Ams Monster

Folket mot AMS

Elklagenemnda: hvem trekker i trådene, Fornybar Norge?

Publisert 14. november 2021

Sist oppdatert 18. oktober 2023

Estimert lesetid: minutter


Elklagenemnda skal gi forbrukere tilbud om rimelig, rettferdig og hurtig tvisteløsning. En sannhet med flere løgner. Forbrukerne er ikke kjent med at Energi Norge (Fornybar Norge) er interesseorganet for nettselskapene. Energi Norge er juridisk eier av navnet: Elklagenemnda. Daglig leder i Elklagenemnda er Åslaug Marie Haga, (tidligere Knut Erik Kropelien). Åslaug Marie Haga er også administrerende direktør for Fornybar Norge (tidligere Olje- og energiminister). Styret er sammensatt av representanter fra strømbransjen. Dette oser av inhabilitet når forbrukeren har i en klage til Elklagenemnda på et strømselskap.


Elklagenemnda og Energi Norge deler kontoradresse i Oslo, samlokalisert med NHO (Næringslivets Hovedorganisasjon).

Energi Norge skiftet navn til Fornybar Norge 1. januar 2023.

proff.no

Elklagenemnda skal være en gratis klagenemnd for forbrukere, men seiler under falskt flagg. Altså en forbruker felle satt opp av myndighetene. Det merker du i svaret på ansvarsfraskrivelsen når du tar dette opp med statlige forvaltningsorganer.

Les dette innlegget: Forbrukerrådet har søkelys på Elklagenemnda. Lite har skjedd siden dette, som juridisk direktør i Forbrukerrådet Tone Molvær Berset uttalte: "Tar man saken sin gjennom nemndsystemet, skal man få rett når man har rett og ikke gå flere runder i rettssystemet"

Elklagenemnda er en skjult operatør av Energi Norge designet for å lure, lure eller skape et helt annet inntrykk for å skjule den faktiske kilden til ansvaret.

Forbrukeren er nå advart om strømbransjens kartellvirksomhet i samarbeid med myndighetene, som har i lang tid gått under radaren for folk flest. AMS-sakene har avslørt rottereirets underverden til strømbransjen. Energi Norges har som mål å samarbeide med Forbrukerrådet for å utnytte naiviteten til forbrukermyndighetene. Det setter rettssikkerheten til forbrukerne på spill når de ber kundene klage til bukken som passer havresekken. Dette er et edderkoppnett kunden ikke kommer seg unna før det er for sent. Det bør forbrukeren være klar over i en klage.

Forbrukere som klager til Elklagenemnda er bortkastet tid. Elklagenemndas uttalelser er kun rådgivende for partene. Saksbehandlingen utføres av sekretariatet, og ansatte i Energi Norge forverrer bare forbrukerens sak. Nemndas avgjørelser viser at forbrukeren ikke får medhold strømstenge og AMS-saker.

Nettselskapene gir bevisst feilinformasjon til nemnda for å vinne frem for enhver pris, slik at de legitime rettighetene og interessene til kundene ikke kan beskyttes, Nemndsmedlemmene forholder seg i avgjørelser kun til hva bransjen mener er rett. Dette kommer klart frem i stengesakene tingretten har behandlet i høsten 2021 om midlertidige forføyninger mot nettselskaper om å gjenopprette strømmen til kunden.

Den verste kundetrakasserer var nettselskapet Glitre Energi Nett og dets advokater, Haavind AS Advokatfirma. De samarbeider om å fabrikkere falske bevis i stevninger til tingretten, og de vinner frem på det. Les mer her: Dom fra Vestfold tingrett – Glitre Nett vant sak mot 8 kunder.

Denne praksisen gjelder også nettselskapene Lyse Elnett og Advokatfirmaet Thommessen AS. De brukte som bevis en oppdatert nettleieavtale (2021) som inneholdt nye vilkår som ikke var godkjent av RME og som kunden ikke har samtykket til. Folk må være oppmerksomme på dette når de korresponderer med nettselskapet, de nye vilkårene for nettleieavtaler (gjelder fra 1. januar 2021) gjelder ikke.

