Ams Monster

Folket mot AMS

Tingrettens behandling av småkravsaker

Avlesningsgebyr for kunder uten AMS

Småkravsprosess er en enkel, rask og billig måte for å behandle tvister på. Denne siden på domstol.no gir en oversikt over hvilke saker som kan behandles etter reglene om småkravsprosess og hva som skjer i småkravssaker.

Domstolen, konfliktråd og forliksråd er hovedinstitusjoner i det norske rettssystemet. Både konfliktråd og forliksråd prøver å løse saker gjennom mekling, slik at det ikke er nødvendig å fremme sakene for en domstol. Les mer her.

Etter tvisteloven § 11-5 har retten en veiledningsplikt, som går ut på at retten skal gi partene slik veiledning om regler og rutiner for saksbehandlingen og andre formelle forhold som er nødvendig for at de kan ivareta sine interesser i saken. Retten skal søke å forebygge feil og skal gi den veiledning som er nødvendig for at feil kan rettes opp mv. Les mer her.

Lov om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven)


Hvorfor krever nettselskapet gebyr?

Reguleringsmyndigheten i NVE (RME) legger til grunn at manuell avlesning for kunder uten AMS er en "særskilt tjeneste" etter innføringen av AMS (1.1.2019) som faller inn under § 17-6.Tariffering av særskilte tjenester. Gebyret for kalenderårene 2019 og 2020 etter § 17-6 er ikke hjemlet i verken lov eller forskrift.

Viser til endring i Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer (Kontrollforskriften 302) § 17-9. Tariff for ikke-fjernavleste måleverdier. Tariffen trådte i kraft 1. februar 2021.

Nettselskapet kan fastsette tariff til dekning av merkostnader ved å håndtere og kontrollere måleverdiene for kunder som ikke har fjernavlest måler. Dette gjelder kun der manglende fjernavlesing skyldes forhold på kundens side.

Tariff for ikke-fjernavleste måleverdier settes til 1500 kroner eksklusiv merverdiavgift per år.

NVE-RME sier at nettselskapet har tilbudt sine kunder et system for avlesing og oversendelse av måleverdier til nettselskapet ved bruk av AMS-målerens kommunikasjonsenhet. Sier du nei til nettselskapets tilbud, blir du avkrevd et gebyr. Det er urimelig av NVE-RME å mene. Les mer på nettsiden til NVE her.

Merk at § 17-6 og § 17-9 er en tariff nettselskapet kan fakturere.

Gebyret og forskriften er i strid med markedsføringsloven § 11 første ledd bokstav a, som setter forbud mot "å kreve betaling for varer, tjenester eller andre ytelser uten etter avtale mv." Loven går foran forskriften.

Gebyret er dobbelbetaling

Faktureringen av gebyret må ses i sammenheng med avregningsforskriften § 3-3, der det følger at nettselskapene har ansvaret for at «innmating og uttak av kraft i målepunkt blir målt og avlest.» Måleravlesningen er således en primærtjeneste nettselskapene er pliktige å tilby kundene etter avregningsforskriften.

Faste kostnader knyttet til IT-drift og vedlikehold av løsning for profilmålere kan ikke dekkes gjennom avlesingsgebyret. Slike kostnader inngår som en del av nettselskapets ordinære måle- og avregningsansvar, og skal derfor dekkes gjennom den ordinære nettleien.

Kostnadene i tariffen for tjenesten er således dekket av det lovpålagte fastleddet etter kontrollforskriften § 14-2. Det vises i denne sammenheng til kontrollforskriften § 1-3 niende ledd, der kundespesifikke kostnader er definert som "Kostnader knyttet til kundehåndtering, herunder måling, avregning, fakturering, tilsyn mv".

Ved å bruke kontrollforskriften § 17-6 og § 17-9 for å fastsette tariffer, vil nettselskapet få betalt for den samme tjenesten to ganger.

