Ams Monster

Folket mot AMS

  • Hjem
  • AMS
  • Er måleravlesning en særskilt tjeneste etter innføringen av AMS?

Er måleravlesning en særskilt tjeneste etter innføringen av AMS?

Publisert 30. august 2020

Sist oppdatert 30. august 2020


Nei, måleravlesning er fortsatt en primærtjeneste for nettselskapene. Avregningsforskriften § 3-3 har ikke blitt endret etter innføringen av AMS, som tilsier at det er blitt en særskilt tjeneste. NVE henviser kontrollforskriften § 17-6 for kunder uten AMS (kommunikasjonsenhet), dvs. ikke fjernavleste målere. Dette er noe NVE mener at det anses som en "særskilt tjeneste", denne meningen er ikke hjemlet i verken lov eller forskrift.

 "NVE legger til grunn at håndtering og kontroll av manuell måleravlesning anses som en "særskilt tjeneste" fordi måleravlesning anses som en del av tilknytning og bruk av nettet. NVE skriver videre at alle kunder som ikke benytter nettselskapets standardløsning for avlesing, krever en særskilt tjeneste fra nettselskapet som innebærer ekstra kostnader for nettselskapet uavhengig av årsaken til at kunden ikke har AMS-måler med aktiv kommunikasjonsenhet". Link til svarbrevet.

NVE sender forslag til endringer i flere forskrifter på høring

Kjernespørsmålet om måleravlesning er en særskilt tjeneste etter innføringen av AMS 1.1.2019, har ikke vært avklart juridisk, før kunden blir avkrevd et urimelig avlesningsgebyr. Kostnadene i gebyret er dekket av fastleddet: kontrollforskriften § 14-2 a), etter § 1-3. Definisjoner. Kundespesifikke kostnader: Kostnader knyttet til kundehåndtering, herunder måling, avregning, fakturering, tilsyn mv. Les mer her.

NVE legger til grunn at manuell måleravlesning "anses" som en særskilt tjeneste etter innføringen av AMS 1.1.2019. Dette gjelder for kunder som ikke har AMS installert, dvs. kommunikasjonsenheten i den nye strømmåleren. Les hva faktisk AMS (Avanserte måle- og styringssystem) innebærer av en installasjon lenger ned

Kostnadene for måleravlesning er tildelt innenfor inntektsramme til nettselskapene. Den er NVE regulator for etter kontrollforskriften § 13-1 g) tariffene skal gi nettselskapet inntekter til dekning av kostnader innenfor tildelt inntektsramme, kostnader i overliggende nett, innbetalt eiendomsskatt og lovpålagt innbetaling til energifond.

Etter innføringen av AMS mener nettselskapene at gebyret er på utsiden av inntektsrammen. Det kan ikke dokumenteres. Da blir det en dobbelfakturering, dvs. kunden betaler fastleddet to ganger bare å kalle det andre for et gebyr. Husk at i gebyret gjelder for merkostnader som er utenfor for tariffen fastleddet skal dekke av kundespesifikke kostnader, herunder "Kostnader knyttet til kundehåndtering, herunder måling, avregning, fakturering, tilsyn mv."

Les svaret fra NVE, nettselskapene kan ikke ta betalt for den samme tjenesten to ganger. 

LES OGSÅ
Nye standardvilkår for nettleie og tilknytning for forbruker

Spørsmålet er: Hva er en særskilt tjeneste?

Da må man først se på sammenhengen med § 17-4 og § 17-6 i forskrift om kontroll av nettvirksomheten:

§ 17-4. Betaling for andre nettjenester 
Nettselskapet skal fastsette og kreve inn betaling som dekker jf. tredje ledd: 
b) kostnadene når kunden ber om tjenester som normalt ikke kan forventes levert.

Det betyr for å ta i bruk tariffen i kontrollforskriften § 17-6 må kunden bestille en tjeneste som er utenfor nettselskapet virksomhetsområde. Spør ditt nettselskap, hvor er din bestilling? Kunder uten AMS, eller har nektet, har ikke bestilt en slik "særskilt tjeneste". Måleravlesning er fortsatt primærtjeneste til nettselskapene etter innføringen av AMS. Det kan ikke være begge deler, en særskilt tjeneste i tillegg.

