Ams Monster

Folket mot AMS

 • Hjem
 • Energinorge
 • Nye standardvilkår for nettleie og tilknytning for forbruker 2020

Nye standardvilkår for nettleie og tilknytning for forbruker 2020

Publisert 18. desember 2020

Sist oppdatert 20. juni 2022

Estimert lesetid: minutter


Energi Norge (nå Fornybar Norge) publiserte 17.12.2020 oppdaterte "Standardvilkår for nettleie og tilknytning for forbruker 2020". Forbrukeren er ikke blitt spurt om samtykke. Ved vesentlige endringer i vilkårene kreves det uttrykkelig aksept fra kunden for at avtalen skal fortsette å løpe. 

Merk at Standardavtaler på nettleie og tilknytning av 2007 (med paragrafer) fortsatt er en gyldig avtale i kundeforholdet mellom kunden og nettselskapet, uavhengig av hva nettselskapet påstår. Merk at standard nettleieavtale kun er "veiledende". Les mer her.

Bransjeavtalen presentert av bransjeorganet Energi Norge er en avtale som nettselskapene kan benytte seg av. Avtalen har en skjev maktfordeling, og beskytter ikke forbrukerens rettigheter. Avtalen er derfor ugyldig. 

Kjennelse: Tingretten i Kristiansand - kunden har ikke plikt til å installere AMS

Nettkundene må sjekke informasjon fra nettselskapet. Nettselskapene skal varsle kunden på forhånd og be om samtykke. Nettselskapene sender en melding til kunden, at nye standard vilkår for nettleie og tilknytning er revidert og vil tre i kraft på en bestemt dato. Denne påståtte prosedyren fra nettselskapet er ikke en korrekt måte å gjøre det på lovlig. 

Forbrukerombudet ble i 2018 Forbrukertilsynet, som ikke har godkjent endringene i vilkårene nettselskapene påstår.

Gi tilbakemelding til nettselskapet om at du ikke godtar de nye vilkårene. Svarer du ikke vil det oppfattes som samtykke.

Reguleringsmyndighetene i NVE (RME) har ikke godkjent vilkårene i den nye avtalen. Les mer her.

Nettselskapets praksis er strid med Markedsføringsloven § 22. Urimelige avtalevilkår. Forbrukertilsynet sier følgende: "Ved vesentlige endringer i vilkårene kreves det uttrykkelig aksept fra kunden for at avtalen skal fortsette å løpe." 

Om Standard nettleieavtale

Vær oppmerksom på følgende:
Nettselskapene har presentert en oppdatert standard nettleieavtale med nye vilkår gjeldene fra 1.1.2021. Avtalen er ugyldig. Merk at Elvia, Norges største nettselskap benytter seg av avtalen fra 2007 (den som fortsatt gjelder med paragraf §).

For at en avtale skal være gyldig, må det foreligge et aktivt samtykke.

Viser til Markedsføringsloven § 22.Urimelige avtalevilkår. Ved vesentlige endringer i vilkårene kreves uttrykkelig aksept fra kunden for at avtalen skal fortsette å løpe.

Forbrukertilsynet kommentar: Det følger av bestemmelsen § 22:

«Vilkår som nyttes eller tilsiktes nyttet i næringsvirksomhet overfor forbrukere kan forbys når de finnes urimelige overfor forbrukere, og det finnes et forbud tilsies av allmenne hensyn Ved rimelighetsvurderingen skal det legges vekt på hensynet til balanse mellom partenes rettigheter og plikter og på hensynet til klarhet i kontraktsforhold.»

Forbrukertilsynet forklarer at forbrukernes viktigste vern - ved urimelige vilkår - vil være gjennom Markedsføringsloven § 22. Brudd på Markedsføringsloven er - forså vidt - Forbrukertilsynets område, men det vil variere etter type brudd, og i gitte tilfeller, så vil noen saker da sortere under RME sitt Særtilsyn.

"Etter RMEs vurdering kan avtalene vi har mottatt ikke godkjennes slik de står, og det er flere grunner til det. I avtalene er ikke vilkår i medhold av regelverk etter energiloven skilt ut som en egen del. I flere av de innsendte avtalene fremgår det heller ikke tydelig hvilket regelverk som er grunnlaget for de ulike vilkårene som er satt i avtalene, og skillet mellom regelverk og avtalte vilkår fremgår ikke klart. Det er også en del andre svakheter ved avtalene som bør utbedres."

https://www.nve.no/reguleringsmyndigheten/regulering/nettvirksomhet/nettilknytning/vilkaar-for-tilknytning-til-og-bruk-av-nettet/

Energi Norge standard avtale for nettleie og vilkår for tilknytning fra 2007

Forbrukertilsynets avtaler finner du her:
Standard nettleieavtale 2007
Standard tilknytningsvilkår 2007

Reguleringsmyndigheten i NVE (RME)
Standardavtaler på nettleie og tilknytning 2007

Ved endring av personopplysninger (GDPR) kreves aktivt samtykke jf. Personvernforordningen Artikkel 7.Vilkår for samtykke

Nettselskapene plikter å ha et system for å registrere at kunden faktisk har samtykket, og at samtykket til enhver tid kan trekkes tilbake uten at det får konsekvenser for forbrukeren.

energinorge-nyhet-om-nettleieavtale

Energi Norge hevder på nettsiden at de i samarbeidet med forbrukermyndighetene har utarbeidet nye vilkår i nettleieavtale. Det er en løgn. Energi Norge har jobbet i stillhet for å svekke forbrukerens rettigheter i forhold til nettleieavtalen fra 2007, som fortsatt gjelder.

