Ams Monster

Folket mot AMS

  • Hjem
  • AMS
  • Fått krav på AMS-gebyr – Hvordan skrive en åpenbart ikke grunnløs innsigelse?

Fått krav på AMS-gebyr – Hvordan skrive en åpenbart ikke grunnløs innsigelse?

Publisert 25. september 2022

Sist oppdatert 1. oktober 2022


Mottar du uberettigede fakturakrav på et avlesningsgebyr fra nettselskapet for ikke ha installert kommunikasjonsenheten (AMS-delen) i smartmåleren? Er du ikke enig i kravet. Her har du en oppskrift på hvordan man skriver en åpenbart ikke grunnløs innsigelse. Denne fremgangsmåten setter nettselskapet juridisk på plass. Du vil møte mye motstand før du vinner frem. 

Gjelder gebyrtariffen § 17-9.Tariff for ikke-fjernavleste måleverdier. Merk at § 17-9 er en tariff nettselskapet kan fakturere - altså ingen plikt som nettselskapet tror. Tariffen § 17-9 (i kraft fra 1.2.2021) har erstattet § 17-6.Tariffering av særskilte tjenester (for kalenderårene 2019 og 2020). Faktureringen av avlesningsgebyret jr. § 17-6 var ikke hjemlet i verken lov eller forskrift.

§ 17-9.Tariff for ikke-fjernavleste måleverdier

Nettselskapet kan fastsette tariff til dekning av merkostnader ved å håndtere og kontrollere måleverdiene for kunder som ikke har fjernavlest måler. Dette gjelder kun der manglende fjernavlesing skyldes forhold på kundens side.

Tariff for ikke-fjernavleste måleverdier settes til 1500 kroner eksklusiv merverdiavgift per år.

Viktig informasjon om den nye nettleien for kunder uten AMS

Nettselskapene har innført ny nettleie fra 1. juli 2022

Nye nettariffer, hvordan tarifferes og avregnes kunder uten AMS - kommunikasjonsenheten i (smart) måleren? Dette står ikke i forskriften etter endringen.

Denne kundegruppen har ikke nå en egen tariffgruppe som det var før endringen for kunder med og uten AMS. 

Disse kundene blir plassert i samme kundegruppe som kundene som har installert AMS - kommunikasjonsenheten i smartmåleren. Kommunikasjonsenheten sender automatisk avlesningen til nettselskapet en gang i døgnet.

Avlesningen blir til timesforbruk. Nettleien vil bestå av to ledd som før, et fastledd og et energiledd. Nytt fra juli er at fastleddet har ulike trappetrinn. Kunder uten AMS blir som regel plassert i det laveste trinnet. Pass på at du ikke får et for høyt trinn.

- Energiledd hverdager fra kl. 06-22.
- Energiledd Hverdager fra kl. 22-06 og helg: Lørdag og søndag samt helligdager.
- Fastledd 

Kunder uten AMS må nå regne med ikke få korrekte avregninger siden strømforbruket blir delt opp på dag og natt samt et høyere fastledd enn man hadde tidligere. Nå kan man risikere å få et mye høyrer forbruk i timesforbruket siden det er delt opp i to deler på et forbruk man faktisk ikke har hatt. Du vil se at det totale månedlige innmeldte forbrukstallet vil stemme (hvis du har send inn avlesning den 1. i hver måned).

Dette juks. Nettselskapet kan ikke vite hvor mye strøm kunder med manuell avlesning av sin strømmåler (profilavregnende målepunkt) har hatt som forbruk på dag og natt.

Dette er i strid med de generelle prinsippene for tariffer jf. kontrollforskriften § 13-1.Prinsipper for utforming av punkttariffer. Husk at kunder uten AMS er i en egen kundegruppe og skal avregnes etter faktisk forbruk. Disse kundene blir fakturert for et gebyr etter § 17-9.

Nettselskapet er pliktig til å gi kunder informasjon om beregningsgrunnlaget for egne tariffer og beregningen av tariffene for de ulike kundegrupper jf. kontrollforskriften § 13-5.Informasjonsplikt. Nettselskapene skal i rimelig tid før endring av tariffene trer i kraft informere den enkelte nettkunde om tariffendringer. Informasjonen skal inneholde en begrunnelse for tariffendringene. Etter en sjekk ser man at kunder uten AMS ikke har fått informasjon om at endringen gjelder denne kundegruppen.

