Ams Monster

Folket mot AMS

  • Hjem
  • AMS
  • Fått krav på AMS-gebyr – Hvordan skrive en åpenbart ikke grunnløs innsigelse?

Fått krav på AMS-gebyr – Hvordan skrive en åpenbart ikke grunnløs innsigelse?

Publisert 25. september 2022

Sist oppdatert 1. oktober 2022


Blir du belastet for avlesningsgebyr fra nettselskapet for ikke å installere AMS-komponenten (kommunikasjonsenheten) i smartmåleren? Hvis du finner kravet urettferdig, følg denne veiledningen for å skrive en åpenbart ikke grunnløs innsigelse brev. Dette vil sette nettselskapet juridisk på plass. Men du vil møte kraftig motstand før de gir seg.

Fra 1. februar 2022 trådte § 17-9 Tariffer for ikke-fjernavlesning av måleverdier i kraft. Denne tariffen kan faktureres av nettselskapet. Tidligere ble kunder belastet med gebyr som ikke var hjelmet lov eller forskrift under dekke av § 17-6 Tariff for særskilte tjenester for kalenderårene 2019 og 2020.


§ 17-9.Tariff for ikke-fjernavleste måleverdier

Nettselskapet kan fastsette tariff til dekning av merkostnader ved å håndtere og kontrollere måleverdiene for kunder som ikke har fjernavlest måler. Dette gjelder kun der manglende fjernavlesing skyldes forhold på kundens side.

Tariff for ikke-fjernavleste måleverdier settes til 1500 kroner eksklusiv merverdiavgift per år.

Viktig informasjon om den nye nettleien for kunder uten AMS

Nettselskapene har innført ny nettleie fra 1. juli 2022

Nye nettleie tariffer, hvordan tarifferes og avregnes kunder uten AMS - kommunikasjonsenheten i (smart) måleren, er ikke nevnt forskriften etter endringen.

Denne kundegruppen har ikke nå en egen tariffgruppe som det var før endringen for kunder med og uten AMS. 

Kunder uten AMS blir fakturert i samme kundegruppe som de kundene med installert kommunikasjonsenhet i smartmåleren. Kommunikasjonsenheten avleser automatisk og avlesningen blir sendt til nettselskapet en gang i døgnet.

Avlesningen blir til timesforbruk. Nettleien vil bestå av to ledd som før, et fastledd og et energiledd. Nytt fra juli er at fastleddet har ulike trappetrinn. Kunder uten AMS blir som regel plassert i det laveste trinnet. Pass på at du ikke får et for høyt trinn.

- Energiledd hverdager fra kl. 06-22.
- Energiledd Hverdager fra kl. 22-06 og helg: Lørdag og søndag samt helligdager.
- Fastledd 

Kunder uten AMS må regne med ikke bli korrekt avregnet siden strømforbruket blir delt opp på dag og natt tariffer og et høyere fastledd enn man hadde tidligere. Man kan risikere å få et mye høyere timesforbruket siden det er natt og dag tariffer på et forbruk man faktisk ikke har hatt. Det innmeldte forbrukstallet vil stemme (hvis du har send inn avlesning den 1. i hver måned).

Dette juks. Nettselskapet kan ikke vite strømforbruket på kunder med manuell avlesning (profilavregnende målepunkt). Dette er noe nettselskapet estimerer (gjetning).

Dette er i strid med de generelle prinsippene for tariffer jf. kontrollforskriften § 13-1.Prinsipper for utforming av punkttariffer. Husk at profilavregnede målepunkt en egen kundegruppe og skal avregnes etter faktisk forbruk

Nettselskapet er pliktig til å gi kunder informasjon om beregningsgrunnlaget for egne tariffer og beregningen av tariffene for de ulike kundegrupper jf. kontrollforskriften § 13-5.Informasjonsplikt. Nettselskapene skal i rimelig tid før endring av tariffene trer i kraft informere den enkelte nettkunde om tariffendringer. Informasjonen skal inneholde en begrunnelse for tariffendringene. 

Sjekk dette opp. Klag til nettselskapet. Hvis de ignorerer deg (det må du regne med), klag da til Reguleringsmyndigheten i NVE (RME) - e-post: rme@nve.no.

