Ams Monster

Folket mot AMS

Kredinor sender ut fiktive inkasso krav til nettkunder

Publisert 30. oktober 2019

Sist oppdatert 26. september 2022

Estimert lesetid: minutter


Kredinor tar del i tvister som de ikke burde. Kredinor krever inn urimelige omtvistede pengekrav på vegne av nettselskapet. Nettselskapet fakturerer kunden for tjenester de ikke har utført og som de ikke kan kreve betaling for. Kredinor benytter i inkassovarsler fiktive kravstyper: "Nettleie", "Strøm" eller "Kraft".

Kravstypene har kunden betalt i henhold til mottate fakturaspesifikasjon. Avlesningsgebyret kunden har bestridt er en nettjeneste, og har ingen sammenheng med nettleie, strøm og kraft.

Omtvistede krav kan ikke sendes til ordinær inkasso. Ordinære pengekrav kan behandles i forliksrådet. Uenigheten mellom kunden og nettselskapet på avlesningsgebyret er av juridisk karakter. Innsigelsen fra kunden er ikke åpenbart grunnløs. Kredinor blander seg bort i tvisten.

I inkassoloven benyttes betegnelsen "innsigelser som skyldner har rimelig grunn til å få vurdert", som kravet til en innsigelse. Innsigelsen må ikke være åpenbar grunnløs, men det er skyldners forståelse av situasjonen som skal gjelde og ikke jus.

Blir pengekravet oversendt til forliksrådet skal de ikke behandle tvistesaker som er av prinsipiell karakter. Gebyrsakene er ikke et ordinært pengekrav på en utbetalt fakturasum. Kunden har en uenighet med nettselskapet som er en juridisk disputt rundt lovverket.

Eksempel på en beslutning fra forliksrådet på innstilling av saken. Klikk her.


Etter at tilsvar er mottatt fant forliksrådet at saksbehandlingen innstilles fordi det er lite sannsynlig at saken vil egne seg for videre behandling i forliksrådet, jf. tvisteloven § 6-11 første ledd (jf. § 6- 10 fjerde ledd).


Begrunnelse: Under saksgangen har det fremkommet at sakene er av prinsipiell art og hører under tingretten.


Les om gebyrsaker forliksrådet har behandlet.

Tvisteloven § 6-2 e

Tvisteloven § 6-2 e saker avgjort av en nemnd skal ikke behandles av forliksrådet.
https://lovdata.no/lov/2005-06-17-90/§6-2

Tvisteloven § 6-2 e
Saker som behandles av forliksrådet
Forliksrådet behandler likevel ikke
Punkt e. saker avgjort av en nemnd når det er bestemt ved lov at nemndas vedtak er bindende for partene hvis saken ikke bringes inn for domstolene,..

Energiklagenemnda er en nemnd og avgjørelsene er endelige og kan ikke påklages av partene.

Punkt 7 vedtak siste side i Energiklagenemndas avgjørelse av 22. mars 2022.
Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven § 28 tredje ledd.
Vedtaket er enstemmig

 

Tvisteloven § 6-11 og § 6-10 

Tvisteloven § 6-11
Forliksrådet har ikke tilstrekkelig grunnlag for å dømme verken faktisk eller juridisk. Saken må derfor innstilles.

https://lovdata.no/lov/2005-06-17-90/§6-11

Tvisteloven § 6-10 fjerde ledd
Forliksrådet kan bare avsi dom hvis medlemmene er enige om at grunnlaget er tilstrekkelig.

https://lovdata.no/lov/2005-06-17-90/§6-10

Les det viktige punkt 49 fra Energiklagenemnda punkt avgjørelse av 22. mars 2022.
Klager Elvia fikk ikke medhold. Avgjørelsen kan ikke påklages.

Energiklagenemnda forstår klagers anførsel slik at RMEs vedtak bygger på at avrop på tjenesten kan faktureres som en engangsbetaling etter utført stedlig kontroll, og gir aksept for at kunder som ikke har hatt stedlig kontroll ikke kan faktureres for tjenesten. Dette anføres å være i strid med de generelle prinsippene for tariffer. Energiklagenemnda vil generelt bemerke at innkreving av tariffer forutsetter at det faktisk utføres den type tjeneste som skal dekkes av tariffen. En total unnlatelse av kontroller for samtlige målere må derfor medføre at tariff ikke kan kreves.

Her er en oversikt over gebyr vedtakene RME har fattet. Nettselskapene har beregnet en timepris som er i strid med regelverket, og har inkludert kostnader for aktiviteter i gebyret som ikke er gjennomført eller tillatt som de må korrigere. De kundespesifikke kostnadene i gebyret dekkes av fastleddet.