Dette må du sjekke opp. Klag til nettselskapet. Hvis de ignorerer deg (det må du regne med), klag da til Reguleringsmyndigheten i NVE (RME) - e-post: rme@nve.no.

Avregningsforskriften gjelder både for timesmålte verdier og profilmålte anlegg.

§ 3-5.Stipulering av målerstand og måleverdier for profilavregnede målepunkt
§ 3-10.Kvalitetssikring
§ 7-1a.Fakturering av forbrukere for nettjenester på bakgrunn av faktisk forbruk
§ 7-5.Fakturering basert på måleverdier i Elhub

Hva er kravet til en gyldig innsigelse?

Det er viktig å fremme en innsigelse tidlig til nettselskapet. Det må man gjøre på hver eneste faktura man mottar med gebyret. En innsigelse må som et minimum fortelle noe om hva innsigelsen går ut på. Hva er en uenig i? Det er eksempelvis ikke en innsigelse at en ikke kan betale. Ordlyden i inkassolovens § 17 er "dersom skyldneren hadde innsigelser som det var rimelig grunn til å få vurdert". Omtvistede krav skal ikke sendes til inkasso.

I inkassoloven benyttes betegnelsen "innsigelser som skyldner har rimelig grunn til å få vurdert", som kravet til en innsigelse. Innsigelsen må ikke være åpenbar grunnløs, men det er skyldners forståelse av situasjonen som skal gjelde og ikke jus. Hvis nettselskapet sier at kravet er grunnløst, må de dokumentere grunnlaget. De kan ikke bare påstå at det er grunnløst. Nettselskapet kommer sikkert til å henvise til hva NVE-RME mener de skal gjøre. Det angår ikke deg som kunde. Les mer her når et omtvistet krav sendes til inkasso.

Uenigheten rundt tariffen er ikke et vanlig pengekrav på et manglende beløp på en eller flere fakturaer. Det er ikke kundens evne til å betale som er problemet og heller ikke manglende betalingsvilje det står på. Tvisten er en prinsipiell sak rundt et urimelig gebyr som blir til en dobbelbetaling (kunden betaler to ganger for den samme tjenesten). Dette på grunn av at RME har tillat nettselskapene at de kan fakturere kunder uten AMS - for en tariff - som et gebyr.

Ved betaling av faktura trekker kunden ifra posten med gebyret og betaler nettleien og energileddet med tilhørende avgifter i henhold til fakturaen. Nettselskapene beskriver gebyr tariffen med forskjellige kravstyper: Gebyr for manuell avlesning, AMS u. kommunikasjon, Nettleie manuell avlesning, Strømmåler uten kommunikasjon osv. Presiser i bestridelsen gebyret med riktig kravstype slik at gebyret ikke blir blandet til kravstype "nettleie". 

I purringer, inkassovarsel og betalingsoppfordringer fra inkassoselskapet blir det skyldige beløpet spesifisert som skyldig kravstype NETTLEIE - som er betalt. Gebyret har ingen sammenheng med faktura posten "fakturert nettleie". Forklaring på hvorfor man blir krevd for gebyr, finner du i punkt 1. Nettleie består av et fastledd og et energiledd og er den prisen man betaler for å få overført strøm til huset sitt som nettselskapet har leveringsplikt på. Les mer om nettleie på nve.no.

Les også
Kredinor sender ut fiktive inkasso krav til nettkunder

Tvisten kunden har med nettselskapet er en juridisk disputt rundt lovverket og ikke et vanlig pengekrav.

Oversikt over gebyrsaker i forliksrådet

Last ned informasjonsarket om Avansert måle- og styringssystemer - Definisjon av AMS og Krav om installasjon

1. Juridisk forklaring på dobbelbetalingen

Reguleringsmyndigheten i NVE (RME) legger til grunn at manuell avlesning for kunder uten AMS er en "særskilt tjeneste" som faller inn under tariffen § 17-6.Tariffering av særskilte tjenester. Lenke: https://lovdata.no/forskrift/1999-03-11-302/%C2%A717-6

Korrekt hjemmel for kostnadene er kontrollforskriften § 14-2 første ledd bokstav a, der det heter at "fastleddet dekker kundespesifikke kostnader". Lenke: https://lovdata.no/forskrift/1999-03-11-302/§14-2

