​Ams Monster

​Folket ​​​​mot AMS

  • Hjem
  • Datatilsynet
  • Nettselskapene har ikke behandlingsgrunnlag fra Datatilsynet for å behandle helseopplysninger

Nettselskapene har ikke behandlingsgrunnlag fra Datatilsynet for å behandle helseopplysninger

Publisert 31. desember 2019

Sist oppdatert 2. mars 2020


Nettselskapene har ikke behandlingsgrunnlag fra Datatilsynet for å behandle særskilte kategorier av personopplysninger, her av helseopplysninger, jf. personforordningen artikkel 9 nr. 1. For at nettselskapene skal kunne behandle helseopplysninger må de ha særskilt hjemmel i forskriften. Det må stå i klartekst i hjemmelen at det er en plikt, som f.eks førerkortforskriften vedlegg 1 § 4

Behandlingsgrunnlaget som må oppfylles av nettselskapene

Viser til hva som står i personvernforordningen artikkel 6, med særskilte kategorier av personopplysninger, jf. personvernforordningen artikkel 9 nr 1 som setter forbud om behandling av helseopplysninger uten at det finnes unntak i personvernforordningen artikkel 9 nr 2.

Nettselskapene driver på med organisert lovbrudd

Nettselskapene som bedriver med alvorlige lovbrudd må meldes inn til Datatilsynet. Her finner du brevet Datatilsynet sendte i 2017 til nettselskapene Skagerak Energi (nå Nett) og Hafslund Nett om manglende i hjemmel i personopplysningsloven for behandling av sensitive personopplysninger (helseopplysninger), samt at de må ha konsesjon fra Datatilsynet dersom det ikke foreligger unntak fra konsesjonsplikten.  Nettselskapene har ikke besvart Datatilsynet sitt brev.

Nå er konsesjon erstattet med et finere ord på at nettselskapene må et behandlingsgrunnlag etter innføringen av GDPR.  Det nye strengere GDPR direktivet (Personvernforordningen) er det som gjelder nå og som trådte i kraft 25.5.2018.

Tips Datatilsynet om lovbrudd

Kundene som har søkt fritak har fått merke den ulovlige praksisen av nettselskapene som ikke bryr seg med å følge gjeldende lover og forskrifter som de er pliktige til å følge. Så nettkunder som er blitt berørt av dette bør nå varsle Datatilsynet om denne ulovlige praksisen fra nettselskapet på at de fortsetter å behandle helseopplysninger som de ikke har tillatelse til. Les på linken om hvilket behandlingsgrunnlag som kreves.

Her kan du tipse Datatilsynet om lovbrudd

Til dem som er opptatt av strålingen fra den nye avanserte strømmåleren bør nå vurdere en annen strategi for å få fjernet kommunikasjonsdelen i smartmåleren (AMS-måleren). Nå har dere muligheten til å ta nettselskapet på et alvorlig lovbrudd. En mye mer kortreist vei til fritak for AMS. Fordi du kan henvise til en konkret lovhjemmel som de bryter.

Argumentet til nettselskapene for å kreve legeattest

Nettselskapene henviser til avregningforskriften § 4-1 b) for å få fritak for AMS (Avanserte Måle- og Styringssystemer). Fritaket gjelder for kommunikasjonsdelen i den avanserte smartmåleren (AMS-måler).

- b) installasjonen er til vesentlig og dokumenterbar ulempe for sluttbruker.

Nettselskapene krever at kunden fremlegger en erklæring fra lege eller psykolog som dokumenterbar ulempe som stadfester at kunden har gitt uttrykk for frykt eller ubehag som påstås å kunne knyttes til AMS-måleren, dvs. det gjelder strålingen fra kommunikasjonsdelen. Merk at i forskriftsteksten § 4-1 b) sier ingenting om at det er et krav om erklæring fra lege eller psykolog som fritaksgrunn for AMS. Dette er noe NVE sine saksbehandlere mener uten å kunne dokumentere det med en hjemmel i forskriften.

Hafslund Nett sitt absolutte krav som ikke har hjemmelsgrunnlag

Blant annet forteller Hafslund Nett sine kunder at legeattest er et absolutt krav som fritaksgrunn og at NVE har pålagt dem det. Hvis kunden ikke fremviser en slik legeattest blir strømmen stengt er svaret fra kundeservicen. Hafslund Nett har monopol på å levere nettjenester, og driver på med maktmisbruk ovenfor nettkunden som ikke har muligheter til å bytte til en annen nettleverandør. Slik praksisen er nå så må monopolet oppheves fordi kunden har ingen alternativer til å komme seg ut av dette ved en tvist.

hafslund nett absolutte krav om legeattest

Ams.monster vil publisere et slikt svarbrev som man har fått tilgang på som forteller litt om det elendige kunnskapsnivået blant ansatte i Hafslund Nett (og andre nettselskaper) som driver på med beviste lovbrudd hvor ingen i ledelsen opptil styreleder ikke tar ansvar når dette blir påpekt fra kunden. Saken er nå meldt inn til Datatilsynet. Så vi får se om pipen får en annen lyd fra Hafslund Nett når Datatilsynet har behandlet varselet om lovbruddet på personopplysningsloven. Vil Hafslund Nett vise den samme arrogansen i svar til Datatilsynet slik som de svarer kunden? Følg med for dette blir spennende tider fremover.