Kunder som nekter å installere kommunikasjonsenheten i smartmåleren (AMS-delen) – som kunden ikke plikter å akseptere – vil få strømmen kuttet på feil grunnlag.

Klag nettselskapet til forbrukertilsynet og Datatilsynet (GDPR) på at det ikke har samtykket til nye vilkår i avtale. Siden Elklagenemnda er nevnt, klag også ditt, som påfører nettselskapet et behandlingsgebyr på over 6000,- kr. for at nemnda skal behandle klagen.

Standardvilkårene består av to avtaledeler:

- Vilkår for nettleie - regulerer forholdet mellom Nettselskapet og Kunden.

- Vilkår for tilknytning - regulerer forholdet mellom Nettselskapet og eieren av den elektriske installasjonen som skal tilknyttes eller er tilknyttet overføringsnettet. Merk at tilknytningen til nettet skjer bare en gang, når boligen fikk koblet på strømmen for første gang.

Gjeldende nettleieavtalen fra 2007 (med paragrafer): Lastes ned her

Lenke til Energi Norges oppdaterte "Standard vilkår for nettleie og tilknytning forbruker" 
Publisert 16 desember 2020. 

Energi Norge, et interesseorgan for nettselskapene, en politisk aktivt lobbyist mot politikere og myndigheter, som jobber for nettselskapets interesser og ikke for å ivareta forbrukerrettigheter. Dette fremgår tydelig av de nye vilkårene. Talsmannen for Energi Norge Ulf Møller, er en arrogant person som tror at han vet best, da han uttaler seg om lover og regler, som avslører hans inkompetanse. Forbrukeren er nå advart.

Klage til Forbrukertilsynet?


"Forbrukertilsynet verner forbrukernes interesser gjennom å forebygge og stanse ulovlig markedsføring, urimelige vilkår i kontrakter og annen praksis som er i strid med markedsføringsloven. Vi fører også tilsyn med at næringsdrivende overholder angrerettloven, finansavtaleloven og forbrukervernregler i en rekke andre lover. For mer informasjon, se våre nettsider."


Forbrukertilsynet tar imot klager på varer og tjenester
12.01.2021 — Vil du klage på en vare eller tjeneste du har kjøpt? Trenger du hjelp til å løse en konflikt med en selger? Nå kan du melde inn nye meklingssaker til Forbrukertilsynet. 
Les mer her.


Energi Norge avtale - Hva er nytt?

Energi Norge prøver nå å snike nye urimelige vilkår inn i nettleieavtalen slik at den passer til nettselskapenes agenda.

Kommentar fra ams.monster på noen av punktene i de nye avtalevilkårene, 5.1, 5.2, 7-3 og et nytt punkt: 9 ADGANGSRETT. Vilkårene setter forbrukeren i en vanskelig rettslig stilling ved en eventuell tvist med nettselskapet. De fleste forbrukere er ikke kjent med de nye vilkårene som bransjen har tatt i bruk, de er rett og slett urimelig å bruke. 

Avtale 2020 punkt 5-1 Installasjon og drift av måleutstyr er det nye tatt med montering av "kommunikasjonsutstyr og antenne". Avtalen fra 2007 beskrives med paragrafer, og for måleutstyret (måleenheten) gjelder § 5-1.

Merk at kundeforholdet juridisk er mellom forbrukeren og nettselskapet, ikke Energi Norge som har utarbeidet standard malen.

Talsmannen for Energi Norge, Ulf Møller, har. kommentert innlegget nederst på siden som avslører Ulf Møllers manglende kompetanse på hva en installasjon av AMS faktisk innebærer for sluttbrukeren.


Energi Norge ved Ulf Møller hevder følgende på nettsiden:

"Endelig nye og skrikende behov for endring i vilkårene".

Skrikende behov for hvem, for bransjen? Ja, men ikke for forbrukerne, de har allerede en god avtale (2007). Nettbransjen prøver å lure inn urimelige avtalevilkår som er i strid med annet lovverk. Klag og vis til Markedsføringsloven § 22.

Ulf Møller sier følgende: 

– Arbeidet med nye standardvilkår har pågått i over ett år, og startet før det ble kjent at RME enten skal godkjenne avtalene eller metoden for å utarbeide standardvilkår. Arbeidet med vilkårene er blitt noe forsinket som følge av prosessen med RME, men er nå endelig ferdig forteller en glad Ulf Møller, næringspolitisk rådgiver i Energi Norge.

Ulf Møller hevder at Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) har godkjent nye de nye "Standard vilkår for nettleie og tilknytning for forbrukere 2020".

RME har ikke godkjent den nye avtalen som Møller hevder. Møller er en kronisk arrogant bløffmaker. Du kan lese svaret fra RME her.