Det må ses i sammenheng med avregningsforskriften § 3-3. Avlesning av målepunkt, der det følger at nettselskapene har ansvaret for at "innmating og uttak av kraft i målepunkt blir målt og avlest". Måleravlesningen er således en primærtjeneste nettselskapene er pliktige å tilby kundene etter avregningsforskriften. Viser til § 3-3 fjerde ledd: Nettselskapet skal registrere alle mottatte måleravlesninger fra sluttbrukeren, med mindre sluttbrukeren sender inn urimelig mange avlesninger. Lenke: https://lovdata.no/forskrift/1999-03-11-301/§3-3

Kostnadene i gebyrtariffen for den særskilte tjenesten er således dekket av det lovpålagte fastleddet etter kontrollforskriften § 14-2. Det vises i denne sammenheng til kontrollforskriften § 1-3 niende ledd, der kundespesifikke kostnader er definert som "Kostnader knyttet til kundehåndtering, herunder måling, avregning, fakturering, tilsyn mv." Lenke: https://lovdata.no/forskrift/1999-03-11-302/§1-3 

Ved å bruke kontrollforskriften § 17-6 og § 17-9 (gjeldende fra 1.2.2021) for å fastsette tariffer, vil nettselskapet få betalt for den samme tjenesten to ganger. Lenke: https://lovdata.no/forskrift/1999-03-11-302/§17-9

Det vises i ovennevnte sammenheng til RMEs svarbrev av 03.07.2020, der de skriver:
"Nettselskap som velger å kreve slike variable kostnader gjennom et særskilt gebyr, har ikke adgang til å inkludere samme kostnader som del av fastleddet i den ordinere nettleien". Noe altså nettselskapet i denne saken har gjort.

Utdrag av svarbrev fra RME, datert 03.07.2020.

Nettselskapet har ikke vurdert før faktureringen av gebyret om forskriften er i strid med markedsføringsloven § 11 første ledd bokstav a, som setter forbud mot "å kreve betaling for varer, tjenester eller andre ytelser uten etter avtale mv."  Lenke: https://lovdata.no/lov/2009-01-09-2/%C2%A711

Nettselskapet har forhåndsfakturert kunden for en tjeneste nettselskapet ikke har utført og som kundene heller ikke har bestilt, jfr. avregningsforskriften § 7-­1a. Lenke: https://lovdata.no/forskrift/1999-03-11-301/§7-1a

(Husk at markedsføringsloven går foran forskriften som nettselskapet og RME henviser til)


2. Verdt å vite fra andre klagenemnder

2.1

Energiklagenemndas avgjørelse 22. mars 2022 sak 2021/1954
https://www.klagenemndssekretariatet.no/wp-content/uploads/2021/11/2021-1954-Klagenemndas-avgjorelse.pdf

Klagenemndas vurdering i punkt 49.

Energiklagenemnda forstår klagers anførsel slik at RMEs vedtak bygger på at avrop på tjenesten kan faktureres som en engangsbetaling etter utført stedlig kontroll, og gir aksept for at kunder som ikke har hatt stedlig kontroll ikke kan faktureres for tjenesten. Dette anføres å være i strid med de generelle prinsippene for tariffer. Energiklagenemnda vil generelt bemerke at innkreving av tariffer forutsetter at det faktisk utføres den type tjeneste som skal dekkes av tariffen. En total unnlatelse av kontroller for samtlige målere må derfor medføre at tariff ikke kan kreves.

2.2

OED påpeker i sak 20/370 på side 5:

"Departementet vurderer i likhet med NVE at nettselskapet kan inkludere kostnader knyttet til årlig stedlig kontrollavlesning i tariffen. Videre er departementet enig med klager om at nettselskapet ikke kan inkludere kostnader knyttet til slik kontrollavlesning dersom nettselskapet ikke gjennomfører dette. 

Departementet bemerker at NVE opplyser om at de vil følge opp dette." (som NVE ikke har gjort).

2.3

Hålogaland lagmannsrett kjennelse av 17.8.2020 Sak nr. LH-2020-46594 har også vurdert det slik at fakturering av gebyr krever et fysisk oppmøte.

Lagmannsretten finner etter dette at HLK har hjemmel for innkreving av gebyr for avlesing av manuelle målere ved fysisk oppmøte hos kunden.

2.4

Energiklagenemndas avgjørelse 23. september 2022 sak 2022/0723

Klagenemndas vurdering i punkt 42.