Avregningsforskriften gjelder både for timesmålte målere (automatisk) og profilmålte anlegg (manuelt).

§ 3-5.Stipulering av målerstand og måleverdier for profilavregnede målepunkt
§ 3-10.Kvalitetssikring
§ 7-1a.Fakturering av forbrukere for nettjenester på bakgrunn av faktisk forbruk
§ 7-5.Fakturering basert på måleverdier i Elhub

Hvilke krav stilles for en åpenbart ikke grunnløs innsigelse?

Det er viktig å fremme inn en innsigelse til nettselskapet så tidlig som mulig. Du må gjøre dette på hver faktura du mottar med avlesningsgebyret. En innsigelse må som et minimum fortelle noe om hva innsigelsen går ut på. Hva er du uenig i? Det er eksempelvis ikke en innsigelse på at en ikke kan betale. Inkassoloven § 17 lyder "dersom skyldneren motsetter seg og det foreligger saklig grunn for en vurdering". Omtvistede krav kan ikke sendes til inkasso.

I inkassoloven brukes begrepet "innsigelse som skyldneren har rimelig grunn til å vurdere" som innsigelseselement. Innsigelsen må ikke være åpenbart grunnløs, men må gjelde skyldnerens forståelse av forholdene, ikke loven. Dersom et nettselskap sier at et krav er ubegrunnet, må de dokumentere grunnlaget. De kan ikke bare påstå at det er grunnløst. Nettselskapet vil definitivt vise til NVE-RMEs meninger på hva nettselskapet kan gjøre. Hva NVE-RME mener angår ikke deg som kunde. Les her når et omtvistet krav sendes til inkasso.

Uenighet om gebyrtariffen er ikke et vanlig omtvistet pengekrav som gjelder manglende innbetaling på en eller flere fakturaer. Det handler ikke om kundenes betalingsevne, og heller ikke kundens manglende betalingsvilje. Uenigheten rundt gebyrkravet er av en prinsipiell karakter. Uenigheten er en juridisk disputt rundt lover og regler. Kort fortalt handler det om nettselskapets dobbel fakturering på en tjeneste kunden betaler via fastleddet, som dekker kundespesifikke kostnader knyttet til kundehåndtering, herunder måling, avregning, fakturering, tilsyn mv.

Gebyr tariffen beskrives med forskjellige kravstyper: Gebyr for manuell avlesning, AMS u. kommunikasjon, Nettleie manuell avlesning, Strømmåler uten kommunikasjon mv. Husk å presisere i bestridelsen med riktig kravstype i henhold til fakturaspesifikasjon. I purringer (inkassovarsler og betalingsoppfordringer) blir det spesifisert som fiktiv kravstype skyldig "Nettleie". Tariffen § 17-9 er ikke "fakturert" nettleie, men en nettjeneste.

Nettleie består av et fastledd og et energiledd og er prisen du betaler for å overføre nettselskapets leveringspliktig strøm til din bolig. Les mer om nettleie på nve.no.


Les også
Kredinor sender ut fiktive inkasso krav til nettkunder

Oversikt over gebyrsaker i forliksrådet

Last ned informasjonsarket om Avansert måle- og styringssystemer - Definisjon av AMS og Krav om installasjon

1. Hvorfor en dobbelbetaling?

Reguleringsmyndigheten i NVE (RME) legger til grunn etter innføringen av AMS (1.1.2019) at manuell avlesning for kunder uten AMS "anses som en særskilt tjeneste" som faller inn under tariffen § 17-6.Tariffering av særskilte tjenester

Riktig hjemmel for kostnader er kontrollforskriften § 14-2 første ledd bokstav a, som sier at "faste vilkår dekker kundespesifikke kostnader". Merk at paragrafen ble endret 1.7.2022.

