Smartmålere og AMS
(Smart meters)

En smartmåler (en enhet som består av en måleenhet og en kommunikasjonsenhet), en avansert strømmåler som kan utstyres med ulike typer av kommunikasjonsmoduler. I Norge bruker nettselskapene tre ulike typer smartmålere.

Aidon kombinert strømmåler med AMS.

Kamstrup smarte strømmålere.

Kaifa smartmåler fra Nuri Telecom.

Det er lite teknisk informasjon om Kaifa måleren fra en stor kinesisk produsent. Mindre nettselskap (26.stk.), medlemmer av Soria-samarbeidet, bruker Kaifa måleren.

De største nettselskapene benytter smartmålere fra produsenten Aidon (finske eiere) og Kamstrup (danske eiere).

Nederst på siden finner du bilder av de ulike avanserte strømmålerne (kalt AMS-målere) med og uten kommunikasjonsenhet.


Hva betyr AMS?

Som navnet tilsier er det et "Avanserte Måle‐ og Styringssystem". Når begrepet "AMS-måler" benyttes om den avanserte strømmåleren, opprettholdes det en misforståelse. Det finns ikke noe som heter en "AMS-måler" (med eller uten kommunikasjonsenhet). Begrepet "AMS-måler" er det Reguleringsmyndigheten i NVE (RME)) bruker for å beskrive de smarte strømmålerne som kreves for innføring av AMS. En smartmåler består av to deler, en måleenhet og en kommunikasjonsenhet. Store norske leksikon om AMS (Smarte strømmålere).


Forskrift om kraftomsetning og nettjenester § 1-3.Definisjoner

Avanserte måle- og styringssystemer (AMS): Toveis informasjons- og kommunikasjonssystem fra og med elektrisitetsmålere som danner grunnlag for avregning av utveksling, innmating og uttak, til og med sentralsystemet hos nettselskapet eller nettselskapets leverandør.

NVE-RME svar fra Fahad Jamil
Bilde av måleren
under vil jeg anta for de fleste fremstår som en "gammel måler". Å kalle denne for AMS-måler uten kommunikasjonsenhet ville bare skapt forvirrelse. Vi er som nevnt opptatt av enkel kommunikasjon. Vi er enig i at definisjonene kunne vært omformulert noe, men vi må ærlig innrømme at vi ikke ser behovet for å endre på dette i dag.

 Klikk her for å lese energibransjens korrespondanse av uvitenhet på definisjonen av AMS.

De som bruker begrepet "AMS-måler", burde stille seg følgende spørsmål: Hva skal en "AMS-måler", måle? AMS (Avanserte måle- og styringssystemer)???

Alle vet jo hva en strømmåler, gassmåler og vannmåler - måler, skulle man tro. 


Det juridiske forholdet 

Smartmålerens måleenhet reguleres av standard avtale for nettleie av 2007, en privatrettslig avtale mellom kunden og nettselskapet. Merk at nettselskapene og bransjeorganet Energi Norge har presentert en ugyldig nettleieavtale (2020) med nye vilkår som kunden ikke har samtykket til. Les mer her.

Smartmålerens kommunikasjonsenhet (AMS-delen) reguleres av  avregningsforskriften § 4-1.Plikt til å installere AMS (hva nå enn forskriften mener dette skal inkludere) på alle målepunkter. Dette er et "kommunikasjonsutstyr" som skal installeres i sluttbrukerens private el-installasjon, altså utenfor distribusjonsnettet til nettselskapet. Da har nettselskapets allmenne interesse gått inn i det private rom. Og det kan stilles opp mot Grunnlovens § 102 som sier at alle har rett til respekt for kommunikasjonen sin.

Vær oppmerksom på at forskriften gjelder for nettselskapet, ikke for kunden. Kunden skal kun forholde seg til det privatrettslige forholdet.

Standard nettleieavtale (2007) inneholder ikke et avtalevilkår som gjelder kundens plikt til å bytte til "AMS‐måler. Dette ble bekreftet i en dom fra tingretten i Kristiansand høsten 2018 da et nettselskap gikk til sak mot en av kundene for å få en midlertidig forføyning for å få komme inn til han for å få byttet måleren. Les mer om den saken her.

Reguleringsmyndigheten i NVE (RME) har ikke pålagt nettselskapet å bytte måleren hos sluttbrukeren jf. Energiloven og tilhørende forskrifter.

Last ned informasjonsarket om Avansert måle- og styringssystemer - Definisjon av AMS og installasjonskrav


Teknisk

Ved deaktivering av smartmålerens kommunikasjonsenhet (AMS radiosenderdel), en ekstern uavhengig komponent i måleren, for eksempel type målere av merke Kamstrup, må kommunikasjonskortet være fysisk installert i måleren. Når deaktiveringen er utført, fjerner installatøren kortet. Antennesymbolet (RF) vises ikke i instrumentdisplayet.

Dersom sluttbrukeren har fått fritak for AMS og varslet nettselskapet på forhånd om at kommunikasjonskortet må være fjernet før de kommer og bytter måler, skal deaktivering være utført.

Fjerner man kommunikasjonsutstyret i smartmåleren, blir måleren en vanlig "dum" strømmåler som kun måler strømforbruket. Da har måleren ingen tilknytning til nettselskapets "mesh" nettverk, og sender derfor ingen avlesninger til nettselskapet. Strømforbruket må leses av manuelt. Les mer om hvordan kommunikasjonsmodulene virker for de enkeltmålere her.

Noen nettselskaper, som BKK NETT, har valgt å kommunisere via eksisterende mobilteknologier. Kommunikasjon skjer punkt-til-punkt, det vil si fra måleren direkte til oppsamlingssystemet. Dette betyr at målerne ikke er i nettverket, og de sender ikke data gjennom andre målere gjennom mesh-nettverket. Hver 3. time sender måleren ditt forbruk via datapakker (tilsvarer SMS) direkte til innsamlingssystemet. I løpet av tidsperioden mellom disse tidspunktene vil ikke måleren sende noen data.

La aldri nettselskapet lure deg til å ha kommunikasjonskortet montert i måleren etter deaktivering. Nettselskapet kan da fjernaktivere kommunikasjonsenheten uten sluttbrukerens viten. Det er enkelt å sjekke om antennesymbolet (RF) vises i instrumentdisplayet. Les mer om hvordan du sjekker det her.

På noen fora har det blitt reist konspirasjonsteorier om målere uten kommunikasjonsmodul, det påstås om den eksterne kommunikasjonsmodulen fysisk er fjernet fra smartmåleren, har måleren fortsatt en sendedel. Dette er av uvitenhet. Når radiosenderen fysisk er fjernet, kan ikke måleren kommunisere med nettselskapets nett. Folk må sette seg inn i hvordan teknologien faktisk fungerer, før de kaster ut udokumenterbare påstander.  

AIDON

KLIKK PÅ BILDE FOR STØRRE


KAMSTRUP

KLIKK PÅ BILDE FOR STØRRE

KLIKK PÅ BILDE FOR STØRRE

For informasjon om de nye avanserte strømmålerne som kan utstyres med ulike kommunikasjonsmoduler på Kamstrups nettside, klikk her. Ofte stilte spørsmål om Kamstrup smartmålere finner du her. Fakta om radionettverk finner du her.


NURI KAIFA

KLIKK PÅ BILDE FOR STØRRE

© 2022, Ams.monster. Alle rettigheter forbeholdt.

Insert Content Template or Symbol
>