Hvorfor blir dette feiltolket? Selvfølgelig av uvitenhet!

Nettselskapene har tidligere aldri hatt behov for å behandle slike sensitive helseopplysninger etter innføringen av AMS. Nettselskapene skal kun håndtere enkle personopplysninger for å kunne fakturere kunden. De har manglende kunnskap om temaet og har heller ikke satt seg inn i gjeldende lovverk rundt behandling av slike helseopplysninger. Og de gir blanke å sjekke dette opp når det blir påpekt fra kunden. De bare kjører på med å henvise til hva NVE har pålagt dem å gjøre. Merk at NVE ikke har pålagt nettselskapene noe som helst. Det er avregningsforskriften som pålegger dem å installere AMS.

Å kreve legeattest er kun for å gjøre det vanskelig for kunden å få et lovlig fritak etter forskriftsteksten i § 4-1 b). Hva med andre typer av dokumenterbare ulemper som kunden har når det gjelder kommunikasjonsdelen i smartmåleren? Det snakkes ingenting om andre ulemper. Det er derfor forskriften har en slik ordlyd for å åpne opp for å gi slike unntak. Det virker som det er bare en type helsemessig fritaksgrunn som gjelder uansett hva kunden argumenterer med. Hvis kunden prøver å argumentere i mot kommer trusselen om at kunden vil få stengt sin strøm hvis ikke kunden leverer legeattest. Hva skal man si om en slik useriøs praksis av nettselskapene som har monopol på å levere nettjenester til kundene.

Hva med nettkundens rettsikkerhet?

Hvor er ombudsmannen for kunden? Det burde det ha vært. Kunden har i dag ingen rettsikkerhet rundt sine privatrettslige rettigheter når nettselskapene har en slik useriøs praksis med å gjøre akkurat hva de vil. NVE har gitt sin velsignelse i sine uttalelser med å legge føringer med å tilegne ting som ikke står nevnt i forskriften med å tolke det slik som det passer dem uten å sjekke om de har juridisk hjemmel for det. Kunden blir rett og slett overkjørt av det statlige forvaltningssystemet. Dette er veldig bekymringsfullt at NVE blander seg bort i det privatrettslige som angår bare kunden og nettselskapet.

Nettkunden skal kun forholde seg til nettleieavtalen

Merk at innen AMS kalles strømmåleren for en smartmåler. Den består av en måleenhet og en kommunikasjonsdel. Les her definisjonen fra produsenten av måleren.

Man må huske på at måleenheten er regulert av den privatrettslige nettleieavtalen og kommunikasjonsdelen er regulert av avregningsforskriften. Hvis man da vet hva AMS egentlig står for? Husk at forskriften gjelder for nettselskapet. Vi kunder skal kun forholde oss til den privatrettslige nettleieavtalen. Det er viktig å få med seg denne juridiske forskjellen når nettselskapet pøser på med “fake news” til deg som for eksempel når de henviser til nettleieavtalen § 5-1 Installasjon og drift av måleutstyr: Nettselskapet bestemmer type måleutstyr, eier måleutstyret og har ansvaret for installasjon, drift og kontroll av dette. De glemmer av at kommunikasjonsdelen (AMS) i strømmåleren er ikke nevnt i nettleieavtalen.

Husk at nettleieavtalen er fra 2007 og forskriften § 4-1 Plikt til å installere AMS er fra 2011. Det er der nettselskapene blander kortene med det juridiske. Les dette innlegget som handler at vi nettkunder ikke er pliktig til å ta i mot AMS etter en dom fra Kristiansand Tingrett.

AMS dom i tingretten kunden har ikke plikt til å installere AMS

Nettselskapene hører for mye på hva NVE mener

NVE har skrevet i rapport 07/2011 “Oppsummering av høringsuttalelser og endelig forskriftstekst” for å få et gyldig fritak med følgende setning: med ”ulempe for kunde” menes først og fremst i helsemessig forstand at det gjelder en erklæring fra lege eller psykolog som eneste dokumenterbare ulempe som fritak for AMS. NVE påpeker dette igjen i flere svar på klagebrev fra kunder som har fått avslag på fritak fra sitt nettselskap.