 § 17-6. Tariffering av særskilte tjenester
Nettselskapet kan fastsette tariffer for særskilte tjenester hos kunden. Slike tariffer skal reflektere kostnadene forbundet med tjenesten.

NVE henviser til avregningsforskriften § 4-1. Plikt til å installere AMS. Man har prøvd å sette inn i hva faktisk NVE mener med det de skriver, men det er ikke enkelt. Det virker som de bytter mening alt etter hvilken vei vinden blåser. I litt eldre dokumenter er det «skal», og nyere dokumenter er det «kan». Noen dokumenter har nettselskapet plikt til å montere AMS (akkurat her skriver man også AMS siden forskriften sier dette), mens i senere tid er dette blitt til noe nettselskapet tilbyr. Og godtar man ikke tilbudet, blir man påført ett avlesingsgebyr. Og det er her det interessante begynner. 

Les også
Kunden er ikke pliktig til å installere AMS etter nettleieavtalen

NVE påstår følgende

"NVE viser til forskrift om kontroll av nettvirksomheten § 17-6 som gir nettselskapene adgang til å fastsette tariffer for særskilte tjenester hos kunden. NVE legger til grunn at håndtering og kontroll av manuell måleravlesning anses som en "særskilt tjeneste" fordi måleravlesning anses som en del av tilknytning og bruk av nettet. NVE skriver videre at alle kunder som ikke benytter nettselskapets standardløsning for avlesing, krever en særskilt tjeneste fra nettselskapet som innebærer ekstra kostnader for nettselskapet uavhengig av årsaken til at kunden ikke har AMS-måler med aktiv kommunikasjonsenhet"

Kommentar

Merk at NVE sier: at måleravlesning er å "anses" som en særskilt tjeneste. NVE mener at det er, men det er ikke hjemlet i verken i lov eller forskrift. Hvorfor skal kunden betale gebyr bare for at NVE mener det?

NVE sier også at alle kunder som ikke benytter nettselskapets standardløsning for avlesing, krever en særskilt tjeneste fra nettselskapet. At NVE mener at det er nettselskapet standard løsning, angår heller ikke kunden. Man må forholde seg til ordlyden i avregningsforskriften § 3-3. Avlesning av målepunkt. Den gjelder fortsatt for profilavregnende målepunkt (manuelle avlesninger), som fortsatt er en såkalt "standard løsning" for måleravlesning. Forskriften skiller ikke hvordan avlesninget blir foretatt, om det er kommunikasjonsenheten eller kunder som avleser måleren.

NVE feiltolker forskriften med å tilegne ting som ikke står der. Måleravlesning er fortsatt primærtjenesten til nettselskapene ifølge avregningsforskriften § 3-3. Avlesning av målepunkt. Nettselskapene er pliktige til å tilby kundene sine en måleravlesningstjeneste.

Hvis da måleravlesning ikke er en primærtjeneste for nettselskapene, kan kunden levere sin måleravlesning til andre nettselskapet på det åpne markedet?

Hvordan kan NVE mene at måleravlesning er en særskilt tjeneste når avregningsforskriften § 3-3 ikke skiller på om kunden har en strømmåler med eller uten kommunikasjonsenhet, som NVE mener er den utløsende faktoren da forskriften er skrevet lenge før smartmålere og AMS ble ett tema.

§ 3-3. Avlesning av målepunkt ble sist oppdatert i 2002, dvs. ni år før AMS ble innlemmet i avregningsforskriften § 4-1.Plikt til å installere AMS som ble gjeldende fra 2011.

avregningsforskriften

Hvorfor har ikke NVE endret avregnigsforskriften § 3-3 etter innføringen av AMS, da hadde NVE hatt sine ord i behold? NVE avslører sin inkompetanse på at de ikke har peiling på hva de holder på med.

Les brevet fra Vokks Nett som stiller spørsmål til NVE som ikke klarer å forholde seg ryddig til sine egne begreper rundt AMS installasjonen.

Det virker som nettselskapene tolker det slik som det passer dem med å bruke NVE sine meninger som rettskilde og ikke hva som står i lovverket.

