Ams Monster

Folket mot AMS

  • Hjem
  • AMS
  • AMS-dom i Kristiansand Tingrett

AMS-dom i Kristiansand Tingrett

Publisert 1. juni 2019

Sist oppdatert 26. september 2022


En begjæring om midlertidig forføyning fra Agder Energi Nett ble forkastet av Kristiansand tingrett i september 2018. Nettselskapet (saksøker) begjærte midlertidig forføyning for å få tilgang til saksøktes bolig for å få byttet ut den gamle strømmåleren til en smartmåler med en kommunikasjonsenhet (AMS-delen). Tingretten forkastet forføyningen fra nettselskapet.

Merk at det er to dommer i saken. Den som gjelder er dom 2 datert 17.9.2018, den opphever dom 1 fra 20. juli 2018. Her tar mange nettselskaper feil av hvilken dom som gjelder når de hevder sin urett. Kjennelsen fra dom nr. 2 LASTES NED HER.

"Retten kan ikke se av nettleieavtalen at det er tatt inn et avtalevilkår som eksplisitt gjelder kundens plikt til å bytte til AMS-måler"

Les utdrag av en stevning

Innsamling av data via AMS knyttet til et hjem er åpenbart personopplysninger, som ligger i
kjernen av ordlyden «privatliv». Spørsmålet er om installasjon av AMS i kundens eget hjem,
uten kundens samtykke, krenker retten til privatliv etter EMK artikkel (og grunnloven § 102).

Retten til privatliv er ikke absolutt. Et inngrep kan være i tråd med konvensjonen dersom tre
kumulative vilkår er oppfylt. Etter EMK artikkel 8 nr. 2 skal inngrepet være i samsvar med
lov, ivareta et nærmere angitt formål og være nødvendig i et demokratisk samfunn.
Høyesterett har lagt til grunn at de samme vilkårene må foreligge for at inngrep i retten til
privatliv skal være forenlig med Grunnloven § 102, jf. Rt. 2014 s. 1105, avsnitt 28

Det første vilkåret krever at inngrepet er i «samsvar med lov». Et inngrep kan både være en
lovbestemmelse eller en konkret handling. Hjemmelen må i tillegg være tilgjengelig for den
det gjelder og effektene av den må være forutsigbar, se Roman Zakharov mot Russland
847143/06 para. 228 ECHR 2015.

Nettselskapet har en offentligrettslig plikt til å installere AMS i henhold til
avregningsforskriften § 4-1. Denne forskriftsbestemmelsen er vedtatt med hjemmel i
energilovforskriften § 9-1, jf. energiloven §§ 10-6 og 4-3. En forutsetning for å oppfylle
denne plikten er at sluttbrukeren gir nettselskapet tilgang og mulighet til å installere AMS i
sine boliger.

I dette pålegges dermed forbrukeren å tåle installasjon av AMS i sin egen bolig, og i
forlengelse av det gå med på at nettselskapet samler, lagrer og bruker langt flere
personopplysninger enn det saksøkte har samtykket til i standardavtalen av 2007. Det er
utelukkende nettselskapet som er pliktsubjekt etter avregningsforskriften § 4-1, og det er
ingen annen lovgivning som pålegger forbrukeren å tåle installasjon av AMS i sin bolig.
Kravet til lovhjemmel er derfor ikke oppfylt.

Lovkravet er kumulativt, det vil si at det må foreligge for at et inngrep i retten til privatliv kan
begrunnes. Siden kravet til lovhjemmel ikke foreligger, er inngrepet et brudd på EMK art. 8.

Kristiansand tingrett

Utdrag av kjennelsen

"Retten legger til grunn at nettselskapet innen 01.01.2019 har en offentligrettslig plikt til å ha installert AMS i alle målepunkt i sitt konsesjonsområde, jf forskrift om måling, avregning, fakturering av nettjenester og elektrisk energi, nettselskapets nøytralitet mv. 

Retten kan ikke se av nettleieavtalen at det er tatt inn et avtalevilkår som eksplisitt gjelder kundens plikt til å bytte til AMS-måler."

"Retten aksepterte at det foreligger en forskrift som gir nettselskapet rettslig plikt til å installere smartmåleren. Men retten pekte på at nettleieavtalen ikke inneholdt avtalevilkår som gjelder kundens plikt til å bytte til «AMS‐måler». Nettselskapet må derfor skaffe seg en ordinær dom for dette kravet, og deretter eventuelt begjære den dommen tvangsfullbyrdet."

Retten forstår m.a.o. forskjellen på en strømmåler og en smartmåler som nettselskapet ikke hadde skjønt.

Kunden har ingen plikt til å ta i mot AMS (kommunikasjonsenheten i smartmåleren) jf. nettleieavtale fra 2007. Det eneste kunden bør forholde seg til er nettselskapet rett til å bytte ut "måleenheten" hvis de ønsker det av andre grunner.

Reguleringsmyndigheten i NVE (RME) har ikke pålagt nettselskapene å bytte ut strømmåleren hos kunden.

NVE ingen plikt å bytte ut måleren


{"email":"E-postadressen er ugyldig","url":"Nettside adressen er ugyldig","required":"Nødvendig felt mangler"}
>