​Ams Monster

​Folket ​​​​mot AMS

  • Hjem
  • AMS
  • Er måleravlesning en særskilt tjeneste etter innføringen av AMS?

Er måleravlesning en særskilt tjeneste etter innføringen av AMS?

Publisert 30. august 2020

Sist oppdatert 30. august 2020


Nei, måleravlesning er fortsatt en primæroppgave for nettselskapene. Avregningsforskriften er ikke endret etter innføringen av AMS som tilsier at måleravlesning er blitt en særskilt tjeneste etter kontrollforskriften § 17-6 for kunder uten AMS, dvs. ikke fjernavleste målere. Dette er noe NVE mener som ikke kan dokumenteres med en lovhjemmel.

NVE sender forslag til endringer i flere forskrifter på høring

Kjernespørsmålet om måleravlesning er en særskilt tjeneste burde vært avklart juridisk før kunden blir krevd for et urimelig avlesningsgebyr. Kostnadene i gebyret er nettselskapene pliktet til å kreve inn gjennom det lovpålagte fastleddet etter kontrollforskriften § 14-2 a). NVE legger til grunn at manuell måleravlesning "anses" som en særskilt tjeneste etter innføringen av AMS 1.1.2019 for kunder som ikke har AMS installert, dvs. kommunikasjonsenheten i den nye strømmåleren. Les om hva er AMS lenger ned

Les her
Kostnadene i avlesingsgebyret er dekket av nettleie fastbeløp

Kostnadene nettselskapene har for måleravlesning går innenfor tildelt inntektsramme til nettselskapene som NVE regulerer etter kontrollforskriften § 13-1 g) tariffene skal gi nettselskapet inntekter til dekning av kostnader innenfor tildelt inntektsramme, kostnader i overliggende nett, innbetalt eiendomsskatt og lovpålagt innbetaling til energifond.

NVE sier at etter innføringen av AMS er gebyret på utsiden av inntektsrammen. Noe NVE mener igjen som ikke kan dokumenteres. Nettselskapene tror da at de kan kreve kunden dobbelt opp av kostnader. Dvs. at kunden betaler fastleddet to ganger bare å kalle det andre for et gebyr. Husk at man snakker om merkostnader i gebyret som kommer utenfor det fastleddet skal dekke av kundespesifikke kostnader.

Her finner man svaret fra NVE at nettselskapene ikke kan ta betalt for den samme tjenesten to ganger. 

Spørsmålet er: Hva er en særskilt tjeneste?

Da må man først se på sammenhengen med § 17-4 og § 17-6 i forskrift om kontroll av nettvirksomheten:

§ 17-4. Betaling for andre nettjenester 
Nettselskapet skal fastsette og kreve inn betaling som dekker jf. tredje ledd: 
b) kostnadene når kunden ber om tjenester som normalt ikke kan forventes levert.

Det betyr for å bruke § 17-6 som en tariff må kunden bestille en tjeneste som er utenfor nettselskapet virksomhetsområde. Kunder uten AMS har ikke bestilt en slik "særskilt tjeneste" som NVE "anses" at det er. Måleravlesning er fortsatt primæroppgaven til nettselskapene etter innføringen av AMS.

 § 17-6. Tariffering av særskilte tjenester
Nettselskapet kan fastsette tariffer for særskilte tjenester hos kunden. Slike tariffer skal reflektere kostnadene forbundet med tjenesten.

Man har prøvd å sette seg i hva faktisk NVE mener med det de skriver, men det er ikke enkelt. Det virker som de bytter mening alt etter vindretningen.

NVE henviser til avregningsforskriften § 4-1. Plikt til å installere AMS. I litt eldre dokumenter brukes det i installasjonen "skal" til kunder, og nyere dokumenter er det "kan". I noen dokumenter har nettselskapet plikt til å installere AMS (akkurat her skrives også AMS siden forskriften sier dette), mens i senere tid er dette blitt til noe nettselskapene tilbyr. Og godtar kunden ikke tilbudet på installere AMS, blir man påført ett avlesingsgebyr.

Les også
Kunden er ikke pliktig til å installere AMS etter nettleieavtalen

NVE påstår følgende

"NVE viser til forskrift om kontroll av nettvirksomheten § 17-6 som gir nettselskapene adgang til å fastsette tariffer for særskilte tjenester hos kunden. NVE legger til grunn at håndtering og kontroll av manuell måleravlesning anses som en "særskilt tjeneste" fordi måleravlesning anses som en del av tilknytning og bruk av nettet. NVE skriver videre at alle kunder som ikke benytter nettselskapets standardløsning for avlesing, krever en særskilt tjeneste fra nettselskapet som innebærer ekstra kostnader for nettselskapet uavhengig av årsaken til at kunden ikke har AMS-måler med aktiv kommunikasjonsenhet"

Kommentar

Merk at NVE sier at måleravlesning "anses" som en særskilt tjeneste. De mener at det er, men kan ikke dokumenteres med en hjemmel i lov eller forskrift. Hvorfor skal kunden betale gebyr bare for at NVE mener det?