Faktureringen av tariffen må ses i sammenheng med avregningsforskriften § 3-3. Avlesning av målepunkt, der det følger at nettselskapene har ansvaret for at "innmating og uttak av kraft i målepunkt blir målt og avlest". Måleravlesningen er således en primærtjeneste nettselskapene er pliktige å tilby kundene etter avregningsforskriften § 3-3 fjerde ledd: 

Nettselskapet skal registrere alle mottatte måleravlesninger fra sluttbrukeren, med mindre sluttbrukeren sender inn urimelig mange avlesninger.

Kostnadene i gebyrtariffen for den særskilte tjenesten er således dekket av det lovpålagte fastleddet etter kontrollforskriften § 14-2. Det vises i denne sammenheng til kontrollforskriften § 1-3 niende ledd, der kundespesifikke kostnader er definert som "Kostnader knyttet til kundehåndtering, herunder måling, avregning, fakturering, tilsyn mv." 

Ved å benytte kontrollforskriften § 17-6 og § 17-9 (gjeldende fra 1.2.2021) for å fastsette tariffer, vil nettselskapet få betalt for den samme tjenesten to ganger. 

Det må ses i ovennevnte sammenheng til RMEs svarbrev av 03.07.2020, der de skriver:
"Nettselskap som velger å kreve slike variable kostnader gjennom et særskilt gebyr, har ikke adgang til å inkludere samme kostnader som del av fastleddet i den ordinere nettleien". Noe altså nettselskapet i denne saken har gjort.

Utdrag av RME svarbrev av 3.07.2020.

Nettselskapet har ikke vurdert før faktureringen av gebyrtariffen om forskriften er i strid med markedsføringsloven § 11 første ledd bokstav a, som setter forbud mot "å kreve betaling for varer, tjenester eller andre ytelser uten etter avtale mv."  

Nettselskapet har i tillegg forhåndsfakturert kunden for en kontrolltjeneste nettselskapet ikke har fysisk utført, som kundene heller ikke har bestilt, jfr. avregningsforskriften § 7-­1a

Merk at markedsføringsloven har forrang foran forskriften som nettselskapet og RME henviser til.


2. Viktig å vite

2.1

Energiklagenemndas avgjørelse 22. mars 2022 sak 2021/1954
https://www.klagenemndssekretariatet.no/wp-content/uploads/2021/11/2021-1954-Klagenemndas-avgjorelse.pdf

Klagenemndas vurdering i punkt 49.

Energiklagenemnda forstår klagers anførsel slik at RMEs vedtak bygger på at avrop på tjenesten kan faktureres som en engangsbetaling etter utført stedlig kontroll, og gir aksept for at kunder som ikke har hatt stedlig kontroll ikke kan faktureres for tjenesten. Dette anføres å være i strid med de generelle prinsippene for tariffer. Energiklagenemnda vil generelt bemerke at innkreving av tariffer forutsetter at det faktisk utføres den type tjeneste som skal dekkes av tariffen. En total unnlatelse av kontroller for samtlige målere må derfor medføre at tariff ikke kan kreves.

2.2

OED påpeker i sak 20/370 på side 5:

"Departementet vurderer i likhet med NVE at nettselskapet kan inkludere kostnader knyttet til årlig stedlig kontrollavlesning i tariffen. Videre er departementet enig med klager om at nettselskapet ikke kan inkludere kostnader knyttet til slik kontrollavlesning dersom nettselskapet ikke gjennomfører dette. 

Departementet bemerker at NVE opplyser om at de vil følge opp dette." (som NVE ikke har gjort).

2.3

Hålogaland lagmannsrett kjennelse av 17.8.2020 Sak nr. LH-2020-46594 har også vurdert det slik at fakturering av gebyr krever et fysisk oppmøte.

Lagmannsretten finner etter dette at HLK har hjemmel for innkreving av gebyr for avlesing av manuelle målere ved fysisk oppmøte hos kunden.

2.4

Energiklagenemndas avgjørelse 23. september 2022 sak 2022/0723

Klagenemndas vurdering i punkt 42.

Nemnda viser her også til RMEs vedtak hvor det fremgår at inntekten fra tariffen skal komme til fradrag i beregningsgrunnlaget for den ordinære nettleien, slik at kunden ikke vil betale for den samme kostnaden flere ganger.


Gebyr saker til forliksrådet? Nyttig å vite.

