Om AMS monster

​Folket mot AMS

HVORFOR?

AMS monster har nå våknet opp av dvalen. Grunnen er fordi at nettselskapene bedriver monopol misbruk og trakasserer sine kunder i stor stil. Nettselskapene bryr seg ikke om å følge gjeldende lover og forskrifter som de er pliktige til å følge når kunden påpeker hva som står i forskriften. NVE er tilsynsmyndighet for nettselskapene har en praksis med legge til rette med føringer i sine uttalelser for nettselskapene med å tilegne ting som ikke står nevnt i forskriften.

Nettkunden er ikke pliktig til å installere AMS (dvs. kommunikasjonsenheten i den nye avanserte strømmåleren) etter nettleieavtalen. Der står det ingenting om at det gjelder en såkalt "AMS-måler" som nettselskapene så fint kaller det. Det riktige ordet å bruke om den nye avanserte strømmåleren er en smartmåler. Da vil folk skjønne hva det er for noe.

Når det gjelder ordlyden i avregningsforskriften § 4-1.Plikt til å installere AMS er det usikkert på hva det egentlig innebærer hva kunden skal få installert i sitt private hjem. Merk at måleren som nettselskapene er veldig opptatt med å få byttet til en såkalt  "AMS-måler" ikke er nevnt i forskriften. Hvorfor slenger de på ordet måler når den ikke er nevnt i forskriften? Selvfølgelig av uvitenhet fra nettselskapene på hva de leverer av nettjenester til kundene. Forskriften gjelder for nettselskapene at de er pliktige til å installere AMS (Avanserte måle- og styringssystem).

Husk at forskriftene gjelder kun for nettselskapene. Nettkundene skal kun forholde seg til den privatrettslige nettleieavtalen. Nettleieavtalen ble sist oppdatert i 2007, altså fire år før AMS ble innlemmet i forskriften i 2011. Kristiansand tingrett har bekreftet i kjennelsen fra september 2018 (dom 2) at nettkundene ikke er pliktig til å installere AMS. Det kan du leser mer om HER

Merk at avregningsforskriften § 4-1. Plikt til å installere AMS (Avanserte måle- og styringssystem) gjelder kun for nettselskapet. Kunden har ingen plikt til å ta i mot.  Les mer om det her. Eventuelt du kan lese denne avisartikkelen.

NVE blander seg bort i det privatrettslige i nettleieavtalen med å fatte vedtak på feil grunnlag. Kunden har en privatrettslig tvist med sitt nettselskap. Vedtakene og i brevene som NVE skriver har ikke har noen rettslige forpliktelser for kunden. NVE anmoder nettselskapene om å bryte den privatrettslige nettleieavtalen de har med nettkunden med å pålegge kunden å installere AMS som kunden faktisk ikke er pliktig til å ta imot. Kunder som nekter AMS installasjon, og kunder som får et lovlig fritak for AMS blir pålagt et avlesningsgebyr for selvavlesning av sin egen måler. 

Det er nettkunden som utfører og oppfyller nettselskapet sitt ansvar i henhold til avregningsforskriften § 3-3.Avlesning av målepunkt med å sende regelmessige måleravlesninger. Måleravlesning er ikke  "å anse som en særskilt tjeneste" etter innføringen av AMS som NVE påstår i brevene som nettselskapene bruker mot kundene. Måleravlesning er en av primærtjenestene til nettselskapene. De er pliktige å ta imot måleravlesninger fra kundene. Det kan ikke være begge deler.

Ams.monster tar opp hva vi mener angående disse juridiske feiltolkningene rundt forskriftene av NVE som tilegner ting som ikke står der. Nettselskapene krever kundene for et urimelig avlesningsgebyr som blir brukt som et pressmiddel og en økonomisk sanksjon mot kunder som nekter å installere AMS (dvs. kommunikasjonsenheten i strømmåleren). AMS står for "Avanserte måle- og styringssystem".

Det blir lite snakk om strålingsproblematikk på nettsiden. Det kan du lese mer om på Einar Flydal sin blogg. Der vil du finne grundige dokumenterte svar på det meste.

