Ams Monster

Folket mot AMS

Bløffen om den nye nettleiemodellen

Publisert 17. desember 2022

Sist oppdatert 26. mars 2024

Estimert lesetid: minutter


Strømprisene må ses i sammenheng med innføringen av AMS 1. januar 2019 (akkurat her skriver jeg også AMS fordi forskriften sier dette). Nettselskapene bløffer kundene sine ved å hevde at myndighetene har pålagt dem å bytte ut de gamle velfungerende strømmålerne med nye smarte. Forskriften § 4-1.Plikt til å installere AMS det vises til, nevner ikke måler (kjent som AMS-måler). Du kan lese mer om hvilke komponenter en smartmåler består av her.

Bløffen fra underdirektør i Reguleringsmyndigheten i NVE (RME), Ove Flataker, «opplyste» at de nye smarte strømmålerne og det nye tariffsystemet, vil være bagatellmessig økning i nettleien – poenget er at tariffen bare skulle «dytte litt» på tidspunktene for vårt nåværende forbruk.

Sitert Janos Lübeck, tidligere driftssjef og elverksjef
En behøver ikke å være "klarsynt" for å forstå at de tre tingene, medlemskap i ACER, NVEs forslag om ny tariffsystem, og de nye toveis (AMS) strømmålere, henger tett sammen.
- Selv om det blir registrert med timesmåleren at man skrur ned forbruket i de timene hvor det er dyrest, eller man teoretisk sett snur alt forbruket til natten, blir det likevel dyrere ifølge våre beregninger. Der er fordi prisene varierer så mye fra døgn til døgn, sier markedssjef Jan Ingvald Jansrud i Gudbrandsdal Energi til adressa.no

En nyttig informasjonsside om strøm, minspotpris.no. Nettstedet tar for seg årsaken til uvanlige høye strømprisene i over lang tid. Og den matematiske løgnen til forbrukeren fra nettselskapet og myndighetene om den nye nettleiemodellen som trådte i kraft 1. juli 2022. 

Regjeringen har et klart motiv for å dekke opp sine utgifter med å holde strømprisene kunstig høye over hele døgnet slik at det ikke lenger er mulig for strømkunder til å begrense sine strømutgifter.

Sparer du strøm, øker nettleien

Man må innse at når kundene sparer strøm, øker nettleien. Dersom strømforbruket faller, kan nettselskapet derfor øke nettleien per kilowattime, og dermed tjene samme inntekt.

Dette har sammenheng med at tilsynsmyndigheten i NVE (RME) fastsetter årlig inntektsramme for nettselskaper, og de som tjener mindre i løpet av et år kan øke nettleien. Dersom nettselskapets inntekt overstiger inntektsrammen, må de redusere nettleien. Ved å bruke mye penger på energibesparende tiltak for kundene er det med andre ord kun nettselskapene som tjener på det på sikt. Private selskapers monopol på nettjenester bør avskaffes og strømmarkedet virkelig bli konkurransedyktig til fordel for forbrukerne.

Myndighetene hevder at et eksempel på langsiktig effekt av å redusere forbruket av strøm kan være at selskapenes investeringsbehov reduseres, noe som kan gi lavere kostnader og lavere kostnadsgrunnlag slik at inntektsrammen blir lavere i fremtiden. Dette vil gi i lavere nettleie for kundene i fremtiden. Dette er en sannhet med modifikasjoner. Jeg merker at myndighetene sier at nettselskapene kan redusere.

    Les: Forbruksmåling av strøm per time har ingen innvirkning       på strømprisen lenger

Teksten nedenfor hentet fra minspotpris.no

Prisen på strøm har variert kraftig time for time, dag for dag. Dette har en sammenheng etter etterspørsel og tilgang til kraft.
I de siste har denne prisingen opphørt slik at det spiller nesten ingen rolle for når på døgnet du bruker strøm, uavhengig om alle andre bruke strøm på samme tid. Variasjonen i løpet av et døgn er nå ca +-4% mot oppimot flere 100 % ellers. I nabolandene har disse normale prisvariasjoner, det som oppleves nå kan kalles et "Norgesfenomen"

Det er ingen fornuftig forklaring på hvorfor strømprisene nå ikke varierer i løpet av et døgn annet at Energiministeren har uttalt at snittprisen for strøm nå og i februar vil være 143 øre + avgifter, altså prisen synest å være overstyrt av Energiministeren på tvers at etterspørsel og tilgang av kraft. Det gir ingen motivasjon for forbrukere til å spre strømforbruket gjennom døgnet da det er ingen besparelse av en slik aktivitet annet enn at prisene holdes kunstig høye gjennom hele døgnet.