Det vises i sammenheng til Reguleringsmyndighetens i NVE (RME) svarbrev av 03.07.2020, der de skriver: "Nettselskap som velger å kreve slike variable kostnader gjennom et særskilt gebyr, har ikke adgang til å inkludere samme kostnader som del av fastleddet i den ordinere nettleien." Noe altså nettselskapene i denne faktureringen har gjort.

§ 14-2.Utforming av tariffer for ordinære uttak i distribusjonsnettet
*) kontrollforskriften §14-2: I distribusjonsnettet skal kunder uten effektavregning avregnes etter et fastledd og et energiledd, slik at: a) fastleddet dekker kundespesifikke kostnader** og en andel av de øvrige faste kostnadene i nettet.
**)
kontrollforskriften §1-3 niende ledd: Kundespesifikke kostnader: Kostnader knyttet til kundehåndtering, herunder måling, avregning, fakturering, tilsyn mv.

Merk at paragraf 14-2 endret ordlyd i forskrift 1. juli 2022 på grunn av ny nettleiemodell.

Gebyrtariffen skal spesifiseres

Nettselskapet er pliktig til å oppgi beregningsgrunnlaget i tariffen (gebyret), både når det gjelder § 17-6 og § 17-9. Viser til Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer § 13-5.Informasjonsplikt.

Nettselskapene plikter på forespørsel og innen rimelig tid å gi kunder informasjon om beregningsgrunnlaget for egne tariffer og beregningen av tariffene for de ulike kundegrupper.

Nettselskapet hevder at de ikke trenger å oppgi beregningsgrunnlaget for gebyret etter § 17-9. Tariff for ikke-fjernavleste måleverdier. Tariffen er satt som standardbeløp 1500 kroner eksklusiv merverdiavgift per år. Dette er noe nettselskapet og NVE-RME mener som ikke kan dokumenteres. § 13-5 har ikke at unntak for § 17-9. Paragraf 17-9 er en tariff. Det påminnes at nettselskapet er pliktig til å oppgi beregningsgrunnlaget for alle typer av egne tariffer. 


Man legger merke i avgjørelsene til dommerne, de bruker Reguleringsmyndighetens i NVE (RME) meninger og forvaltningspraksis som eneste rettskilde – ikke hva som faktisk står i i gjeldende lov og forskrift.

Det er nå slik at Stortinget lager Norges nye lover, mens det er byråkratene i forvaltningen, som lager forskriftene. Og de er blitt så mange, og så detaljerte, at de delvis overtar for lovene, når det kommer til avgjørelser og vedtak. Dette setter forbrukerens rettsikkerhet i fare. Når saksbehandlerne i RME ikke forholder seg til annet lovverk. Det er bekymringsfullt.

Det virker som forskrifter har mye større betydning enn de formelt sett skal ha - i et system der Grunnloven er øverst, dernest følger lovtekster og deretter forskrifter.

Forvaltningspraksis er en relevant rettskildefaktor, men forvaltningspraksis er en rettskilde uten autoritetsgrunnlag. Som det klare utgangspunkt skal derfor slik praksis ikke tillegges storvekt.

Dagens Perspektiv - Mener lovverket overstyres av forskrifter. Les mer her.


2021

Gebyr
24.03.2021 i Follo tingrett kjennelse sak 20-183643TVI-FOLL. Udekkede krav om betaling for AMS-gebyr. Strømselskapet Ustekveikja Energi AS, gjennomfakturering av gebyr. Merk at saken gjaldt også andre ubetalte krav. Overprøving av dom fra forliksrådet i Oppegård av 20.10.2020. Dommeren har jo tolket seg bort i fra hva som faktisk står i forskriftene. Sånn blir det når det bare vektlegges meningene til NVE/RME. Hva er vitsen med et lovverk når ingen følger det?

Gebyr
1.3.2021 Gjøvik tingrett kjennelse sak nr. 20-136871TVI-GJOV. Saken gjelder: Betaling av faktura (et avlesningsgebyr for 2019). Glitre Energi Nett anket forliksdommen som Forliksrådet i Gran og Lunner avsa den 20.8.2020, som gikk i favør av kunde. Forliksrådets medlemmer hadde forstått spørsmålene i innsigelsen fra kunden i sakens kjerne . Dette likte ikke Glitre Energi Nett, at en kunde fikk rett. 