NVE sier også at alle kunder som ikke benytter nettselskapets standardløsning for avlesing, krever en særskilt tjeneste fra nettselskapet. At NVE mener at det er nettselskapet standard løsning, angår heller ikke kunden. Man må forholde seg til hva som står i avregningsforskriften § 3-3. Avlesning av målepunkt. Forskriften gjelder fortsatt for profilavregnende målepunkt (manuelle avlesninger) som såkalt "standard løsning" for måleravlesning som NVE kaller det så fint. Og kommunikasjonsenheten (AMS) i strømmåleren som oversender måletall til nettselskapet er ikke nevnt.

NVE feiltolker forskriften med å tilegne ting som ikke står der. Hvorfor? Og hvor er da unntaket? Måleravlesning er fortsatt primæroppgaven til nettselskapene etter avregningsforskriften § 3-3. Avlesning av målepunkt. Det er en primærtjeneste som nettselskapene er pliktige å tilby kundene sine. Man må huske på nettselskapene har monopol på slike nettjenester hvor NVE regulerer inntektene til nettselskapene.

Hvis måleravlesning ikke er en primærtjeneste for nettselskapet, kan kunden levere sin måleravlesning til andre tilbydere på det åpne markedet?  NVE sier at AMS installasjonen er et tilbud til kunden.

Hvordan kan NVE mene at måleravlesning er en særskilt tjeneste når avregningsforskriften § 3-3 ikke skiller på om kunden har strømmåler med eller uten kommunikasjonsenhet, som NVE mener er den utløsende faktoren da forskriften er skrevet lenge før smartmålere og AMS ble ett tema.

§ 3-3. Avlesning av målepunkt ble sist oppdatert i 2002, dvs. ni år før AMS ble innlemmet i avregningsforskriften § 4-1.Plikt til å installere AMS som ble gjeldende fra 2011.

avregningsforskriften

Hvis NVE mener det slik, hvorfor har ikke avregnigsforskriften § 3-3 blitt endret etter innføringen av AMS, da hadde NVE hatt sine ord i behold? Nå har NVE viklet seg inn i noe som de ikke kommer seg ut av slik de vingler frem og tilbake i sine uttalelser. NVE avslører selv sin inkompetanse på at de ikke har peiling på hva de holder på med.

Les brevet fra Vokks Nett som stiller spørsmål til NVE som ikke klarer å forholde seg ryddig til sine egne begreper rundt AMS installasjonen.

Det virker som nettselskapene har monopol på at deres tolkning av lovverket er det eneste korrekte. De tolker det slik som det passer dem med å bruke NVE sine meninger som rettskilde og ikke hva som står i lovverket.

Gebyret ble en økonomisk sanksjon mot kunden

Grunnen for at det ble slik var nok fordi at NVE ikke hadde forutsett at så mange kunder skulle nekte å installere AMS. Og siden avregningsforskriften ikke har sanksjonsmuligheter med noen unntak ble forskrift om kontroll av nettvirksomheten § 17-6 tatt i bruk som en tariff for at nettselskapene kunne kreve gebyr fra kundene.

§ 17-6.Tariffering av særskilte tjenester
Nettselskapet kan fastsette tariffer for særskilte tjenester hos kunden. Slike tariffer skal reflektere kostnadene forbundet med tjenesten.

Kontrollforskriften § 17‐6 kan ikke utløses av noe som er dekket av annen paragraf.
 § 17-6 blir brukt som en økonomisk sanksjon med et gebyr mot kunden for å stoppe motstanden. Taktikken har nok virket mot mange kunder som har gitt etter på grunn av denne sleipe fremgangsmåten av NVE som misbruker sin myndighet som forskriftsmyndighet.

Dette forteller ganske mye om agendaen til bransjen med å presse kunden til å installere AMS. Hvis kunden nekter, blir kunden truet med å få strømmen stengt.

Les denne stenge saken
Mange seire i AMS saken mot Agder Energi Nett AS

Det er litt pussigheter med gebyret når 26 % av nettselskapene ikke tar gebyr. Kanskje de vet at kostandene er dekket av fastleddet? Klikk her.

Det prinsipielle spørsmålet må avklares

Folk må begynne å bli oppmerksom på akkurat dette viktige momentet på hva er en særskilt tjeneste i klagesaker rundt gebyret til nettselskapet, inkassoselskapene og i tilsvar til forliksrådet hvor det ender opp til slutt når man nekter å betale gebyret. Det har med at en innsigelse mot gebyret blir en ikke åpenbart grunnløs innsigelse.