Fra NVE rapport 7/2011
Med “ulempe for kunde” menes først og fremst i helsemessig forstand

Hva NVE mener bruker nettselskapene for enhver pris mot kunden siden de tror at de har fått frie fullmakter fra NVE til å gjøre akkurat hva de vil uten å sjekke dette opp om de har hjemmel i gjeldende lovverk til å kreve slike helseopplysninger. Det har de ikke. Uansett hva NVE mener på hva er en vesentlig dokumenterbar ulempe til å gjelde helsemessig forstand er egentlig ikke NVE’s problem, det er nettselskapene sitt problem som ikke har gjort en egen vurdering av hva som står i lovverket på et selvstendig grunnlag. NVE kan mene hva de vil, uten at det gir nettselskapene mer rettslig hjemmel. Hadde NVE hatt hjemmel hadde de sagt at nettselskapene har en plikt, og ikke ment. Dette vil ikke nettselskapene forstå slik som dem trakasserer sine nettkunder med feilinformasjon.

Det er her nettselskapene tar så feil av hva faktisk forskriften sier fordi de hører for mye på hva NVE mener. Hvis du har lest hva NVE sine saksbehandlere svarer så vil du se at det brukes ofte ordene “det menes og forstås som” uten å henvise til en gyldig hjemmel i forskriften. Når man leser forskriften er det viktig å lese det som ikke står der.

felo dispensasjon fra ams
Klikk på bilde for å laste ned dokumentet

Religiøse tendenser over nettselskapene

Det pussige er at NVE påpeker i sine brev veldig ofte til nettselskapene at de må følge gjeldende lover og forskrifter som de er pliktige til å gjøre uansett hva NVE mener. Men sånn blir det når nettselskapene forguder NVE så mye med å bare høre på NVE sier uten å sjekke opp lovligheten rundt forskriften først. Nettselskapene er hele tiden veldig opptatt med å referere til hva NVE mener uten å ha sin egen selvstendige mening om det er riktig. Det er en form for religiøst sektvirksomhet over dette AMS opplegget som har gått alt for langt. Nettselskapene er så opptatt å gjøre det rett, men klarer ikke å gjøre det riktig.

For å si det rett ut er det ekstrem stor mangel på kompetanse og en ukultur blant nettselskapene som kommer frem til overflaten etter innføringen av AMS. Og så har man NVE sine saksbehandlere som ikke har peiling på hva de holder på med sin synsing med å tilegne ting i forskriften som ikke står der.

NVE svarer bare etter beste evne

Når dette er blitt tatt opp med toppledelsen i NVE har man fått det skriftlig bekreftet at saksbehandlerne har bare svart etter beste evne når man har spurt hvorfor man ikke får svar på det man spør om. Hva skal man si om slike svar. Svaret forteller meg en ting at ledelsen i NVE sier at de har inkompetente saksbehandlere som svarer på kundeklager etter beste evne i viktige saker som får store konsekvenser for den kunden det gjelder. Det vil kommet et mer utdypende innlegg fra innholdet i denne korrespondansen med direktørene i NVE. Dette er galskap satt i AMS-system med gjennomsyret inkompetanse i alle ledd!

Les dette åpne avis innlegget fra en nettkunde til sitt nettselskap på hvorfor man ikke får svar på det man faktisk spør om. 

__CONFIG_group_edit__{"jumog01q":{"name":"All Image(s)","singular":"-- Image %s"},"juw876oo":{"name":"All Paragraph(s)","singular":"-- Text %s"},"juw8a1hl":{"name":"All Divider(s)","singular":"-- Divider %s"},"juwgu1zi":{"name":"All Visit Website Button(s)","singular":"-- Button %s"},"juwgukat":{"name":"All Read Review Button(s)","singular":"-- Button %s"},"juwguwab":{"name":"All Image Column(s)","singular":"-- Column %s"},"juwgv34h":{"name":"All Button Column(s)","singular":"-- Column %s"},"juwgvf6z":{"name":"All Buttons Columns(s)","singular":"-- Columns %s"},"juwgw084":{"name":"All Paragraphs Column(s)","singular":"-- Column %s"},"juwgwdtu":{"name":"All Columns(s)","singular":"-- Columns %s"},"jv7zel6d":{"name":"All Title(s)","singular":"-- Text %s"},"jv7zetm8":{"name":"All Content Box(s)","singular":"-- Content Box %s"}}__CONFIG_group_edit__
__CONFIG_local_colors__{"colors":{"9e0a9":"Border","97b5e":"Button","93866":"Button Hover"},"gradients":{}}__CONFIG_local_colors__


{"email":"E-postadressen er ugyldig","url":"Nettside adressen er ugyldig","required":"Nødvendig felt mangler"}
>