Ams Monster

Folket mot AMS

Gebyr saker blir innstilt i forliksrådet

Publisert 29. februar 2020

Sist oppdatert 25. september 2022

Estimert lesetid: minutter


Troms Kraft Nett (nå Arva AS) har hatt flere gebyrsaker til behandling i forliksrådet som har blitt innstilt på det prinsipielle grunnlaget. Nettselskapet baserer seg på meninger til Reguleringsmyndigheten i NVE (RME) som ikke har hjemmel i verken lov eller forskrift.

Nettselskaper har ikke en god sak når det gjelder tarifferingen av avlesningsgebyret. Saker med pengekrav kan forliksrådet behandle. Forliksrådet har ikke kompetanse til å avgjøre de prinsipielle spørsmålene på kostnadene i tariffen. Juridiske spørsmål om avlesningsgebyret og AMS-installasjoner skal ikke behandles av forliksrådet. Dette er en juridisk disputt kunden har med nettselskapet rundt lover og regler. Disse spørsmålene tilhører en høyere domstol. Viser til tvisteloven.

Tvisteloven § 6-2 e

Tvisteloven § 6-2 e saker avgjort av en nemnd skal ikke behandles av forliksrådet.
https://lovdata.no/lov/2005-06-17-90/§6-2

Tvisteloven § 6-2 e
Saker som behandles av forliksrådet
Forliksrådet behandler likevel ikke
Punkt e. saker avgjort av en nemnd når det er bestemt ved lov at nemndas vedtak er bindende for partene hvis saken ikke bringes inn for domstolene,..

Energiklagenemnda er en nemnd og avgjørelsene er endelige og kan ikke påklages av partene.

Punkt 7 vedtak siste side i Energiklagenemndas avgjørelse av 22. mars 2022.
Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven § 28 tredje ledd.
Vedtaket er enstemmig

 

Tvisteloven § 6-11 og § 6-10 

Tvisteloven § 6-11
Forliksrådet har ikke tilstrekkelig grunnlag for å dømme verken faktisk eller juridisk. Saken må derfor innstilles.

https://lovdata.no/lov/2005-06-17-90/§6-11

Tvisteloven § 6-10 fjerde ledd
Forliksrådet kan bare avsi dom hvis medlemmene er enige om at grunnlaget er tilstrekkelig.

https://lovdata.no/lov/2005-06-17-90/§6-10

Fått krav på AMS-gebyr – Hvordan skrive en åpenbart ikke grunnløs innsigelse? Les mer her.

Forliksrådet kan kun mekle pengekravsaker for å få til forlik mellom partene. Kunder må unngå forlik. Saken må innstilles. Får du spørsmål om du ønsker dom i forliksrådet, må du si nei. Gebyr tvistesaker skal avvises på det prinsipielle grunnlaget.

Argumentene nettselskapet bruker er basert på NVEs mening og forvaltningspraksis. Hva NVE skulle mene, angår ikke nettkunden. NVE anser og vurderer og tilegner ting som ikke nevnt i forskriftstekstene.

Slutning forliksrådet

Les også Kredinor sender ut fiktive inkasso krav til nettkunder

Hvis det Troms Kraft Nett sier er så sant, hvorfor blir ikke disse kundene stevnet for tingretten? Dette burde være en enkel avgjørelse for nettselskapet fordi de hevder å ha ganske mye rett i det de sier. Juristene som har sett på saken sier at nettselskapet ikke har en god sak.

Det er bekymringsfullt på hvor lite nettselskapene har av juridisk dokumenterbar fakta når svarene settes opp mot lov og forskrift som det henvises til.

Troms Kraft Nett stilte med advokat i forliksrådet. Det var ikke til mye hjelp når advokaten ikke hadde skjønt hva dette faktisk dreide seg om. Advokaten refererte kun til dokumentene som nettselskapet hadde forelagt, som kun henviser til hva NVE-RME mener nettselskapet kan gjøre.

NVEs meninger blir rettskilde og ikke lovverket

Nettselskaper gir informasjon til kunder basert på hva NVE-RME mener nettselskaper kan gjøre som ikke har noe med kunder å gjøre. Nettselskaper ser ikke ut til å ha noen uavhengig mening om rett og galt. Nettselskaper ignorerer kundenes legitime bekymringer ved ikke å svare på problemene som stilles.

Det stemmer veldig overens med hvor like argumentene til alle nettselskaper er med referanse kun til NVE meninger. Vet ikke nettselskapene at de har en plikt til et selvstendig grunnlag å følge lover og regler uansett hva NVE-RME skulle mene om det?

NVE regulerer nettselskapenes virksomhet på bakgrunn av energiloven og tilhørende forskrifter.Ethvert selskap som har fått konsesjon til å drive nettvirksomhet er forpliktet til å følge gjeldendelover og forskrifter (som også inneholder bestemmelser om ikke-diskriminering), både når det gjelder avtalevilkår overfor sine kunder, betalingsbetingelser og tariffer.

Det blir som en dommer kommentar på nettselskapets informasjonen til kunden.

“Merkelig lesning dette: at nettselskapene viser til NVE sine meninger – at NVE skal være rettskilde. Nettselskapene henviser ikke til hva som står i gjeldende lovverk – som faktisk sier noe annet. Kunden henviser til lovverket i korrespondansen – men nettselskapet vil rett og slett ikke svare på det kunden spør om ”.

Ingen nettselskap kan tilby noen fornuftige juridiske dokumenterbare svar.

Les innlegget: Fått krav på AMS-gebyr – Hvordan skrive en åpenbart ikke grunnløs innsigelse?

Oversikt over forliksrådets behandling av avlesningsgebyret (pengekravet).


{"email":"E-postadressen er ugyldig","url":"Nettside adressen er ugyldig","required":"Nødvendig felt mangler"}
>