Ams.monster tar opp forskjellige juridiske problemstillinger rundt forskriftsparagrafene samt det privatrettslige i nettleieavtalen. Nettleieavtalen er den nettkundene skal forholde seg til. Nettselskapene tar ikke hensyn til kundens juridiske rettigheter etter nettleieavtalen siden det ikke passer inn deres agenda. Nettselskapene bevisst feilinformer kundene. Hvis du leser innleggene til ams.monster vil du se at det er noe som skurrer.

Tar du kontakt med ams.monster vil du få tilsendt et brev med noen utdypende juridiske spørsmål som du kan ta opp med ditt nettselskap. De vil da få et forklaringsproblem. Hvis du da får et svar, da vil svaret inneholde NVE sine meninger på hva nettselskapene skal gjøre som ikke angår deg som kunde. Nettselskapene bruker bare den delen av lovverket som passer for deres agenda og tar ikke hensyn til hele lovverket som også ivaretar kundens rettigheter.

Prosessen med å få svar på det man spør om

Prosessen startet med en SMS melding om målebytte i april 2018. Man kontaktet nettselskapet angående dokumentasjon på hva som var grunnlaget for å bytte strømmåleren. Svaret var den samme “suppa” som alle andre nettkunder har fått – at vi (nettselskapet) var pålagt av NVE til å skifte til en såkalt “AMS måler”. Hva skal nå en slik "AMS-måler" skal måle hvis du vet hva de tre ordene AMS egentlig står for etter ordlyden i forskriften. Resten kan du lese i de forskjellige innleggene.

Den nye avanserte strømmåleren er ikke en "AMS-måler", men en smartmåler. AMS står for "Avanserte måle- og styringssyster"). Hva skal nå en slik AMS installasjon egentlig innebære for hva kunden skal få installert i sin private installasjon etter ordlyden i forskriften?

Den nye avanserte strømmåleren (smartmåleren) består av en målenhet og en kommunikasjonsenhet. Måleenheten regulert av nettleieavtalen og kommunikasjonsenheten er regulert av avregningsforskriften. Akkurat dette skjønner ikke nettselskapene juridisk når de pålegger kunden å bytte måleren.

Den kommunikasjon man har hatt med nettselskapet har vært veldig merkelig. Man får hele tiden ikke får svar på det man spør om selv. Men svarene man får er alltid basert på NVE sine meninger som man ikke har spurte om. NVE sine meninger angår ikke angår kunden. Spørsmålene man stilte var om hva som står i lovverket. Det fikk man aldri svar på.

De juridiske spørsmålene har man tatt opp med NVE/RME. NVE/RME vil heller ikke svare på disse ubehagelige spørsmålene.

Nettselskapene har monopol på å levere nettjenester til kundene. Kundeservicen har et meget lavt kunnskapsnivå på de tjenestene nettselskapene leverer til sine kunder. Kundeservicen viser en ekstrem stor arroganse i svar tilbake.

Man fattet interesse i en spesiell video sak på “Stopp smartmålerne” som handlet om grunnlaget for å ta avlesningsgebyr. Det var en sekvens i videoen som du finner lenger på siden som man fattet interesse for å utforske videre. Det var noe man ikke helt forstod, men videoen hadde et nyttig moment som ga svaret på det på hvor man skulle lete. Den som hadde laget videoen var veldig nær en løsning, men viste ikke det selv.

De forskjellige problemstillingene diskuterte man med andre som var i samme situasjon. Vi leste hva NVE og nettselskapene svarte i klagesaker, gikk grundig gjennom hva NVE skrev på sin nettside om AMS og i høringsdokumenter. Ba om innsyn i mange dokumenter som bekreftet  at man var på sporet av noe. Man satte det man fant ut opp mot hva som står i avregnings- og kontrollforskriften som NVE og nettselskapene henviser til kundene i korrespondanse. Den sier noe helt annet en hva NVE og nettselskapene påstår står der. Hele AMS saken baserer seg på synsing med tilegning av ting som ikke står i forskriftene.

