Ams Monster

Folket mot AMS

  • Hjem
  • AMS
  • AMS-dom i Kristiansand Tingrett

AMS-dom i Kristiansand Tingrett

Publisert 1. juni 2019

Sist oppdatert 26. september 2022

Estimert lesetid: minutter


Agder Energi Netts begjæring om midlertidig forføyning ble forkastet av Kristiansand tingrett i september 2018. Nettselskapet (saksøker) begjærte midlertidig forføyning om å komme inn i saksøktes bolig for å erstatte den gamle strømmåleren med en smartmåler som inneholder en kommunikasjonsenhet (AMS del). Tingretten forkastet nettselskapets forføyning.

Merk at det er to dommer i denne saken. Dom nr. 2 av 17. september 2018 gjelder, dom nr. 1 oppheves fra 20. juli 2018. Her tar mange nettselskaper feil hvilken dom som gjelder når de hevder sin urett. Dommen nr. 2 lastes ned her.

"Retten kan ikke se av nettleieavtalen at det er tatt inn et avtalevilkår som eksplisitt gjelder kundens plikt til å bytte til AMS-måler"


Kristiansand tingrett

Viktig - Les utdrag av svar på stevning til tingretten - fra advokat

Vestfold tingrett sak: 22-104049TVI-TVES/THOR
En pågående sak. Glitre Energi Nett har stevnet 8 kunder. To av kundene er selvprosederende. 

Innsamling av data via AMS knyttet til et hjem er åpenbart personopplysninger, som ligger i
kjernen av ordlyden «privatliv». Spørsmålet er om installasjon av AMS i kundens eget hjem,
uten kundens samtykke, krenker retten til privatliv etter EMK artikkel (og grunnloven § 102).

Retten til privatliv er ikke absolutt. Et inngrep kan være i tråd med konvensjonen dersom tre
kumulative vilkår er oppfylt. Etter EMK artikkel 8 nr. 2 skal inngrepet være i samsvar med
lov, ivareta et nærmere angitt formål og være nødvendig i et demokratisk samfunn.
Høyesterett har lagt til grunn at de samme vilkårene må foreligge for at inngrep i retten til
privatliv skal være forenlig med Grunnloven § 102, jf. Rt. 2014 s. 1105, avsnitt 28

Det første vilkåret krever at inngrepet er i «samsvar med lov». Et inngrep kan både være en
lovbestemmelse eller en konkret handling. Hjemmelen må i tillegg være tilgjengelig for den
det gjelder og effektene av den må være forutsigbar, se Roman Zakharov mot Russland
847143/06 para. 228 ECHR 2015.

Nettselskapet har en offentligrettslig plikt til å installere AMS i henhold til
avregningsforskriften § 4-1. Denne forskriftsbestemmelsen er vedtatt med hjemmel i
energilovforskriften § 9-1, jf. energiloven §§ 10-6 og 4-3. En forutsetning for å oppfylle
denne plikten er at sluttbrukeren gir nettselskapet tilgang og mulighet til å installere AMS i
sine boliger.

I dette pålegges dermed forbrukeren å tåle installasjon av AMS i sin egen bolig, og i
forlengelse av det gå med på at nettselskapet samler, lagrer og bruker langt flere
personopplysninger enn det saksøkte har samtykket til i standardavtalen av 2007. Det er
utelukkende nettselskapet som er pliktsubjekt etter avregningsforskriften § 4-1, og det er
ingen annen lovgivning som pålegger forbrukeren å tåle installasjon av AMS i sin bolig.
Kravet til lovhjemmel er derfor ikke oppfylt.

Lovkravet er kumulativt, det vil si at det må foreligge for at et inngrep i retten til privatliv kan
begrunnes. Siden kravet til lovhjemmel ikke foreligger, er inngrepet et brudd på EMK art. 8.


Utdrag av tingrettens bemerkninger

"Retten bemerker at strømsperring virker som et meget sterkt betalingspress, og det
vil bli bedømt som monopolmisbruk dersom strømsperring fører til urimelige virkninger
for abonnenten".

"Retten legger til grunn at nettselskapet innen 01.01.2019 har en offentligrettslig plikt til å ha installert AMS i alle målepunkt i sitt konsesjonsområde, jf forskrift om måling, avregning, fakturering av nettjenester og elektrisk energi, nettselskapets nøytralitet mv

Retten kan ikke se av nettleieavtalen at det er tatt inn et avtalevilkår som eksplisitt gjelder kundens plikt til å bytte til AMS-måler."

"Retten aksepterte at det foreligger en forskrift som gir nettselskapet rettslig plikt til å installere smartmåleren. Men retten pekte på at nettleieavtalen ikke inneholdt avtalevilkår som gjelder kundens plikt til å bytte til «AMS‐måler». Nettselskapet må derfor skaffe seg en ordinær dom for dette kravet, og deretter eventuelt begjære den dommen tvangsfullbyrdet."

Retten forstår m.a.o. forskjellen på en strømmåler og en smartmåler som nettselskapet ikke hadde skjønt.

Kunden er ikke forpliktet til å akseptere AMS (kommunikasjonsenheten i smartmåleren). Det eneste kundene trenger å være klar over er at nettselskapet har en rett til å bytte ut "måleutstyret" dersom det er nødvendig av andre årsaker. Se Standard avtale for nettleie av 2007 § 5-1 Installasjon og drift av måleutstyr

Reguleringsmyndigheten i NVE (RME) har ikke pålagt nettselskapene å bytte ut strømmåleren hos kunden. RME har, eller rettere sagt forskriften har pålagt nettselskapet å installere AMS (hva nå enn forskriften mener dette skal inkludere) på alle målepunkter.

Kunden som er berørt av denne forføyning saken har fortsatt en gammel strømmåler.

NVE ingen plikt å bytte ut måleren
Nettselskapene har tatt i bruk en ulovlig avtale
Nye standardvilkår for nettleie og tilknytning for forbruker (2020) 


{"email":"E-postadressen er ugyldig","url":"Nettside adressen er ugyldig","required":"Nødvendig felt mangler"}
>