Ams Monster

Folket mot AMS

  • Hjem
  • AMS
  • Nettselskapet har ikke undersøkt konsekvensene av helseaspektet ved innføring av AMS

Nettselskapet har ikke undersøkt konsekvensene av helseaspektet ved innføring av AMS

Publisert 27. mai 2021

Sist oppdatert 21. mai 2023

Estimert lesetid: minutter


Har du hørt om Miljøinformasjonsloven? Den gir deg rett til å spørre og krav på å få svar fra myndigheter og virksomheter på hvordan miljøgifter i produkter, farlige utslipp og arealinngrep kan påvirke oss og miljøet vi lever i. Den gir deg også rett til å si din mening i saker som kan bety noe for miljøet. Lenger ned finner du to interessante videoer om stråling fra elektriske målere som er verdt en titt.

Synspunktet er fremmet fra lovutvalget i NOU 2001:2 pkt. 9.3.6.2, hvor det blant annet er trukket fram at for at spesielt sårbare grupper skal kunne beskytte seg mot helsefare på samme måte som andre mennesker kan, må de ha rett til spesielle opplysninger.

Nettselskapene er selvstendige private virksomheter som har monopol på nettjenester. De er deres plikt til å gi deg svar når dee skal montere teknologisk utstyr som er forbundet med helserisiko i ditt private hjem.

Kommunikasjonsenheten i smartmåleren er en separat radiokomponent som ikke kan slås av. Loven pålegger virksomheter å ha kunnskap om hvordan deres virksomhet påvirker miljøet, for eksempel om produktene de tilbyr har et innhold eller er produsert på en måte som kan skade miljø eller helse. De må gi ut informasjon om dette til alle som spør. Nettselskapene avfeier å gi denne informasjon som de er forpliktet til å gi, med å henvisning til de for høye utgåtte grenseverdiene satt av Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA).Nettselskapene unnlater (av inkompetanse) å undersøke konsekvensene av installasjon av AMS (Avanserte måle- og styringssystem) før de installerer radiosenderen (kommunikasjonsenheten) i sluttbrukernes private hjem for strålefare. Nettselskaper plikter å undersøke dette etter miljøopplysningsloven.

Dette bekreftet Ragnar Maalen-Johansen, produkt- og måleteknisk ansvarlig i Elvia i en partsforklaring i Halden tingrett 19-21. mai 2021 at Elvia ikke hadde utredet dette. Det er overraskende at advokaten til Flydal-gruppen ikke fulgte opp dette. Les mer om rettssaken på bloggen til Einar Flydal.

Klikk her for å lytte til et utdrag fra opptaket.


NVE regulerer nettselskapets virksomhet på bakgrunn av energiloven og tilhørende forskrifter. Ethvert selskap som har fått konsesjon til å drive nettvirksomhet er forpliktet til å følge (andre) lover og forskrifter (som også gjelder bestemmelser om ikke-diskriminering), både når det gjelder avtalevilkår overfor sine kunder, betalingsbetingelser og tariffer.

Se videoforedraget til sivilingeniør Jostein Ravndal på FELOs konferanse"Det trådløse samfunnet" 1. desember 2017: "AMS og mobilmaster - miljøinformasjon til strykkarakter?

Miljøinformasjonsloven gir mye nyttig innformasjon, en lov som myndighetene ikke vil at forbrukerne skal vite om. Bruk den til å presse nettselskapet til å levere dokumentasjon, og hvis ikke, klage til Klagenemnda for miljøinformasjon.

Folk har god grunn til å bekymre seg for strålingen fra kommunikasjonsenheten i smartmåleren, og nettselskapene har ufarliggjort denne strålingen på en måte som ikke er skadelig. Mange er blitt syke på måten kommunikasjonsenheten kommuniserer med andre målere 24/7 i maskenettverket. Aidon smartmåler sender korte pulser 1-2 ganger i sekundet. Kamstrup smartmåler bruker en annen type teknologi og sender pulser ca. en gang hvert kvarter, Nuri smartmåler sender ca. hvert annet minutt. 

Nettselskapene valgte den verst tenkelige teknologien uten å tatt hensyn til helsefaren den kan utgjøre for sluttbrukere. Nettselskapene gjør dette fordi det er en rimelig løsning, og av rent forretningsmessige profittgrunner.

I samsvar med kravene i avregningsforskriften § 4-2.Funksjonskrav sender kommunikasjonsenheten i smartmåleren måleverdiene til nettselskapet hver time.

Hvorfor er ikke måleren satt opp slik at den kun kommuniserer en gang i timen i lokalnettet? Slik det fungerer nå er kommunikasjonsenheten satt opp til å sende og motta signaler hele tiden mellom de målerne som er lokalt i maskenettett. Nettselskapene har satt opp kommunikasjons grensesnittet i måleren uten å tenke på hvordan pulsene påvirker strålefaren til menneskene som bor i boligen. Det er bekymringsfullt.


     Definisjon av AMS

Forskrift om kraftomsetning og nettjenester

§ 1-3. Definisjoner https://lovdata.no/forskrift/1999-03-11-301/§1-3
I denne forskrift forstås med:

Avanserte måle- og styringssystemer (AMS): Toveis informasjons- og kommunikasjonssystem fra og med elektrisitetsmålere som danner grunnlag for avregning av utveksling, innmating og uttak, til og med sentralsystemet hos nettselskapet eller nettselskapets leverandør.

Last ned informasjonsarket om Avansert måle- og styringssystemer - Definisjon av AMS og Krav om installasjon

NVE har aldri pålagt nettselskapene å bytte måleren.