Hvorfor jevnes prisene ut i løpet av døgnet? Med den ekstreme prisoppgang på strøm de siste måneder har det vært mulig å justere strømforbruket etter når strøm er billigst. Det har gitt en liten mulighet for forbrukere til å begrense galopperende strømregninger. Etter at staten har kompensert for strømregning i desember 2021 har samtidig variasjonene i timeprising av strøm opphørt. Det vises en helt klart motiv for regjeringen å dekke opp sine utgifter med å holde strømprisene kunstig høye over hele døgnet slik at det ikke lenger er mulig for strømkunder til å begrense sine strømutgifter. Det finnes ingen andre forklaringer da strømprisene ellers i våre naboland og Europa variere over hele døgnet etter etterspørsel.

    Les: Effektavgift, en matematiske løgn til forbrukere

Teksten nedenfor hentet fra minspotpris.no

Den store matematiske løgn hvor det påstås at dersom du går opp et effekttrinn så utgjør det 8 til 10 øre ekstra per kWh. Det som ikke fortelles er at det gjelder for alle forbrukte kWh for måneden og dersom du i virkeligheten i løpet av en måned har brukt 2 til 5 timer med en effekt over 5 kWh må du for disse betale mellom 20 og 50 kroner per kWh til netteier.

Ved et forbruk på 1200 kWh per måned er det et flat forbruk på ca 1.7 kWh. Det går ikke når det skal lages middag og en varmeovn står på og kanskje varmtvannsbereder er på, i sum overstiger dette 5 kWh, altså et effekttrinn opp og dermed flesker netteier til med gradert avgift hvor du må betale mer selv om du ville ha brukt samme mengde strøm for perioden, hvor du velger å bruke mer strøm på en gang (altså hvor «fort» du bruker strømmen») forbruker må betale en høyere avgift om du bruker mye strøm på en gang enn de som fordelere strømforbruket utover dagen, selv om det brukes like mye strøm.

I praksis betyr det at du fra nå av må slutte å gjøre flere ting på en gang, som vaske klær og lage mat samtidig og dusj må tas etter at middag er laget da varmtvannsbereder vil være slått på under middagslaging dersom denne tas rett før eller under middagslaging.

Boliger har typisk en begrensning på 63 A (Amper) som tilsvarer et maks forbruk på omtrent 15 kWh. Kablene til koblingsskapet i gaten er dimensjonert for det, det samme er det lokale sprede nettet. Hovedproblemet er «stamnettet» som NÅ har begrensninger da det er skjedd gradvis utbygging av boliger og næring uten at stamnettet er utbygget eller dimensjonert for slik ekspansjon og forbruk. Det er her nettleien skal, eller skulle, ha dekket videre utbygging for å møte stigende kraftbehov, det er en del av forvaltningen av strømnettet. Slik har det ikke gått. Den enkelte nettselskap har nok hatt tanker om å forvalte strømnettet på best mulig måte, men det antas at netteier har nok vært en tanke grådige med sine utbytter slik at det ikke er avsatt penger til slikt vedlikehold og utbygging.

Hele effektavgiften er kun en "bølleavgift" , en "kjipaavgift" for å dra inn mer penger på grunn av manglende vedlikehold av strømnettet. Du som strømkunde har betalt og betaler allerede nettleie for maks strømforbruk basert på kapasitet som er installert i boligen/leiligheten din. At netteier gjennom flere år har ignorert å utvide sitt stamnett til å dekke økt etterspørsel bør åpenbart dekkes av netteier selv da det allerede er betalt inn nettleie som skulle ha blitt brukt til å forvalte strømnettet på an ansvarsfull måte.

Klikk her å få lavere kapasitetstrinn

 

Klikk her for nettselskapet Elvias oversikt av den nye tariffen, en økning mellom 25% til 5150 % Hvorfor er strømprisene så høye? NRK Debatten 1. mars 2018 om Acer og EU. Se og hør at tidligere olje- og energiminister Terje Søviknes (FRP) snakker usant: "Tredje energimarkedspakke og energi byrået Acer ikke vil føre til økte strømpriser i Norge"

Klikk for å spille av


Nettselskapene har gått inn i det private rom

99 % av sluttbrukerne har installert smartmåler som er en del av AMS-system som automatisk leser av og sender målinger til nettselskapene. Markedsføringen som nettselskapet og Reguleringsmyndigheten i NVE (RME) bruker for å selge installasjon av AMS er at kundene slipper å lese av måleren. Kundene kan da bruke tiden på noe annet enn å lese strømforbruket en gang i måneden.

