Ams Monster

Folket mot AMS

Datatilsynets brev til nettselskapene og Reguleringsmyndigheten i NVE (RME) om den ulovlige innsamlingen av helseopplysninger

Sakens bakgrunn

Datatilsynet har over lengre tid mottatt flere henvendelser fra privatpersoner angående
nettselskapenes krav om erklæring fra lege eller psykolog for å oppnå fritak for kommunikasjonsenheten (AMS-delen) i smartmåleren etter avregningsforskriften § 4-1 annet ledd bokstav b. Kravet oppfattes som inngripende og det anføres at nettselskapene mangler rettslig grunnlag for å behandle legeerklæringer.

Behandling av personopplysninger er bare lovlig dersom det foreligger et
behandlingsgrunnlag, jf. personvernforordningen art. 6 nr. 1. Behandling av særskilte
kategorier av personopplysninger, herunder helseopplysninger, er i utgangspunktet ikke tillatt,
og må i tillegg omfattes av et eller flere av unntakene i forordningen art. 9 nr. 2.

For at nettselskapene skal kunne behandle helseopplysninger må de ha særskilt hjemmel i forskriften. Det må stå i klartekst i hjemmelen at det er en plikt, som f.eks. førerkortforskriften vedlegg 1 § 4. Helseattest. Nettselskapene kan ikke dokumentere behandlingsgrunnlaget med den rettslige plikten ifølge svarene til Datatilsynets brev 16.12.2020.

Datatilsynets oversikt over virksomhetens plikter. Les her.


Den urimelige praksisen berører flere enn de som har klaget sine saker inn til Datatilsynet, velger Datatilsynet å henvende til de nettselskapene som er nevnt av klagerne, samt et utvalg andre nettselskaper som er blant de med flest kunder. Svarene fra nettselskapene finner du lenger ned.


NVE må 'svare Datatilsynet på sin forvaltningspraksis som rettskildefaktor. Uansett hva NVE mener så går forvaltningspraksisen mot et annet lovverk og det gjør NVEs forvaltningspraksis ulovlig. Svar brevet fra NVE/RME 30. september 2021 til Datatilsynet finner du HER.


Datatilsynet har avsluttet klagesak- Avslutning av sak i brev av 30.3.2022 - Behandling av helseopplysninger ved søknad om fritak for AMS

Merk at Datatilsynets brev om avslutning er påklaget. Den vil bli sendt over til personvernnemnda i løpet av september 2022. Datatilsynet tør ikke å ta en avgjørelse på et selvstendig grunnlag. Datatilsynet tør ikke å si mot et annet myndighetsorgan, NVE - RME.

Les denne lignende sak om krav om helseopplysninger som personvernnemnda behandlet i vår som er kopi av saken med nettselskapene og RME. Nemnda omgjorte Datatilsynet vedtak. Det er fortsatt håp!
 

Kommentarer på brevet fra Datatilsynet.

Merkelig nok har Datatilsynet avsluttet klagesaken uten å begrunne den egentlige grunnen. Datatilsynet henviser til allmenhetens interesse for at nettselskapene kan behandle helseopplysninger uten å stille et krav om taushetsplikt.
Det store spørsmålet. Hvordan kan noe som er installert i et privat hjem være av allmenn interesse når installasjonspunktet for «AMS» ikke er under nettselskapets kontroll eller eiendom? Det private hjemmet er beskyttet etter Grunnloven § 102 som sier at alle har rett til respekt for kommunikasjonen sin. Har Datatilsynet forstått hva en installasjon av AMS egentlig innebærer for sluttbrukeren? Det virker som RME har gitt dem uriktig informasjonen.
At kunden har en strømmåler er heller ikke i allmenhetens interesse da det er en privatrettslig avtale mellom nettselskapet og kunden for å kunne få levert strøm.
Nettselskapene har lest seg frem til Personvernforordningen artikkel 6 og har funnet et unntak på en bokstav der, og så har de stoppet å lese. 
Når man leser svaret fra Datatilsynet, har saksbehandleren forstått lovteksten selv? Nettselskapene kan ikke behandle helseopplysninger etter artikkel 6. I det øyeblikket RME mener at dokumenterbar ulempe er å forstå som en attest fra lege eller psykolog, så har man blandet inn Personvernforordningen artikkel 9.
Det er et problem når Datatilsynet bruker art.6 når art. 9 nr. sier at det er forbudt om man ikke har et unntak etter art. 9 nr. 2.
Art. 6 kan ikke gi ett rettslig grunnlag for å behandle helseopplysninger. Datatilsynet kan ikke bruke art. 6 som en grunn i det hele tatt. Det er veldig bekymringsfullt av Datatilsynet å hevde dette.
Hvordan skal man stole på at Datatilsynet tar en rett avgjørelse, når de roter med art. 6, når de blander inn inn helseopplysninger som sier at det er forbudt i art. 9?
Hva har RME truet Datatilsynet med? Hvis nettselskapene ikke får behandle helseopplysninger av Datatilsynet, så fjerner RME fritaket i § 4-1 uten egentlig å vurdere nettselskapenes lovlighet av å behandle helseopplysninger. Det er ganske utrolig hvor mye RME legger seg bort i andre lovverk som er utenfor deres myndighetsområde.
Datatilsynet skrev klart og tydelig i brevet at vi ikke legger seg bort i hva RME bedriver av tolkning av sitt eget lovverk. RME har en forvaltningspraksis som er ulovlig og i strid med andre lovverk. Det er bekymringsfullt at Datatilsynet lar seg diktere av et annet myndighetsorgan. Datatilsynet må jo ha kontroll på om nettselskapene utøvelse av lovverket de er underlagt, bryter med personvernlovgivningen som Datatilsynet forvalter. Datatilsynet tør ikke å si imot en annet myndighetsorgan. Svaret fra Datatilsynet setter forbrukerens rett til vern av personopplysninger i fare.

