Ams Monster

Folket mot AMS

  • Hjem
  • AMS
  • Definisjon av AMS og krav til installasjon hos sluttbrukeren

Definisjon av AMS og krav til installasjon hos sluttbrukeren

Publisert 27. mai 2023

Sist oppdatert 27. mai 2023

Estimert lesetid: minutter


For det første må vi få på plass hva definisjonen av Avanserte måle- og styringssystemer (AMS) er for noe. Det er tydelig at det er ett av de vanskeligste ordene å forstå blant deler av befolkningen de siste årene. For det andre er ikke AMS ensbetydende med en smartmåler (en enhet som består av en måleenhet og en kommunikasjonsenhet). 

Det misvisende begrepet "AMS-måler" med og uten kommunikasjonsenhet er mye brukt for å referere til en ny strømmåler. Det er ikke noe som heter AMS‐måler. Man skulle tro at alle vet hva strøm-, gass- og vannmålerne måler? Hva måler AMS-målere? AMS? Dette er ett oppfunnet ord for å beskrive en smartmåler påkrevd av innføringen av AMS.

Forskrift om kraftomsetning og nettjenester § 1-3.Definisjoner tredje ledd

Avanserte måle- og styringssystemer (AMS): Toveis informasjons- og kommunikasjonssystem fra og med elektrisitetsmålere som danner grunnlag for avregning av utveksling, innmating og uttak, til og med sentralsystemet hos nettselskapet eller nettselskapets leverandør.Når selv Reguleringsmyndigheten i NVE (RME) roter med dette forstår man også at dette kan være vanskelig for mannen/‐ kvinnen i gata når de skal ta stilling til dette. NVE-RME klarer nå, veldig skjult på sine nettsider, å definere det riktig, så vi er på god vei, hvor de skriver at en smartmåler er en del av AMS. Men det er ikke lett å finne informasjon om dette, så det vel derfor de fleste går i fella, inkl. nettselskapene, advokater og journalister som skriver om dette. Det ligger i selve navnet hva det er for noe. Avanserte måle- og styringssystemer, består av hva navnet sier, Avanserte måle- og styringssystemer.

En opplysende definisjon av det er skrevet i en Masteroppgave av Sverre Andreas Larsen ved Universitetet i Agder, våren 2011. Her skriver han følgende i kapittel 1.5 Presisering av begreper:

AMS: Avanserte måle- og styringssystemer. Dette omfatter all maskinvare og programvare som trengs for å lese, og regulere smartmålere og annen maskinvare, direkte eller indirekte, tilknyttet disse i et strømnett. Dette omtales i teksten som AMS og AMS‐systemet. Det vil typisk bestå av smartmåler, konsentrator, sentralsystem og nettselskapets eget datasystem som styrer AMS‐nettverket via Sentralsystemet. (Se Figur 1‐2). AMS skal hente måledata fra smartmålerne og samtidig overvåke systemet. En del av overvåkingen skal være automatisk, slik at feil blir korrigert i sann tid av systemet. Alle målinger, alarmer og hendelser blir rapportert til nettselskapets datasystem via sentralsystemet.

Dette blir også bekreftet av SINTEF i form av en skisse i kapittel 2, i en NVE rapport 44-2017 som er laget på oppdrag fra NVE.

Hvilken del av AMS er det avregningsforskriften § 4‐1 pålegger nettselskapet å installere i alle målepunkt? Til å være ett påbud er det ikke akkurat særlig spesifisert. For det hverken inkluderer noe spesifikt, eller ekskluderer noe. Og for å sette det helt på spissen; med tanke på hva AMS faktisk inneholder, burde § 4‐1 b automatisk bli utløst for alle målepunkter.


Nytt fra Reguleringsmyndigheten i NVE (RME) 17. april 2023
Ny rapport fra RME viser at AMS-innføringen er sluttført i Norge.
Basert på mottatte data om antall installasjoner av AMS, anser ikke RME det som
hensiktsmessig å lenger følge opp utviklingen i installasjonsgraden hos
nettselskapene.Les mer her.


En interessant høringskommentar til AMS fra Vokks Nett vedr endring i forskrifter - høring 03-2020 sak 202005210.

Tar man ut kommunikasjonsenheten ifra en AMS-måler, så fjerner man bokstavelig talt både A for automatisk og S for system og man står igjen med M for måler, som er like lite AMS som gamle Ferraris målere.

At RME omtaler dem som AMS målere når de ikke er i stand til å oppfylle RME sine funksjonskrav til AMS, tyder på at RME ikke klarer å forholde seg ryddig til sine egne begrep.

Det er ikke kapslingen som gjør måleren til AMS, det er innmaten!

Les mer om korrespondansen mellom Voks Nett (nå Etna Nett) og Reguleringsmyndigheten i NVE (RME) om definisjonen av AMS som avslører inkompetansen. Den finner du her.


