Ams Monster

Folket mot AMS

Tingrettens behandling av småkravsaker,
avlesningsgebyret for kunder uten AMS

Definisjonen av AMS (Avanserte måle- og styringssystemer) etter avregningsforskriften § 1-3.Definisjoner tredje ledd.

Avanserte måle- og styringssystemer (AMS): Toveis informasjons- og kommunikasjonssystem fra og med elektrisitetsmålere som danner grunnlag for avregning av utveksling, innmating og uttak, til og med sentralsystemet hos nettselskapet eller nettselskapets leverandør.

Kunder som nekter å bytte måler og kunder uten kommunikasjonsenhet (AMS-delen) i smartmåleren blir fakturert for et urimelig gebyr med henvisning til § 17-6.Tariffering av særskilte tjenester. Merk at gebyret etter § 17-6 ikke er hjemlet i verken lov eller forskrift.

Merk endringen i Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer (302) § 17-9. Tariff for ikke-fjernavleste måleverdier, trådte i kraft 1. februar 2021. § 17-9 har ikke tilbakevirkende kraft på fakturering av gebyret for kalenderåret 2019 og 2020.

Merk at kostnadene i gebyret er dekket av nettselskapets måle- og avregningsansvar. Det vises til NVEs svarbrev av 03.07.2020, der de skriver «Nettselskap som velger å kreve slike variable kostnader gjennom et særskilt gebyr, har ikke adgang til å inkludere samme kostnader som del av fastleddet i den ordinere nettleien». Noe altså nettselskapene fakturerer kunden for i denne gebyrsaken.


§ 14-2.Utforming av tariffer for ordinære uttak i distribusjonsnettet
*) kontrollforskriften §14-2: I distribusjonsnettet skal kunder uten effektavregning avregnes etter et fastledd og et energiledd, slik at: a) fastleddet dekker kundespesifikke kostnader** og en andel av de øvrige faste kostnadene i nettet.
**)
kontrollforskriften §1-3 niende ledd: Kundespesifikke kostnader: Kostnader knyttet til
kundehåndtering, herunder måling, avregning, fakturering, tilsyn mv
.


Merk at nettselskapet er pliktig til å oppgi beregningsgrunnlaget i tariffen (gebyret), både når det gjelder § 17-6 og § 17-9. Viser til Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer § 13-5.Informasjonsplikt.

Reguleringsmyndigheten i NVE (RME) og Justervesenet har ikke pålagt nettselskapene å bytte strømmåleren hos kunden. Det nettselskapene påstår er en bløff.

Merk at kunden ikke er pliktig til å installere kommunikasjonsenheten (AMS-delen) i smartmåleren etter nettleieavtalen. Viser til kjennelse fra tingretten.

Kunder som nekter installasjon av AMS, får stengt strømmen på feil grunnlag. Nettselskapet bryter leveringsplikten. Når nettselskapene skal stenge kundens strøm, må de først gå til tingretten for å få et tvangsgrunnlag etter "Lov om tvangsfullbyrdelse (tvangsfullbyrdelsesloven)".

LES OGSÅ domstolens behandling av strømstenging 

Domstolen, konfliktråd og forliksråd er hovedinstitusjoner i det norske rettssystemet. Både konfliktråd og forliksråd prøver å løse saker gjennom mekling, slik at det ikke er nødvendig å fremme sakene for en domstol. Les mer her.

Etter tvisteloven § 11-5 har retten en veiledningsplikt, som går ut på at retten skal gi partene slik veiledning om regler og rutiner for saksbehandlingen og andre formelle forhold som er nødvendig for at de kan ivareta sine interesser i saken. Retten skal søke å forebygge feil og skal gi den veiledning som er nødvendig for at feil kan rettes opp mv. Les mer her.

LES OGSÅ forliksrådets behandling av gebyr saker

Domstol.no
Småkravsprosess er en enkel, rask og billig måte for å behandle tvister på
Lov om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven)

Publisere dokumenter? Bruk filopplastningen nederst på siden.


2021

Gebyr
24.03.2021 i Follo tingrett kjennelse sak 20-183643TVI-FOLL. Udekkede krav om betaling for AMS-gebyr. Strømselskapet Ustekveikja Energi AS, gjennomfakturering av gebyr. Merk at saken gjaldt også andre ubetalte krav. Overprøving av dom fra forliksrådet i Oppegård av 20.10.2020. Dommeren har jo tolket seg bort i fra hva som faktisk står i forskriftene. Sånn blir det når det bare vektlegges meningene til NVE/RME. Hva er vitsen med et lovverk når ingen følger det?