Kunder som sier nei til tilbudet på AMS fra nettselskapet (NVE kaller det faktisk for et tilbud). Kunder som ikke har AMS installert, kommunikasjonsenheten i smartmåleren, faktureres for et urimelig avlesningsgebyr for en såkalt særskilt tjeneste som kunden ikke har bestilt. 

Nettleieavtalen sier at kunden ikke er pålagt å installere AMS. Denne kjennelsen ble avsagt av tingretten i Kristiansand i september 2018.

Gebyrtariffen er i strid med markedsføringsloven § 11 første ledd bokstav a, som setter forbud mot "å kreve betaling for varer, tjenester eller andre ytelser uten etter avtale mv."

Markedsføringsloven Kapittel 3. Særlige former for markedsføring mv.
§ 11.Krav om betaling for varer, tjenester eller andre ytelser uten etter avtale mv.
I næringsvirksomhet er det forbudt
a) å kreve betaling for varer, tjenester eller andre ytelser uten etter avtale,

Om Kredinor

Les om koblingen mellom Kredinor og nettselskapene. Kredinor SA er organisert som ett samvirkeforetak som driver på med fremmedinkasso for sine medlemmer. Energiselskapene er medlemmer i Kredinor og har som hovedformål å fremme sine medlemmers økonomiske interesser gjennom at medlemmene deltar i virksomheten. Suspekte koblinger for pengeinnkreving.

Kredinor blir til AS fra 1. januar 2023.Eksempel på en sak

I inkassobrevet beskriver Kredinor gjelden som en fiktiv fordringstype: «Nettleie». Kostnadselementet på fakturaen kunden mottok er: "AMS u. kommunikasjon". Formålet med nettleie kravet er å få det til å se ut som om betalingen ikke er utført, jfr. nettleieavtalen.

"§ 6-1 Betalingsplikt og sikkerhetsstillelse. Kunden har betalingsplikt for de tjenester som nettselskapet yter. Nettselskapet kan be om at det stilles sikkerhet for betalingsforpliktelsen for inntil 4 måneders nettleie". Se også forbrukerkjøpsloven § 48a ved betalingsmislighold.

Fakturaposten "Netleie" er betalt av kunden, men har bestridt gebyret på fakturaen og trukket fra posten "AMS u. kommunikasjon". Nettleie er ikke relatert til gebyret. Nettleie består av et fastleddet og et energiledd, og er betaling for transport av strøm til din bolig..

Nettselskapets merkostnadene i gebyret er dekket av det lovpålagte som kundespesifikke kostnader i fastleddet: Kostnader knyttet til kundehåndtering, herunder måling, avregning, fakturering, tilsyn mv.

Nettselskapet ignorer kundens legitime innsigelse. Påstanden overføres til inkassobyrået Kredinor, som deretter søker å inndrive gjelden på vegne av kreditor, nettselskapet.

Kredinors saksbehandling er begredelig, saksbehandler blander seg inn i striden kunden har med nettselskapet, dette er uakseptabelt.

troms kraft nett ams faktura

Kredinor oppgir feil klagemotpart/firma i forliksklage

Konsernet Troms Kraft AS, Org. nr. 979468792 blir oppgitt som kreditor i forliksklage. Korrekt klagemotpart/firma er nettselskapet: Troms Kraft Nett AS, Org. nr. 979151950.

forliksklage i gjeldssak

Kundens "min side" hos Kredinor. Kredinor har etablert felles organisasjonsnummer ved to ulike selskaper. Troms Kraft Nett AS.

kredinor

Brudd på god inkassoskikk

Dersom kunden betaler kravet "Nettleie", men faktisk skylder fakturaposten (AMS og kommunikasjon) som kunden har bestridt og trukket fra fakturaen. Hvordan kan dette dokumenteres etter at kunden har betalt sin nettleie: altså to ganger = sporbarhet?

Ved kreditering av gebyret. Be om kreditnota. Viser til bokføringsloven § 6.Sporbarhet.

Det er alarmerende hvordan inkassoselskaper opptrer i pengetvister. De bruker falske kravtyper når kunden har bestridt en helt annen fakturapost.

Kredinor, Solvencia (nå Lowell Norge), Maik Inkasso er inkassoselskaper som har en useriøs inkassometode som benytter fiktive kravtyper. Selskapene har en nær tilknytning til oppdragsgiver. De viser liten interesse i å beskytte eller forsvare kundens legitime interesser.