Gebyret ble en økonomisk sanksjon mot kunden

Grunnen for gebyret, er fordi at NVE ikke hadde forutsett at så mange kunder skulle nekte å installere AMS. Siden det ikke var noen sanksjonsmuligheter i en forskrift med unntak, ble forskrift om kontroll av nettvirksomheten § 17-6 benyttet som en tariff for at nettselskapene kan kreve gebyr fra kundene.

§ 17-6.Tariffering av særskilte tjenester
Nettselskapet kan fastsette tariffer for særskilte tjenester hos kunden. Slike tariffer skal reflektere kostnadene forbundet med tjenesten.

Kontrollforskriften § 17‐6 kan ikke utløses av noe som er dekket av annen paragraf.
 § 17-6 blir benyttet som økonomisk sanksjon mot kunden som et pressmiddel for å installere AMS. Taktikken har nok virket mot mange kunder som har betalt gebyret.

Les stenge saken
Mange seire i AMS saken mot Agder Energi Nett AS

Det er litt merkelig med gebyret, at 26 % av nettselskapene ikke tar gebyr. Kanskje de vet at kostandene er dekket av fastleddet? Klikk her.

Det prinsipielle spørsmålet må avklares

Folk må begynne å bli oppmerksom på akkurat dette viktige momentet på hva er en særskilt tjeneste mot en primærtjeneste i klagesaker rundt gebyret til nettselskapet, inkassoselskapene og i tilsvar til forliksrådet, der det til slutt ender opp hvis man nekter å betale gebyret.

Småkravssaken fra Trondenes tingrett et godt eksempel på. Kunden tapte i første instans og anket videre til Hålogaland lagmannsrett og tapte der også. Domstolene behandlet ikke det prinsipielle spørsmålet om måleravlesning er en særskilt tjeneste. Retten behandlet kun spørsmålet om nettselskapene kan ta gebyr som en tariff etter kontrollforskriften § 17-6. Nettselskapene og inkassoselskapene bruker disse dommene for alt det er verdt på feil grunnlag.

Men nå er det slik i sivile saker at dommeren kun behandler spørsmål som blir tatt opp i stevningen, evt. anke, og gir dom etter det som er fremlagt. Når det prinsipielle spørsmålet ikke er tatt med i bevisførselen, blir det heller ikke vurdert av dommeren. Det er viktig at man skriver en god stevning.

Les også
Distriktsenergi ved Knut Lockert kommenterer dommen fra lagmannsretten

På ams.monster vil kunden finne mange gode momenter som man kan bruke i en åpenbart ikke grunnløs innsigelse til sitt nettselskap. Det er viktig å få frem i tilsvar til forliksrådet at saken er av en prinsipiell karakter slik at saken blir avvist. Forliksrådet skal ikke skal behandle prinsipielle spørsmål rundt gebyret.

Les her om:
AMS dom i Kristiansand Tingrett

Hva er AMS?

Mange begreper blir brukt om den avanserte strømmåleren = smartmåler: AMS-måler med  og uten aktiv kommunikasjonsenhet. Det er mistolkning. Det er ett nylig oppfunnet ord for å beskrive en smartmåler påkrevd av innføringen av AMS. Når selv NVE roter med dette kan være vanskelig for folk i gata når de skal ta stilling til dette. 

NVE klarer nå, veldig skjult på sine nettsider, å definere det riktig, hvor de skriver at en smartmåler er en del av AMS. Men det er ikke lett å finne informasjon om dette, så det vel derfor de fleste går i fella, inkl. nettselskapene og journalister som skriver om dette. Det ligger i selve navnet hva det er for noe. Avanserte måle‐ og styresystem, består av hva navnet sier, avansert måleutstyr og styresystem. 

hva er AMS

Nettselskapene baserer seg på meningene fra NVE

NVE tolker og tilegner ting som ikke står i forskriften. Nettselskapene hører bare på hva NVE mener de skal gjøre og kundene tar seg ikke bryet med å sjekke opp hva som står i forskriften. Hvorfor blir det slik når media, forbrukerrådet, huseierne og andre bare refererer til hverandre? Er det ingen som gidder å sette seg inn fakta?

Det har ams.monster lurt på. Men da må man gidde å lese seg opp. Det gidder ikke folk å gjøre. Det er mindre arbeid å referere til hva andre mener.


{"email":"E-postadressen er ugyldig","url":"Nettside adressen er ugyldig","required":"Nødvendig felt mangler"}
>