Les skryte reklamen til sine kunder på AMS fra nettselskapet Agder Energi Nett.

Du kan lese mer om hvordan smarte strømmålere fungerer her.

Forskrift om kraftomsetning og nettjenester § 1-3.Definisjoner

Avanserte måle- og styringssystemer (AMS): Toveis informasjons- og kommunikasjonssystem fra og med elektrisitetsmålere som danner grunnlag for avregning av utveksling, innmating og uttak, til og med sentralsystemet hos nettselskapet eller nettselskapets leverandør.

Kundene må være ganske lettlurte hvis de tror på propagandaen. Når nettselskapet tilbyr automatiske avlesninger slik at nettselskapet kan drive mer effektivt. Da burde denne kundegruppen med installert AMS fått redusert nettleie fastbeløp. Bransjen snakker lite om besparelsene nettselskapet har fått etter innføringen av AMS.

Kunder med automatisk avlesning (timesmåling) og kunder med profilavregnet målepunkt (manuelt avleste målepunkter) faktureres for den samme tariffen i den nye nettleiemodellen. Da blir faktureringen feil for kunder uten AMS siden måleren ikke er timesavlest. Profilavregnede målepunkt har ikke egen tariff etter innføring av den nye nettleiemodellen. Kapasitetsleddet/Maks effekt beregnes etter beregnet gjetning. Det betyr at kunden betaler et fastledd som er for høy i forhold til faktisk forbruk.

Nettselskapet har "tilbudt" (ja ,NVE-RME sier at det faktisk er et tilbud) et automatisert system for sine kunder til å lese og sende målinger til nettselskapet ved hjelp av smartmålerens kommunikasjonsenhet. Når kunden ikke trenger å lese av måleren, slipper kunden å ha noe forhold til eget strømforbruk og intensivenheten til å spare strøm forsvinner. NB RME har oppdatert og fjernet "tilbudet" på nettsiden. Her finner du en kopi av den gamle nettsiden med det skrevne ord "tilbud". RME er veldig flinke kynikere til å fjerne det de har publisert tidligere fra nettsidene deres når det ikke passer inn i propagandaen deres.

Hva skjer med faktureringen når måleren viser feil forbruk, når kunden ikke trenger å sjekke måleren for forbruket? Kan man stole på den automatiske avlesningen for å sikre at faktureringen er korrekt når kunden ikke trenger å sjekke måleren? Det billige argumentet fra nettselskapet om at det blir lettere for kunden å slippe å lese av måleren er for dumt. Forbrukeren er ganske naiv hvis du tror det.

Nettselskapet ønsker ikke at kunden skal ha kontroll på strømforbruket med å sende inn manuelle avlesninger jf. § 3-3.Avlesning av målepunkt. De vil at kundene skal være passive og ikke bry seg.

Ved å automatisk lese av kundenes strømmålere 24 timer i døgnet kan nettselskapet nøyaktig overvåke strømforbruket i kundenes private hjem. Og det merkelige "tilbudet på AMS" er tvang, kunden kan ikke si nei, kunden sa faktisk ja uten å vite hvorfor.

Nettselskaper har nå muligheten til å hente ut mer penger fra uvitende og naive kunder i troen på at strømregningene deres blir lavere.

Når de fleste kunder betaler strømregninger i banken, belaster de pengene direkte gjennom automatiske uttak (avtalegiro) uten å sjekke om strømfakturaen stemmer. Mange kunder vet ikke forskjellen på et nettselskap (transporter strømmen) og en kraftleverandør (selger kraft) ved gjennomfakturering av nettleien. 

Definisjonen av AMS (Avanserte måle‐ og styresystem) er et av de vanskeligste ordene å forstå blant befolkningen. De fleste vet ikke hva de har fått installert i sine private hjem, en avansert strømmåler bestående av en radiosender i en privat el-installasjon, som ligger utenfor nettselskapets distribusjonsnett. Dette eierforholdet opphører for nettselskapet på tilknytningspunktet ("klemmene" eller annet tilknytningspunkt, ref. Standard tilknytningsavtale § 4-1). Nettselskapet har dermed gått i det private rommet ved å installere AMS. Og det kan reises mot § 102 i grunnloven.


Grunnloven § 102
Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin kommunikasjon.


