten

Les Mer

av  monster

Publisert  3. september 2022

Sist oppdatert  21. desember 2022

Reguleringsmyndigheten i NVE (RME) fatter uriktige vedtak i uenighet om strømstøtte etter strømstønadsloven. Kunder har klaget nettselskapet Elvia til RME på manglende utbetaling av strømstøtte. Elvia begår svindel gjennom oppgjør av statlige midler utbetalt til forbrukere. Dette gjelder også andre nettselskaper.Nettselskapet administrer og betaler ut støtten. Støtten kunden får trekkes først fra nettleien. Dersom summen

Les Mer

av  monster

Publisert  3. september 2022

Sist oppdatert  20. desember 2022

I mai 2022 gikk kraftleverandøren NorgesEnergi AS ut i media at de endelig hadde tatt til fornuften og avsluttet gjennomfakturering av nettleie fra samtlige av nettselskapene. NorgesEnergi AS hadde tatt kundene på alvor som sa ifra. NorgesEnergi hadde innsett at avtalen om gjennomfakturere nettselskapets nettjenester setter dem i en vanskelig juridisk situasjon, når kunden ikke

Les Mer

av  monster

Publisert  11. juli 2022

Sist oppdatert  11. juli 2022

Agder Energi Nett tok ut sivilt søksmål mot to kunder som nekter installering av ny strømmåler.  Sakene gjelder krav om fullbyrdelsesdom for innstallering av ny strømmåler. Agder tingrett behandlet saken over to dager 31. mai og 1. juni 2022. Nettselskapet har tilbud kundene en smartmåler med og uten kommunikasjonsenhet. Kundene har nektet for begge deler.

Les Mer

av  monster

Publisert  23. mars 2022

Sist oppdatert  23. mars 2022

Daglig leder i Distriktsenergi, Knut Lockert frykter nå for at bransjen mister sugerøret i forbrukerens lommebok dersom nettleien skrotes og legges over skatteseddelen. Les hele media saken publisert på nrk.no. Politikerne våkner endelig opp til grådighetskulturen i nettselskaper. De er private virksomheter som er forpliktet til å levere strøm til forbrukeren, en monopoltjeneste der de

Les Mer

av  monster

Publisert  6. mars 2022

Sist oppdatert  6. mars 2022

Lurer du på hvorfor en privat eller offentlig virksomhet behandler personopplysningene dine eller hvilken personopplysninger de har lagret om deg? Da kan du benytte deg av innsynsretten din. Dette er viktig å spørre etter dersom du er kunde hos et nettselskap som leverer deg nettjenesten samt hos kraftleverandøren  du kjøper strømmen i fra. Mange kunder har

Les Mer

av  monster

Publisert  28. februar 2022

Sist oppdatert  28. februar 2022

Trøndelag tingrett behandlet to begjæringer om midlertidig forføyning den 24. februar 2022 fra to kunder av TENSIO TN med krav om krav om at strømmen umiddelbart tilkobles. Tensio hadde kuttet strømmen til begge kundene i september 2021. Til den ene saksøkeren ble helsesituasjon så dårlig at han måtte legges inn på sykehus.  Retten endte på

Les Mer

av  monster

Publisert  28. januar 2022

Sist oppdatert  13. oktober 2023

Viktig melding til forbrukerne, lytt til NRK P2 Nyhetsmorgen radio 28. januar 2022. Forbrukerrådet har «endelig» (ha ha) satt fokus på Elklagenemndas urimelige saksbehandling i strømstengesaker. Forbrukerrådet har vært klar over Elklagenemndas elendige saksbehandling i flere år, men har ikke gjort noe med det. Forbrukerens synspunkter i avgjørelser blir ikke blir vektlagt, og praksisen er

Les Mer

av  monster

Publisert  2. januar 2022

Sist oppdatert  11. januar 2022

Nettselskapene er nå på vikende front. Domstolene har begynt å si dem imot på den lovstridige urimelige praksisen med å stenge strømmen til kunder uten å ha tvangsgrunnlag etter tvangsfullbyrdelsesloven. Borgarting og Gulating lagmannsrett behandlet i desember to saker som gjelder anke over kjennelse om midlertidig forføyning fra tingretten. Lagmannsretten påla Glitre Energi Nett og

Les Mer

av  monster

Publisert  31. desember 2021

Sist oppdatert  3. oktober 2022

Profilavregnede (manuelt avleste) målepunkt tilhørende forbruker med forventet årlig strømforbruk høyere enn 8 000 kWh, skal avleses hver tredje, hver andre eller hver måned (periodisk avlesning). Periodene mellom avlesningene skal være tilnærmet like jf. avregningsforskriften § 3-3.Avlesning av målepunkt. Avlesning utføres 1. i hver måned. Manuell avlesning av profilmåleren er en helautomatisert prosess som går

Les Mer

av  monster

Publisert  28. desember 2021

Sist oppdatert  28. desember 2021

En absurd strømstenge sak ble behandlet i Sør-Rogaland tingrett 1. juni 2021. Advokatfullmektigen for Lyse Elnett Kine Birgitte Kvisvik Irgens feilinformerer retten. Kunden vinner ikke frem med begjæringen om midlertidig forføyning. Retten tar løgnene fra Lyse Elnett for god fisk.  Dette kommer godt frem i rettens vurdering. Tingretten har behandlet to slike stengesaker som nettselskapet

Les Mer