Tvisteloven § 6-2 e

Tvisteloven § 6-2 e saker avgjort av en nemnd skal ikke behandles av forliksrådet.
https://lovdata.no/lov/2005-06-17-90/§6-2

Tvisteloven § 6-2 e
Saker som behandles av forliksrådet
Forliksrådet behandler likevel ikke
Punkt e. saker avgjort av en nemnd når det er bestemt ved lov at nemndas vedtak er bindende for partene hvis saken ikke bringes inn for domstolene,..

Energiklagenemnda er en nemnd og avgjørelsene er endelige og kan ikke påklages av partene.

Punkt 7 vedtak siste side i Energiklagenemndas avgjørelse av 22. mars 2022.
Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven § 28 tredje ledd.
Vedtaket er enstemmig

 

Tvisteloven § 6-11 og § 6-10 

Tvisteloven § 6-11
Forliksrådet har ikke tilstrekkelig grunnlag for å dømme verken faktisk eller juridisk. Saken må derfor innstilles.

https://lovdata.no/lov/2005-06-17-90/§6-11

Tvisteloven § 6-10 fjerde ledd
Forliksrådet kan bare avsi dom hvis medlemmene er enige om at grunnlaget er tilstrekkelig.

https://lovdata.no/lov/2005-06-17-90/§6-10


2.5 Hvilke regelverk behandler Energiklagenemnda

Energiklagenemnda behandler klager over enkeltvedtak truffet av RME med hjemmel i energiloven og naturgassloven med tilhørende forskrifter, jf. forskrift om Energiklagenemnda § 1.

Spørsmål knyttet til brudd på andre lover og forskrifter som tas opp i en klage, for eksempel forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven og privatrettslige forhold faller utenfor Energiklagenemndas mandat og saksområde.

Merk at Elklagenemnda som er en annen klageinstans, er kun et rådgivende klageorgan. Det administreres av Energi Norge, bransjeorganet for nettselskapene. Les mer her.

Kunder som klager på nettselskapet og påklager vedtaket RME har fattet til Energiklagenemnda. Med andre ord, hvis du ikke forstår saksgangen på hva RME behandler av spørsmål i klagen, vil du ikke få medhold i klagen.

Forbrukere av nettselskapets monopoltjenester har ikke et reelt uavhengig klageorgan som de kan henvende seg til ved en tvist. Det eneste reelle alternativet er domstolene, men det koster penger. RME særtilsynet for nettvirksomhet tar ikke hensyn til private interesser i klagebehandlingen.

 Viser til energiloven § 1-2. (Formål)  skal sikre at "private interesser" blir ivaretatt i utøvelsen av nettvirksomhet. Dette kommer videre til uttrykk i henholdsvis NEM § 1-1 og kontrollforskriften § 1-1. Kunder som klager til RME må angi dette i sin klage.

Les Sivilombudsmannens uttalelse til NVE om manglende svar i saksbehandlingen. Les Sivilombudets uttalelse til NVE om manglede svar i saksbehandlingen.


Les også
Elvia fikk ikke medhold i Energiklagenemnda på avlesningsgebyret

3. Oppsummering

Nettselskapet kan ikke belaste kunden med tilleggsgebyr for valg av måler uten kommunikasjonsenhet (AMS-del), siden nettselskapet allerede er forpliktet til å belaste gebyret via fastleddet. Kontrollforskriftens § 17-6 og 17-9 kan ikke utløses av innhold som omfattes av en annen paragraf. Og avregningsforskriften § 3-3 pålegger heller ikke nettselskapet å utføre kontroll avlesning én gang pr. år om kunden avleser og sender inn måling minst én gang i løpet av året. Dersom nettselskapet ønsker å gjøre det på eget initiativ, kan ikke nettselskapet pålegge kunden å betale for det, se nettleieavtalen § 5‐3 tredje ledd.

Om Standard nettleieavtale

Vær oppmerksom på følgende:
Nettselskapene har presentert en oppdatert standard nettleieavtale med nye vilkår gjeldene fra 1.1.2021. Avtalen er ugyldig. Merk at at Elvia, Norges største nettselskap benytter seg av avtalen fra 2007 (den som fortsatt gjelder med paragrafer §).