Galimatias fra Glitre Energi Nett

På grunn av Datatilsynet foreløpig har avsluttet saken, ser nå nettselskapet Glitre Energi Nett muligheten til å fortsette den bevisste trakasseringen av kundene. Den inkompetente kundesjefen Espen Lundberg Pedersen har sendt et nytt trussel brev, et søksmålsvarsel til kundene som nekter å fremskaffe en helseattest. Hvordan klarer GEN å få dette til når Datatilsynet ikke har endelig avgjort saken? Vedtaket om avslutning av saken er påklaget til Personvernnemnda. Klarer ikke GEN å gjøre noe riktig? Hva er det slags syke personer som arbeider i nettselskapet? Datatilsynet har tatt kontakt med nettselskapet og fortalt dem om dette galimatias tullet de holder på med.

GEN henviser til en uttalelse i et vedtak RME har fattet som er påklaget i en klagesak om AMS av 11. november 2021 med ref. 202016242-11. Vedtaket ble påklaget den 4. desember 2021 og oversendt til den 31. mars 2022 til Energiklagenemnda for en endelig avgjørelse.

Hvorfor klarer GEN med Pedersen i spissen hver gang henvise til saker som ikke er avsluttet? Jo, det er fordi GEN er i en desperat situasjon klemt inn et hjørne og er veldig opphengt i ha rett en å gjøre rett. De opptrer som amatører.

GEN klarer i tillegg å henvise til en mal på standardvilkår for nettleie av 2021 (punkter) som kunden ikke har fått spørsmål til å gi et aktivt samtykke til. GEN har ikke fått med seg at GDPR ble innført i mai 2018.

Viser til Markedsføringsloven § 22. Urimelige avtalevilkår. Ved vesentlige endringer i vilkårene kreves det uttrykkelig aksept fra kunden for at avtalen skal fortsette å løpe. Les her om de nye vilkårene. 

I søksmålsvarselet har ikke kunden nektet nettselskapet å bytte ut måleenheten. Kunden vil ikke ha AMS-delen i smartmåleren, et kommunikasjonskort kunden ikke er pliktig til ta imot etter vilkårene (§) i nettleieavtalen fra 2007. Kjennelse fra tingretten i Kristiansand 17. september 2018.

Lenge leve nettselskapenes inkompetanse på lover og regler!


Les tilsvarene fra nettselskapene på Datatilsynet brev 16.12.2020. Nettselskapene har ikke skjønt hva en rettslig plikt egentlig innebærer. Nettselskapet Troms Kraft Nett (nå Arva) besvarte ikke brevet fra Datatilsynet. At de tør.

Agder Energi Nett Svar til Datatilsynet – Nettselskapers behandling av helseopplysninger 20.1.2021. Seksjonsleder Ole-Herman Cappelen.

Ams.monster kommentar på svaret fra Agder Energi Nett.


BKK NETT Svar på krav om redegjørelse for nettselskapers behandling av helseopplysninger 28.1.2021. Leder kunde: Mads Didriksen og seksjonsleder Berit Joli Haaland.


Elvia Svar på krav om redegjørelse for nettselskapers behandling av helseopplysninger 20.1.2021. Direktør Nettstrategi: Anne Sagstuen Nysæther og Jon Eivind Johannessen.

Ams.monster kommentar på svaret Elvia til Datatilsynet


Glitre Energi Nett Svar på krav om redegjørelse for nettselskapers behandling av helseopplysninger 20.1.2021. Avdelingsleder Kunde: Espen Lundberg Pedersen og Seksjonsleder Kundeservice: Monica Dos Santos.
Ams.monster kommentar på svaret fra Glitre Energi Nett.


Haugaland Kraft Nett - Svar på krav om redegjørelse for nettselskapers behandling av helseopplysninger 2.2.2021. Prosjektdirektør: Asbjørn Tverdal.


Lyse Elnett - Svar på krav om redegjørelse for nettselskapers behandling av helseopplysninger 2.2.2021. Leder rammebetingelser: Åse Helland.


Norgesnett svar - Krav om redegjørelse - Nettselskapets behandling av helseopplysninger 20.1.2021. Leder: Terje Gabrielsen.


Skagerak Nett AS (Lede AS) redegjørelse om hvordan helseopplysninger behandles 26.1.2021. Juridisk Fagsjef - Advokat: Thomas Åtland Ellefsen. Advokaten sier jo imot lovverket. Burde vært meldt inn til advokatforeningen på brudd på god advokatskikk. En god advokat skal hindre urett.

Ams.monster kommentar på svaret fra Skagerak Nett.


Tensio - Redegjørelse - Nettselskapers behandling av helseopplysninger 3.2.2021. Seksjonsleder Hanne Reidun Slapgård.


Troms Kraft Nett (nå Arva) har ikke svart på Datatilsynets brev fra 16.12.2020. Nettdirektør: Eirin Kjølstad.


>