Ams Monster

Folket mot AMS

Elklagenemnda: hvem trekker i trådene, Energi Norge?

Publisert 14. november 2021

Sist oppdatert 14. november 2021


Elklagenemnda skal gi forbrukere tilbud om rimelig, rettferdig og hurtig tvisteløsning. En sannhet med flere løgner. Det er risikosport å klage til nemnda. Forbrukeren er ikke kjent med at Energi Norge, interesseorganet for nettselskapene er juridisk eier av navnet: Elklagenemnda. Daglig leder i Elklagenemnda: Knut Fredrik Kroepelien, er også direktør for Energi Norge (uten AS). Og styrets sammensetning består av representanter fra energibransjen. Hvor korrupt kan dette bli?

Elklagenemnda og Energi Norge (med og uten AS) har felles kontoradresse i Oslo, samlokalisert med NHO (Næringslivets Hovedorganisasjon).

Elklagenemndas juridisk navn er Energi Norge

proff.no

Elklagenemnda - klageorganet for forbrukeren seiler under falsk flagg, en fordekt operasjon av Energi Norge designet for å lure; bedra eller skape inntrykk av noe helt annet, for å skjule den faktiske kilden for ansvar.

Forbrukeren har nå blitt advart om bransjens kartellvirksomhet, som i lang tid har gått under radaren for folk flest. AMS-saken har avslørt og fått nettbransjens rottereir av mafiametoder frem i dagslyset. Energi Norges agenda, er å utnytte naiviteten til forbrukermyndighetene, som går utover forbrukerens rettighet når de ber kunden klage til bransjens eget klageorgan til fordel for nettselskapet. Et edderkoppnett kunden ikke kommer seg unna før det er for sent. Det er bortkastet å klage til Elklagenemnda. Det kan faktisk forverre forbrukerens sak. Det viser flere av nemndas avgjørelser.

Nettselskapene benytter seg av bevisste kyniske handlinger mot kundenes lovlige rettigheter for å vinne frem for enhver pris. Det viser stengesakene tingretten har behandlet i høst, kundens begjæring om midlertidig forføyning mot nettselskapet.

Ams.monster vil etter hvert publisere noen eksempler på hvor kynisk praksisen er fra advokatfirmaet Haavind AS for klienten, Glitre Energi Nett som er den verste i klassen med trakassering av kunden. De påstår at det er en ny nettleieavtale som gjelder i bemerkninger til tingretten, og vinner frem på det. Dette gjelder også praksisen til Advokatfirmaet Thommessen AS som Lyse Elnett benytter seg av. RME har ikke godkjent vilkårene i avtalen, og kunden har ikke samtykket til avtalen. Dette bør folk være klar over når de krangler med nettselskapet, at den nye nettleieavtalen gjeldende fra 1.1.2021 er ugyldig.

Advokatfirmaet Thommessen - Kine Irgins

Bransjeorganet Energi Norge hevder at det er ny avtale som ble gjeldende fra 1.1.2021, en bransjemal som nettselskapene kan benytte seg av. For at nye vilkår i avtale skal være gjeldende, må kunden ha gitt et aktivt samtykke. Be nettselskapet om dokumentasjon på samtykket.

Elklagenemnda har publisert på nettsiden den nye avtalen (2020), som forbrukeren ikke har samtykket til. Hvordan skal klager, forbrukeren finne ut hvilken avtale nemnda benytter ved klage behandlingen? Avtalen fra 2007 gjelder fortsatt. Hva er det sekretariatet bedriver med på vegne av interesseorganet Energi Norge? Forbrukeren har ingen rettsikkerhet slik bransjen holder på.

Elklagenemnda nettside standardavtaler

Viser til: Markedsføringsloven § 22. Urimelige avtalevilkår, "Ved vesentlige endringer i vilkårene kreves det uttrykkelig aksept fra kunden for at avtalen skal fortsette å løpe".