"Etter RMEs vurdering kan avtalene vi har mottatt ikke godkjennes slik de står, og det er flere grunner til det. I avtalene er ikke vilkår i medhold av regelverk etter energiloven skilt ut som en egen del. I flere av de innsendte avtalene fremgår det heller ikke tydelig hvilket regelverk som er grunnlaget for de ulike vilkårene som er satt i avtalene, og skillet mellom regelverk og avtalte vilkår fremgår ikke klart. Det er også en del andre svakheter ved avtalene som bør utbedres."

Klag nettselskapet til RME på urimelige avtale vilkår. Det kan du gjøre her.

Det som er pussig, er at Elvia, Norges største nettselskapet, fortsatt bruker avtalen fra 2007 (med paragrafer). Du finner du her. Dette fordi Elvia vet at det må foreligge et aktivt samtykke fra forbrukeren. Hva tenker Møller om dette?

Hvilke prosesser snakker Møller om med RME? Forbrukeren har ikke blitt spurt om disse nye vilkårene. Forbrukeren har et kundeforhold til nettselskapet, ikke RME eller Energi Norge.

RME skal  ifølge nettsiden nve.no ikke blande seg inn i det privatrettslige forholdet mellom forbrukeren og nettselskapet, men det gjør faktisk RME.

Det er bekymringsfullt hvor mye Ulf Møller faktisk tør bløffe. Møller er talsmann for en råtten og kynisk energibransje som bruker alle slags urimelige midler for å trakassere kunden.

– Vi har vært påpasselig med ikke å svekke forbrukernes rettigheter, og har hatt god dialog med både Forbrukertilsynet og representanter for Elklagenemnda, påpeker Ulf Møller.

Det er nettopp det som har skjedd, at forbrukerens rettigheter har blitt svekket i de nye vilkårene. Møller viser til Forbrukertilsynet og Elklagenemnda (et bransje klageorgan) som ikke har vært forhandlingspart i prosessen.

RME er tilsynsmyndighet og regulator for nettselskapene, som skal sørge for at nettselskapene ikke stiller urimelige vilkår til forbrukerne som bryter med monopolreguleringen. Les mer om det HER.


En svarformulering som kan sendes til nettselskapet:

Den nye nettleieavtalen som er fremlagt kan jeg dessverre ikke godta, fordi at den ikke er godkjent av Forbrukertilsynet og RME som dere skriver, så hele avtalen er ugyldig. RME skal jo forhåndsgodkjenne de nye vilkårene i avtalen.

Vis til RME lenken: https://www.nve.no/reguleringsmyndigheten/nettjenester/nettilknytning/vilkaar-for-tilknytning-til-og-bruk-av-nettet/ 

Vis også til Markedsføringsloven § 22. Urimelige avtalevilkår https://lovdata.no/lov/2009-01-09-2/§22. Forbrukertilsynet har presisert følgende: "Ved vesentlige endringer i vilkårene kreves det uttrykkelig aksept fra kunden for at avtalen skal fortsette å løpe".

Endringer i vilkårene i nettleieavtalen kan ikke være i strid med annen lovgivning. Les mer her: Forbrukerkjøpsloven, Markedsføringsloven og Avtaleloven

Hva sier Forbrukertilsynet 

Forbrukertilsynet er ikke part i de oppdaterte standardvilkårene for nettleie og tilknytning. Hvilke vilkår som gjelder mellom deg og nettselskapet ditt beror på avtalen du har med nettselskapet ditt. Denne avtalen må være i tråd med gjeldende lover og forskrifter.

Forbrukertilsynet har ikke myndighet til å behandle konkrete klagesaker om nettleie og tilknytning i kraftmarkedet, det er det Elklagenemnda som gjør. Dersom du har en klagesak vedrørende din avtale om nettleie eller tilknytning kan en slik klage bringes inn for nemda (se
https://www.elklagenemnda.no/). Elklagenemnda behandler klager som springer ut av avtaler mellom nettselskap og/eller kraftleverandør og forbruker om overføring eller levering av elektronisk energi. De behandler også avtaler om tilknytning av forbrukerens elektriske installasjon til distribusjonsnettet.


5 MÅLING OG MÅLERAVLESNING (side 7)5-1 Installasjon og drift av måleutstyr

Nettselskapet bestemmer type måleutstyr, eier måleutstyret og har ansvaret for at godkjent måleutstyr installeres, samt drift og kontroll av dette, jf. lov om måleenheter, måling mm (LOV-2007-01-26-4). Nettselskapet kan for egen regning bytte måleutstyret ved behov. For å oppnå automatisk avlesning kan Nettselskapet kreve kommunikasjonsutstyr (antenne) utenfor målerfeltet. Nettselskapet skal ha uhindret adgang til måle- og kommunikasjonsutstyret.

Dersom Kunden ønsker installert eget måleutstyr i tillegg, må Kunden selv anskaffe og bekoste det. Måleutstyr må være plassert etter måler på kundens eget anlegg.

Kommentar:

Nettselskapene hevder at de eier måleren. Det er en sannhet med modifikasjoner. Måleren står i et privateid el-anlegg.

Det juridiske skillet mellom nettselskapets nettsystem og kundens system er de fysiske klemmene på husvegg/skap eller grunnmur for kabel eller overheadnett. Strømmåleren monteres vanligvis i sikringsskapet, i en privat elektrisk installasjon etter de fysiske koblingsklemmene.


