Ams Monster

Folket mot AMS

 • Hjem
 • NVE-RME
 • RME legger ut forslag til endringer i flere forskrifter på høring

RME legger ut forslag til endringer i flere forskrifter på høring

Publisert 6. juni 2020

Sist oppdatert 30. januar 2021

Estimert lesetid: minutter


Reguleringsmyndigheten i NVE (RME) publiserte 21.mai nytt høringsdokument nr. 03-2020 med forslag til endringer i avregningsforskriften og kontrollforskriften. RME foreslår å innføre ny tariff for ikke-fjernavleste målere (uten AMS) fastsett som standardbeløp i forskrift på 1500 kr. u/m.

Endring av bestemmelser knyttet til forskuddsfakturering, gjennomfakturering, adgang til elektrisitetsmåler, nettselskapenes nøytralitet, tariff for ikke-fjernavleste måleverdier og overtredelsesgebyr.

Endringsforslaget gjelder flere mindre endringer i avregningsforskriften, forskrift om kontroll av nettvirksomhet og forskrift om elsertifikater.

Høringsdokumentet er ikke positivt lesning for nettselskapene da de har herjet med kundene med grådighet med et altfor avlesningsgebyret. RME ønsker nå å gjøre en innstramning på grunn av alle klagene de har fått om gebyret. Det ser ut til at spørsmålene i brevet fra Advokatfirmaet Schjødt AS 12. februar til RME om en avklaring på avlesningsgebyret har hatt effekt siden RME til slutt måtte komme med noen presiseringer.

Les mer her
Advokatfirmaet Schjødt AS brev til RME om avlesningsgebyret

RME kommer ikke inn på at kostnadene i avlesningsgebyret er dekket av det lovpålagte fastleddet jf. kontrollforskriften § 14-2 a) fastleddet dekker kundespesifikke kostnader og en andel av de øvrige faste kostnadene i nettet.  Se § 1-3. Definisjoner i niende ledd. Kundespesifikke kostnader: Kostnader knyttet til kundehåndtering, herunder måling, avregning, fakturering, tilsyn mv

Les mer her Et avlesingsgebyr som er allerede dekket av nettleie fastbeløp

Dette spørsmålet har blitt stilt flere ganger. Hvorfor betaler kunden et fastledd (nettleie fastbeløp) og et avlesningsgebyr som dekker de samme kundespesifikke kostnadene? Nettselskapene spesifiserer nøyaktig de samme kostnadene. 

Kunden bør spørre nettselskap sitt om fastleddet for å se hva de svarer. Dersom nettselskapet fakturerer kunden for både gebyr og fastledd med samme kostnadene, blir det en dobbelbetaling for samme tjenesten når gebyrkostnadene ikke blir trukket ifra tilsvarende i fastleddet.

RME har til svar gitt at disse kostnadene i gebyret skal trekkes fra nettleien. Nettselskapene trekker det ikke i fra fastleddet. Altså en dobbelbetaling.


Les NVE svar om gebyret
NVE har bekreftet at kunder ikke kan bli krevd for samme kostnad to ganger i et avlesningsgebyr

AMS-saken har avdekket nettselskapenes tvilsomme praksis med å lage et eget lovverk i lovverket enn det som finnes på lovdata.no.  

Nettselskapene er veldig å lyttet til hva RME mener de bør gjøre. Hva RME mener nettselskapene skal gjøre angår ikke nettselskapets kunder.

Nettselskapene har glemt at de er forpliktet til å følge enhver gjeldende lovgivning. Kunden har også rettigheter etter loven, men dette ignoreres.

Kunden har et privatrettslig forhold til nettselskapet. Kunden er ikke pliktet til å installere AMS, se § 4-1. Plikt til å installere AMS. Forskriften gjelder for nettselskapet, ikke kunden. Du kan lese mer om dommen fra Tingretten i Kristiansand her.

Kortversjon av høringsforslagene som har betydning for nettkunden

 • Forslag til ny § 17-9. Tariff for ikke-fjernavleste måleverdier.
 • Nettselskapene må redusere gebyret til en maks grense på kr. 1500 per år. Det gjelder merkostnader som ikke fastleddet dekker. Da blir det ikke mye igjen av kostnadene i gebyrtariffen.
 • Årlig stedlig kontrollavlesning av måleren hos kunden uten AMS er ikke et krav etter forskriften som nettselskapene har påstått. RME bekrefter at de ikke har pålagt nettselskapene en kontrollavlesning hos kunden.
 • Utdrag av ovennevnte punkter finnes HER.
 • Gjennomfakturering av avlesningsgebyret for forbrukere. Utdrag finnes HER.
 • Presisering at nettselskapet har ansvaret  for kontroll av måleverdier i avregningsforskriften. Nettselskapene skal ta imot måleravlesninger fra sluttbrukeren jf. avregningsforskriften § 3-3- fjerde ledd. Utdrag finnes HER.