Det virker som nettselskapene og bransjeorganet Energi Norge samt Elklagenemnda ikke har fått med seg at GDPR ble innført i juni 2018, at endring i vilkår trenger et aktivt samtykke fra kunden etter Personvernforordningen Artikkel 7.Vilkår for samtykke. Og KAPITTEL III Den registrertes rettigheter. Avsnitt 4 Rett til å protestere og automatiserte individuelle avgjørelser. Artikkel 22.Automatiserte individuelle avgjørelser, herunder profilering.

Når kunden ikke godtar de ensidige dikterte vilkårene i nettleieavtalen fra nettselskapet, blir det truet med strømstenging. Les mer her om vilkårene i den ulovlige nettleieavtalen.

Ved en tvist ber nettselskapet kunden klage til Elklagenemnda, kontrollert av Energi Norge, interesseorganet for bransjen. Nettselskapet forventer en form for tilbakebetaling av medlemskontingenten med et resultat i deres favør. Mange kunder har fått erfart, at nemnda fatter avgjørelser/vedtak i favør av bransjen. Forbrukeren, kunden har ikke et reelt nøytralt klageorgan som ivaretar det privatrettslige forholdet ved en tvist med nettselskapet.

Elklagenemndas uttalelser er kun rådgivende for partene.

Sekretariatet i Elklagenemnda (ansatte fra bransjeorganet Energi Norge) som klargjør og utfører saksbehandlingen før nemndsmedlemmene behandler klagen. Sjansen for at merknadene fra klager, forbrukeren ikke vil bli fremlagt/sensurert til nemnda er ganske stor. Vi snakker om et råtten klagesystem som ikke gagner forbrukeren.  

Drift av nemnda finansieres gjennom årsavgift fra energiselskapene som er tilsluttet nemnda og fra behandlingsgebyr. Det kreves ikke gebyr av klager. Årsavgift og behandlingsgebyr skal dekke alle kostnader for drift av nemnda og sekretariatet, med unntak av reiseutgifter knyttet til forbrukerrepresentantene som dekkes av Forbrukerrådet. Regnskapet er en adskilt del av Energi Norges regnskap. Elklagenemnda og Energi Norge har samme org. nr. 882 818 632.

Man snakker om å sette bukken (bransjen) til å passe havresekken (kunden) i klagesaker. Dette oser av inhabilitet i klagebehandlingen. Det er ganske utrolig at Elklagenemnda ble godkjent i 2016 av Barne- og familiedepartementet, og kan departementet være bekjent med slik skeivfordeling av styrkeforholdet mellom kunde og nettselskap, som bransjen utnytter for alt det er verdt. Det virker som ingen vil kunden noe godt.

LES OGSÅ
Lagmannsretten pålegger Glitre Energi Nett og Lyse Elnett straks å koble på strømmen
Uenighet om vilkår for tilknytning til og bruk av nettet

Forbrukeren har ingen rettsikkerhet når kontroll- og tilsynsorganet for nettselskapene, Reguleringsmyndigheten i NVE (RME) ber kunden klage til Elklagenemnda på uenighet om vilkår for tilknytning til og bruk av nettet. Fordi: RME sier at når klagen gjelder vilkår for stenging av strøm, målerbytte, ligger det utenfor RMEs myndighetsområde.

Når RME mener det er utenfor deres myndighetsområde, gjelder ved betalingsmislighold, for eksempel ved skyldig nettleie, nettleieavtalen § 6-1 Betalingsplikt og sikkerhetsstillelse. Da er det et privatrettslig forhold som Elklagenemnda kan behandle. Er kunden ikke skyldig penger, er RME rette klageinstans etter NEM-forskriften § 4-13. Uenighet. 

NVEs vurdering i vedtak: Det er NVEs vurdering at stengning av et anlegg, basert på manglende betaling av andre forpliktelser  enn nettleie, må anses å være i strid med områdekonsesjonærens leveringsplikt som følger av  energilovens § 3-3.

