Ams Monster

Folket mot AMS

  • Hjem
  • Datatilsynet
  • NVE-RME har dummet seg ut, folk må våkne opp – det er ingen krav om legeattest for AMS fritak

NVE-RME har dummet seg ut, folk må våkne opp – det er ingen krav om legeattest for AMS fritak

Publisert 30. januar 2021

Sist oppdatert 30. januar 2021


RME har fattet vedtak til Vokks Nett (nå Etna Nett) om at kunder har krav på fritak fra installasjon av AMS. Nettselskapet nektet kundene et lovlig fritak, selv kunder som hadde fått fritak med legeattest, valgte Vokks Nett å presse på for å installere kommunikasjonsenheten, den som var allerede var deaktivert. Og kommunikasjonsenheten er ikke kunden pliktig å ta i mot etter nettleieavtalen. Les mer her. Vokks Nett påstår, at når kommunikasjonsenheten er deaktivert, ville det ødelegge funksjonene i "AMS-måleren". Det er ganske fantastisk å høre noe slikt dumt fra nettselskapet. Vokks Nett har ikke forstått hvordan "smartmåleren" fungerer. Det blir man bekymret over at kompetansen nivået er så lavt.

Kunder av Vokks Nett, der det kreves legeattest, må klage til Datatilsynet. Det kan du gjøre her. Slik man har forstått det, har ikke Vokks Nett stilt krav om legeattest. Men RME fatter nå et vedtak for å kreve legeattest. En ganske spesiell situasjon når forskriften faktisk ikke har krav om legeattest. Les tilsvaret til Vokks Nett datert 15.10.20. Les det og få din egen oppfatning på hvem som roter mest av RME og nettselskapet. Slike misforståelse blir kunden straffet for. Les Datatilsynet brev til et utvalg av nettselskaper for en redegjørelse av ulovlige innsamling av legeattester.

Forskriften har ingen krav om legeattest

Reguleringsmyndigheten i NVE (RME) viser igjen sin inkompetanse med å opprettholde krav om legeattest. Avregningsforskriften § 4-1.Plikt til å installere AMS, der er det ikke nevnt et slikt krav om legeattest... «b. installasjonen er til vesentlig og dokumenterbar ulempe for sluttbruker». Ordlyden i forskriften åpner opp for andre ulemper for kunden. Hvorfor tilegner RME ting som ikke står i forskriften? Dette for å gjøre det vanskelig for kunden å få et lovlig fritak. Som argument fra RME, er at de forholder seg forvaltningspraksisen - den som er i strid med andre lovverk.

Lovvalg avdelingen i Olje- og energidepartementets (OED) sier noe helt annet en RME: en legeattest er særlige kategorier av personopplysninger (helseopplysninger) som virksomheten må ha behandlingsgrunnlag med en rettslig plikt. Og slike katagorier av personopplysninger, altså helseopplysninger er dekket av et annet lovverk, og går under direktivene til Datatilsynet. Les OED svaret i en klagesak.

Slik RME utaler seg, er det bare en ulempe som gjelder, den må være helserelatert. Den må basere seg på bekymringer rundt strålingen fra smartmåleren, og må dokumenteres gjennom erklæring fra lege eller psykolog. Hvordan kan RME saksbehandlerne synse og tilegne ting som ikke nevnt i forskriften, uten å forholde til andre lovverk? Og det merkelige, at fastlegene ikke skal skrive ut slike legeattester. Dette forklarer en ting at forvaltningsorganene ikke snakker sammen. Les brevet fra Helsedirektoratet.

Reguleringsmyndigheten for energi (RME) er et klageorgan og regulator for nettselskapene. NVE- Norges vassdrags- og energidirektorat er forvalter og forskriftsmyndighet. Hvordan ert denne sammenblandingen av habilitet i klagesaker, der saksbehandlerne sitter på begge sidene av bordet, og vurderer sin egen inhabilitet. 

RME saksbehandler skriver i vedtaket:
"Det er slått fast gjennom forvaltningspraksis at dette gjelder helsemessig ulempe som må dokumenteres ved attest fra lege eller psykolog."

Det vil si at forvaltningspraksisen til RME er strid med andre lovverk, altså: Personopplysningsloven i dette tilfellet, som går under GDPR direktivene til Datatilsynet. RME avslører inkompetansen og gir motstridene svar avhengig av hvilken saksbehandler som svarer. Det virker ikke som saksbehandlerne snakker sammen før det fattes vedtak, og de forholder seg ikke til lovverket. Det virker som saksbehandlerne baserer seg på egne personlige meninger som eneste kilde. 

Les RME svaret i en annen klagesak på spørsmålet om legeattest kravet. Svaret er motstridende i til Vokks Nett vedtaket. Forvaltningspraksisen til RME skifter mening avhenging av vindretningen. Dette går utover rettsikkerheten til forbrukeren. Hva er vitsen med et lovverk, når RME mener i mot det?

NVE om legeattest

RME vedtaket til Vokks Nett om at kunder har krav på fritak fra installasjon av AMS ved dokumenterbar ulempe - leses HER.

Datatilsynets brev til nettselskapene 16.12.20 leses HER.


Rettslig bakgrunn
Behandling av personopplysninger er bare lovlig dersom det foreligger et behandlingsgrunnlag, jf.
personvernforordningen art. 6 nr. 1. Behandling av særskilte kategorier av personopplysninger, herunder helseopplysninger, er i utgangspunktet ikke tillatt, og må i tillegg omfattes av et eller flere av unntakene i forordningen art. 9 nr. 2.


Les hvilket behandlingsgrunnlag som kreves på datatilsynet.no.

