Ams Monster

Folket mot AMS

Forliksrådet behandling av avlesningsgebyret (pengekravet).

Forliksrådet er det laveste leddet i rettssystemet for sivile saker og er en meklingsinstitusjon med begrenset domsmyndighet. Les mer her.

Merk variasjonene av meninger om ditt og datt i beslutningene. Hvis forbrukeren ikke får frem poenget i innsigelsen, risikerer man å tape. De medlemmene som sitter i Forliksrådet, er lekfolk og har manglende fagkompetanse til å vurdere det prinsipielle i gebyr tvisten.

Merk at Forliksrådet vanligvis ikke behandler denne typer av pengekrav/tvister - en juridisk disputt rundt lovverket mellom kunden og nettselskapet. Husk at gebyret ble innført i 2019. Forliksrådet vurderer pengekravet på at man er en dårlig betaler, dette på grunn av det er slike saker forliksrådet normalt behandler.

Det er viktig å frem hva tvisten i tilsvaret til forliksrådet på hva dette egentlig handler om: At pengekravet er av en prinsipiell art og en juridisk disputt rundt lovverket - og at det ikke handler om at man er en dårlig betaler.

Forliksrådet skal ikke behandle de prinsipielle spørsmålene i gebyrsaken kunder har med nettselskapet som leverer nettjenesten. Disse sakene egner seg ikke for videre behandling i forliksrådet, jf. tvisteloven § 6-11.Innstilling av saken første ledd. Påpek dette. Forliksrådet skal kun behandle rene pengekrav - og de juridiske spørsmålene rundt lovverket hører hjemme i tingretten.

Viser til eksemplet på en sak med Kredinor som forliksrådet behandlet i  2019 med fiktiv kravstype - skyldig "NETTLEIE". Andre fiktive kravstyper kan være skyldig: "STRØM" eller "KRAFT. Kravstypene har ingenting sammenheng med avlesningsgebyret som er en nettjeneste. Nettleie er transport av strøm til forbrukeren. Vær oppmerksom på hvilken kravstype som benyttes i inkassovarsler for mange nettselskaper kobler avlesningsgebyret i sammenheng på at det er nettleie, som det ikke er.

Når Forliksrådet behandler pengekravet rundt gebyret, spilles det bingo med forbrukerens rettsikkerhet. Det fleste forliksråd har ikke lest dokumentene på forhånd du har sendt inn når saken skal behandles. Forliksråd gir dom på feil grunnlag, mens andre forliksråd innstiller saken på grunn av sakens prinsipielle karakter, jf. tvisteloven § 6-11.Innstilling av saken første ledd.

Heldigvis finnes det fortsatt noen våkne lekfolk i forliksrådet som faktisk har satt seg inn i klagemotpartens innsigelse, og innstiller saken med henvisning til tvisteloven, at det er utenfor forliksrådets saksområde.

Blir du innkalt til forliksrådet i gebyrsaken, henvis til tvisteloven § 6-11 første ledd.

Får man spørsmål fra forliksrådet om du vil ha dom, må du si nei og at du ikke ønsker forlik. Forliksrådet hovedformål er at partene skal inngå forlik, og det må man unngå i gebyrsaken.

LES OGSÅ tingrettens behandling av gebyr saker 

Domstolen, konfliktråd og forliksråd er hovedinstitusjoner i det norske rettssystemet. Både konfliktråd og forliksråd prøver å løse saker gjennom mekling, slik at det ikke er nødvendig å fremme sakene for en domstol. Les mer her.

Lov om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven)

2021

8.12.2021 Forliksrådet i Harstad beslutning i sak F2021-048096
Klager: Hålogaland Kraft Nett. Saken gjelder pengekrav på utestående avlesningsgebyr for 2020. Saken innstilles fordi det er lite sannsynlig at saken vil egne seg for videre behandling i forliksrådet, jf. tvisteloven § 6-11.Innstilling av saken første ledd. Kunden det gjelder har en pågående gebyrsak med HLK Nett for gebyr året 2019. Viser til kjennelser av Hålogaland lagmannsrett småkravsak av 17.8.2020 og Trondenes tingrett småkravsak av 9.1.2020. 

Gebyret for 2019 ble behandlet og innstilt også av forliksråd i Harstad. Klikk her for den saken. Kunden skulle aldri tatt saken videre til tingretten som en småkravsak når saken ble innstilt i forliksrådet. Dette gjorde kunden i affekt og en unødvendig kostbar lærepenge. Klikk her.

Klikk her for å lese innlegget "Gebyr dommen fra Hålogaland lagmannsrett". Og klikk her for å lese "Gebyr dommen fra Trondenes Tingrett – En oppklaring på hva dette gikk ut på".

1.12.2021 Dom/beslutning Forliksrådet i Eidsvoll. Sak nr. F2021-02727.
Klager: Elvia/Solvencia/Lowell. Gebyr sum kr. 144,- (skjult som ubetalt fakturakrav på nettleie). Slutning: Saken innstilles fordi det er lite sannsynlig at saken vil egne seg for videre behandling i forliksrådet, jf. tvisteloven § 6-11.Innstilling av saken første ledd. 

