Ams Monster

Folket mot AMS

Forliksrådet behandling av avlesningsgebyret (pengekravet)

Forliksrådet er det laveste nivået i det sivile rettssystemet og er et meklingsorgan med begrenset jurisdiksjon. Les mer her.

Se etter uenigheter og hint i beslutninger. Hvis forbrukerne ikke forstår og har fått frem poenget i innsigelsen, risikerer de å tape saken. Medlemmene i forliksrådet er lekmenn som mangler fagkompetanse til å vurdere prinsippene for gebyrtvister.

Merk at forliksrådet generelt ikke behandler denne typen pengekrav – en juridisk disputt mellom kunden og nettselskapet om lovgivning. Det urimelige avlesningsgebyret ble innført i 2019. En meklingsnemnd vurderer et rent pengekrav der en person skylder penger fordi slike saker vanligvis behandles av en meklingsnemnd.

Det er viktig å påpeke at striden i svaret til meklingsutvalget handler om den egentlige årsaken til saken: Pengekravet er i prinsippet en rettslig tvist om lovverket – det har ingenting å gjøre med at du er en dårlig betaler.

Forliksrådet skal ikke behandle prinsipielle spørsmål i saker om gebyrer som påløper mellom kunder og nettselskaper som leverer nettjenester. Disse sakene egner seg ikke til videre behandling i forliksrådet, se tvisteloven § 6-11, første ledd. Meklingsnemnda kan kun behandle rene pengekrav – rettslige spørsmål knyttet til lovverket tilhører de lokale domstolene.

Forliksrådet behandlet i 2019 en gebyrsak. Nettselskapet benyttet i prosesskriv fiktiv kravstype - skyldig "NETTLEIE" som kunden hadde betalt. Les mer her.

Når et forliksråd behandler pengekrav om kostnader, spiller det bingo med rettssikkerhet for forbrukerne. De fleste meklingsnemnd leser ikke på forhånd dokumentene du legger inn i saken din. Forliksrådet skal innstille saken på grunn av sakens prinsipielle karakter, se tvisteloven § 6-11.Innstilling av saken første ledd.

Heldigvis er det fortsatt noen årvåkne lekmenn i forliksrådet som faktisk har vurdert klagemotpartens innsigelser og instiller saken med henvisning til tvisteloven, som ligger utenfor forliksrådet saksområde.

Blir du innkalt til meklingsnemnd i en gebyrsak rundt AMS, se tvisteloven § 6-11 første ledd.

Spør forliksrådet om du vil ha dom, må du si nei og du ikke ønsker forlik av prinsipielt grunnlag. Hovedformålet med et meklingsråd er å bringe partene til forlik, noe som må unngås i gebyrsaker.

Domstoler, konfliktråd og meklingsnemnd er hoved institusjonene i det norske rettssystemet. Både Konfliktutvalget og Meklingsutvalget forsøker å løse saken gjennom mekling, så det er ikke behov for å bringe saken inn for retten. Les mer her.

Tingrettens behandling av gebyr saker. Les mer her.

Lov om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven)


2021

8.12.2021 Forliksrådet i Harstad beslutning i sak F2021-048096

Klager: Hålogaland Kraft Nett. Saken gjaldt pengekrav for ubetalte avlesningsgebyr i 2020. Saken ble utsatt da det var lite sannsynlig at saken ville være egnet til videre behandling i forliksrådet, se tvisteloven § 6-11.Innstilling av saken første ledd. Samme oppdragsgiver HLK Nett har en pågående gebyrsak for gebyr året 2019. Se kjennelser fra Hålogaland lagmannsrett 17. august 2020 og Trondenes tingrett småkravsak av 9. januar 2020.

Samme type gebyrsak i forliksrådet i Harstad for 2019, ble innstilt. Klikk her for den saken. Kunden skulle ikke tatt saken videre til tingretten som en småkravsak når saken ble innstilt i forliksrådet. Dette gjorde kunden i affekt og en unødvendig kostbar lærepenge. Klikk her.

Klikk her for å lese innlegget "Gebyr dommen fra Hålogaland lagmannsrett". Og klikk her for å lese "Gebyr dommen fra Trondenes Tingrett – En oppklaring på hva dette gikk ut på".

1.12.2021 Dom/beslutning Forliksrådet i Eidsvoll. Sak nr. F2021-02727.

Klager: Elvia/Solvencia/Lowell. Gebyr sum kr. 144,- (skjult som ubetalt fakturakrav for nettleie). Slutning: Saken innstilles fordi det er lite sannsynlig at saken vil egne seg for videre behandling i forliksrådet, jf. tvisteloven § 6-11.Innstilling av saken første ledd. 