Advokatfirmaet Thommessen - Kine Irgins

Energi Norge hevder på vegne av nettselskapene hevder at det er nye vilkår i nettleieavtalen som skal gjelde fra 1. januar 2021. Dette er en bransjemal på en avtale som nettselskapene kan benytte seg av. For at en avtale skal være gyldig må det være et aktivt samtykke fra forbruker/kunde. Hvis nettselskapet ditt har tatt i bruk den nye avtalen, be nettselskapet om dokumentasjon på samtykket for å se deres svar.

Vær oppmerksom på at begge nettleieavtalene fra 2007 og 2021 ligger på nettsidene til Elklagenemnda. Dette virker mistenkelig.

Elklagenemnda nettside standardavtaler

Markedsføringsloven § 22. Urimelige avtalevilkår, "Ved vesentlige endringer i vilkårene kreves det uttrykkelig aksept fra kunden for at avtalen skal fortsette å løpe".

Det ser ut som nettselskapet og bransjeorganet Energi Norge samt Elklagenemnda er uvitende om at GDPR ble innført i juni 2018, og at endringer i vilkår krever kundens aktive samtykke. Se personvernforordningen artikkel 7. Vilkår for samtykke.

Dersom kunden ikke aksepterer vilkårene ensidig fastsatt av nettselskapet i nettleieavtalen, blir det truet med strømstenging. Les mer her om vilkårene for den ulovlige nettleieavtalen.

Ved en eventuell tvist ber nettselskapet kunden klage til Elklagenemnda, som kontrolleres av bransjens interesseorgan Energi Norge. Nettselskapet forventer en form for tilbakebetaling av medlemskontingenten med et resultat i deres favør. Mange kunder har erfart det, nemnda fatter avgjørelser/vedtak til fordel for strømbransjen. Elklagenemndas uttalelser er kun rådgivende for partene. Forbrukeren har ikke et reelt nøytralt klageorgan som ivaretar det privatrettslige forholdet ved en tvist med nettselskapet som har monopol på nettjenesten.

Elklagenemnda gikk utover sitt mandat ved klagebehandlingen.

Utdrag av en bemerkning fra Borgarting lagmannsrett kjennelse av 29.12. 2021 - sak 21-174401ASK-BORG/04. Les mer her om saken fra lagmannsretten.

"På den annens side kan nettselskapets installasjonsplikt etter avregningsforskriften § 4-1,
nettleieavtalen punkt 7-1 og praksis fra Elklagenemnda, tale for en mer omfattende fortolkning av grunnvilkåret om «vesentlig kontraktsbrudd» i forbrukerkjøpsloven § 48 a."

Elklagenemndas sekretariat (ansatte fra bransjeorganet Energi Norge) forbereder og gjennomfører saksbehandlingen før nemnda behandler klagen. Det er stor sjanse for at merknadene fra klageren, forbrukeren ikke blir presentert for nemnda. Vi snakker om et grundig råttent klagesystem som ikke kommer forbrukeren til gode.

Driften av nemnda finansieres gjennom årsavgift fra energiselskapene tilknyttet nemnda. Klager har ingen kostnader. Årsavgift og behandlingsgebyr skal dekke alle kostnader for drift av nemnda og sekretariatet, med unntak av reiseutgifter knyttet til forbrukerrepresentantene som dekkes av Forbrukerrådet. Regnskapet er en adskilt del av Energi Norges regnskap. Elklagenemnda og Energi Norge har samme org. nr. 882 818 632.

Dette er å sette bukken (bransjen) til å passe på havresekken (kunden) i klager. Dette oser av uærlighet og inkompetanse i håndteringen av klager. Utrolig nok ble klagenemnda godkjent i 2016 av Barne- og familiedepartementet, som faktisk er bekjent med maktubalansen mellom kunden, den svake parten og nettselskapet. Dette utnytter strømbransjen for alt det er verdt.

LES OGSÅ
Lagmannsretten pålegger Glitre Energi Nett og Lyse Elnett straks å koble på strømmen
Ved uenighet om vilkår for tilknytning til og bruk av nettet

I klagesaker som Reguleringsmyndigheten i NVE (RME) behandler ber de kunden klage til Elklagenemnda på uenighet om vilkår for tilknytning til og bruk av nettet.