Forbrukeren blir villedet 

En smartmåler, en enhet som består av en måleenhet og en kommunikasjonsenhet (radiosender), kan ikke slås av fysisk. Forbrukerne ble villedet av informasjonen de fikk fra nettselskapene og myndighetene til å tro at det var en vanlig strømmåler som måtte byttes, noe som ikke var tilfelle. NVE-RME har ikke pålagt nettselskapene å skifte ut målerne. Dette skyldes bransjens og myndighetens inkompetanse til  begrepet "AMS-måler" for å referere til den nye avanserte strømmåleren. Dette er et forsøk på å legitimere såkalt  "AMS-måler" -  når "måleren" ikke er nevnt i avregningsforskriften § 4-1.Plikt til å installere AMS. Folk må begynne å forstå hvordan dette henger sammen. Man må stoppe opp og tenke på informasjonen du mottar og ikke la deg manipulere av feil informasjon fra energibransjen og myndigheter.

RME har ikke pålagt nettselskapet å bytte måleren hos kunder som får AMS-fritak. Les mer her.

NVE-RME svar fra Fahad Jamil
Bilde av måleren under vil jeg anta for de fleste fremstår som en "gammel måler". Å kalle denne for AMS-måler uten kommunikasjonsenhet ville bare skapt forvirrelse. Vi er som nevnt opptatt av enkel kommunikasjon. Vi er enig i at definisjonene kunne vært omformulert noe, men vi må ærlig innrømme at vi ikke ser behovet for å endre på dette i dag.

Klikk her for å lese energibransjens avslørende inkompetanse på definisjonen av AMS.

For de av dere som bruker begrepet "AMS-måler", bør du stille deg selv ett spørsmål: Hva måler en "AMS-måler"? AMS (Avanserte måle‐ og styresystem)? Alle vet hva strøm-, vann- og gassmålere måler, ikke sant? Men hva måler en  "AMS-måler" er det ingen som kan svare på. Det finnes ikke noe som heter en "AMS-måler". Dette er et oppfunnet ord for å beskrive en smartmåler påkrevd av innføringen av AMS.

Stråling fra smartmålerens kommunikasjonsenhet kan gjøre folk syke. Smartmålere inneholder en radiosender som kommuniserer trådløst med andre målere nær deg i et mesh-nettverk 24 timer i døgnet. Er det en uheldig kunde som har fått montert en smartmåler, med en innebygd konsentrator, som samler opp trafikken fra nabolagets smartmålere og sender informasjonen videre til nettselskapets sentralsystem. Mengden radiotrafikk fra kommunikasjonsenheten (stråling) mellom radiosendere kan ha en negativ innvirkning på helsen til de i nærheten, siden radiosignalene er usynlige for det blotte øye, men kan kjennes gjennom kroppen.. Les mer om hvordan kommunikasjonsmodulene fungerer for enkeltmålere her.

Nettselskapene har ikke konsekvensutredet AMS-installasjonen for helseaspektet etter Miljøinformasjonsloven

For kunder som har installert AMS betyr det at nettselskapet har fått sugerør inn folks lommebøker og personvern. Dette viser den nye nettleie modellen ettersom nettselskapene justerer strømprisene etter måten folk bruker strøm.

De enkelte nettselskapene skal forvalte nettet på en best mulig måte, men med de nye tariffene på plass ser kraftleverandørene og nettselskapet en mulighet til å være mer grådige i utbyttet som deles ut til eierne. Dette fordi netteiere tidligere har forsømt å bevilge midler til vedlikehold og utbygging av stamnettet for å få tilstrekkelig kraft. Nå straffes forbrukerne for dette, på toppen av allerede betalt nettleie som skulle vært brukt til å bygge ut nettet basert på etterspørsel. Det sies at etter innføringen av AMS vil nettleien og strømprisen bli lavere, men hva skjer i dag når strømprisen er på et historisk høyt nivå? Nettselskapene må nå øke nettleiene frem til 2023, noe de har fått tillatelse fra Statnett og NVE (RME)-regulatoren. 

Les her om energibransjens høringskommentar i 2011 til NVE - sak 200701944 til implanteringen av AMS, at det skulle være kundens behov som må være styrende for innføringen av AMS. I stor grad er det kundene som skal betale regningen, og må leve med de løsningene som blir valgt. Bransjen er skeptisk til å gi kundene inntrykk av at AMS vil løse utfordringene når det gjelder krafttilgang og høye kraftpriser. Det viser seg ikke å stemme med praksisen fra nettselskapene i dagens situasjon og myndighetene feilslåtte politikk med høye strømpriser. Forbrukeren straffes for andres inkompetanse.

Forbrukeren må våkne opp

Folk må begynne å våkne opp og tenke hvor mye de betaler til nettselskapet for nettjenester. Folk er for late til å ivareta sine egne private interesser og stille spørsmål til nettselskaper og myndigheter. Hvis ingen gjør dette, dukker det opp nye ting, og forbrukerne må akseptere og betale for unødvendige tjenester, slik at strømbransken kan tjene mer penger.