4 TILKNYTNING (2020)
4-1 Tilknytningspunktet
side 24

Tilknytningspunktet kan være definert som:
- det punkt i overføringsnettet hvor stikkledning er tilknyttet, eller
- tilkoblingsklemme på husvegg eller grunnmur for kabel eller luftnett i henhold til NEK 399 "Tilknytningspunkt for elanlegg og ekomnett"

§ 4-1 Tilknytningspunktet de fysiske klemmene

Nettselskapene hevder at de er pålagt å skifte måleren av myndighetene. Måleren er ikke nevnt i avregningsforskriften § 4-1. Plikt til å installere AMS. NVE har ikke pålagt nettselskapene å skifte måleren i henhold  Energiloven med tilhørende forskrifter

Kunden er den som betaler for den nye måleren ved økning i nettleie energiledd med et par ører per kWh.

Når nettselskapet hevder at de eier måleren når forbrukeren betaler for den, da bør det være en leieavtale.

Det er urimelig når kunden betaler for et produkt som kunden aldri vil eie uten at det er kontraktsmessig avtalt.

Hvordan redegjør nettselskapene for forholdet mellom å eie og låne, når det er kunden som faktisk betaler for måleren uten å eie den?

Hvordan fradragsfører nettselskapene en vare som kunden faktisk betaler over nettleien? Kanskje man burde tipse skattemyndighetene i denne saken?

NVE nettsideHva koster AMS? 

Investeringskostnadene for AMS omfatter prosjektering, kjøp og installasjon av AMS-måler, kommunikasjonsløsning, og sentralt innsamlings- og databehandlingssystem. Investeringene finansieres av nettselskapene og dekkes gjennom økt nettleie som betales av alle nettkunder. Du skal derfor ikke betale noe direkte når måleren din skiftes ut.

Noen nøkkeltall: 
Investeringskostnad totalt for landet 10 mrd kr
Investeringskostnad i snitt per husholdning kr 3.500,- 
Økt nettleie vil være i størrelsesorden kr 300,- i året per husholdning


5 MÅLING OG MÅLERAVLESNING side 7.
5-2 Måleravlesning

Måleravlesning gjennomføres i samsvar med Nettselskapets rutiner og i samsvar med forskrift om måling, avregning mm (FOR-1999-03-11-301), hovedsakelig ved automatisk innhenting av måledata. Ved selvavlesning skal Kunden så vidt mulig foreta avlesning og underrette Nettselskapet i samsvar med de frister som er oppgitt av Nettselskapet.

Dersom måleravlesning mangler, har Nettselskapet rett til å fastsette Kundens forbrukskjønnsmessig.

Dersom Nettselskapet mottar målerstand etter utløpt frist, tas det hensyn til denne ved første påfølgende avregning. For anlegg uten automatisk avlesning, og anlegg med automatisk avlesning som ikke fungerer, skal Nettselskapet ta initiativ til å få avlest slik at målepunktene søkes avlest minst en gang i kalenderåret.

Nettselskapet har i samsvar med gjeldende lov- og forskriftsbestemmelser rett til å ilegge Kunden et gebyr for manuell avlesning av målepunktet, jf. forskrift om økonomisk og teknisk rapportering mv (FOR-1999-03-11-302). Nettselskapet skal informere Kunden om at RME er kontrollmyndighet ved uenighet om gebyr for manuell avlesning av målepunktet.

Måleravlesning skal også gjennomføres ved leverandørskifte og ved opphør av leveranse.

nettleieavtale-fra-2007-paragraf-5-2

Kommentar:

Avregningsforskriften § 3-3.Avlesning av målepunkt fjerde ledd sier følgende:
"Nettselskapet skal registrere alle mottatte måleravlesninger fra sluttbrukeren, med mindre sluttbrukeren sender inn urimelig mange avlesninger." 

§ 3-3 skiller ikke om det er kommunikasjonsenheten eller sluttbrukeren som sender inn avlesning. § 3-3 ble sist oppdatert i 2002. Måleravlesning er fortsatt primærtjenesten for nettselskapene som de har plit til å levere strøm til forbrukeren.

Spørsmålet - i så fall:
Hvorfor endret ikke NVE § 3-3 etter innføringen av AMS 1. januar 2019? Da vil det som hevdes være riktig.

Det hevdes av  NVE at måleravlesning etter innføringen av AMS er å "anse som en særskilt tjeneste" (dette er en oppfatning). En primærtjeneste og en særskilt tjeneste kan ikke være to ting samtidig. Dette er en feiltolkning av paragrafen. NVE klarer å lese veldig mye ut av 2 enkle setninger jf. § 3‐3 første og annet ledd som ikke står der. 

Hva er vitsen med lover og regler hvis de er ment mot det som står der når ingen bryr seg om å følge dem?

Hvordan skal forbrukerne finne sin rettsstilling når energibransjens rettsoppfatning skal argumentere mot lov og forskrift?

Det er fordi bransjen vil ha en lov i loven som passer deres agenda. Slik situasjonen er nå, for kunder ved en tvist med nettselskapet som har monopol på nettjenesten, har ikke forbrukeren et reelt uavhengig klageorgan som ivaretar de private interessene.

