Ams Monster

Folket mot AMS

Oversikt over RME vedtak 

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) har fattet følgende: "Vedtak om beregning av gebyr for manuell avlesning" 

Nettselskapene har beregnet gebyret for manuell avlesning i strid med forskrift om kontroll av nettvirksomhet § 17-6, og må korrigere dette, samt tilbakebetale kunder. Nettselskapene må også endre rutinene for fakturering samt gjennomgå sine rutiner for å gi informasjon om gebyret til sine kunder.

For få få rett, måtte kundene klage nettselskapet inn til RME. Nettselskapene ignorerer kundens legitime henvendelse. Nettselskapene er ikke interessert i å ha en dialog med kundene når de hevder sin urett.

Nettselskapene er private virksomheter som har monopol på nettjenesten. Strøm til husholdningene er et nødvendighets gode dagens moderne samfunn. Tidligere var staten eiere, befolkningen hadde da råderett over resursen vannkraft som skulle produsere "billig" strøm til husholdningene. Nå er det forvaltet av "privatpersoner" oppnevnt i styrer – og som styrer etter aksjeloven etter en "kynisk" forretningsdrift som har fått sugerør i befolkningens lommebok. Monopolet må reguleres bedre eller oppheves og tilbakeføres til staten som eiere over resursen vann, slik det var tidligere - før 1990.

AMS-saken har avslørt nettselskapets maktmisbruk, monopolmisbruk og grådighetskultur. Reguleringsmyndigheten i NVE (RME) har lagt til rette med føringer for nettselskapene uten å ta hensyn til forbrukerens rettmessige rettigheter etter loven. RME som er tilsynsmyndighet og regulator for nettvirksomheten sitter å ser på nettselskapene begår lovbrudd med RMEs velsignelse. Det viser svarene fra RME i saksbehandlingen, at spørsmål som angår forbrukerens rettmessighet, er utenfor RMEs myndighetsområde. Forbrukeren blir overlatt til seg selv.

Dette bør man være oppmerksom på. RME tar ikke hensyn til private interesser i saksbehandlingen og i vedtak. Viser til energiloven § 1-2. (Formål) skal sikre at «private interesser» blir hensyntatt ved utøvelsen av nettvirksomhet. Dette kommer videre til uttrykk i både henholdsvis NEM § 1-1 og kontrollforskriften § 1-1.


Merk at nettselskapene kan fakturere kunden for merkostnader i en tariff, men nettselskapet er pliktig til å dokumentere kostnadene i tariffen § 17-6 etter forskrift om kontroll av nettvirksomhet § 13-5.Informasjonsplikt.

Dette gjelder også for den nye tariffen § 17-9.Tariff for ikke-fjernavleste måleverdier innført 1.2.2021 etter forskrift om kontroll av nettvirksomhet hvor tariffen er fastsatt som et standardbeløp.

Fått krav på AMS-gebyr – Hvordan bestride en faktura eller et inkassokrav?

RME legger til grunn i saksbehandlingen at at manuell avlesning er en «særskilt tjeneste» som faller inn under forskrift om kontroll av nettvirksomhet § 17-6.

Korrekt hjemmel er forskrift om kontroll av nettvirksomhet § 14-2 første ledd bokstav a, der det heter at «fastleddet dekker kundespesifikke kostnader».

Ovennevnte må ses i sammenheng med avregningsforskriften § 3-3, der det følger at
nettselskapene har ansvaret for at «innmating og uttak av kraft i målepunkt blir målt og avlest.»
Måleravlesningen er således en primærtjeneste nettselskapene er pliktige å tilby kundene etter
avregningsforskriften.

Kostnadene i tariffen for tjenesten er dekket av det lovpålagte fastleddet etter forskrift om kontroll av nettvirksomhet § 14-2. Det vises i denne sammenheng til forskrift om kontroll av nettvirksomhet § 1-3 niende ledd, der kundespesifikke kostnader er definert som: Kostnader knyttet til kundehåndtering, herunder måling, avregning, fakturering, tilsyn mv. Les mer HER.

Ved å bruke forskrift om kontroll av nettvirksomhet § 17-6 for å fastsette tariffer, vil nettselskapet få betalt for den samme tjenesten to ganger.

Det vises til NVEs svarbrev av 03.07.2020, der de presiserer: "Nettselskap som velger å kreve slike variable kostnader gjennom et særskilt gebyr, har ikke adgang til å inkludere samme kostnader som del av fastleddet i den ordinere nettleien". Noe altså nettselskapene har gjort og fortsetter med.

Merk at gebyret og forskriften er i strid med markedsføringsloven § 11 første ledd bokstav a, som setter forbud mot "å kreve betaling for varer, tjenester eller andre ytelser uten etter avtale mv."


Noen eksempler på vedtak RME har fattet.

