Ams Monster

Folket mot AMS

  • Hjem
  • AMS
  • Nettselskapene har ikke konsekvensutredet AMS-installasjonen for helseaspektet etter Miljøinformasjonsloven

Nettselskapene har ikke konsekvensutredet AMS-installasjonen for helseaspektet etter Miljøinformasjonsloven

Publisert 27. mai 2021

Sist oppdatert 29. mai 2021


Har du hørt om Miljøinformasjonsloven? Den gir deg rett til å spørre og krav på å få svar fra myndigheter og virksomheter på hvordan miljøgifter i produkter, farlige utslipp og arealinngrep kan påvirke oss og miljøet vi lever i. Den gir deg også rett til å si din mening i saker som kan bety noe for miljøet.

Nettselskapene er selvstendige private virksomheter som har monopol på nettjenester. De har plikt til å gi deg svar når det skal montere teknisk utstyr som er forbundet med helserisiko i ditt private hjem. Kommunikasjonsenheten i smartmåleren er en separat radiokomponent som ikke kan slås av. Loven pålegger virksomheter å ha kunnskap om hvordan deres virksomhet påvirker miljøet, for eksempel om produktene de tilbyr har et innhold eller er produsert på en måte som kan skade miljø eller helse. Informasjon om dette skal de gi ut til den som spør. Dette avfeier nettselskapene med å henvise til grenseverdiene som er satt av Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA).

Regjeringen.no
Rett til miljøinformasjon

Nettselskapene har unnlatt (av inkompetanse) å konsekvensutrede installasjon av AMS (Avanserte måle- og styringssystem) for strålefare hos sluttbrukeren som kommer ifra kommunikasjonsenheten i smartmåleren. Dette har nettselskapene en plikt til å utrede etter Miljøinformasjonsloven.

Produkt- og måleteknisk ansvarlig i Elvia Ragnar Maalen-Johansen bekreftet i sin partsforklaring i Halden tingrett 19-21. mai 2021 at det hadde ikke utredet. Klikk her for å høre utdrag av opptaket. Man blir bekymret på hvor lite interessert nettselskapene er å følge lovverket som de er pliktig til å følge. Les mer om rettssaken på bloggen til Einar Flydal.

NVE regulerer nettselskapets virksomhet på bakgrunn av energiloven og tilhørende forskrifter. Etthvert selskap som har fått konsesjon til å drive nettvirksomhet er forpliktet til å følge (andre) lover og forskrifter (som også gjelder bestemmelser om ikke-diskriminering), både når det gjelder avtalevilkår overfor sine kunder, betlingsbetingelser og tariffer.

Se det viktige video foredraget ved sivilingeniør Jostein Ravndal hadde på FELOs konferanse "Det trådløse samfunnet" 1. desember 2017: "AMS og mobilmaster - miljøinformasjon til strykkarakter?

Der vil man finne nyttig info om Miljøinformasjonsloven, en lov som myndighetene ikke vil at forbrukerne skal vite om. Bruk det til å presse ditt nettselskap med dokumentasjon, hvis ikke den fremskaffes, klag dem inn til Klagenemnda for miljøinformasjon.

Folk har god grunn for å bli bekymret for strålingen fra kommunikasjonsenheten i smartmåleren på måten nettselskapene ufarliggjør dette. Mange er blitt syke på måten kommunikasjonsenheten kommuniserer med andre målere 24/7 i maskenettverket. Aidon måleren, som er mest brukt, sender korte pulser 1-2 ganger i sekundet. Kamstrup måleren bruker en annen type teknologi og sender pulser ca. en gang hvert kvarter, Nuri sender ca. hvert annet minutt. 

Nettselskapene har valgt den verst tenkelige teknologien uten å tatt hensyn til helsefaren det kan påføre sluttbrukeren. Dette har nettselskapene gjort på grunn av det er en billig kostnadsløsning og av ren forretningsmessige profitt hensyn.

I henhold til krav i avregningsforskriften § 4-2.Funksjonskrav skal smartmålerens kommunikasjonsenhet automatisk sendte måleverdiene en gang i timen til nettselskapet.

Hvorfor er ikke måleren satt opp slik at den kommuniserer kun en gang i timen i nettverket? Slik det  virker nå, er kommunikasjonsenheten satt opp til sende og motta signaler hele tiden, bare fordi at nettselskapene vil ha det slik.


Definisjon av AMS

Forskrift om kraftomsetning og nettjenester

§ 1-3.Definisjoner https://lovdata.no/forskrift/1999-03-11-301/§1-3
I denne forskrift forstås med:

Avanserte måle- og styringssystemer (AMS): Toveis informasjons- og kommunikasjonssystem fra og med elektrisitetsmålere som danner grunnlag for avregning av utveksling, innmating og uttak, til og med sentralsystemet hos nettselskapet eller nettselskapets leverandør.

Last ned informasjonsarket om Avansert måle- og styringssystemer - Definisjon av AMS og Krav om installasjon

NVE har aldri pålagt nettselskapene å bytte måleren.

NVE ingen plikt å bytte ut måleren


Miljøinformasjonsloven

§ 1.Lovens formål 

Denne loven har som formål å sikre at allmennheten har tilgang til miljøinformasjon, slik at mannen i gata kan bidra til vern av miljøet, samtidig som han kan verne seg selv mot helse- og miljøskade. Videre skal loven også gjøre det mulig for oss alle å påvirke offentlige og private beslutningstakere i miljøspørsmål, og selvsagt fremme allmennhetens mulighet til å delta i offentlige beslutningsprosesser av betydning for miljøet.