Vokks Nett bløffer

Nettselskapet Vokks Nett, nå Etna Nett har noen merkelige uttalelser. De påstår at de ikke kan demontere kommunikasjonsenheten i smartmåleren. At det vil ødelegge "AMS-måleren" funksjonalitet å deaktivere eller fjerne kommunikasjonsenheten. Men fjerner man kommunikasjonsenheten, som er en tilleggsmodul - blir strømmåleren bare en vanlig måleenhet. Bilde på hvordan man fjerner kommunikasjonskortet i Aidon og Kamstrup smartmåler.

Det er ganske utrolig hva disse private monopol virksomhetene av nettselskaper kan finne på å bedrive med bevisst trakassering av kundene. Det virker som de setter seg over folks lovlige rettigheter. Dette er direkte maktmisbruk av nettselskapet som har monopol på nettjenester. Klag til NVE - RME på at nettselskapet bedriver monopolmisbruk. RME vedtaket til Vokks Nett forteller det meste. Men man bør også klage til RME på at det ikke er et krav om legeattest. Heldigvis er det noe fornuftig med det Voks Nett gjør, de er uenig med RME. De truer heller ikke kundene med å stenge strømmen. Nettselskapet gebyrlegger heller ikke kunder som har måler uten kommunikasjonsenhet.

Vokks Nett bløffer igjen. Les svaret fra RME, der nettselskapet har kommunisert til kundene at siste frist for installasjon av AMS er satt til 1.1.2021, som ikke stemmer. Hva er det Vokks Nett forventer å få ut av denne bløffingen med å skremme kundene til å installere AMS som kunden ikke er pliktig til å ta i mot etter nettleieavtalen. Viser til kjennelsen fra Kristiansand tingrett.

Les: Vokks Nett tilsvar i forbindelse med klager om AMS, ifra noen av våre nettkunder før RME fattet vedtak. Vokks Nett stiller flere legitime spørsmål om begrepsbruken til RME - om AMS installasjonen egentlig går ut på.

"Vi har etter beste evne forsøkt å tolke forskrift, brev og henvendelser fra NVE og senere RME, på feltet måling. At noen mener at vår tolkning er feil, ja vel, men kan det ha noe med at RME i en del sammenhenger framstår som at de ikke helt klarer å forholde seg logisk til hva en AMS-måler er?"

Dette har AMS.monster påpekt bruken av det oppfunnete ordet: "AMS-måler med og uten kommunikasjonsenhet" som oppretholder misforståelsen. Innen AMS kalles den avanserte strømmåleren for en smartmåler. Når man fjerner kommunikasjonsenheten i smartmåleren - er strømmåleren bare en vanlig måleenhet.

Definisjon: Hva er AMS

Man må få på plass hva definisjonen av Avanserte måle‐ og styresystem (AMS) er for noe. Det er tydelig at det er ett av de vanskeligste ordene å forstå blant deler av befolkningen. For det andre er ikke AMS ensbetydende med en smartmåler (en enhet som består av en måleenhet og en kommunikasjonsenhet).

AMS-måler er ett oppfunnet ord for å beskrive en smartmåler påkrevd av innføringen av AMS. Når selv NVE roter med dette forstår jeg også at dette kan være vanskelig for mannen/‐ kvinnen i gata når de skal ta stilling til dette. NVE klarer nå, veldig skjult på sine nettsider, å definere det riktig, så vi er på god vei, hvor de skriver at en smartmåler er en del av AMS. Men det er ikke lett å finne informasjon om dette, så det vel derfor de fleste går i fella, inkl. nettselskapene og journalister som skriver om dette. Det ligger i selve navnet hva det er for noe. Avanserte måle‐ og styresystem, består av hva navnet sier, avansert måleutstyr og styresystem. Les brevet Vokks Nett sendte til RME angående forvaltningens begrepsbruk rundt AMS.

hva er AMS

Den såkalte "AMS-måler" er ikke nevnt i avregningsforskriften § 4-1.Plikt til å installere AMS, og forskriften gjelder kun for nettselskapet. Reguleringsmyndigheten i NVE (RME) har ikke pålagt nettselskapene å bytte ut måleren.

Nettselskapene kan skifte ut målere hos kunder som har fått fritak


RME rapport 1-2021 - Innspill og oppdaterte krav for AMS

Ny definisjon i avregningsforskriften § 1-3 skal lyde:
"Avanserte måle- og styringssystem (AMS): Toveis informasjons- og kommunikasjonssystem fra og med elektrisitetsmålere benyttet til avregning for de enkelte målepunkt, til og med sentralsystemet hos nettselskap eller nettselskapets leverandør"

RME saksbehandlerne bør ta til vettet å bruke riktig benevnelse på "AMS-måleren", som måler hva innen AMS. Den avanserte strømmåleren innen AMS  - er en smartmåler. Da vil folk skjønne hva det snakkes om.

Det fysiske målepunkt (identifikasjonsnummeret til din strømmåler/anlegg) etter avregningsforskriften § 4-1, er ikke nødvendigvis det samme som avregningsmålepunktet. Hvert anlegg har sin unike målepunkt-ID. Denne er uavhengig av om anlegget skifter eier eller får ny strømmåler.

Oppsummeringsdokumentet finnes her: RME Rapport nr. 01/2021

Justervesenet stiller spørsmålstegn ved RME sin begrepsbruk av en "AMS-måler" når det stilles krav til en elektrisitetsmåler. RME har rett og slett ikke forstått hva AMS egentlig går ut på.

Justervesenet - Definisjonen av en AMS-måler


{"email":"E-postadressen er ugyldig","url":"Nettside adressen er ugyldig","required":"Nødvendig felt mangler"}
>