Man ble overrasket på hva man fant ut at nettselskapene baserer seg på NVE sine meninger som rettskilde og ikke hva som faktisk står i lovverket. Utrolig nok at det var mulig, men sant. Alle nettselskapene sier akkurat det samme.

Nettselskapene har ikke hjemmel i forskriften til å kreve slike merkostnader avlesningsgebyret i som nettselskapene påstår. De spesifiserte kostnadene i avlesningsgebyret er dekket av det lovpålagte fastleddet som kundespesifikke kostnader og er i tillegg regulert inn i inntektsgrunnlaget fra NVE. Dette tok man opp med nettselskapet, men fikk aldri svar på det man spurte om. Spørsmålet var hvorfor man betaler et fastledd (netteleie fastbeløp) når fastleddet dekker akkurat de samme kundespesifikke kostnadene som i gebyret. Nettselskapet henviste hele tiden til hva NVE mener de skal gjøre utenom å få svar på det man spør om.

Flere juridiske rapporter bekrefter disse mistankene rundt det urimelige gebyret at man er inne på noe vesentlig på at disse kostnadene i gebyret er allerede dekket av en annen paragraf som kundespesifikke kostnader i fastleddet.

Slik nettselskapene fremstiller det etter innføringen av AMS 1.1.2019 tar de seg nå betalt for fastleddet to ganger med å kalle det andre for et gebyr uten ha et hjemmelsgrunnlag for å gjøre det. Det er ikke lov og er svindel. Har virkelig NVE og nettselskapene sovet i timen? De har ikke satt seg godt nok inn hva som faktisk står i forskriftene samt den privatrettslige nettleieavtalen før de pålegger kundene noe som helst. Det er direkte inkompetanse i hva  denne energibransjen holder på med.

Avlesningsgebyret kom på banen da kunder begynte nekte for å installere AMS. Da viste det seg  at nettselskapene hadde ingen sanksjonsmuligheter mot kunden. Da ble gebyret en økonomisk sanksjon som blir brukt som et  pressmiddel mot kunden for å få kunden til å installere AMS.

NVE med sine uttalelser tilegner ting som ikke står nevnt i forskriftene med å bruke fortolkninger “det menes og forstås som” eller "anses" som en gjenganger. Siden nettselskapene bare hører på hva NVE mener de skal gjøre i korrespondansen til kunder. Da blir situasjonen slik som den er nå siden nettselskapene ikke bryr seg å sette seg inn i lovverket når kunden påpeker  at den sier noe annet. 

Alle nettselskapene sier akkurat det samme. Feilinformasjonen er utrolig samkjørt. Feilinformasjonen må jo komme fra en plass, og det er NVE som har mangel på kompetanse som forskriftsmyndighet.

Nettselskapene er ikke interessert i å ha en dialog med med kunden. De er mer opphengt i å ha rett en å gjøre rett.

Det blir som en dommer i tingretten kommenterte som gikk gjennom dokumentasjonen som nettselskapene fremlegger – det virker som de bruker NVE sine meninger som rettskilde; og ikke hva som faktisk står i lovverket. Og dommeren lurte også på hvorfor nettselskapene ikke har tatt en slik gebyrsak til tingretten når påstår i sin argumentasjonen at de har så rett i å ta dette gebyret.

Hvorfor har da ingen nettselskaper som har tatt en slik gebyrsak til den ordinære tingretten for å få en rettskraftig dom? Fordi de vet at de har en dårlig sak når de rådfører seg med en advokat som ikke kan mene noe mot lovverket.

Nettselskapene har en elendig kunnskapsløs kundeservice med en arrogant fremtoning som man har aldri vært borte i tidligere. Denne situasjonen er jo direkte tragisk for nettselskapene at de har ansatte som ikke vet arbeidsgiveren leverer av nettjenester til kundene. Slik korrespondanse vil bli publisert med fullt navn av de respektive ansatte slik at idiotien i svarene kommer frem engang for alle.

Takk for at du kikker innom.

Video sekvensen som pirret interessen for å finne en løsning.
 

>