§ 2.Hva som forstås med miljøinformasjon

(1) Med miljøinformasjon menes faktiske opplysninger og vurderinger om
       a) miljøet,
       b) faktorer som påvirker eller kan påvirke miljøet, herunder
       - planlagte og iverksatte tiltak eller aktiviteter i miljøet,
       - produkters egenskaper eller innhold,
       - forhold ved drift av virksomhet, og
       - administrative avgjørelser og tiltak, herunder enkeltavgjørelser, avtaler, regelverk, planer, strategier og programmer, samt tilhørende analyser, beregninger og forutsetninger,

c) menneskers helse, sikkerhet og levevilkår i den grad de påvirkes eller kan bli påvirket av tilstanden i miljøet eller faktorer som nevnt i bokstav b.

§ 9.Kunnskap om miljøforhold i egen virksomhet

Enhver virksomhet som omfattes av kapittel 3 eller 4, plikter å ha kunnskap om forhold ved virksomheten, herunder dens innsatsfaktorer og produkter, som kan medføre en ikke ubetydelig påvirkning på miljøet.


Klagenemnda for miljøinformasjon

Hvis man ikke får svar på din rett til å få informasjon fra nettselskapet om deres miljøpåvirkning mot helse- og miljøskade når det gjelder det tekniske rundt smartmåleren kan du klage til Klagenemnda for miljøinformasjon.


FELO – Foreningen for el-overfølsomme vant frem i en klagesak mot selskapene Aidon og Kamstrup i Klagenemnda for miljøinformasjon. Det gjelder de nye smartmålerne (kalt AMS-målere) og retten til å få teknisk informasjon om forhold som kan medføre helseskade. Les mer her hos FELO.


Vedtakene som klagenemnda fattet 12. april 2021.

Vedtakene viser hvor viktig miljøinformasjonsloven er. Klagenemnda har gjort en grundig vurdering, edet vil sette presedens for andre saker.


VEDTAK I SAK 2020/9 KAMSTRUP - Krav om utlevering av målerapport fra CE-godkjenning av AMS strømmåler, Klagenemnda for miljøinformasjon.


VEDTAK I SAK 2020/7 AIDON - Krav om utlevering av målerapport fra CE-godkjenning av AMS strømmåler, Klagenemnda for miljøinformasjon.


Les også kommentarene på bloggen til Einar Flydal om vedtakene HER.

En annen lov som nettselskapene må forholde seg til er:
Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven)

§ 1.Lovens formål
Denne lov har til formål å:

a) forebygge at produkter og forbrukertjenester medfører helseskade, herunder sørge for at forbrukerprodukter og forbrukertjenester er sikre,


Ta en titt på disse to interessante videoene.

Foredrag ved sivilingeniør Jostein Ravndal på FELOs konferanse "Det trådløse samfunnet" 1. desember 2017: "AMS og mobilmaster - miljøinformasjon til strykkarakter? Om en vellykket aksjon mot en mast i Stavanger og om NVE’s utplassering av trådløse strømmålere (AMS). Hva fikk vi vite og hvem ville ikke fortelle oss det?" 

JOSTEIN RAVNDAL er sivilingeniør fra NTNU. Han har erfaring fra forskning og utvikling av datamaskiner og telesystemer, både nasjonalt og internasjonalt. Han har lang erfaring fra Statoil, hvor han bl.a. hadde ansvaret for utvikling av nye olje- og gassfelt. Som pensjonist etablerte han sitt eget konsulentfirma, og for 7 år siden startet han med måling av elektromagnetiske felt i Stavanger-området. Jostein har bidratt med artikler i Strålevett og holdt flere dagskurs for FELO.

Ravndal viser hvordan både selskaper og myndigheter feilinformerer om strålenivåer og planer. Han påviser lite og feilaktig informasjon, vesentlige feil i beregninger av strålenivåer, og hvordan naboer kan samarbeide for å forhindre mer stråling i hverdagen.


Del 1 Varighet: 23:15 min. - Mobilmaster og Miljøinformasjonsloven. Saken handler om Telia skulle sette opp mobilmast i et boligområde i Stavanger. Telia trakk byggesøknaden når de ikke kunne dokumentere at det var konsekvensutredet.


Del 2 Varighet: 27:00 min. - Handler om teknologien rundt smarte strømmålere vs gamle strømmålere. Hvorfor har ingen teknt på og stilt dette spørsmålet til nettselskapene om en konsekvensutreding etter Miljøinformasjonsloven? FELO foredraget er fra 2017. Nettselskapene har valgt den verste typen av kommunikasjonsteknologi når det finns andre tekniske løsninger som gir mindre helserisiko.

Det blir påpekt i foredraget for de som er bekymret for stråling fra smartmålerne, og fortsatt de gamle dreieskivemålere med tallskive (Ferrarimålere basert på induksjonsprinsippet). Denne typen målere avgir et større magnetfelt enn de digitale smartmålerne. Enn del får installert målere uten radiosender eller aktiv kommunikasjonsenhet. Hvis man sjekker magnetfeltet fra en digital måleren, så er den gunstigere med hensyn til magnetfelt enn de gamle dreieskivemålere. Folk el-overfølsomhet bør ta ehnsyn til dette.

Informasjon rundt skitten strøm  Hva er det og hvordan den ser ut? Et lite kurs fra bloggen til Einar Flydal.


{"email":"E-postadressen er ugyldig","url":"Nettside adressen er ugyldig","required":"Nødvendig felt mangler"}
>