Det er småkravssaken rundt gebyret fra Trondenes tingrett et godt eksempel på. Kunden tapte i første instans og anket videre til Hålogaland lagmannsrett og tapte der også. Dommerne hadde ikke behandlet dette prinsipielle spørsmålet om måleravlesning er en særskilt tjeneste etter forskriften. Retten behandlet kun om nettselskapene kan ta gebyr fra kunden. Det kan nettselskapene siden det er en tariff etter kontrollforskriften § 17-6 som nevnt tidligere. Disse dommene bruker nettselskapene og inkassoselskapene for alt det er verdt på feil grunnlag fordi kundene ikke følger med i timen for å ivareta sin rettighet.

I disse sakene burde dommeren ha avklart dette før kunden blir pålagt å betale et avlesningsgebyr. Når dommeren blir oppmerksom på det vil man ikke få en dom mot seg siden gebyret faller for sin egen urimelighet. Men nå er det slik i sivile saker at dommeren kun behandler spørsmål som blir tatt opp i stevningen og i evt. anke, og gir dom etter det på hvem har rett. Så, når det prinsipielle spørsmålet ikke er tatt med, blir det heller ikke vurdert av dommeren. Det er en stor risiko i slike saker hvis man ikke skriver en god stevning og anke.

Les også
Distriktsenergi ved Knut Lockert kommenterer dommen fra lagmannsretten

På ams.monster vil kunden finne mange gode momenter som man kan bruke til å mot sitt nettselskap. Det er viktig når man skal skrive tilsvar til forliksrådet slik at saken blir avvist. Forliksrådet skal ikke skal behandle prinsipielle spørsmål rundt gebyret. Men så var det om man gidder å lese. Jeg nevner at ingen nettselskaper har tatt en slik sak til rettssystemet for å få avklart det prinsipielle spørsmålet rundt gebyret.

Saken som er nevnt ovenfor gjelder kunde som tok saken til tingretten som en småravsprosess. Det burde han ikke ha gjort. La nettselskapene gjøre det. Det er dem som påstår at de har rett. For å si det slik har nettselskapene en veldig dårlig sak. Den eneste saken man finner med et nettselskap er fra tingretten i Kristiansand september 2018 med Agder Energi Nett som ikke vant frem med å bytte måler hos kunden. 

Les her om:
AMS dom i Kristiansand Tingrett

Hva er AMS?

Mange bruker ordet AMS-måler med  og uten aktiv kommunikasjonsenhet om den nye avanserte strømmåleren. Det er mistolkning. Dette er ett nylig oppfunnet ord for å beskrive en smartmåler påkrevd av innføringen av AMS. Når selv NVE roter med dette kan være vanskelig for folk i gata når de skal ta stilling til dette. 

NVE klarer nå, veldig skjult på sine nettsider, å definere det riktig, hvor de skriver at en smartmåler er en del av AMS. Men det er ikke lett å finne informasjon om dette, så det vel derfor de fleste går i fella, inkl. nettselskapene og journalister som skriver om dette. Det ligger i selve navnet hva det er for noe. Avanserte måle‐ og styresystem, består av hva navnet sier, avansert måleutstyr og styresystem. 

hva er AMS

Påstandene fra nettselskapene baserer seg på NVE sine meninger

NVE tolker og tilegner ting som ikke står i forskriften. Nettselskapene hører bare på hva NVE mener de skal gjøre og kundene tar seg ikke bryet med å sjekke opp hva som står i forskriften på det som kommer fra den kanten. Hvorfor blir det slik når media, forbrukerrådet, huseierne og andre bare referer til hverandre? Er det ingen som gidder å sette seg inn fakta?

Det har ams.monster lurt på når det faktisk går an å finne ut. Men da må man gidde å lese seg opp. Det gidder ikke folk å gjøre.

__CONFIG_group_edit__{"jumog01q":{"name":"All Image(s)","singular":"-- Image %s"},"juw876oo":{"name":"All Paragraph(s)","singular":"-- Text %s"},"juw8a1hl":{"name":"All Divider(s)","singular":"-- Divider %s"},"juwgu1zi":{"name":"All Visit Website Button(s)","singular":"-- Button %s"},"juwgukat":{"name":"All Read Review Button(s)","singular":"-- Button %s"},"juwguwab":{"name":"All Image Column(s)","singular":"-- Column %s"},"juwgv34h":{"name":"All Button Column(s)","singular":"-- Column %s"},"juwgvf6z":{"name":"All Buttons Columns(s)","singular":"-- Columns %s"},"juwgw084":{"name":"All Paragraphs Column(s)","singular":"-- Column %s"},"juwgwdtu":{"name":"All Columns(s)","singular":"-- Columns %s"},"jv7zel6d":{"name":"All Title(s)","singular":"-- Text %s"},"jv7zetm8":{"name":"All Content Box(s)","singular":"-- Content Box %s"}}__CONFIG_group_edit__
__CONFIG_local_colors__{"colors":{"9e0a9":"Border","97b5e":"Button","93866":"Button Hover"},"gradients":{}}__CONFIG_local_colors__


{"email":"E-postadressen er ugyldig","url":"Nettside adressen er ugyldig","required":"Nødvendig felt mangler"}
>