Små nettsteder som drives av uavhengige og nøytrale interesser gir riktig  forbrukerinformasjon. De tradisjonelle mediene, den fjerde statsmakten, har gitt opp å utføre god gammeldags undersøkende kritisk journalistikk. Media er mer opptatt å vise til NVE-RMEs meninger og forvaltningspraksis som ikke tar hensyn til forbrukernes private interesser. 

Det er svært merkelig hvor ensidig argumentasjonen vektlegger nettselskapenes offentlige rettslige plikter, mens det sies lite om forbrukernes privatrettslige rettigheter.

Et av de eldste prinsippene for propaganda er å gjenta, gjenta, gjenta. Etter hvert vil folk begynne å tro det er sant, men selv om løgn gjentas, er det fortsatt en løgn. Det er nettopp det propagandaen i AMS-saken viser.

Lær den virkelige virkeligheten av svindel og profittjag i strømbransjen, der naive forbrukere som stoler på myndighetene blir et nyttig verktøy for strømbransjens agenda til å: tjene mer ("gratis") penger i folks lommebok.

Et eksempel er avlesningsgebyret kunder uten AMS blir fakturert for. Nettselskapet krever betaling for tjenester de aldri leverer/utfører, hvor merkostnadene i tariffen dekkes av fastleddet. Siden NVE-RME sier at nettselskapene kan fakturere kunden for et gebyr. Da gjør nettselskapene det, siden det blir gratis penger for nettselskapet, når tariffen ikke er dokumenterbar i nettselskapets inntektsramme. 

Fjern kommunikasjonsenheten

For de som klager på høye strømpriser og har installert ny, avansert måler med kommunikasjonsenhet (AMS-del). Sendt et enkelt spørsmål til nettselskapet og be om å få fjernet kommunikasjonsenheten. Bilde av måler med og uten kommunikasjonsenhet.

Gjør tusenvis av kunder det samme, vil det påvirke strømprisene på sikt, og nettselskapets korthus vil kollapse. Sugerøret til forbrukerens lommebok forsvinner. Forbrukeren får tilbake beskyttelsen av det private rommet.

Kunden er ikke forpliktet til å installere  AMS (Avanserte måle- og styringssystemer) i henhold til nettleieavtalen. Les mer om kjennelsen fra Kristiansand tingrett september 2018.

Last ned informasjonsarket om Avansert måle- og styringssystemer - Definisjon av AMS og Krav om installasjon

Mange nettselskaper krever ikke legeerklæring for å fjerne kommunikasjonsenheten i smartmåleren. Men du må regne med å betale en årlig gebyrtariff på kr. 1500 eks. mva. Merk at 26 % av nettselskapene ikke tar gebyr. Tariffen kan bestrides.

Fått krav på AMS-gebyr – Hvordan bestride en faktura eller et inkassokrav? Les mer her.


Få lavere kapasitetstrinn 

Nettselskapet estimerer kunstig et veldig høyt effektledd/fastledd for profilavregnede målepunkt. Manuelt avleste målepunkter som ikke har installert AMS.

Hvis  kommunikasjonsenheten i smartmåleren fjernes, blir strømregningen (Nettleie) lavere. Nettselskapet mister muligheten til timesfakturering basert på hvor mye strøm kunden faktisk bruker i sanntid.

Det månedlige strømforbruk i kWh avregnes i gjennomsnitt på gammel måte. Har du en profilavregnet måler, sørg for å lese av måleren den 1. hver måned.

For å finne ut timeforbruket for en måler uten automatisk avlesning. Gjør følgende utregning:
Faktisk månedlig forbruk f. eks. 1500 kWh. ÷ 31 dager (evt. 30 d.) ÷ 24 timer = snitt 2,01 kWh per time.

Sammenlign gjennomsnittall med hvilket kapasitetstrinn nettselskapet har plassert deg i sin kalkulerte gjetning, har du fått for høyt trinn, klag! I dette regneeksemplet ble besparelsen på et lavere kapasitetstrinn per år kr. 3600 eks. mva. Du må forvente å møte motstand fra nettselskapet. Hvis du gidder du å krangle, er det penger å spare. Bilde nedenfor er selvforklarende. 


Dagens strømmålere kan tas ut av bruk og gjeninnføre måling av forbruk etter gammel modell. Prising av strøm etter etterspørsel og tilgang til kraft synest å være opphørt.


{"email":"E-postadressen er ugyldig","url":"Nettside adressen er ugyldig","required":"Nødvendig felt mangler"}
>