Les mer om saken

Gjøvik tingrett behandlet saken, Glitre Energi Nett vunnet fullt frem med alle sine urimelige påstander, der de henviste til NVEs/RMEs meninger som ikke kan dokumenteres i verken lov eller forskrift. Glitre Energi Nett prosederte med at kunden ikke ville få noen saksomkostninger, dette for å virke grei, trudde de.

Med de begrensninger som følger av småkravsprosessens særregler ifølge tvisteloven § 10-5.Sakskostnader, kan kostnader etter første ledd bokstav d bare erstattes med inntil 20 prosent av sakens tvistesum, likevel alltid inntil kr 2 500 og aldri mer enn kr 50 000. Tvistesummen var altså kr. 2000, -.

Dommerfullmektighet Håkon Ness Ødegården, torde ikke å si i mot en høyere domstol, enda han viste at dette var feil i kjennelse. En feig dommerfullmektig. Rettens vurderinger i kjennelse inneholder vurderinger som er i strid med forskriften det henvises til. Det henvises til saksøker Glitre Energi Netts meninger, som de har hentet fra NVEs/RMEs meninger. Retten foretok ingen undersøkelser opp imot lov og forskrift, det som faktisk forliksrådet henviser til og har stadfestet i dom av 20.8.2020, og som også saksøkte, kunden påpekte i sin bevisførsel. 

Kunden, saksøkte er dømt til å betale et avlesningsgebyr for kalenderåret 2019 på en kostnad saksøker Glitre Energi Nett ikke har hatt. Dette fordi nettselskapet ikke utførte en fysisk stedlig kontrollavlesning av kundens måler for kalenderåret 2019. Nettselskapet utførte målerkontrollen i kalenderåret 2020, mens avregningsforskriften § 3-3.Avlesning av målepunkt sier følgende i annet ledd: Alle målepunkter skal avleses minimum én gang i kalenderåret.

Hva er vitsen med et lovverk når det henvises til ting som ikke står der? Hvordan skal kunden finne sin rettsstilling når alle mener imot lov og forskrift? Slike elendige vurderinger fra domstolene går utover forbrukerens rettsikkerhet.

Dette er i strid med Hålogaland lagmannsrett bemerkninger, som Glitre energi Nett henviste til i sin bevisførsel, og som dommeren, eller rettere sagt en uerfaren dommerfullmektig heller ikke vurderte, og overstyrte den faktiske ordlyden i § 3-3.Avlesning av målepunkt som sier at avlesningen skal utføres i kalenderåret (2019), det som lagmannsretten påpekte i rettens bemerkninger for å kunne fakturere kunden for gebyret.

LH-2020-46594 Hålogaland dom

2020

Gebyr
03.11.2020 i Halden tingrett. Sak nr. 20-103892TVI-HALD. Saken gjelder: Tvist om gebyr for manuell avlesning av strømmåler. En merkelig ensidig dom. Kundens privatrettslige forhold ble ikke vurdert. Kunde dømt til å betale kr. 1718,- + kr. 5605,- til Elvia AS. Opprinnelig tvistesum, fire gebyrer på totalt kr. 687,-. Viser til dom Forliksrådet i Halden 9.6.20 - Sak nr. F2020-013390.

Anket til Borgarting lagmannsrett. Lagmannsretten samtykket ikke til anket på grunn av tvistesummen var under kr. 125.000. Fordi: dette var det eneste argumentet Elvia hadde å komme med. Advokat er satt på saken. Anket til høyesterett april 2021, høyesterett avviste anken.

Kunden har nå stevnet Elvia inn til EMK art. 6 som også inneholder et effektivitetskrav i kravet til rettferdig rettergang. Stevninger er satt vent siden Elvia har påklaget vedtaket fra RME til Energiklagenemnda (punkt 1). Saken er ikke avsluttet. . Ams.monster følger opp saken.