Høringssvar fra Justervesenet ref. 202004128 av 13. august 2020.
Vedrørende definisjonen av AMS-måler.
Vi har følgende kommentarer til denne:

3) Det fremheves i høringsnotatet at RME har valgt å definere AMS ut fra en teknisk
innfallsvinkel. AMS beskrives som et system som blant annet inneholder en elektrisitetsmåler. I høringsnotatet vises til definisjonen av elektrisitetsmåler i forskrift om krav til elektrisitetsmålere. For å klargjøre forholdet mellom AMS som system (som sammen med annet omfatter en elektrisitetsmåler) og selve elektrisitetsmåleren, mener vi det ville være hensiktsmessig at denne henvisningen også fremgår i forbindelse med definisjonen av AMS i avregningsforskriften. Dette vil etter vår mening klargjøre forholdet mellom de to forskriftene og gjøre sammenhengen enklere
å forstå.

Reguleringsmyndigheten i NVE (RME) har etter høringssvaret fra Justervesenet presisert en definisjon i avregningsforskriften § 1-3.Definisjoner tredje ledd av AMS - Avanserte måle- og styringssystem gjeldende fra 1. juli 2021:

Avanserte måle- og styringssystemer (AMS): Toveis informasjons- og kommunikasjonssystem fra og med elektrisitetsmålere som danner grunnlag for avregning av utveksling, innmating og uttak, til og med sentralsystemet hos nettselskapet eller nettselskapets leverandør.Krav om installasjon

Energi Norges standard avtale for nettleie og vilkår for tilknytning, heretter kalt «nettleieavtalen», § 5‐1 sier at nettselskapet bestemmer type måleutstyr, eier måleutstyret og har ansvaret for installasjon, drift og kontroll av dette. Jeg har notert meg at det er enkelte som ikke vil ha måler med kommunikasjonsenhet og ikke vil slippe nettselskapet inn til å bytte måleren.

Dette er i grunnen problemfritt slik jeg ser det, med tanke på det neste jeg nå skal legge frem.
Nettleieavtalen ble laget i en tid før smartmålere ble ett hett tema for husholdninger, og ikke oppdatert siden 2007. Det bringer frem noen interessante problemstillinger. En smartmåler består nemlig av 2 ting, en måleenhet og en kommunikasjonsenhet. Pga avtalens alder er sistnevnte ikke ett tema i den. Men avregningsforskriften § 4‐1 pålegger nettselskapet allikevel å installere "AMS" (hva nå enn forskriften mener dette skal inkludere) på alle målepunkter. Men forskriften setter ikke krav om hvilken type kommunikasjonsenhet det skal være, og NVE-RME legger seg ikke opp i hvilken type kommunikasjonsenhet nettselskapet velger.

Kamstrup skriver på sine nettsider.

«Som en avansert smartmåler kan OMNIPOWER enfaset strømmåler utstyres med et bredt spekter av kommunikasjonsmoduler»

Underforstått med at dette i utgangspunktet er en strømmåler, og blir en smartmåler når kommunikasjonsenhet blir montert i tillegg.

Forståelsen av nettleieavtalen blir bekreftet i en dom fra tingretten i Kristiansand fra i høsten 2018 da et nettselskap gikk til sak mot en av kundene for å få en midlertidig forføyning for å få komme inn til han for å få byttet måleren innen 1.1.2019. Retten aksepterte at det foreligger en forskrift som gir nettselskapet rettslig plikt til å installere smartmåleren. Men retten pekte på at nettleieavtalen ikke inneholdt et avtalevilkår som gjelder kundens plikt til å bytte til "AMS‐måler". Nettselskapet må derfor skaffe seg en ordinær dom for dette kravet, og deretter eventuelt begjære den dommen tvangsfullbyrdet. Retten forstår m.a.o. forskjellen på en strømmåler og en smartmåler.

Merk at den aktuelle kunden fortsatt har den gamle strømmåleren. Nettselskapet gikk ikke videre med saken.

   GDPR - Krav til skriftlig samtykke om bruk av AMS

Kortversjon

Personvernforordningen Artikkel 7. Vilkår for samtykke
https://lovdata.no/lov/2018-06-15-38/gdpr/a7

Krav til skriftlig samtykke fra 25.mai 2018 om bruk av AMS:

I tillegg fremgår av GDPR Forordningen at nettselskapet må ha rettslig grunnlag for å kunne behandle personopplysninger jf. GDPR Forordningen Artikkel 6. Et slikt rettslig grunnlag er iht. artikkel 6 nr. 1 bokstav a) at man har gift skriftlig samtykke.

Kravet innebærer at alle nettselskap i Norge må innhente nytt samtykke for å kunne bruke AMS-delen (kommunikasjonsenheten) som allerede har blitt installert i norske hjem, samt innhente samtykke for AMS-delene som skal utplasseres frem til 2019.