Nemnda viser her også til RMEs vedtak hvor det fremgår at inntekten fra tariffen skal komme til fradrag i beregningsgrunnlaget for den ordinære nettleien, slik at kunden ikke vil betale for den samme kostnaden flere ganger.


Gebyr saker til forliksrådet? Nyttig å vite.

Tvisteloven § 6-2 e

Tvisteloven § 6-2 e saker avgjort av en nemnd skal ikke behandles av forliksrådet.
https://lovdata.no/lov/2005-06-17-90/§6-2

Tvisteloven § 6-2 e
Saker som behandles av forliksrådet
Forliksrådet behandler likevel ikke
Punkt e. saker avgjort av en nemnd når det er bestemt ved lov at nemndas vedtak er bindende for partene hvis saken ikke bringes inn for domstolene,..

Energiklagenemnda er en nemnd og avgjørelsene er endelige og kan ikke påklages av partene.

Punkt 7 vedtak siste side i Energiklagenemndas avgjørelse av 22. mars 2022.
Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven § 28 tredje ledd.
Vedtaket er enstemmig

 

Tvisteloven § 6-11 og § 6-10 

Tvisteloven § 6-11
Forliksrådet har ikke tilstrekkelig grunnlag for å dømme verken faktisk eller juridisk. Saken må derfor innstilles.

https://lovdata.no/lov/2005-06-17-90/§6-11

Tvisteloven § 6-10 fjerde ledd
Forliksrådet kan bare avsi dom hvis medlemmene er enige om at grunnlaget er tilstrekkelig.

https://lovdata.no/lov/2005-06-17-90/§6-10


2.5 Energiklagenemnda

Energiklagenemnda behandler kun klager over enkeltvedtak truffet av RME med hjemmel i energiloven og naturgassloven med tilhørende forskrifter, jf. forskrift om Energiklagenemnda § 1. Spørsmål knyttet til brudd på andre lover og forskrifter som tas opp i en klage, for eksempel forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven og privatrettslige forhold faller utenfor Energiklagenemndas mandat og myndighetsområde. Det gjelder også saker som det rådgivende klageorganet Elklagenemnda har behandlet (administreres av bransjeorganet for nettselskapene, Energi Norge. Les mer her), er også utenfor nemdas saksområde.

Derfor er det vanskelig for kunder som klager på nettselskapet, at klagen tas til følge av nemnda, dette på grunn av nemndas regelverk. Påklager man RMEs enkelt vedtak, oversendes klagen til Energiklagenemnda for behandling. Når klagenemnda har fattet et vedtak, må man vurdere nøye hva nemnda faktisk har bemerket. For å si det slik, er det litt risikosport å klage, hvis man ikke har skjønt saksgangen.

Dette gjelder også for vedtak som Olje- og energidepartementet (OED) og RME har fattet.

Kort fortalt betyr det når forbrukeren kommer i tvist med sitt nettselskap, som leverer monopol tjenesten, har forbrukeren ikke et reelt uavhengig klageorgan som man kan henvende seg til. Denne ordningen setter forbrukerens rettsikkerhet i fare når det ikke tas hensyn de private interessene. Det eneste reelle alternativet er domstolene, men det koster penger. På grunn av RME er et særtilsyn for nettvirksomheten, vil ikke andre myndighetsorganer hjelpe deg i en tvist med nettselskapet. Forbrukeren blir en kasteball mellom de forskjellige myndighetsorganenes ansvarsfraskrivelse. Særtilsynet for nettvirksomheten RME, tar ikke hensyn til private interesser i klagebehandlingen som de er pliktige til å gjøre. RMEs saksbehandling er rett og slett en skandale som setter forbrukerens rettsikkerhet i fare. Les Sivilombudets uttalelse til NVE på manglede svar i saksbehandlingen.

Viser til energiloven § 1-2. (Formål) skal sikre at "private interesser" blir hensyntatt ved
utøvelsen av nettvirksomhet. Dette kommer videre til uttrykk i både henholdsvis NEM § 1-1 og kontrollforskriften § 1-1. Kunder som klager til RME må påpeke det i klagen.