 1. 1
  Vedtak om Elvia Sør sin korrigerte beregning av gebyr for manuell avlesning dato 3.6.2021 sak 201902069-14. Elvia har beregnet en timepris som er i strid med regelverket, og har inkludert kostnader for aktiviteter i gebyret som ikke er gjennomført eller tillatt. Elvia må korrigere dette. Saksbehandler: Annhild Meling (sluttet juni 2021).
  Viser til punkt 49 Energiklagenemdas vurdering i avgjørelse av 22. mars 2022. Energiklagenemnda vil generelt bemerke at innkreving av tariffer forutsetter at det faktisk utføres den type tjeneste som skal dekkes av tariffen. En total unnlatelse av kontroller for samtlige målere må derfor medføre at tariff ikke kan kreves.
 2. 2
  Vedtak om Troms Kraft Nett AS sin beregning av gebyr for manuell avlesning dato 18.12.2021 - sak 202002553-9 - Saksbehandler Urd Sira
 3. 3
  Vedtak om Hålogaland Kraft Nett AS sin beregning av gebyr for manuell avlesning dato 7.12.20  - sak 202002400-11 - Saksbehandler Annhild Meling
 4. 4
  Vedtak om Varanger Kraftnett AS sin beregning av gebyr for manuell avlesning dato 8.12.2021 - sak 202003073-8 - Saksbehandler Urd Sira
 5. 5
  Vedtak om Nordlandsnett AS sin beregning av gebyr for manuell avlesning dato 21.12.2021 - sak 202002628-10 - Saksbehandler Annhild Meling
 6. 6
  Vedtak om Lyse Elnett AS sin beregning av gebyr for manuell avlesning dato 3.12.2020 - sak 202002402-8 - Saksbehandler Vilde Røv
 7. 7
  Vedtak om Mørenett AS sin beregning av gebyr for manuell avlesning dato 7.12.20 - sak 202002406-9 - Saksbehandler Annhild Meling
 8. 8
  Vedtak om Skagerak Nett AS sin beregning av gebyr for manuell avlesning dato 3.12.2020 - sak 201902070-15 - Saksbehandler Urd Sira
 9. 9
  Vedtak om Tensio TS AS sin beregning av gebyr for manuell avlesning dato 7.12.2020 - sak 201913946-14 - Saksbehandler Urd Sira
 10. 10
  Vedtak om Glitre Energi Netts beregning av gebyr for manuell avlesning dato 3.12.20 - sak 201840643-11 - Saksbehandler Annhild Meling

På innsyn.no finner man vedtakene RME har fattet: " Vedtak om beregning av gebyr for manuell avlesning"  Klikk her for en komplett oversikt. 

Lenken einnsyn.no oppdateres jevnlig. Hvis resultatet ikke vises. Søk på nytt med teksten "Vedtak om beregning av gebyr for manuell avlesning hvis oversikten". Og legg inn filter: STAT og kategori NVE. Det anbefales å be om innsyn i alle dokumentene i saken, og ikke bare i selve vedtaket. Det påpekes at RME avskjermer mange dokumenter uten å ha en grunn for det. RME vil ikke at andre klagere skal få vite hva andre har klaget på. Klag til Sivilombudet hvis du nektes innsyn. Viser til Offentleglova.

Når RME fatter et endelig vedtak, kan vedtakene påklages til Energiklagenemnda hvis man part i saken. Krangler man med nettselselskapet, må man klage dem inn til RME.

Nettselskapene er ikke interessert i å følge til enhver tid gjeldende lover og forskrifter som de er forpliktet til å gjøre. De bryr seg rett og slett ikke om å gjøre det.

"NVE regulerer nettselskapenes virksomhet på bakgrunn av energiloven og tilhørende forskrifter. Ethvert selskap som har fått konsesjon til å drive nettvirksomhet er forpliktet til å følge gjeldende lover og forskrifter (som også inneholder bestemmelser om ikke-diskriminering), både når det gjelder avtalevilkår overfor sine kunder, betalingsbetingelser og tariffer"

Lenke til klagesaker i Energiklagenemda

Visjonen til Energiklagenemnda

"Klagenemndssekretariatet skal sikre rettsikkerhet gjennom en profesjonell og uavhengig klagebehandling"

Energiklagenemnda er en uavhengig klagenemnd som behandler klager over enkeltvedtak Reguleringsmyndigheten for energi (RME) fatter. Vær oppmerksom på at Energiklagenemnda behandler ikke privatrettslige spørsmål og forhold i andre lovverk som er forvaltet av et annet myndighetsorgan. Man kan risikere at klagen ikke tas til følge av Energiklagenemnda, selv klageren faktisk har rett.

Det viser avgjørelsene at RMEs meninger som vektlegges som ikke angår deg som klager. Det er risikosport å klage på RMEs vedtak hvis man ikke vet hvordan klagebehandlingen fungerer.

>