Ams Monster

Folket mot AMS

  • Hjem
  • Energinorge
  • Energi Norge guruen Ulf Møller har tatt på seg tinnfoliehatten og kommentert strømselskapenes lovbrudd

Energi Norge guruen Ulf Møller har tatt på seg tinnfoliehatten og kommentert strømselskapenes lovbrudd

Publisert 26. november 2022

Sist oppdatert 26. november 2022


Energi Norge talsmann og guru Ulf Møller taler med to tunger og er en notorisk bløffmaker. Møller sa til media TV2: - Energi Norge kan ikke akseptere at våre medlemmer blant kraftleverandørene bryter loven. Vi støtter forbrukertilsynet fullt ut i kampen mot lovbrudd. Vi har i flere år etterlyst at myndighetene skal bli hardere i klypa. I årevis har vi oppfordret myndighetene til å skjerpe kontrollen. Møller sa Energi Norge ikke hadde oversikt over omfanget av bruddet.

Forbrukertilsynet til TV2:

- HAR GÅTT UNDER RADAREN: I mange år har strømselskapene brutt lover og kunder føler seg lurt til å inngå unødig dyre strømavtaler. Nå lover Forbrukertilsynet skjerpet innsats for å stoppe useriøse aktører.

Hvordan kan Møller, mannen med tinnfoliehatten, hevde at han ikke har noen oversikt over omfanget? Bransjeorganet Energi Norge og dets rådgivere Møller står bak energibransjens lovbrudd mot forbrukere, enten det er strømleverandører eller kunder av nettselskaper. Dette er en bevisst politikk fra Energi Norge, som gir kyniske råd slik at medlemmene vil med vilje trakassere sine klienter for å få viljen sin.

Energi Norge er knyttet til NHO og er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon som representerer strømleverandører og nettselskaper. Det er et rottereir for et kartell som sprer konspirasjonsteorier i et stort omfang som media og myndighetene biter på.

Man skal vite at Energi Norge har ansvaret for den daglige driften av det det rådgivende klageorganet, Elklagenemnda, en gratis klageordning for forbrukere godkjent av myndighetene. Dette ville være bukken som ville passet i posen med havre. Å klage til Elklagenemnda er en risikosport for forbrukerne. Flere saker som nemnda har behandlet siden innføringen av AMS viser at forbrukerne ikke har vunnet frem. Les mer her: Elklagenemnda: Hvem trekker i trådene, Energi Norge?

Ulf Møller, som representerer bransjeorganet Energi Norge, sa at de ikke kan akseptere at våre medlemmer bryter loven. Det var løgn, og da Energi Norge innrømmet at nettselskapet brøt loven, var det forskjellsbehandling. Kanskje guruen Møller mener at lovverket har et unntak for virksomheten til nettselskaper? Det ser ut til å være slik, ettersom nettselskaper veldig åpenlyst undergraver forbrukerrettighetene til kundene sine, mens myndighetene lukker øynene når det blir påpekt.


Lovbrudd fra nettselskapet

Hvorfor tilbyr Ulf Møller Energi Norge nye standardvilkår for nettleie i 2020 på nettsiden, som forbrukeren ennå ikke har samtykket til? Møller hevder det er et presserende behov for å endre vilkårene for forbrukerne. Er ikke dette også ulovlig? Energi Norge endret vilkårene uten samtykke fra nettselskapets kunder. Kunden har ikke et kundeforhold til Energi Norge, men har et kundeforhold til nettselskapet som leverer tjenesten.

Se markedsføringsloven § 22. Urimelige avtalevilkår. Dersom vilkårene endres vesentlig, vil kundens uttrykkelige aksept av avtalen være nødvendig for at avtalene skal fortsette å løpe. Les mer her: Nye standardvilkår for nettleie og tilknytning for forbruker.