Forbrukere må være forsiktige og oppmerksomme på de uredelige inkassoselskapene som kaster bort tiden sin på å sende falske pengekrav.

Selskapene bruker utilbørlig press for å inndrive gjelden, dette presset er ledsaget av trusselen om inkasso. Det anses som uetisk inkasso. Dersom du blir utsatt for dette presset fra inkassoselskapet, meld fra til Finanstilsynet, tilsynsorganet for inkassobransjen.

Ved behov klage til Finansklagenemnda ved for høye inkassogebyrer som er uberettiget, nemnda er kun rådgivende. Det er en farlig sport å klage til Finansklagenemnda, de går ofte utover sin myndighet i hva de skal ta opp. Mange kunder hos nettforhandlere har opplevd dette i gebyrtvister.

Dersom du mottar inkassovarsel/betalingskrav (påminnelse om utestående beløp), er det viktig å informere inkassator så raskt som mulig om at kravet er bestridt. Blir gebyret gjennomfakturert, gi beskjed til fakturautsteder, kraftleverandøren. Når en sak er tvist, kan den ikke sendes til rettslig inkasso. Den riktige fremgangsmåten er å returnere saken til oppdragsgiver, som kan ta den til forliksrådet.

Les om inkassoloven regelverk
§ 17.Skyldnerens ansvar for kostnader ved utenrettslig inndriving

brudd på god inkassoskikk

Kredinor svarte på kundens bestridelse før faktura ble mottatt

Kredinor refererte en e-post fra nettforhandleren fra desember 2018 som kunden aldri mottok. Det ble oppdaget da kunden ba om innsyn i sine personopplysninger hos Kredinor. Kunden mottok fakturaen via e-post i januar 2019, som er etter at e-posten ble sendt.

I mars 2019 sendte kunden en skriftlig klage til nettselskapet angående gebyret. Nettselskapet svarte aldri på klagen. De rettet saken til Kredinor for inkasso.

Kredinor ba om pengekravet behandlet i forliksrådet. Forliksrådet løste tvisten i november 2019. De innstilte saken. Beslutningen leses her. Nettselskapet som var representert i forliksrådet var Kjetil Myrland og advokat Kristoffer Dons Brøndbo. Advokaten hadde ingen ytterligere kommentarer utover å vise til hva RME mener om hva nettselskapet bør gjøre.Det angår ikke kunden.

Beslutning:
Mekling ble gjennomført uten at forlik ble oppnådd. Forliksrådet fant ikke at det forelå tilstrekkelig grunnlag for ã dømme. Saken må derfor innstilles, jf. tvisteloven § 6-11 jf. § 6 10 fjerde ledd.

Forliksrådet innstilte tvistesaken. Nettselskapet foretok ikke ytterligere rettslige skritt mot kunden. Kunden har ikke betalt gebyr for de påfølgende kalenderårene.

Sjekk at kravet kommer fra rett selskap

Hvis du mottar et inkassobrev, avgjør om kravet er legitimt (kreditor og nettselskap). Husk at nettselskapene er separate selskaper fra hovedorganisasjonen som har sin eget Org. nr. Sjekkes hos brønnøyregisteret.

Ikke betal gebyret på forhånd - for så å klage i ettertid

Hvis du mottar et inkassovarsel, er det bare en betalingspåminnelse. Du vil også motta en betalingsoppfordring før den sendes til inkasso. Informer inkassatoren om at du har bestridt gebyret til nettselskapet.

Betal aldri for noe du ikke er helt enig i før så å klage i ettertid. Du har godtatt gebyret på en måte. Det kan være vanskelig å få tilbake disse pengene senere uten å gå til retten. Det kan bli dyrt i form av tid og penger for så små beløp.

kredinor

Oppdatering i saken. 
Kredinor korrigerte til riktig org. nr. og rett navn på klager, Troms Kraft Nett AS etter at kunden påpekte det i tilsvaret til forliksrådet. Folk må følge nøye med på hva disse inkassoselskapene bruker tiden sin til. Husk at mange av inkassoselskapene har bindinger til nettselskaper. Dette tyder på at inkassobyråer ikke er interessert i å løse saken uavhengig av informasjonen du gir dem. De tar det ikke seriøst.

Hvorfor "Nettleie som fiktiv kravstype?

I prosesskrivet til forliksrådet henvises det til § 6-1 Betalingsplikt og sikkerhetsstillelse i den privatrettslige nettleieavtalen. “Kunden har betalingsplikt for de tjenester som nettselskapet yter. Nettselskapet kan be om at det stilles sikkerhet for betalingsforpliktelsen for inntil 4 måneders nettleie, dersom det sannsynliggjøres fare for betalingsmislighold”.