RME sier når klagen gjelder stenging av strøm, målerbytte, det ligger utenfor RMEs myndighetsområde. Hvorfor blander da RME seg inn i dette i vedtak som har med AMS å gjøre?

Når RME vurderer at det ligger utenfor sitt virkeområde, gjelder dette kun ved manglende betaling av forfalt nettleie, nettleieavtale § 6-1 Betalingsplikt og sikkerhetsstillelse og forbrukerkjøpsloven § 48 a. Detter er et privatrettslig spørsmål som Elklagenemnda kan behandle.

RME er rette klageinstansen ved uenighet om vilkår for tilknytning til og bruk av nettet jf. NEM-forskriften § 4-13. Uenighet

NVEs vurdering i vedtak: Det er NVEs vurdering at stengning av et anlegg, basert på manglende betaling av andre forpliktelser  enn nettleie, må anses å være i strid med områdekonsesjonærens leveringsplikt som følger av  energilovens § 3-3.

Når RME har fattet et vedtak kan det påklages til Energiklagenemnda - Klagenemndssekretariatet. Når det klages til Energiklagenemnda, skal de sørge for rettsikkerhet gjennom en profesjonell og uavhengig klagebehandling. Merk at Energiklagenemnda kun behandler saker knyttet til energiloven med tilhørende forskrifter.

RME er ikke så interessert i å ivareta forbrukerens interesser i AMS-saker. RME fatter avvisnings vedtak i klager når det blir tatt opp regelverk som ikke er underlagt RMEs virkeområde.

Lenke til RMEs nettside om "Vilkår for tilknytning til og bruk av nettet"


I henhold til en lov- og forskriftsendring som trådte i kraft 1. november 2019, har Reguleringsmyndigheten for energi (RME) fått myndighet til å regulere vilkår for tilknytning og bruk av nettet. Dette kan skje ved å godkjenne eller fastsette vilkår, eller metoder for å fastsette slike vilkår. Hensikten med regelverket er å sikre at nettselskapene ikke utnytter sin monopolstilling ved å stille urimelige krav i tilknytnings- og nettleieavtaler. Videre vil det være hensiktsmessig at avtalene har et språk og en struktur som gjør at kundene lett kan se hvilke vilkår som gjelder.

ELKLAGENEMNDA OG SEKRETARIATET

Nemndas sammensetning: Elklagenemnda har én leder og fire medlemmer. Medlemmene oppnevnes for to år og kan forlenges for inntil to år ad gangen. 

Nemndas leder og nestleder oppnevnt av avtalepartene i fellesskap:
Leder: Lagdommer Henrik E. Kolderup ved Borgarting lagmannsrett.
Stedfortreder er Ragnar Lindefjeld ved Borgarting lagmannsrett.

Nemndas medlemmer oppnevnt fra Energi Norge:
Medlem: Astrid Margrethe Hilde fra Glitre Nett AS
Medlem: Gruppeleder Lars Lima, Lyse Elnett AS.
Varamedlem: Gry Pedersen, Hålogaland Kraft AS, med virkning fra mai 2021.
Varamedlem: Susanne Grue Holberg, Tensio TN AS, med virkning fra mai 2021.

Nemndas medlemmer oppnevnt av Forbrukerrådet:
Medlem: Rådgiver Thomas Iversen.
Medlem: Rådgiver Gustav Norman.

Sekretariat for nemnda består av en juridisk ansvarlig og en saksbehandler. Sekretariatet skal ha en nøytral og uhildet stilling og skal påse at sakene blir så godt opplyst som mulig fra begge parter før nemnda behandler saken.

Sekretariatet har ikke forslagsrett når det gjelder vedtak. Sekretariatets sammensetning:
Sekretariatsleder: Ida Skogheim
Sekretariatsleder: Jasmin Abu Sagr???
Samt to saksbehandlere.
Årsmelding 2022
Årsmelding 2021
Årsmelding 2020

Forskrift om klageorganer for forbrukersaker

Lov om godkjenning av klageorganer for forbrukersaker (godkjenningsloven)


{"email":"E-postadressen er ugyldig","url":"Nettside adressen er ugyldig","required":"Nødvendig felt mangler"}
>