Nesten samtlige nettselskaper har tatt i bruk de nye vilkårene i avtalen, og det - uten at kundene om deres samtykke. Det pussige med den nye nettleieavtalen er at Norges største nettselskap, Elvia, fortsatt bruker nettleieavtalen fra 2007 med sine kunder – en avtale som fortsatt gjelder for alle forbrukere. Elvia er også medlem av Energi Norge og opererer på to ulike nettleieavtaler innenfor samme bransje, noe som er rart når nettselskaper tilbyr de samme nettjenestene. Det viser hvor tvilsom og uprofesjonell bransjeorganet Energi Norge er når det gjelder å gi råd til medlemmene om lover og regler. Dette avslører deres inkompetanse og går utover rettighetene til forbrukerne.

Standard avtalen fra 2007 med vilkår som paragrafer finner du her. Standardavtalen NVE og Forbrukertilsynet har publisert finner du HER.

Ulf Møller påstår følgende:

– Vi har vært påpasselig med ikke å svekke forbrukernes rettigheter, og har hatt god dialog med både Forbrukertilsynet og representanter for Elklagenemnda, påpeker Ulf Møller.

Ulf Møller henviser til Elklagenemnda, og hvis svaret handler om de nye standardavtalene, så faller det utenfor nemndas virkeområde å fremforhandle standardavtalene. Les hele svaret her.

Hvorfor bløffer Ulf Møller om alt han sier? Jo, det er fordi han er en fjott!


Myndighetene har ikke godkjent avtalen

Verken Forbruker, RME eller Forbrukertilsynet har ratifisert avtalen. Dette er et privatrettslig anliggende mellom kunde og nettselskap og har ingenting med Energi Norge å gjøre. Energi Norge har laget en standard mal for en avtale som nettselskapene kan benytte. Vær oppmerksom på at nettleieavtalen kun er en "veiledende" avtale. Les mer her.

Forbrukertilsynet har ikke vært forbrukens part i de oppdaterte standardvilkårene for nettleie og tilknytning av 2020, som Møller i Energi Norge påstår. Gjeldende vilkår mellom deg og nettselskapet bestemmes av avtalen mellom deg og nettselskapet. Denne avtalen må være i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. Og det er ikke den avtalen.

Markedsføringsloven § 22.Urimelige avtalevilkår. Ved vesentlige endringer i vilkårene kreves det uttrykkelig aksept fra kunden for at avtalen skal fortsette å løpe.

Forbrukertilsynet kommentar: Det følger av bestemmelsen § 22 at:

"Vilkår som nyttes eller tilsiktes nyttet i næringsvirksomhet overfor forbrukere kan forbys når de finnes urimelige overfor forbrukere, og det finnes et forbud tilsies av allmenne hensyn. Ved rimelighetsvurderingen skal det legges vekt på hensynet til balanse mellom partenes rettigheter og plikter og på hensynet til klarhet i kontraktsforhold."

Reguleringsmyndigheten i NVE (RME) har ikke godkjent de nye vilkårene i nettleieavtalen. I brev av 16.06.2020 om "Informasjon om forhåndsgodkjenning av vilkår for tilknytning og bruk»"
skriver RME blant annet følgende:

"I brevet viser vi til at dagens avtaler ofte inneholder både vilkår som er regulert i forskrifter
til energiloven, og i tillegg andre vilkår regulert av andre myndigheter."

"I avtalene vi har mottatt til godkjenning er ikke vilkår i medhold av regelverk etter
energiloven skilt ut som en egen del. I flere av de innsendte avtalene fremgår det heller ikke
tydelig hvilket regelverk som er grunnlaget for de ulike vilkårene som er satt i avtalene. RME
vil dermed måtte godkjenne hele avtalen, også de delene som gjelder annet regelverk.»

"Inntil videre kan nettselskapene benytte eksisterende avtaler"

Forskrift om kontroll av nettvirksomhet
§ 13-6.Nettavtale
Avtaler med vilkår for tilknytning og bruk av nettet skal inngås direkte mellom nettselskapene og hver enkelt kunde.

Vær også oppmerksom på at etter innføringen av GDPR i mai 2018, krever endringer i personopplysninger aktivt samtykke fra den registrerte, se artikkel 7 i personvernforordningen. vilkår for samtykke.


{"email":"E-postadressen er ugyldig","url":"Nettside adressen er ugyldig","required":"Nødvendig felt mangler"}
>