Ams Monster

Folket mot AMS

  • Hjem
  • Datatilsynet
  • Det er ikke grunnlag å kreve legeerklæring for å få fritak for “AMS-måler”

Det er ikke grunnlag å kreve legeerklæring for å få fritak for “AMS-måler”

Publisert 18. mai 2019

Sist oppdatert 4. mars 2020


Nettselskapene henviser til avregningforskriften § 4-1 b) for å gi kunden et fritak for kommunikasjonsdelen i AMS (kalt AMS-måler) dersom kunden fremlegger erklæring fra lege eller psykolog som eneste dokumenterbare ulempe som stadfester at kunden har gitt uttrykk for frykt eller ubehag som påstås å kunne knyttes til AMS-måleren. Det er bare at forskriftsteksten sier ingenting om at man må ha erklæring fra lege eller psykolog for å få et et lovlig fritak. Hva med de andre dokumenterbare ulempene for kunden som egentlig forskriften åpner opp for?

Les dette innlegget
Nettselskapene må et behandlingsgrunnlag for å behandle særskilte kategorier av personopplysninger slik som helseopplysninger er

Merk at innen AMS er det rette navnet å bruke for strømmåleren som mange kaller AMS-måler, er en smartmåler. Smartmåleren består av en måleenhet og en kommunikasjonsenhet. Og måleenheten er regulert av nettleieavtalen og kommunikasjonsenheten er regulert av avregningsforskriften. 

Les her definisjonen fra produsenten av måleren.

Forskriften har ikke et krav om legeattest for å få fritak for AMS

Forskriften krever ikke noen form for erklæring, kun at “b) installasjonen er til vesentlig og dokumenterbar ulempe for sluttbruker” i § 4-1. Plikt til å installere AMS. En ulempe kan være så mangt. Det er det forskriften åpner opp for. NVE har uttalt at det er opptil nettselskapet å avgjøre eventuelt fritak. Men hvorfor ber nettselskapet kunden om å klage til NVE på avslag når det gjelder en privatrettslig avtale som gjelder mellom kunden og nettselskapet?

Det er så  mye vingling frem og tilbake på hva NVE egentlig mener på hva som står i forskriften. Det er ingen vits i å klage til NVE ved et avslag fra nettselskapet. Om du nekter eller får fritak har ingen betydning. Du vil uansett få et gebyr. Så det er bortkastet tid å klage. 

Hvorfor skal kunden trenge en erklæring for å få fritak, når kunden ikke har en plikt til å installere kommunikasjonsdelen i AMS (Avanserte Måle- og Styringssystemer) etter nettleieavtalen fra 2007, altså fire år før AMS ble innlemmet i forskriften i 2011? Plikten til å installere AMS gjelder kun for nettselskapet. Kunden skal kun forholde seg til den privatrettslige nettleieavtalen som vi har med nettselskapet.

AMS dom i tingretten kunden har ikke plikt til å installere AMS

Les også at dette er stadfestet i kjennelsen fra Kristiansand tingrett september 2018.

Les her angående den juridisk utredningen av avlesningsgebyret som bekrefter urimeligheten

NVE tilegner ting i forskriften

Men det virker som at NVE legger føringer i sine uttalelser på hva denne dokumenterbare ulempen er med å bruke  “det menes og forstås som” en attest fra lege eller psykolog. Hvorfor blir slikt tilegnet av NVE som faktisk ikke er nevnt i forskriftsteksten? Det har man ikke fått svar på. Et råd til folk at man burde sette seg i gjeldende forskrifter som henvises fra nettselskapet. Hvis du gidder å sjekke vil du se det samme som ams.monster.

Jeg ser at det sirkulerer noen skriv på nettet, bla. et fra OED hvor det blir presisert at legen kan skrive ut legeattest. Har ikke konsulentene på OED fått med seg at legene ikke skal skrive ut legeattest ifølge helsedirektoratet?

leger skal ikke skrive ut legeattester

Som sagt tidligere forskriften sier ingenting om at det må være en legeattest som dokumentasjon for fritak for AMS. Hvorfor tilegner OED og NVE ting som ikke står i forskriften og legger seg bort i den privatrettslige avtalen kunden har med sitt nettselskapet? Det har man ikke fått svar på.

Det er mangel på kompetanse rundt saksbehandlingen. NVE bruker ordene “det menes og forstås som” erklæring lege eller psykolog som dokumenterbar ulempe i sine uttalelser som OED bare referer til uten å sjekke det opp mot lovverket om det er korrekt.