RME benytter seg av å svare at det ligger utenfor deres myndighetsområde, dette på grunn av de ikke vil fatte et vedtak. RME vil ikke at klager, kunden kan påklage det til Energiklagenemnda - Klagenemndssekretariatet. Når en klage blir fremsatt til Energiklagenemnda, de skal sikre rettsikkerhet gjennom en profesjonell og uavhengig klagebehandling. RME er ikke så interessert i å ivareta forbrukerens interesser i AMS-saken. Saksbehandlingen til RME, de rett og slett motarbeider forbrukerens legitime spørsmål med å svare etter beste evne.

Man må regne med å møtte mye motstand fra RME på akkurat dette forholdet. Det er viktig at kunden klager nettselskapet inn til RME, slik at det blir fattet et vedtak, for eller i mot. Da kan man påklage vedtaket til "Energiklagenemnda" som vil sikre rettsikkerhet gjennom en profesjonell og uavhengig klagebehandling. Fortiden er det flere innkommende saker til behandling i Energiklagenemnda som vil få presedens for andre saker. Ams.monster vil komme tilbake til dem når de er ferdigbehandlet. Det kan bli en interessant vinter med positive svar fra både Datatilsynet angående ulovlige innsamlingen av legeattester fra nettselskapene, samt klagene Energiklagenemnda skal behandle.

Lenke til RMEs nettside om "Vilkår for tilknytning til og bruk av nettet"


I henhold til en lov- og forskriftsendring som trådte i kraft 1. november 2019, har Reguleringsmyndigheten for energi (RME) fått myndighet til å regulere vilkår for tilknytning og bruk av nettet. Dette kan skje ved å godkjenne eller fastsette vilkår, eller metoder for å fastsette slike vilkår. Hensikten med regelverket er å sikre at nettselskapene ikke utnytter sin monopolstilling ved å stille urimelige krav i tilknytnings- og nettleieavtaler. Videre vil det være hensiktsmessig at avtalene har et språk og en struktur som gjør at kundene lett kan se hvilke vilkår som gjelder.


Forskrift om nettregulering og energimarkedet (NEM) § 4-13.Uenighet. 

Uenighet om vilkår for tilknytning til og bruk av nettet kan bringes inn til Reguleringsmyndigheten for energi, som skal fatte vedtak i saken innen to måneder etter at klagen kom fram.

ELKLAGENEMNDA OG SEKRETARIATET

Nemndas sammensetning: Elklagenemnda har én leder og fire medlemmer. Medlemmene oppnevnes for to år og kan forlenges for inntil to år ad gangen. 

Nemndas leder og nestleder oppnevnt av avtalepartene i fellesskap:
Leder: Lagdommer Ragnar Lindefjeld, Borgarting lagmannsrett.
Nestleder: Lagdommer Einar Kaspersen, Borgarting lagmannsrett.

Nemndas medlemmer oppnevnt fra Energi Norge:
Medlem: Konsernadvokat Jon Aadland, BKK AS.
Medlem: Gruppeleder Lars Lima, Lyse Elnett AS.
Varamedlem: Daglig leder Ola Bergheim, Ringerikskraft Nett AS.
Varamedlem: Advokat Thomas Åtland Ellefsen, Skagerak Nett AS

Nemndas medlemmer oppnevnt av Forbrukerrådet:
Medlem: Rådgiver Thomas Iversen.
Medlem: Rådgiver Gustav Norman.

Sekretariat for nemnda består av en juridisk ansvarlig og en saksbehandler. Sekretariatet skal ha en nøytral og uhildet stilling og skal påse at sakene blir så godt opplyst som mulig fra begge parter før nemnda behandler saken.

Sekretariatet har ikke forslagsrett når det gjelder vedtak. Sekretariatets sammensetning: Sekretariatsleder: Jasmin Abu Sagr.
Saksbehandler: Karianne Reiten.

Les hele Årsmeldingen fra 2020 HER.

Forskrift om klageorganer for forbrukersaker

Lov om godkjenning av klageorganer for forbrukersaker (godkjenningsloven)


{"email":"E-postadressen er ugyldig","url":"Nettside adressen er ugyldig","required":"Nødvendig felt mangler"}
>