Fakturaposten "Nettleie" har ingen juridisk tilknytning til avlesningsgebyret, utover at det er oppført på fakturaen. I eksemplet ovenfor har kunden betalt "Nettleie" - kunden har bestridt fakturaposten "AMS u/kommunikasjon" - kunden har trukket gebyrbeløpet fra fakturaen.

Inkassatorer mener det er snakk om et vanlig pengekrav fra en som ikke vil betale for et manglende beløp på en faktura. Pengekravet er av prinsipiell karakter og er knyttet til en rettslig tvist om lovverket kunden har med nettselskapet.

Les også
Et avlesningsgebyr som er allerede dekket under nettleie fastbeløp.

prosesskriv

Pengekravet blir oversendt til forliksrådet

Hvis du blir innkalt til forliksrådet, er det viktig å svare. Sjekk brevet som beskriver fremgangsmåten for å fremsette en innsigelse på et pengekrav. Se også nettleieavtalens § 6-1 Betalingsplikt og sikkerhet.

Fått krav på AMS-gebyr – Hvordan skrive en åpenbart ikke grunnløs innsigelse? Les mer her.

Dersom forliksrådet behandler forliksklagen, vil du motta et prosesskriv fra motparten senest en uke før møtet skal holdes. Dersom du har dokumentasjon som du ønsker å benytte under møtet i forliksrådet, må den leveres senest en uke før møtet. Inkluder kvitteringer for betalt "Nettleie" eller "Strøm/Kraft".

Ams.monster har utarbeidet et kort notat som du kan lese opp for forliksrådet som forklarer de prinsipielle spørsmålene rundt avlesningsgebyret.

Hvis du blir spurt om du vil ha en dom, må du svare "nei". Du må unngå å inngå et forlik om å betale deler av gebyret. Sjekk følgende paragrafer fra tvisteloven:

Tvisteloven § 6-2 e

Tvisteloven § 6-2 e saker avgjort av en nemnd skal ikke behandles av forliksrådet.
https://lovdata.no/lov/2005-06-17-90/§6-2

Tvisteloven § 6-2 e
Saker som behandles av forliksrådet
Forliksrådet behandler likevel ikke
Punkt e. saker avgjort av en nemnd når det er bestemt ved lov at nemndas vedtak er bindende for partene hvis saken ikke bringes inn for domstolene,..

Energiklagenemnda er en nemnd og avgjørelsene er endelige og kan ikke påklages av partene.

Punkt 7 vedtak siste side i Energiklagenemndas avgjørelse av 22. mars 2022.
Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven § 28 tredje ledd.
Vedtaket er enstemmig

 

Tvisteloven § 6-11 og § 6-10 

Tvisteloven § 6-11
Forliksrådet har ikke tilstrekkelig grunnlag for å dømme verken faktisk eller juridisk. Saken må derfor innstilles.

https://lovdata.no/lov/2005-06-17-90/§6-11

Tvisteloven § 6-10 fjerde ledd
Forliksrådet kan bare avsi dom hvis medlemmene er enige om at grunnlaget er tilstrekkelig.

https://lovdata.no/lov/2005-06-17-90/§6-10

Nettselskapenes inkompetanse

Nettselskapene har begrenset kunnskap om lover og regler knyttet til nettjenester. Nettselskapene bruker inkassoselskaper som mellomledd for å kreve inn gjelden på feil grunnlag. Mange nettselskaper har eierandeler i inkassoselskaper. 

Gjennomfakturering av nettleie

Ved gjennomfakturering via kraftselskapet av nettleie/avlesningsgebyret ved betalingsmislighold benyttes fiktive kravstyper: “Bredbånd”, "Strøm" og “Kraft”.

kredinor nettleie og bredbånd
STANDARD KRAFTLEVERINGSAVTALE

Ta kontakt med kraftleverandøren og be om at gebyret krediteres slik at det faktureres direkte fra nettselskapet som leverer nettjenesten til deg. Da slipper du å krangle med to parter.

Link til: “Avtale om gjennomfakturering av nettjenester”

Har du en seriøs strømleverandør og gebyret krediteres, be om en kreditnota på fakturaposten for avlesningsgebyret. Det anses som brudd på bokføringsloven § 6. Sporbarhet er kraftleverandørens forsøk på en enkel løsning på kreditering – det legges til neste regning.


{"email":"E-postadressen er ugyldig","url":"Nettside adressen er ugyldig","required":"Nødvendig felt mangler"}
>