2020

20.10.2020 Dom Forliksrådet i Oppegård. Sak nr. F2020-034383.

Klager: Ustekveikja Energi AS. Prosessfullmektig: Kredinor. Slutning: Kunde dømt til å betale. For en merkelig dom. Forliksrådet som blander seg bort i det juridiske. Dom er anket til Follo tingrett. Se ankesak i Follo tingrett 24.3.2021.

19.10.2020 Dom Forliksrådet i Nedre Eiker. Sak nr. F2019-085299.
Slutning: Gebyr saken innstilles. Klager: Norgesenergi AS. Prosessfullmektig: Solvencia.

7.10.2020 Dom Forliksrådet i Ullensaker. Sak nr. F2019-090089.
Slutning: Gebyr saken innstilles. Klager: Elvia AS. Prosessfullmektig: Solvencia.

20.8.2020 Dom Forliksrådet i Gran og Lunner. Sak nr. F2020-015605.
Slutning: Kunde frifinnes for gebyret. Klager: Glitre Energi Nett. Prosessfullmektig: Kredinor.

9.6.2020 Dom Forliksrådet i Halden. Sak nr. F2020-013390.
Klager og prosessfullmektig Elvia AS. Forliksrådets slutning: Etter å ha hørt partene og vurdert de fremlagte bevis, kom forliksrådet til sin dom på: Dokumentasjon fra NVE/RME og finansklagenemda. Forliksrådet henviser ikke til en lovhjemmel i dommen, men baserer seg på NVE/RMEs meninger som ikke er nevnt i forskriften. Dom ble anket til tingretten. Kunde tapte sak i tingretten. Det ble anket til lagmannsretten, som ikke tok anken til følge fordi det omtvistede beløp var under kr. 125.000.

Anke til Høyesterett i april 2021, avviste Høyesterett anken. Oppdragsgiver har nå stevnet Elvia for EMK artikkel 6. Saken er ikke over ennå. Tvistbeløp, totalt kr for de fire gebyrene kr. 687. 

24.2.2020 Dom Forliksrådet i Aure F2019-083805.
Slutning: Gebyr saken innstilles. Klager NEAS NETT AS. Prosessfullmektig: Kredinor.


2019

26.11.2019 Dom Forliksrådet i Tromsø. Sak nr. F2019-065792.
Slutning: Gebyr saken innstilles. Klager: Troms Kraft Nett (nå Arva) Prosessfullmektig: Kredinor.

19.7.2019 Dom/beslutning Forliksrådet i Harstad Sak nr. F2019-031470.

Klager: Hålogaland Kraft Nett/Kredinor. Avlesningsgebyr på kr. 3120,-. Slutning: Saken innstilles fordi det er lite sannsynlig at saken vil egne seg for videre behandling i forliksrådet, jf. tvisteloven § 6-11.Innstilling av saken første ledd. Begrunnelse: Under saksgangen ble konstatert at sake var av en prinsipiell karakter og tilhørte tingretten.



Publisere viktige saker?

Har du viktige dokumenter å publisere? Last opp filen lenger ned. Personopplysninger blir sladdet. Det er viktig å få publisert informasjon som er nyttig for forbrukerne, hvordan myndighetene – de som utøver offentlig makt over innbyggerne. De er basert på Reguleringsmyndigheten i NVE (RME) oppfatning. Hvor de de tilegner ting som ikke er nevnt i forskriften. Forvaltningspraksisen til NVE/RME er i strid med annet lovverk.

Forbrukere har ingen rettssikkerhet i tvister med nettselskaper som monopolist på nettjenester. Flere saker som har kommet inn i rettssystemet viser at gjeldende lover og regler ikke ble tatt hensyn til i dommen. Domstoler dømmer ting de ikke forstår bare fordi de lytter til NVE/RMEs meninger og ikke lovverket. Det er viktig at forbrukere har tilgang til disse dokumentene for å gjøre seg kjent med deres juridiske status. Hva er vitsen med lovverket når det menes imot hva som faktisk står der? Hvordan skal forbrukeren i klagesaker finne sin rettsstilling når NVE/RME skifter mening alt etter hvilken vei vinden blåser? AMS-saken er et godt eksempel på disse meningene.

Som en høyt ansett dommer bemerket i en gjennomgang av flere rettsavgjørelser: "Både dommere og nettselskaper refererer til NVE-RMEs mening som en rettskilde — ikke hva som faktisk står i lovverket".

Søk på rettspraksis.no - En fri ressurs for søk og innsikt i rettsavgjørelser.

0 of 350
Dra og slipp filer her
eller
>