§ 3-3.Avlesning av målepunkt
Nettselskap har ansvar for at innmating og uttak av kraft i målepunkt blir målt og avlest.
Alle målepunkter skal avleses minimum én gang i kalenderåret.

Profilavregnede målepunkt tilhørende forbruker med forventet årlig strømforbruk høyere enn 8 000 kWh, skal avleses hver tredje, hver andre eller hver måned (periodisk avlesning). Periodene mellom avlesningene skal være tilnærmet like. Det skal foretas avlesning ved årsskifte.

Nettselskapet skal registrere alle mottatte måleravlesninger fra sluttbrukeren, med mindre sluttbrukeren sender inn urimelig mange avlesninger.

Dersom nettselskapet ønsker å foreta en fysisk kontrollavlesning av kundens måler, står de fritt til å gjøre det. Men de kan ikke kreve betaling for det når kunden har gitt minst én avlesning i henhold til avregningsforskriften § 3-3.Avlesning av målepunkt. 

Dersom NVE faktisk mener at nettselskapene må ut til alle målepunkter og kontrollere måleren en gang i året, utløser dette noe annet i nettleieavtalen § 5-3 tredje ledd: "Den som forlanger måleutstyret kontrollert, dekker kostnadene ved kontrollen"

Nettselskapets plikt til å kontrollere målerstanden etter avregningsforskriften § 3-3 første og annet ledd gjelder for kunder som ikke har oppgitt minst en årlig avlesning. Nettselskapet må i så fall gjennomføre en fysisk stedlig kontroll for å oppfylle sin måle- og avregningsplikt jf. § 3-3. Nettselskapene og NVE har feiltolket paragrafen, de bruker kunder som aldri leser av måleren som en unnskyldning for å skyve årlig kontrollavlesning med gebyr inn på alle kunder som ikke har kommunikasjonsenhet.

Les utdra fra RME svar til Advokatfirmaet Schjødt AS. Les hele brevet her.

"Etter dagens regelverk har nettselskapene ingen plikt til å gjennomføre årlig avlesing av AMS-målere uten aktiv kommunikasjonsenhet ved å fysisk oppsøke det enkelte målepunkt for en stedlig kontroll."

Merk at avregningsforskriften § 4-1.Plikt til å installere AMS gjelder kun for nettselskapene.

Forbrukeren viser til et privatrettslig forhold i en kontrakt med et nettselskap.

Forbrukeren skal ikke akseptere disse urimelig dikterte avtalevilkårene som er i strid med Forbrukerkjøpsloven, Markedsføringsloven § 11 og 22 og Avtaleloven § 36. Avtalevilkårene kommer kun nettselskapene til gode.


7-3 Gjenåpning av stengt anlegg.
Et nytt tredje avsnitt side 12.

Et anlegg som er stengt på grunn av andre kontraktsbrudd fra Kundens side, herunder plikten til å medvirke i forbindelse med installasjon, måleravlesing, eller kontroll av måleutstyr, vil ikke gjenåpnes før misligholdet opphører. Gjenåpning kan likevel skje hvis Nettselskapet og Kunden blir enige om en avtale om forutsetningene for dette.

Kommentar:

Hva er konsekvensene for nettselskapet når de stenger kundens strøm på feil grunnlag? Det står ingenting om dette i den nye avtalen. Kun konsekvenser for kunden, den svake parten i kundeforholdet.

NVE er regulator for nettvirksomheten til nettselskapene. NVE kan dispensere fra leveringsplikten til nettselskapene jf. Energiloven § 3-3. For å oppheve leveringsplikten til husstand må nettselskapet søke NVE. Nettselskapene skal ha dispensasjon fra NVE for hvert enkelt målepunkt. Unntak fra leveringsplikten gis kun i særlige tilfeller, og praksis på området er restriktiv.

Å nekte å bytte ut måleren er ikke et vesentlig kontraktsbrudd for å stenge strømmen. Kunder som mottar trusselbrev om stenging må være oppmerksomme på dette. Les mer om leveringsplikten.

Viser til energiloven § 1-2. (Formål) skal sikre at "private interesser" blir hensyntatt ved utøvelsen av nettvirksomhet. Dette kommer videre til uttrykk i både henholdsvis NEM § 1-1 og kontrollforskriften § 1-1. Kunder som klager til RME må påpeke dette i klagen.


Nytt punkt 9 i nettleieavtalen

9 ADGANGSRETT side 13

Nettselskapet skal ha uhindret adgang til måleutstyr i forbindelse med blant annet installasjon, bytting av måler, måleravlesing, kontroll, stenging, gjenåpning, frakobling og til kobling slik angitt i kapittel 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 7 og 8 for å kunne oppfylle sine plikter iht. de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter, jf. forskrift om måling og avregning mm (FOR-1999-03-11-301) samt forskrift om krav til elektrisitetsmålere (FOR-12-28-1753). Nettselskapenes adgangsrett gjelder uavhengig av måleutstyrets plassering, herunder inne i bolig, fritidsbolig, eller bygg tilknyttet husstanden eller fritidsboligen. 