Les også
Elvia fikk ikke medhold i Energiklagenemnda på avlesningsgebyret

3. Oppsummering

Nettselskapet kan ikke belaste kundene for noe som helst ekstra for å velge strømmåler uten kommunikasjonsenhet (AMS-delen), da nettselskapet allerede er pliktet til å kreve dette inn gjennom fastleddet. Kontrollforskriften § 17‐6 og § 17‐9 kan ikke utløses av noe som er dekket av annen paragraf. Og avregningsforskriften § 3‐3 pålegger heller ikke nettselskapet å utføre kontroll avlesning én gang pr. år om kunden avleser og sender inn måling minst én gang i løpet av året. Om nettselskapet ønsker å gjøre dette på eget initiativ, kan nettselskapet ikke pålegge kunden å betale for dette, jf. nettleieavtalen § 5‐3 tredje ledd.

Om Standard nettleieavtale

Vær oppmerksom på følgende:
Nettselskapene har presentert en oppdatert standard nettleieavtale med nye vilkår gjeldene fra 1.1.2021. Avtalen er ugyldig. Merk at at Elvia, Norges største nettselskap benytter seg av avtalen fra 2007 (den som fortsatt gjelder med paragrafer §).

For at en avtale skal være gyldig, må det være et aktivt samtykke.

Viser til Markedsføringsloven § 22.Urimelige avtalevilkår. Ved vesentlige endringer i vilkårene kreves det uttrykkelig aksept fra kunden for at avtalen skal fortsette å løpe.

Forbrukertilsynet kommentar: Det følger av bestemmelsen § 22:

«Vilkår som nyttes eller tilsiktes nyttet i næringsvirksomhet overfor forbrukere kan forbys når de finnes urimelige overfor forbrukere, og det finnes et forbud tilsies av allmenne hensyn Ved rimelighetsvurderingen skal det legges vekt på hensynet til balanse mellom partenes rettigheter og plikter og på hensynet til klarhet i kontraktsforhold.»

Forbrukertilsynet forklarer at forbrukernes viktigste vern - ved urimelige vilkår - vil være gjennom Markedsføringsloven § 22. Brudd på Markedsføringsloven er - forså vidt - Forbrukertilsynets område, men det vil variere etter type brudd, og i gitte tilfeller, så vil noen saker da sortere under RME sitt Særtilsyn.

Etter RMEs vurdering kan avtalene vi har mottatt ikke godkjennes slik de står, og det er flere grunner til det.

https://www.nve.no/reguleringsmyndigheten/regulering/nettvirksomhet/nettilknytning/vilkar-for-tilknytning-til-og-bruk-av-nettet/

Standard avtale for nettleie og vilkår for tilknytning fra 2007 https://ams.monster/dok/avtaler/Energinorge_standardavtale_nettleie_og_vilkar_for_tilknytning_2007-uthevet.pdf

https://www.forbrukertilsynet.no/lov-og-rett/standardkontrakter/standard-nettleieavtale

 

RME har ikke pålagt nettselskapet å kontrollere måleren hos kunden med en fysisk stedlig kontroll.

Om nettselskapet skulle mene imot, be nettselskapet om å fremskaffe adekvat dokumentasjon hjemlet i gjeldende lovverk på det nettselskapet mener er feil i det man tar opp.


4. Viktige opplysninger om RMEs synsing

Husk at gebyrtariffen er noe nettselskapet kan fakturere (hvis de faktisk har disse kostnadene). Ingen plikt.

NVE svarbrev til Distriktsenergi av 02.07.2018.
Spørsmål fra Distriktsenergi vedrørende gebyr for kunder som ikke har aktiv kommunikasjonsenhet i AMS-måleren.

NVE
"Frem til nå har nettselskapene som regel stipulert målerstanden til kunder som ikke har registrert målerverdier. Nettselskapene har ansett at det å dra til kunden for å lese av måleren medfører en urimelig kostnad og ulempe. Fremover vil plikten oppfylles ved at kommunikasjonsenheten i AMS-måleren oversender måledata til nettselskapet."

Dette brevet utløser en del interessante problemstillinger. Det som er betenkelig er at i brevet hvor avlesingsgebyret for fysisk avlesning i utgangspunktet er nevnt, er i sammenheng med kunder som ikke leverer måling i løpet av året. Da vil avregningsforskriften § 3‐3 kunne kreve at det foretas en fysisk kontroll avlesing en gang pr. år. Men NVE påstår videre som at dette er noe som vil gjelde alle kunder med måler uten kommunikasjonsenhet. Det er ikke det avregningsforskriften § 3‐3 sier.