For at en avtale skal være gyldig, må det være et aktivt samtykke.

Viser til Markedsføringsloven § 22.Urimelige avtalevilkår. Ved vesentlige endringer i vilkårene kreves det uttrykkelig aksept fra kunden for at avtalen skal fortsette å løpe.

Forbrukertilsynet kommentar: Det følger av bestemmelsen § 22:

«Vilkår som nyttes eller tilsiktes nyttet i næringsvirksomhet overfor forbrukere kan forbys når de finnes urimelige overfor forbrukere, og det finnes et forbud tilsies av allmenne hensyn Ved rimelighetsvurderingen skal det legges vekt på hensynet til balanse mellom partenes rettigheter og plikter og på hensynet til klarhet i kontraktsforhold.»

Forbrukertilsynet forklarer at forbrukernes viktigste vern - ved urimelige vilkår - vil være gjennom Markedsføringsloven § 22. Brudd på Markedsføringsloven er - forså vidt - Forbrukertilsynets område, men det vil variere etter type brudd, og i gitte tilfeller, så vil noen saker da sortere under RME sitt Særtilsyn.

Etter RMEs vurdering kan avtalene vi har mottatt ikke godkjennes slik de står, og det er flere grunner til det.

https://www.nve.no/reguleringsmyndigheten/regulering/nettvirksomhet/nettilknytning/vilkar-for-tilknytning-til-og-bruk-av-nettet/

Standard avtale for nettleie og vilkår for tilknytning fra 2007 https://ams.monster/dok/avtaler/Energinorge_standardavtale_nettleie_og_vilkar_for_tilknytning_2007-uthevet.pdf

https://www.forbrukertilsynet.no/lov-og-rett/standardkontrakter/standard-nettleieavtale

 

RME pålegger ikke nettselskap å kontrollere kundenes strømmålere gjennom fysiske stedlige kontroller.

Hvis nettselskapet skulle mene imot, be nettselskapet om å fremlegge adekvat dokumentasjon hjemlet i gjeldende lovverk på det nettselskapet mener er feil i det man tar opp.


4. Om RMEs synsing

Gebyret er noe nettselskapet kan fakturere (hvis de faktisk har disse kostnadene). Nettselskapet har ingen plikt til å fakturere gebyret.

NVE svarbrev til Distriktsenergi av 02.07.2018.

Spørsmål til NVE/RME fra Distriktsenergi angående kunder som ikke har en aktiv kommunikasjonsenhet i sin AMS-måler.

NVE
"Frem til nå har nettselskapene som regel stipulert målerstanden til kunder som ikke har registrert målerverdier. Nettselskapene har ansett at det å dra til kunden for å lese av måleren medfører en urimelig kostnad og ulempe. Fremover vil plikten oppfylles ved at kommunikasjonsenheten i AMS-måleren oversender måledata til nettselskapet."

Det som er betenkelig er at i brevet hvor avlesingsgebyret for fysisk avlesning i utgangspunktet er nevnt, er i sammenheng med kunder som ikke leverer måling i løpet av året. Da vil avregningsforskriften § 3‐3 kunne kreve at det foretas en fysisk kontroll avlesing en gang pr. år. Men NVE påstår videre som at dette er noe som vil gjelde alle kunder med måler uten kommunikasjonsenhet. Det er ikke det avregningsforskriften § 3‐3 sier. Med andre ord, NVE bruker kunder som aldri avleser som unnskyldning til å dytte årlig kontroll avlesing over på alle kunder som ikke har kommunikasjonsenhet. NVE sier faktisk at de bruker noen få for å straffe alle. Dette er en mistolkning av paragrafen. NVE klarer å lese veldig mye ut av 2 enkle setninger i § 3‐3 første og annet ledd som ikke står der.

NVE har tidligere uttalt at nettselskapene må operere med to systemer for håndtering av måleverdiene; et nytt digitalisert system med automatiske prosesser, og ett gammelt, manuelt system. Det er fordyrende for nettselskapene å opprettholde et manuelt system.