2020

20.10.2020 Dom Forliksrådet i Oppegård. Sak nr. F2020-034383. Klager: Ustekveikja Energi AS. Prosessfullmektig: Kredinor. Slutning: Kunde dømt til å betale. For noe piss av en dom fra Forliksrådet som blander seg bort i det juridiske som de ikke har peiling på. Dom er anket til Follo tingrett. Se ankesak i Follo tingrett 24.3.2021.

19.10.2020 Dom Forliksrådet i Nedre Eiker. Sak nr. F2019-085299. Slutning: Gebyr saken innstilles. Klager: Norgesenergi AS. Prosessfullmektig: Solvencia.

7.10.2020 Dom Forliksrådet i Ullensaker. Sak nr. F2019-090089. Slutning: Gebyr saken innstilles. Klager: Elvia AS. Prosessfullmektig: Solvencia.

20.8.2020 Dom Forliksrådet i Gran og Lunner. Sak nr. F2020-015605. Slutning: Kunde frifinnes for gebyret. Klager: Glitre Energi Nett. Prosessfullmektig: Kredinor. Glitre Energi Nett har stevnet kunde inn for tingretten. Dom kommer i uke 7-21.

9.6.2020 Dom Forliksrådet i Halden. Sak nr. F2020-013390. Klager og prosessfullmektig Elvia AS. Forliksrådets slutning: Etter å ha hørt partene og vurdert de fremlagte bevis legger forliksrådet følgende til grunn for dommen: dokumentasjon fra NVE/RME og finansklagenemda. Forliksrådet henviser ikke til en lovhjemmel i dommen, men baserer seg på hva NVE/RME meninger som ikke er nevnt i forskriften. Dom anket til tingretten. Kunde tapte i tingretten. Anket til lagmannsretten som ikke samtykket til anken på grunn av tvistesummen var under kr. 125.000 kr. Anket til høyesterett april 2021, høyesterett avviste anken. Kunden har nå stevnet Elvia inn til EMK artikkel 6, men er satt på vent siden Elvia har påklaget vedtaket fra RME til Energiklagenemnda (punkt 1). Saken er ikke avsluttet. Tvistesum, fire gebyrer på totalt kr. 687,-. Ams.monster følger opp saken.

24.2.2020 Dom Forliksrådet i Aure F2019-083805. Slutning: Gebyr saken innstilles. Klager NEAS NETT AS. Prosessfullmektig: Kredinor.

2019

26.11.2019 Dom Forliksrådet i Tromsø. Sak nr. F2019-065792. Slutning: Gebyr saken innstilles. Klager: Troms Kraft Nett (nå Arva) Prosessfullmektig: Kredinor.

19.7.2019 Dom/beslutning Forliksrådet i Harstad Sak nr. F2019-031470.
Klager: Hålogaland Kraft Nett/Kredinor. Avlesningsgebyr på kr. 3120,-. Slutning: Saken innstilles fordi det er lite sannsynlig at saken vil egne seg for videre behandling i forliksrådet, jf. tvisteloven § 6-11.Innstilling av saken første ledd. Begrunnelse: Under saksgangen har det fremkommet at sakene er av prinsipiell art og hører under tingretten.


Publisere viktige saker?

Har du viktige dokumenter å publisere? Last opp dokumenter lenger ned. Personlige opplysninger blir sladdet. Det er viktig å få frem informasjon som er nyttig for forbrukerne, hvordan øvrigheten - de som utøver en offentlig myndighet overfor borgerne. De baserer seg på NVEs/RMEs meninger. der de tilegner ting som ikke er nevnt i forskriften. NVE/RME har en forvaltningspraksis som er i strid med andre lovverk. 

Forbrukeren har ingen rettsikkerhet ved en tvist med nettselskapet som har monopol på nettjenester. Det viser flere av sakene som har vært i rettssystemet, at gjeldende lover og forskrifter ikke blir tatt hensyn i en dom. Domstolene gir dom på noe de ikke har forstått, bare fordi de hører på meningene til NVE/RME. Det er viktig at forbrukeren for tilgang på dokumentene, dette for å kunne sette seg inn i egen rettsstilling. Hva er vitsen med lovverket når det menes imot hva som faktisk står der? Hvordan skal forbrukeren i klagesaker finne sin rettsstilling når NVE/RME skifter mening alt etter hvilken vei vinden blåser? AMS-saken et godt eksempel på akkurat disse meningene.

Det blir som en høyt ansett dommer bemerket ved gjennomgang av flere av rettsavgjørelsene: "Både dommere og nettselskapene bruker NVE sine meninger som rettskilde – og ikke hva som faktisk står i lovverket".


Søk på rettspraksis.no - En fri ressurs for søk og innsikt i rettsavgjørelser.

0 of 350
Dra og slipp filer her
eller
>