Kunden kan ikke motsette seg eller begrense Nettselskapets adgangsrett i forbindelse med Nettselskapenes oppfyllelse av nettleievilkårene. I situasjoner med fare for liv, helse eller betydelig tingskade for Kunden og /eller andre har Nettselskapet under enhver omstendighet umiddelbar adgangsrett. I øvrige situasjoner har Nettselskapet rett til adgang innen rimelig tid og vanligvis etter skriftlig forhåndsvarsel til Kunden enten via post, SMS eller oppgitt e-postadresse.

Kommentar:

Hvorfor er dette et punkt som et vilkår i netteleieavtalen? Dette er forskriftsfestet i avregningsforskriften 3-1.Ansvar for måler og måleverdier annet ledd: Sluttbruker plikter å gi nettselskapet i sitt nettområde adgang til måleren for anlegget sitt.

Nettselskapet har dobbelgardert seg både i forskrift og avtale. Det er urimelig.


Elklagenemnda

Når forbrukeren har en privatrettslig tvist med nettselskapet som leverer nettjenesten, er det ingen nøytral klageinstans som ivaretar forbrukerens interesser.

Nettselskapene ber kunden klage til det rådgivende klageorganet Elklagenemnda. Les mer her om Elklagenemnda: hvem trekker i trådene, Energi Norge?

Elklagenemndas avgjørelser er kun rådgivende for partene og ikke rettslig bindende. Nemda har to representanter som er ansatte fra nettselskapene, som blir bukken som passer havresekken. Dette vises tydelig i avgjørelsene nemnda har fattet, at forbrukeren ikke vinner frem i sin klage mot nettselskapet når det gjelder AMS.

Det er bortkastet tid å klage til Elklagenemnda. Det forverrer forbrukerens sak. Nemda har mangel på kompetanse på lover og regler. Nemnda tar kun hensyn til nettselskapets plikter og ikke forbrukerens rettigheter.

Utdrag fra Borgarting lagmannsrett kjennelse av 29.12. 2021 - sak 21-174401ASK-BORG/04.

"På den annens side kan nettselskapets installasjonsplikt etter avregningsforskriften § 4-1, nettleieavtalen punkt 7-1 og praksis fra Elklagenemnda, tale for en mer omfattende fortolkning av grunnvilkåret om «vesentlig kontraktsbrudd» i forbrukerkjøpsloven § 48 a."

Daglig leder i Elklagenemnda er også direktør i Energi Norge (Fornybar Norge). Sekretariatet som behandler saksbehandlingen for nemnda består av ansatte fra Energi Norge. Det blir bukken som passer havresekken.


Oversikt over gjeldende nettleieavtaler av 2007:

Standard avtale for nettleie og vilkår for tilknytning fra 2007

Forbrukertilsynets avtaler (Forbrukerombudet):
Standard nettleieavtale 2007
Standard tilknytningsvilkår 2007

Reguleringsmyndigheten i NVE (RME)
Standardavtaler på nettleie og tilknytning 2007  • Takk. Man gjør dette fordi at man vil disse bandittene av hensynsløse nettselskaper i Energibransjen til livs som ikke bryr seg om kundene sine lovlige rettigheter.

 • Hei, har lest det meste og er usikker på om det har noen hensikt å kommentere dette. Avtalen fra 2007 ble inngått med Forbrukerombudet, men etter at ombudet ble tilsyn ønsker de ikke å inngå avtale med fornybarbransjen. De har likevel hatt de nye vilkårene til gjennomlesning.

  RME skal i henhold til NEM-forskriften godkjenne deler av forskriften, men har som de skriver på sine hjemmesider utsatt godkjennelsen og vil komme tilbake med mer info. På en av sidene du henviser til, skriver RME nederst: «Nettselskapene har tilknytningsplikt, og kan inntil videre tilknytte kunder som normalt, uten godkjenning av RME.» Det inkluderer våre standardvilkår. Så er det slik at de aller fleste endringene som er gjort, skyldes endringer i lover og forskrifter – og lover og forskrifter gjelder uansett foran standardvilkårene.

  Du viser flere ganger til standardvilkårene fra 2007 (som ble inngått med Forbrukerombudet): 5-1: «Nettselskapet bestemmer type måleutstyr, eier måleutstyret og har ansvaret for installasjon, drift og kontroll av dette», mao i den gamle avtalen var det også nettselskapet som eide måleren og bestemte type måleutstyr. I kap 6 i tilknytningsvilkårene står det: «Nettselskapet skal ha uhindret adgang til måleutstyret.» Etter vår mening har vi derfor ikke foretatt noen endringer knyttet til dette, vi har bare tydeliggjort innholdet så det ikke er tvil om at en AMS måler er å anse som måleutstyr iht. vilkårene fra 2007, og at nettselskapene bestemmer utstyret og har rett til adgang. Måleutstyret er vår «vekt» eller teller på bensinpumpa og må være riktig iht krav fra Justervesenet. Så er det kjent at det nå vil komme opp flere rettsaker knyttet til dette, og vi får håpe at domstolene tar en endelig stilling til dette spørsmålet.