Rett til å trekke tilbake samtykke fra 25.mai 2018 om bruk av AMS:

Dersom nettselskapene ikke innhenter nytt samtykke for à behandle personopplysninger vedrørende smartmålerens (kommunikasjonsenhet) som sender elektronisk 24/7 til netteier, vil strømkunden fra og med 25.mai 2018 ha rett til à trekke tilbake sitt samtykke om AMS og derved automatiser behandling av personopplysninger.

Retten til à trekke samtykke til behandling av personopplysninger ved bruk av AMS fremgår av GDPR Forordningen Artikkel 7 nr. 3:

Den registrerte skal ha rett til å trekke tilbake sitt samtykke til enhver tid. Dersom samtykket trekkes tilbake, skal det ikke påvirke lovligheten av behandlingen som bygger på samtykket for det trekkes tilbake.

Før det gis samtykke, skal den registrerte opplyses om dette.

Det skal være like enkelt å trekke tilbake som å gi samtykke.

Av ovennevnte følger at nettselskapet vil være ansvarlig for å tilrettelegge det slik at du kan trekke tilbake ditt samtykke til AMS. Dette kan du kontakte din nettleverandør om direkte.

Oppsummering av ny personvernlovgivning mht. AMS:

Fra og med 25.mai 2018 må alle nettselskap ha innhentet nytt samtykke til bruk av AMS dersom disse automatisk avleser strømforbruk regelmessig, slik de brukes i dag.

Dersom ikke nettselskapene innhenter et slikt samtykke fra nettkunden, og heller ikke innhenter samtykke fra nye nettkunder som får installert AMS, er det spørsmål om AMS vil være lovlig uten innhenting av slikt samtykke.

Motstand mot AMS er stor i Norge. Vi er det eneste landet i EU som har innført AMS, og mange har gitt klart uttrykk for at AMS er i strid med grunnleggende rettigheter til privatliv og den enkeltes personvern.

I tillegg har mange gitt klart uttrykk for at AMS også kan gi helsemessige konsekvenser, i tillegg til at det skjer en systematisk overvåking.

Med innføring av GDPR Personvernforordningen styrkes følgelig strømkundenes rettigheter, men det betyr ikke at dine rettigheter ivaretas av myndighetene! Rettigheter er noe hver enkeltperson må ivareta for sin egen helse og Personvern.

Når GDPR Forordningen har trådt i kraft, den 25.mai 2018, kan du med hjemmel i den nye personvernloven trekke tilbake ditt samtykke om bruk av AMS. Det innebærer at nettselskapet må deaktivere kortet som sender statistikk over daglig forbruk til nettselskapet, og installere manuell strømmåler.Merk følgende:

Nettselskapene har presentert en oppdatert standard nettleieavtale med nye vilkår gjeldene fra 1.1.2021. Avtalen er ugyldig. Les mer om det her. Det pussige er at Elvia, Norges største nettselskap benytter fortsatt avtalen fra 2007 (den som fortsatt gjelder).

For at en avtale skal være gyldig, må det være et aktivt samtykke.

Viser til Markedsføringsloven § 22.Urimelige avtalevilkår. Ved vesentlige endringer i vilkårene kreves det uttrykkelig aksept fra kunden for at avtalen skal fortsette å løpe.

Forbrukertilsynet kommentar. Det følger av bestemmelsen § 22 at:

«Vilkår som nyttes eller tilsiktes nyttet i næringsvirksomhet overfor forbrukere kan forbys når de finnes urimelige overfor forbrukere, og det finnes et forbud tilsies av allmenne hensyn Ved rimelighetsvurderingen skal det legges vekt på hensynet til balanse mellom partenes rettigheter og plikter og på hensynet til klarhet i kontraktsforhold.»

Forbrukertilsynet forklarer at forbrukernes viktigste vern - ved urimelige vilkår - vil være gjennom Markedsføringsloven § 22. Brudd på Markedsføringsloven er - forså vidt - Forbrukertilsynets område, men det vil variere etter type brudd, og i gitte tilfeller, så vil noen saker da sortere under RME sitt Særtilsyn.

Reguleringsmyndigheten i NVE (RME) har ikke godkjent de nye vilkårene i nettleieavtalen.

"RME ser det videre som lite hensiktsmessig at vi forhåndsgodkjenner avtalevilkår som knytter seg til regelverk vi ikke forvalter." Les mer her.


Last ned PDF-versjon av innlegget HER.
Dokumentet kan være nyttig som bevis ved en tvist med nettselskapet som havner i retten. Les mer om lover og regler for å stenge strøm her.{"email":"E-postadressen er ugyldig","url":"Nettside adressen er ugyldig","required":"Nødvendig felt mangler"}
>