Det at nettselskapene krever legeerklæring er kun for å lage vanskeligheter for kunden å få et fritak. Hvorfor har ikke NVE som forskriftsmyndighet tatt dette med at legeattest i den endelige forskriftsteksten hvis det var så viktig? Jo, det er fordi at helseopplysninger er dekket av et annet lovverk. Det har juristene på OED skjønt da forskriften ble laget. Det er en merkelig praksis av NVE at de klarer mene så mye rundt forskriftsteksten som ikke står nevnt der.

Les også innlegget på det urimelige avlesningsgebyret til kunder som har fått montert måler uten kommunikasjonsenhet

Man får fritak uten å oppgi legeattest

Jeg kjenner til at kunder har fått montert måler uten kommunikasjonsdel uten å måtte fremvise legeattest bare med å henvise til at man må ha et behandlingsgrunnlag etter persovernforordningen artikkel 9 nr. 1.

Les dette innlegget
Nettselskapene må et behandlingsgrunnlag for å behandle særskilte kategorier av personopplysninger slik som helseopplysninger er

Du skal spørre ditt nettselskap hvilket hjemmelsgrunnlag det henvises til i forskriften. Det kan de ikke svare på utenom å bare henvise til hva NVE mener at det er et krav. Man må huske på at nettselskapene er pliktige til å følgende gjeldende lovverk til enhver tid. Men det gjør de ikke siden de bare hører på hva NVE mener som ikke angår deg som kunde.

Nettselskapene skal ikke behandle slike sensitive personopplysninger som helseopplysninger er. Hvis de gjør det bryter de personvernforordningen artikkel 9 nr.1. Les mer om behandling av helseopplysninger i dette innlegget.

Fritaket gjelder for kommunikasjonsdelen i AMS systemet

Fritaket gjelder for kommunikasjonsenheten i strømmåleren i AMS systemet (Avanserte Måle- og Styringssystemer). Høres det rart ut, det har den juridiske rapporten avklart rundt forskriften i AMS, plikt til å installere AMS.

hva er AMS

Legeattesten faller for sin egen urimelighet

Les denne artikkelen fra Dagens Medisin hvor NVE ber folk gå til lege eller psykolog for å få attest mot strømmålere som mangler medisinsk grunnlag som faller for sin egen urimelighet. Nettselskapene bør fremfor å skyve fra seg dette ansvaret gå i dialog med sine kunder for å løse dette på en god måte for alle parter. Hvor dumt kan det bli av NVE som forskriftsmyndighet med å tilegne ting som ikke står nevnt i forskriften. Det brukes ord som det “menes og forstås som” legeattest på tolkningen som den eneste ulempen i § 4-1. Plikt til å installere AMS punkt b). Det er merkelig at NVE som forskriftsmyndighet klarer å tolke det slik. Hvorfor er det ikke tatt med i den endelige forskriftsteksten hvis dette var så viktig?

§ 4-1 plikt til å installere ams
__CONFIG_group_edit__{"jumog01q":{"name":"All Image(s)","singular":"-- Image %s"},"juw876oo":{"name":"All Paragraph(s)","singular":"-- Text %s"},"juw8a1hl":{"name":"All Divider(s)","singular":"-- Divider %s"},"juwgu1zi":{"name":"All Visit Website Button(s)","singular":"-- Button %s"},"juwgukat":{"name":"All Read Review Button(s)","singular":"-- Button %s"},"juwguwab":{"name":"All Image Column(s)","singular":"-- Column %s"},"juwgv34h":{"name":"All Button Column(s)","singular":"-- Column %s"},"juwgvf6z":{"name":"All Buttons Columns(s)","singular":"-- Columns %s"},"juwgw084":{"name":"All Paragraphs Column(s)","singular":"-- Column %s"},"juwgwdtu":{"name":"All Columns(s)","singular":"-- Columns %s"},"jv7zel6d":{"name":"All Title(s)","singular":"-- Text %s"},"jv7zetm8":{"name":"All Content Box(s)","singular":"-- Content Box %s"}}__CONFIG_group_edit__
__CONFIG_local_colors__{"colors":{"9e0a9":"Border","97b5e":"Button","93866":"Button Hover"},"gradients":{}}__CONFIG_local_colors__


{"email":"E-postadressen er ugyldig","url":"Nettside adressen er ugyldig","required":"Nødvendig felt mangler"}
>