  Vennlig hilsen
  Ulf Møller
  Energi Norge

  • Du sier at avtalen ble inngått med Forbrukerombudet i 2007, det du burde vite nå, etter innføringen av GDPR mai 2018, må kunden gi et aktivt samtykke til nye vilkår i avtale. Forbrukertilsynet henviser til markedsføringsloven § 22. Urimelige avtalevilkår https://lovdata.no/lov/2009-01-09-2/§22 og Standard Nettleieavtale, og presiserer følgende krav: «Ved vesentlige endringer i vilkårene kreves det uttrykkelig aksept fra kunden for at avtalen skal fortsette å løpe». Dette er Energi Norge ved Møller veldig klar over på hvordan kraftbransjen har herjet med forbrukerne med urimelige vilkår i avtaler. Viser til RME ekstern rapport 05/21, der Forbrukerrådet og Forbrukertilsynet har gått gjennom praksisen. Denne useriøse praksisen gjelder også for nettbransjen som har gått under radaren for folk flest. Der nettselskapene bedriver med monopolmisbruk og truer med å stenge strømmen til kunder som nekter å installere AMS, som kunden ikke er pliktig å i ta imot AMS etter nettleieavtalen. Dette har tingretten i Kristiansand bekreftet i kjennelse 17.9.2018 sak 18-124406TVI-KISAl06. Retten forstod m.a.o. forskjellen på en strømmåler og en smartmåler som nettselskapet ikke hadde skjønt. Akkurat denne juridiske rettigheten for kunden vil ikke nettbransjen snakke om når de hevder sin urimelige rett.

   RME har ikke godkjent noen av vilkårene eller avtaler som du henviser til er endelig på nettsiden til Energi Norge. Dette er direkte løgn som nettselskapene reklamerer for til kundene. RME er tilsynsmyndighet for nettselskapene, de har et problem med å godkjenne dette, fordi RME skal ikke blande seg bort i det privatrettslige forholdet kunden har med nettselskapet. Det har RME gitt tilbakemelding på. På grunn av en lov- og forskriftsendring som trådte i kraft 1. november 2019, har Reguleringsmyndigheten for energi (RME) fått myndighet til å regulere vilkår for tilknytning og bruk av nettet som var tidligere var ivaretatt av Forbrukerombudet, nå heter det Forbrukertilsynet. Det du snakker om, er tilknytningsplikten for nettselskapene ifølge RME: «Nettselskapene har tilknytningsplikt, og kan inntil videre tilknytte kunder som normalt, uten godkjenning av RME». Altså leveringsplikten av strøm etter Energiloven § 3-3.

   RME – Vilkår for tilknytning til og bruk av nettet
   «Hensikten med regelverket er å sikre at nettselskapene ikke utnytter sin monopolstilling ved å stille urimelige krav i tilknytnings- og nettleieavtaler. Videre vil det være hensiktsmessig at avtalene har et språk og en struktur som gjør at kundene lett kan se hvilke vilkår som gjelder».

   Når det gjelder standard malen på nettleieavtalen som Energi Norge har utarbeidet, som nettselskapene kan benytte seg av, er bare veiledende og har ingen forpliktelser for partene. Og så har man det som står i kontrollforskriften § 13-6. Nettavtale. Avtaler med vilkår for tilknytning og bruk av nettet skal inngås direkte mellom nettselskapene og hver enkelt kunde.

   Punktene ovenfor blir en vrien problemstilling for nettselskapene og interesseorganet Energi Norge, fordi dere er nødt til å komme forbrukeren i møte. Bransjen burde forstå at det er fornuftig å ha en toveis dialog med kundene sine. Men det er ikke den arrogante nettbransjen så interessert i å ha en dialog med kundene sine, pga. de er mer opphengt i ha rett en å gjøre rett.

   Du snakker om en AMS-måler er et måleutstyr. Hvor har du AMS-måler ifra? Hva skal den måle, AMS? Energi Norge ved Møller har ikke skjønt hva det faktisk innebærer av en installasjon hos sluttbruker etter avregningsforskriften § 4-1.Plikt til å installere AMS. Den sier ingenting om en måler. NVE har aldri pålagt nettselskapene å bytte måleren hos kunden. § 4-1 sier at nettselskapene skal installere «Avanserte måle- og styringssystem» (hva nå enn forskriften mener dette skal inkludere) på alle målepunkter. Til å være ett påbud er det ikke akkurat særlig spesifisert. For det hverken inkluderer noe spesifikt, eller ekskluderer noe.

   Til å være et interesseorgan for nettselskapene har Energi Norge ikke mye peiling hva dere snakker om. Dine kommentarer bekrefter inkompetansen i nettbransjen. Bransjen er veldig opptatt å høre på hva NVE mener nettselskapene skal gjøre som ikke angår kunden. Dere har ikke forstått noe som helst av hva AMS faktisk går ut på. Men det pussige er at nettselskapet Vokks Nett (medlem i Distriksenergi) har skjønt det som medlemmene i Energi Norge ikke har skjønt rundt installasjonen av AMS. De er på en måte på parti med kundene mot NVEs feilaktige begrepsbruk rundt AMS. Viser til utdrag av Vokks Nett brev i klagesak 202012537-4 til RME: «At RME fortsatt i sitt vedtak omtaler strømmålere uten kommunikasjon som AMS målere, er lite tillitsvekkende. Det stiller milliardprosjektet med AMS utbygging i et underlig lys».