Med andre ord, NVE bruker kunder som aldri avleser som unnskyldning til å dytte årlig kontroll avlesing over på alle kunder som ikke har kommunikasjonsenhet. Jeg vil gå såpass langt i å si at de bruker noen få for å straffe alle. Dette er en mistolkning av paragrafen. NVE klarer å lese veldig mye ut av 2 enkle setninger i § 3‐3 første og annet ledd (2018) som ikke står der.

NVE har tidligere uttalt at nettselskapene må operere med to systemer for håndtering av måleverdiene; et nytt digitalisert system med automatiske prosesser, og ett gammelt, manuelt system. Det er fordyrende for nettselskapene å opprettholde et manuelt system.

NVE gått bort i fra disse uttalelsene for grunnlaget for å kreve gebyr.

Nettselskapene er uansett pliktig til å opprettholde det "manuelle avlesningssystemet" så lenge det finns to unntak jr. avregningsforskriften § 4-1 a og b, som NVE har utarbeidet. Nettselskapene har bekreftet at de blir ikke kvitt det manuelle systemet så lenge det finns to unntak jfr. § 4-1 a og b. Nettselskapene påfører kundene denne kostnaden i et urimelig gebyr for å opprettholde et gammelt pålagt system. Det er urimelig å påføre kundene ekstra kostnader når der NVE som har gitt nettselskapene to muligheter for unntak jr. § 4-1.


NVEs tidligere nettside av 2. juli 2018 kan du lese her: "Strømkunden må betale for manuell avlesning". NVE har fjernet denne informasjonen etter at de skjønte hva de hadde skrevet.


NVE har fattet mange vedtak på at nettselskapene ikke kan ta med faste kostnader knyttet til IT-drift og vedlikehold av løsning for profilmålere (manuelt avleste målepunkt) ikke kan dekkes gjennom avlesingsgebyret. Slike kostnader inngår som en del av nettselskapets ordinære måle- og avregningsansvar, og skal derfor dekkes gjennom den ordinære nettleien.


Avlesninger fra strømmålere uten AMS som sluttbrukeren sender inn via nettselskapet eller kraftleverandøren er automatiserte prosesser. Avlesningen går direkte til Elhubs datasystemer og deretter til nettselskapets datasystemer for verifisering. Når avlesningen er synlig på sluttbrukerens min side hos Elhub kort tid etterpå, er målerverdiene allerede blitt verifisert og godkjent av nettselskapet for fakturering. Nettselskapet har ingen manuell håndtering av måleverdiene som de påstår for å kreve et urimelig gebyr. Dette inngår i nettselskapet måle- og avregningsansvar. 


Hvis kunden må betale gebyr, må nettselskapet redusere fastleddet tilsvarende, hvis ikke blir det en dobbelbetaling av tjenesten.

Nettselskapets informasjonsplikt for tariffer

NVE-RME påstår følgende på nettsiden om nettselskapets informasjonsplikt: https://www.nve.no/reguleringsmyndigheten/regulering/nettvirksomhet/gebyr-for-manuell-avlesning-av-ams-malere-uten-aktiv-kommunikasjonsenhet

"Nettselskap har etter kontrollforskriften § 13-5 annet ledd plikt til å gi kunder informasjon om beregningsgrunnlaget for egne tariffer. Når det gjelder tariffen for ikke-fjernavleste måleverdier er dette som nevnt over et standardbeløp, og det foreligger derfor heller ikke en beregning som ligger til grunn for dette gebyret som nettselskapet kan gi ut."

Merk at § 17-9 er en tariff etter § 13-5. Nettselskapet plikter å oppgi beregningsgrunnlaget for alle sine tariffer jr. kontrollforskriften § 13-5. Informasjonsplikt.

Hvis nettselskapet påstår noe annet. Spør ditt nettselskap på hvor unntaket jf. § 13-5 som sier at de ikke trenger å spesifisere kostnadene i tariffen § 17-9 (i kraft fra 1.2.2021), fastsatt som et standard beløp?

Be om adekvat dokumentasjon på hvilket hjemmelsgrunnlag i lov og forskrift som sier at nettselskapet ikke er pliktig til å oppgi kostnadene i tariffen § 17-9 jf. med § 13-5.

Dette er noe RME mener som ikke kan dokumenteres som alt annet de synser om.


Last ned dokumentet som PDF-format - Punkt 1-4 - Innholdet i en innsigelse - Hvordan skrive en åpenbart ikke grunnløs innsigelse.


{"email":"E-postadressen er ugyldig","url":"Nettside adressen er ugyldig","required":"Nødvendig felt mangler"}
>