NVE ingen plikt å bytte ut måleren

Miljøinformasjonsloven

§ 1.Lovens formål 

Denne loven har som formål å sikre at allmennheten har tilgang til miljøinformasjon, slik at mannen i gata kan bidra til vern av miljøet, samtidig som han kan verne seg selv mot helse- og miljøskade. Videre skal loven også gjøre det mulig for oss alle å påvirke offentlige og private beslutningstakere i miljøspørsmål, og selvsagt fremme allmennhetens mulighet til å delta i offentlige beslutningsprosesser av betydning for miljøet.

§ 2.Hva som forstås med miljøinformasjon

(1) Med miljøinformasjon menes faktiske opplysninger og vurderinger om
       a) miljøet,
       b) faktorer som påvirker eller kan påvirke miljøet, herunder
       - planlagte og iverksatte tiltak eller aktiviteter i miljøet,
       - produkters egenskaper eller innhold,
       - forhold ved drift av virksomhet, og
       - administrative avgjørelser og tiltak, herunder enkeltavgjørelser, avtaler, regelverk, planer, strategier og programmer, samt tilhørende analyser, beregninger og forutsetninger,

c) menneskers helse, sikkerhet og levevilkår i den grad de påvirkes eller kan bli påvirket av tilstanden i miljøet eller faktorer som nevnt i bokstav b.

§ 9.Kunnskap om miljøforhold i egen virksomhet

Enhver virksomhet som omfattes av kapittel 3 eller 4, plikter å ha kunnskap om forhold ved virksomheten, herunder dens innsatsfaktorer og produkter, som kan medføre en ikke ubetydelig påvirkning på miljøet.


Klagenemnda for miljøinformasjon

Dersom du ikke får svar på din rett til å få informasjon fra nettselskapet om deres miljøpåvirkning mot helse- og miljøskade når det gjelder det tekniske rundt smartmåleren, kan du klage til Klagenemnda for miljøinformasjon.


FELO – Foreningen for el-overfølsomme vant frem i en klagesak mot selskapene Aidon og Kamstrup i Klagenemnda for miljøinformasjon. Det gjelder de nye smartmålerne (kalt AMS-målere) og retten til å få teknisk informasjon om forhold som kan medføre helseskade. Les mer her hos FELO.


Vedtakene som klagenemnda fattet 12. april 2021.

Vedtakene viser hvor viktig miljøinformasjonsloven er. Klagenemnda har gjort en grundig vurdering som vil danne presedens for andre saker.


VEDTAK I SAK 2020/9 KAMSTRUP - Krav om utlevering av målerapport fra CE-godkjenning av AMS strømmåler, Klagenemnda for miljøinformasjon.


VEDTAK I SAK 2020/7 AIDON - Krav om utlevering av målerapport fra CE-godkjenning av AMS strømmåler, Klagenemnda for miljøinformasjon.


Les også kommentarene på bloggen til Einar Flydal om vedtakene HER.

En annen lov nettselskapene må følge er:
Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven)

§ 1.Lovens formål
Denne lov har til formål å:

a) forebygge at produkter og forbrukertjenester medfører helseskade, herunder sørge for at forbrukerprodukter og forbrukertjenester er sikre,


To interessante videoer om stråling fra elektriske målere som er verdt en titt

Foredrag av sivilingeniør Jostein Ravndal på FELOs konferanse "Det trådløse samfunnet" 1. desember 2017: "AMS og mobilmaster – Miljøinformasjon til strykkarakter?

Om den vellykkede aksjon mot 4G-masten i Stavanger og om NVE’s utplassering av trådløse smarte strømmålere (AMS). Hva fant vi ut og hvem ville ikke fortelle oss det?

JOSTEIN RAVNDAL er sivilingeniør fra NTNU. Han har erfaring fra forskning og utvikling av datamaskiner og telesystemer, både nasjonalt og internasjonalt. Han har lang erfaring fra Statoil, hvor han bl.a. hadde ansvaret for utvikling av nye olje- og gassfelt. Som pensjonist etablerte han sitt eget konsulentfirma, og for 7 år siden startet han med måling av elektromagnetiske felt i Stavanger-området. Jostein har bidratt med artikler i Strålevett og holdt flere dagskurs for FELO.

Ravndal viser hvordan både selskaper og myndigheter feilinformerer om strålenivåer og planer. Han påviser lite og feilaktig informasjon, vesentlige feil i beregninger av strålenivåer, og hvordan naboer kan samarbeide for å forhindre mer stråling i hverdagen.


Del 1 Varighet: 23:15 min. - Mobilmaster og miljøinformasjonsloven. Saken handler om at Telia setter opp mobilmast i et boligområde i Stavanger. Telia trakk byggesøknaden da de ikke kunne dokumentere at det forelå en konsekvensutredning.


Del 2 Varighet: 27:00 min. – Om teknologien rundt smarte strømmålere vs gamle strømmålere. Hvorfor har ingen meldt seg på og stilt dette spørsmålet til nettselskapene om konsekvensutreding etter miljøinformasjonsloven? Nettselskapene har valgt den verst tenkelige typen av kommunikasjonsteknologi når det finnes andre tekniske løsninger som gir mindre helserisiko.

Det påpekes i foredraget for de som er bekymret for stråling fra smartmålerne, og har fortsatt de gamle dreieskivemålere med tallskiver (Ferrarimålere basert på induksjonsprinsippet). Denne typen målere avgir et større magnetfelt enn en digital smartmåler, med eller uten radiosender. Sjekker man magnetfeltet fra en digital måler, er det gunstigere med tanke på magnetfelt enn de gamle dreieskivemålere. Personer som er overfølsomme bør ta dette i betraktning.

Informasjon rundt skitten strøm  Hva er det og hvordan den ser ut? Et lite kurs fra bloggen til Einar Flydal.


{"email":"E-postadressen er ugyldig","url":"Nettside adressen er ugyldig","required":"Nødvendig felt mangler"}
>