Gebyr
1.3.2021 Gjøvik tingrett kjennelse sak nr. 20-136871TVI-GJOV. Saken gjelder: Betaling av faktura (et avlesningsgebyr for 2019). Glitre Energi Nett anket forliksdommen som Forliksrådet i Gran og Lunner avsa den 20.8.2020, som gikk i favør av kunde. Forliksrådets medlemmer hadde forstått spørsmålene i innsigelsen fra kunden i sakens kjerne . Dette likte ikke Glitre Energi Nett, at en kunde skulle få rett. 

Gjøvik tingrett behandlet saken, Glitre Energi Nett vunnet fullt frem med alle sine urimelige påstander, der de henviste til NVEs/RMEs meninger som ikke kan dokumenteres i verken lov eller forskrift. Glitre Energi Nett prosederte med at kunden ikke ville få noen saksomkostninger, dette for å virke grei, trudde de.

Med de begrensninger som følger av småkravsprosessens særregler ifølge tvisteloven § 10-5.Sakskostnader, kan kostnader etter første ledd bokstav d bare erstattes med inntil 20 prosent av sakens tvistesum, likevel alltid inntil kr 2 500 og aldri mer enn kr 50 000. Tvistesummen var altså kr. 2000,-.

Dommerfullmektighet Håkon Ness Ødegården, torde ikke å si i mot en høyere domstol, enda han viste at dette var feil i kjennelse. En feig dommerfullmektig. Rettens vurderinger i kjennelse inneholder vurderinger som er i strid med forskriften det henvises til. Det henvises til saksøker Glitre Energi Netts meninger, som de har hentet fra NVEs/RMEs meninger. Retten foretok ingen undersøkelser opp imot lov og forskrift, det som faktisk forliksrådet henviser til og har stadfestet i dom av 20.8.2020, og som også saksøkte, kunden påpekte i sin bevisførsel. 

Kunden, saksøkte er dømt til å betale et avlesningsgebyr for kalenderåret 2019 på en kostnad saksøker Glitre Energi Nett ikke har hatt. Dette fordi nettselskapet ikke utførte en fysisk stedlig kontrollavlesning av kundens måler for kalenderåret 2019. Nettselskapet utførte målerkontrollen i kalenderåret 2020, mens avregningsforskriften § 3-3.Avlesning av målepunkt sier følgende i annet ledd: Alle målepunkter skal avleses minimum én gang i kalenderåret.

Hva er vitsen med et lovverk når det henvises til ting som ikke står der? Hvordan skal kunden finne sin rettsstilling når alle mener i mot lov og forskrift? Slike elendige vurderinger fra domstolene går utover forbrukerens rettsikkerhet.

Dette er i strid med Hålogaland lagmannsrett bemerkninger, som Glitre energi Nett henviste til i sin bevisførsel, og som dommeren, eller rettere sagt en uerfaren dommerfullmektig heller ikke vurderte, og overstyrte den faktiske ordlyden i § 3-3.Avlesning av målepunkt som sier at avlesningen skal utføres i kalenderåret (2019), det som lagmannsretten påpekte i rettens bemerkninger for å kunne fakturere kunden for gebyret.

LH-2020-46594 Hålogaland dom

2020

Gebyr
03.11.2020 i Halden tingrett. Sak nr. 20-103892TVI-HALD. Saken gjelder: Tvist om gebyr for manuell avlesning av strømmåler. En merkelig ensidig dom. Kundens privatrettslige forhold ble ikke vurdert. Kunde dømt til å betale kr. 1718,- + kr. 5605,- til Elvia AS. Opprinnelig tvistesum, fire gebyrer på totalt kr. 687,-. Viser til dom Forliksrådet i Halden 9.6.20 - Sak nr. F2020-013390.

Anket til Borgarting lagmannsrett. Lagmannsretten samtykket ikke til anket på grunn av tvistesummen var under kr. 125.000. Fordi: dette var det eneste argumentet Elvia hadde å komme med. Advokat er satt på saken. Anket til høyesterett april 2021, høyesterett avviste anken.