Gebyr
15.10.2020 Nordmøre tingrett. Sak nr. 20-105499TVI-NOMO. Saken gjelder: Pengekrav - tvist om en faktura utstedt fra NEAS AS. Kunde dømt til å betale NEAS AS kr. 1000, -. NEAS AS har ikke overholdt sin informasjonsplikt i samsvar med forskrift.

Gebyr
17.8.2020 Hålogaland lagmannsrett. Sak nr. LH-2020-46594 - Dom Sivilrett. Saken gjelder: Gebyr for manuell avlesning av strømmåler. Kontrollforskriften § 1-3 og § 17-6. Konklusjon: Lagmannsretten finner etter dette at HLK har hjemmel for innkreving av gebyr for avlesing av manuelle målere ved fysisk oppmøte hos kunden. Gebyrets størrelse er ikke tema for lagmannsretten. Anken fra Trondenes tingrett kjennelse fra 9.1.2020 forkastes. Kunde dømmes til å erstatte Hålogaland Kraft Nett AS sine sakskostnader med 30 000 kroner. Dommen ble anket til Høyesterett. Anken til Høyesterett kan ikke fremmes uten samtykke fra Høyesterett ankeutvalg. Se sak 19-133788TVI-TRES Trondenes tingrett behandlet 9.1.2020.

Gebyr
09.01.2020 i Trondenes tingrett. Sak nr. 19-133788TVI-TRES. Saken gjelder: Ulovlig gebyrkrav for ikke montert AMS og om det er grunnlag for å kreve avlesningsgebyr for manglende montering av AMS-måler. Konklusjon: Hålogaland Kraft Nett AS har hjemmel til å ilegge avlesningsgebyr for manuell avlesning av måleutstyr. Kjennelsen anket til Hålogaland lagmannsrett. Se sak nr. LH-2020-46594.

Dommen er høsten 2021 søkt omstøtt til Salten og Lofoten tingrett som har tatt omstøtingen til følge på grunn av saksbehandlingsfeil av Trondenes tingrett. Ams.monster vil komme tilbake med mer info når saken er ferdigbehandlet.

Gebyr
09.01.2020 i Trondenes tingrett. Sak nr. 19-139623TVI-TRES. Saken gjelder: Ulovlig gebyrkrav for ikke montert AMS . Sak 2 av 2 som nevnt ovenfor. Ikke anket.Legge ut noe viktig?

Har du viktige dokumenter å publisere? Last opp filen lenger ned. Personopplysninger blir sladdet. Det er viktig å ha informasjon som er nyttig for forbrukerne, hvordan myndighetene – de som utøver offentlig makt over innbyggerne. De er basert på NVE/RMEs meninger. Hvor de tilegner ting som ikke er nevnt i lover og regler. Forvaltningspraksisen til NVE/RME er i strid med annet lovverk.. 

Forbrukere har ingen rettssikkerhet i tvister med nettselskaper som monopolister på nettjenester. Flere saker som har kommet inn i rettssystemet viser at gjeldende lover og regler ikke ble tatt hensyn til i dommen. Domstoler dømmer ting de ikke forstår bare fordi de lytter til NVE/RMEs meninger. Det er viktig at forbrukere har tilgang til disse dokumentene for å gjøre seg kjent med deres juridiske status. Hva er vitsen med lovverk når det er det motsatte av det som faktisk er skrevet? Hvordan skal forbrukere i en klage finne sin rettsstilling når NVE/RME skifter mening alt etter hvilken vei vinden blåser? AMS-saken er et godt eksempel på disse meningene og fortolkningene som ikke henger på greip.

Som en høyt ansett dommer bemerket i en gjennomgang av flere rettsavgjørelser: "Både dommere og nettselskapene bruker NVE sine meninger som rettskilde – og ikke hva som faktisk står i lovverket"..

Søk på rettspraksis.no - En fri ressurs for søk og innsikt i rettsavgjørelser.

0 of 350
Dra og slipp filer her
eller
>