NVE gått bort i fra disse uttalelsene for grunnlaget for å kreve gebyr.

Nettselskapene er uansett pliktig til å opprettholde det "manuelle avlesningssystemet" så lenge det finns to unntak jr. avregningsforskriften § 4-1 a og b, som NVE har utarbeidet. Nettselskapene har bekreftet at de blir ikke kvitt det manuelle systemet så lenge det finns to unntak jfr. § 4-1 a og b. Nettselskapene påfører kundene denne kostnaden i et urimelig gebyr for å opprettholde et gammelt pålagt system. Det er urimelig å påføre kundene ekstra kostnader når der NVE som har gitt nettselskapene to muligheter for unntak jr. § 4-1.


NVEs tidligere nettside av 2. juli 2018 kan du lese her: "Strømkunden må betale for manuell avlesning". NVE fjernet nettsiden etter at de oppdaget tabben på hva de faktisk hadde skrevet.


NVE har fattet mange vedtak på at nettselskapene ikke kan ta med faste kostnader knyttet til IT-drift og vedlikehold av løsning for profilmålere (manuelt avleste målepunkt) ikke kan dekkes gjennom avlesingsgebyret. Slike kostnader inngår som en del av nettselskapets ordinære måle- og avregningsansvar, og skal derfor dekkes gjennom den ordinære nettleien, som kundespesifikke kostnader.


Avlesninger fra strømmålere uten AMS som sluttbrukeren sender inn via nettselskapet eller kraftleverandøren, er prosessen automatisert. Når avlesningen foretas av sluttbrukeren, sendes avlesningen direkte til Elhubs datasystemer og etterpå for verifisering til nettselskapets datasystemer. Når avlesningen er synlig kort tid etterpå på sluttbrukerens min side hos Elhub har målerverdiene blitt verifisert og godkjent av nettselskapet for fakturering. Nettselskapet har ingen manuell håndtering av måleverdiene som de påstår som grunnlag for å kreve et urimelig gebyr. Disse kostnadene inngår i nettselskapet ordinære måle- og avregningsansvar. 


Hvis nettselskapet fakturerer kunden for et gebyr, må fastleddet reduseres i et tilsvarende beløp slik at det er synlig på fakturaen, hvis ikke nettselskapet spesifiserer reduseringen, blir det en dobbelbetaling for den samme tjenesten.

Nettselskapets informasjonsplikt for tariffer

NVE-RME opplyser på nettsiden nettselskapers plikter til å gi informasjon om sine egne tariffer: https://www.nve.no/reguleringsmyndigheten/regulering/nettvirksomhet/gebyr-for-manuell-avlesning-av-ams-malere-uten-aktiv-kommunikasjonsenhet

"Nettselskap har etter kontrollforskriften § 13-5 annet ledd plikt til å gi kunder informasjon om beregningsgrunnlaget for egne tariffer. Når det gjelder tariffen for ikke-fjernavleste måleverdier er dette som nevnt over et standardbeløp, og det foreligger derfor heller ikke en beregning som ligger til grunn for dette gebyret som nettselskapet kan gi ut."

Merk at § 17-9 er en tariff. Nettselskaper er forpliktet til å oppgi beregningsgrunnlaget for alle sine tariffer. Kontrollforskriften § 13-5. Informasjonsplikt.

Hvis nettselskapet noe annet om at de ikke trenger å spesifisere kostnadene i gebyrtariffen § 17-9 med henvisning til tar tariffen er fastsatt som et standardbeløp. Be ditt nettselskap om adekvat dokumentasjon på hvilket hjemmelsgrunnlag i lov og forskrift som sier at nettselskapet ikke er pliktig til å oppgi kostnadene i tariffen § 17-9 jf. med § 13-5 som sier at nettselskapet er pliktig til å oppgi beregningsgrunnlaget i alle sine tariffer.


Last ned dokumentet som PDF-format - Punkt 1-4 - Innholdet i en innsigelse - Hvordan skrive en åpenbart ikke grunnløs innsigelse.


{"email":"E-postadressen er ugyldig","url":"Nettside adressen er ugyldig","required":"Nødvendig felt mangler"}
>