Kunden har nå stevnet Elvia inn til EMK art. 6 som også inneholder et effektivitetskrav i kravet til rettferdig rettergang. Stevninger er satt vent siden Elvia har påklaget vedtaket fra RME til Energiklagenemnda (punkt 1). Saken er ikke avsluttet. . Ams.monster følger opp saken.

Gebyr
15.10.2020 Nordmøre tingrett. Sak nr. 20-105499TVI-NOMO. Saken gjelder: Pengekrav - tvist om en faktura utstedt fra NEAS AS. Kunde dømt til å betale NEAS AS kr. 1000,-. NEAS AS har ikke overholdt sin informasjonsplikt i samsvar med forskrift.

Gebyr
17.8.2020 Hålogaland lagmannsrett. Sak nr. LH-2020-46594 - Dom Sivilrett. Saken gjelder: Gebyr for manuell avlesning av strømmåler. Kontrollforskriften § 1-3 og § 17-6. Konklusjon: Lagmannsretten finner etter dette at HLK har hjemmel for innkreving av gebyr for avlesing av manuelle målere ved fysisk oppmøte hos kunden. Gebyrets størrelse er ikke tema for lagmannsretten. Anken fra Trondenes tingrett kjennelse fra 9.1.2020 forkastes. Kunde dømmes til å erstatte Hålogaland Kraft Nett AS sine sakskostnader med 30 000 kroner. Dommen ble anket til Høyesterett. Anken til Høyesterett kan ikke fremmes uten samtykke fra Høyesterett ankeutvalg. Se sak 19-133788TVI-TRES Trondenes tingrett behandlet 9.1.2020.

Gebyr
09.01.2020 i Trondenes tingrett. Sak nr. 19-133788TVI-TRES. Saken gjelder: Ulovlig gebyrkrav for ikke montert AMS og om det er grunnlag for å kreve avlesningsgebyr for manglende montering av AMS-måler. Konklusjon: Hålogaland Kraft Nett AS har hjemmel til å ilegge avlesningsgebyr for manuell avlesning av måleutstyr. Kjennelsen anket til Hålogaland lagmannsrett. Se sak nr. LH-2020-46594.

Dommen er høsten 2021 søkt omstøtt til Salten og Lofoten tingrett som har tatt omstøtingen til følge på grunn av saksbehandlingsfeil av Trondenes tingrett. Ams.monster vil komme tilbake med mer info når saken er ferdigbehandlet.

Gebyr
09.01.2020 i Trondenes tingrett. Sak nr. 19-139623TVI-TRES. Saken gjelder: Ulovlig gebyrkrav for ikke montert AMS . Sak 2 av 2 som nevnt ovenfor. Ikke anket.Publisere viktige saker?

Har du viktige dokumenter å publisere? Last opp dokumenter lenger ned. Personlige opplysninger blir sladdet. Det er viktig å få frem informasjon som er nyttig for forbrukerne, hvordan øvrigheten - de som utøver en offentlig myndighet overfor borgerne. De baserer seg på NVEs/RMEs meninger. der de tilegner ting som ikke er nevnt i forskriften. NVE/RME har en forvaltningspraksis som er i strid med andre lovverk. 

Forbrukeren har ingen rettsikkerhet ved en tvist med nettselskapet som har monopol på nettjenester. Det viser flere av sakene som har vært i rettssystemet, at gjeldende lover og forskrifter ikke blir tatt hensyn i en dom. Domstolene gir dom på noe de ikke har forstått, bare fordi de hører på meningene til NVE/RME. Det er viktig at forbrukeren for tilgang på dokumentene, dette for å kunne sette seg inn i egen rettsstilling. Hva er vitsen med lovverket når det menes imot hva som faktisk står der? Hvordan skal forbrukeren i klagesaker finne sin rettsstilling når NVE/RME skifter mening alt etter hvilken vei vinden blåser? AMS-saken et godt eksempel på akkurat disse meningene.

Det blir som en høyt ansett dommer bemerket ved gjennomgang av flere av rettsavgjørelsene: "Både dommere og nettselskapene bruker NVE sine meninger som rettskilde – og ikke hva som faktisk står i lovverket".

Søk på rettspraksis.no - En fri ressurs for søk og innsikt i rettsavgjørelser.

0 of 350
Dra og slipp filer her
eller
>