   Man har vært i kontakt med målerprodusent Kamstrup om begrepet AMS-måler. De hadde hørt om dette ordet, men de lurte på hva det var for noe. Kamstrup forklarer begrepet rundt den nye strømmåleren slik: «Som en avansert smartmåler kan OMNIPOWER® – enfaset strømmåler utstyres med et bredt spekter av kommunikasjonsmoduler…». https://www.kamstrup.com/no-no/stroemloesninger/smartestroemmaalere/enfas-maaler

   Tror du at kommunikasjonskortet i smartmåleren er et måleutstyr? En smartmåler består av følgende = en måleenhet og en kommunikasjonsenhet. Kommunikasjonskortet (et trådløst nettverkskort) er ikke et måleutstyr samme hvordan du vender på det. Setter du leppestift på en gris, så er det fortsatt en gris. Kommunikasjonskortet bytter ikke virkemåte fra å bli et kommunikasjonskort til å bli en måleenhet bare fordi man setter det inn i en strømmåler.

   Har du, Ulf Møller faktisk lest hva som står i den nye nettleieavtalen som din organisasjonen har gitt ut? Du påstår at AMS-måler er et måleutstyr, mens nettleieavtalen skiller på et måleutstyr og et kommunikasjonsutstyr. Hvem skal man tro på av dere? Ifølge nettleieavtalen punkt 5-1 Installasjon og drift av måleutstyr. For å oppnå automatisk avlesning kan Nettselskapet kreve kommunikasjonsutstyr (antenne) utenfor målerfeltet. Nettselskapet skal ha uhindret adgang til måle- og kommunikasjonsutstyret.

   Siden du påstår at kommunikasjonskortet i smartmåleren er å betrakte som et måleutstyr. Har Justervesenet godkjent det? Har det ikke vært godkjent av Justervesenet, så er det ikke godkjent måleutstyr. Hvordan kan det være et måleutstyr når det ikke har vært godkjent av Justervesenet? Hvis du mener at det er et måleutstyr og det ikke er godkjent av Justervesenet, da har nettselskapene ikke lov til å montere dette hjemme hos kunden. Justervesenet sine tanker om smartmåleren.

   Dere har vært veldig påpasselig å få med gebyrer, kommunikasjonskortet m.m. som nye vilkår nettleieavtalen. Det dere ikke har fått med, er at i nettleieavtalen på to plasser (punkt 5.4 og 6.2) er i strid med avregningsforskriften § 6-14 Asymmetrisk oppgjør for nettselskap mot sluttbruker som blir gjeldende fra 1.7.2021. Trodde at Energi Norge var en oppdatert organisasjon som visste hva de snakket om, men sånn feil kan man ta.

   Du snakker om rettsaker, hvilke? Gjelder det de småkravsakene rundt gebyret som har vært? Småkravsaker, eller rettere sagt pengekravet, det har ikke rettspraksis for andre. Den gjelder fakturaen for den kunden for det året og ikke for fremtidige gebyr. Dette har ams.monster tatt opp grundig i flere innlegg. Det vil bli publisert flere slike saker, der domsavslutningen sier i mot både RMEs sine vedtak og på hva som faktisk står i forskriften.

   Til slutt som Energi Norge er kjent med, den urimelige praksisen nettselskapene har hatt å kreve legeattest for at kunden skal få et lovlig fritak for AMS etter § 4-1. b. installasjonen er til vesentlig og dokumenterbar ulempe for sluttbruker. Nettselskapene har ikke hatt behandlingsgrunnlag med en rettslig plikt etter personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 og artikkel 9 nr. 2. Dette er et alvorlig lovbrudd. Datatilsynet jobber med saken og det kommer vel til å bli Norges største overtredelsesgebyr noensinne? Flere nettselskaper har gitt likelydende svar til Datatilsynet med hjelp av en bransjestandard fra Energi Norge. Igjen har ikke bransjen skjønt konsekvensene av svarene de har gitt når nettselskapene skylder på NVEs sin forvaltningspraksis på kravet om legeattest. Nettselskapene må uansett følge lovverket på et selvstendig grunnlag uansett om hva NVE skulle mene. Svarene nettselskapene har gitt, der de ikke hadde skjønt de tre spørsmålene i brevet fra Datatilsynet. Det avslører at de ikke bryr seg om å følge lovverket.

   Ams.monster har ikke meninger eller påstander, men forholder seg til fakta, det som faktisk står i lovverket. Når forbrukeren klager for å ivareta sine rettigheter må man forholde seg det skrevne ord og ikke basere seg på å tilegne ting som ikke står der som bransjen er så veldig opptatt å mene at det står der. Nettselskapene forholder seg ikke til lovverket, men de baserer sin konklusjon på meninger fra NVE/RME som bytter mening alt etter hvilken vei vinden blåser. Hva er vitsen med et lovverk når ingen gidder å følge det? Hvordan skal forbrukeren finne sin rettsstilling når alle mener i mot lovverket med å henvise til rettspraksis som er feil? Man har jo NAV skandalen i fersk minne, der etatene og domstolene forholdt seg til NAV forvaltningspraksis som var i strid med andre lovverk.

 • {"email":"E-postadressen er ugyldig","url":"Nettside adressen er ugyldig","required":"Nødvendig felt mangler"}
  >