Ams Monster

Folket mot AMS

Oversikt over viktige lover og forskrifter

Lov og forskrifter nettselskapene må forholde seg til.
Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) regulator for monopoltjenestene til nettselskapene.

Oversikt over viktige paragrafene (§) forbrukeren må være kjent med.

Merk at forskriftene gjelder for nettselskapet – ikke kunden.
Kunden må forholde seg til det privatrettslige forholdet, nettleieavtalen av 2007, fremfor avtalen fra 2021 som nettselskapene har tatt i bruk, som kunden ikke har samtykket til.


Lov om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven) Korttittel: Energiloven – enl

Denne lov kommer til anvendelse på produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi.

Viktig: 
§ 1-2.(Formål)
Loven skal sikre at produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi foregår på en samfunnsmessig rasjonell måte, herunder skal det tas hensyn til allmenne og private interesser som blir berørt.
§ 3-3.(Områdekonsesjonærens leveringsplikt)


Forskrift om nettregulering og energimarkedet (NEM)

§ 1-1. Formål
Forskriften skal legge til rette for et effektivt energimarked, der omsetning av energi foregår på en samfunnsmessig rasjonell måte, og sikre en effektiv markedsovervåkning.

Forskriften skal bidra til å sikre at produksjon, omforming, overføring, fordeling og bruk av energi foregår på en samfunnsmessig rasjonell måte, og at det tas hensyn til allmenne og private interesser som blir berørt.

Viktig:
§ 4-13.Uenighet. Uenighet om vilkår for tilknytning til og bruk av nettet kan bringes inn til Reguleringsmyndigheten for energi,


Forskrift om måling, avregning, fakturering av nettjenester og elektrisk energi, nettselskapets nøytralitet mv. Korttittel: Forskrift om kraftomsetning og nettjenester. Avregningsforskriften 301.

Reglene i denne forskrift gjelder ved bytte av kraftleverandør, måling, avregning, samordnet opptreden ved kraftomsetning, fakturering av nettjenester, fakturering av elektrisk energi, samt felles fakturering av nettjenester og elektrisk energi.

Viktig:
§ 3-1.Ansvar for måler og måleverdier
§ 3-3.Avlesning av målepunkt,
§ 4-1.Plikt til å installere AMS.
§ 6-14.Asymmetrisk oppgjør for nettselskap mot sluttbruker


Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer.
Korttittel: Forskrift om kontroll av nettvirksomhet. Kontrollforskriften 302.

§ 1-1. Formål
Denne forskriften skal legge grunnlag for et effektivt kraftmarked og kontroll av nettvirksomheten som et naturlig monopol. Forskriften skal sikre at kraft overføres til riktig leveringskvalitet og pris, at nettet utnyttes og utbygges på en sikker og samfunnsmessig rasjonell måte. Herunder skal det tas hensyn til allmenne og private interesser som blir berørt.

Viktig:
§ 1-3.Definisjoner niende ledd kundespesifikke kostnader, (hører sammen med § 14-2 a.)
§ 8-3. Gebyrer
§ 13-1.Prinsipper for utforming av punkttariffer
(Viser til punkt 49 i avgjørelse fra Energiklagenemnda angående nettselskapets faktureringen av gebyret etter § 17-6 og § 17-9).
§ 13-5. Informasjonsplikt,
§ 13-6. Nettavtale
§ 14-2.Utforming av tariffer for ordinære uttak i distribusjonsnettet a),
Merk at § 14-2 ble endret 1. juli 2022 pga. innføringen av de nye nettleietariffene. Men fortsatt relevant.

§ 17-4.Betaling for andre nettjenester b),
§ 17-6.Tariffering av særskilte tjenester,
§ 17-9.Tariff for ikke-fjernavleste måleverdier,


Forskrift om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energilovforskriften). Korttittel: Energilovforskriften.

Forskriften skal sikre at produksjon, omforming, overføring, fordeling og bruk av energi foregår på en samfunnsmessig rasjonell måte, herunder skal det tas hensyn til allmenne og private interesser som blir berørt.


Forskrift om elektriske forsyningsanlegg.

Elektriske anlegg skal prosjekteres, utføres, driftes og vedlikeholdes slik at de sikkert ivaretar den funksjon de er tiltenkt uten å fremby fare for liv, helse og materielle verdier.


Forskrift om krav til elektrisitetsmålere
Korttittel: el målerforskriften.
Denne forskriften fastsetter hvilke krav som skal gjelde for elektrisitetsmålere.


Forskrift om elektrisk utstyr
Forskriften skal sikre at elektrisk utstyr som gjøres tilgjengelig på markedet, oppfyller grunnleggende sikkerhetskrav.Andre viktige lover og forskrifter


Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven).
GDPR (Personvernforordningen)
KAPITTEL II Prinsipper. 

Artikkel 6.Behandlingens lovlighet
Artikkel 9.Behandling av særlige kategorier av personopplysninger (helseopplysninger)

Artikkel 7.Vilkår for samtykke

KAPITTEL III Den registrertes rettigheter.
Artikkel 22.Automatiserte individuelle avgjørelser, herunder profilering (samtykke)


Lov om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven) 
§ 48 a. Stenging på grunn av forbrukerens kontraktsbrudd ved avtaler om overføring av elektrisk energi. Merk at dette gjelder ved betalingsmislighold av skyldig nettleie.


Lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv. (markedsføringsloven)
§ 11.Krav om betaling for varer, tjenester eller andre ytelser uten etter avtale mv.
I næringsvirksomhet er det forbudt
a. å kreve betaling for varer, tjenester eller andre ytelser uten etter avtale,
§ 22.Urimelige avtalevilkår
Lov om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven)
Tvisteloven inneholder reglene om behandlingen av sivile saker for domstolene. Sivile saker er tvister om rettslige spørsmål mellom to eller flere parter, private eller offentlige.

Bokføringsloven
§ 6.Sporbarhet


§ 263 Trusler
§ 266 Hensynsløs atferd
§ 266 a. Alvorlig personforfølgelse
§ 267 Krenkelse av privatlivets fred
§ 268 Uberettiget adgang eller opphold
.

§ 371.Bedrageri
§ 372.Grovt bedrageri


>