Last ned høringsdokumentet HER. Det viktige er uthevd med gult.

Nyheter fra nve.no: RME sender forslag til endringer i flere forskrifter på høring

Nettselskapene med RME i spissen er veldig opptatt av å ha rett, men de glemmer å gjøre det riktig.

Det klassiske svaret fra NVE-RME i appeller til ting de ikke ønsker å svare på er at det ligger utenfor NVEs myndighetsområde. Kunden får svar, men får ikke svar på det som blir spurt om. NVE-RME har en innarbeidet forvaltingspraksis i saksbehandlingen med å ikke svare på det som blir spurt om. Det er fordi det som blir spurt om ikke passer inn i deres agenda.

NRK TV Debatten om manglende svar fra NVE.

NVE svarer ikke på det man spør om

Høringsfristen er satt til 20.8.2020. 

Høringsfristen på dokument 03-2020 er publisert. 
Bestille innsyn. Lenke: offentlige einsynn.no portalen. Saksnr. 2020/05210. Husk skråstrek.


 • Standard tilknytningsvilkår: § 6
  «… Nettselskapet skal ha uhindret tilgang til måleutstyret.»
  «Ved tilknytning monterer nettselskapet eller dennes representant, måleutstyr for avregning av nettleie og kraftkjøp. Nettselskapet fastsetter størrelse og type måleutstyr og eventuelle kontrollapparater, eier disse og foretar nødvendig vedlikehold.»

  Det er altså en betingelse for å være tilknyttet strømnettet at nettselskapet får sette inn den måleren de ønsker å bruke.
  Nettselskapene foretrekker at det er tilrettelagt for at måleren kan stå utenfor bygningen/leiligheten med uhindret tilgang for nettselskapet.
  Slik tilrettelegging er eiers ansvar.

  Stråling fra målere med RF-meshnett, begrenser seg til 0,27 Watt og er sterkt avtagende med avstand. Tilsvarer omtrent strålingen fra en enhet/mobil med WiFi som er slått på.
  Til sammenligning kan en mobiltelefon sende med inntil 2 Watt mens man har en samtale og holder den helt inntil skallen.

  • Det er uproblematisk for kunden at nettselskapet skal ha tilgang til måleutstyret. Husk at den nye avanserte smarte strømmåleren (kjent som AMS-måler) består av en måleenhet og kommunikasjonsenhet. Nettleieavtalen regulerer måleutstyret, og avregningsforskriften § 4-1 regulerer kommunikasjonsenheten (AMS-delen). Forskriften § 4-1. Plikt til å installere AMS sier ingenting om at dette gjelder «måler», og forskriften spesifiserer ikke hvilken del av AMS (Avanserte måle- og styringssystem) nettselskapet skal installere i kundens private hjem. Det er nettselskapene som har plikt til å installere AMS og forskriftene gjelder kun for nettselskapene. Kunden er ikke forpliktet til å akseptere AMS i henhold til standard nettleieavtale 2007. Hvis du da vet hva definisjonen av «Avanserte måle‐ og styresystem» (AMS) er for noe.

   Nettleieavtalen ble sist oppdatert i 2007, det vil si fire år før AMS ble innlemmet i forskriften i 2011. Du må bruke regelverket som var i kraft det året nettleieavtalen sist ble oppdatert. Hvordan er det mulig at kunden er forpliktet til å installere AMS dersom det ikke er et avtalepunkt i nettleieavtalen, siden forskriften kun gjelder for nettselskapet, som er allmenn kjent? Nettselskapene kan ikke komme i ettertid å påstå og tilegne ting som ikke står i nettleieavtalen bare for at de mener det er riktig tolkning. Snakk med noen som har juridisk kompetanse som vil forstå det jeg skriver.

   Hvorfor har ikke nettselskapene oppdatert standard nettleieavtale med kundens samtykke etter innføringen av AMS 1.1.2019? Nettselskapene har tatt i bruk en oppdatert bransje standard veiledende nettleieavtale (2021) uten først å ha spurt kunden iht. personvernforordningen (GDPR) artikkel 7 og markedsføringsloven § 22. Av uvitehet og manglende kompetanse rundt lovverket? Dersom nettselskapene har en dårlige vilkåt i en nettleieavtale og tyr til skitne triks for å lure forbrukeren for få viljen sin, forteller det meste om nettselskapet urimelige praksis.

   Nettleieavtalen ble sist oppdatert i 2007. Da var standarden for en strømmåler, et måleutstyr jf. § 5-1 Installasjon og drift av måleutstyr som nettselskapene er så opptatt å påpeke til kunden for å kreve installering av AMS. Det er her nettselskapene misforstår de juridiske sidene hva den nye avanserte strømmåleren består av komponenter ved bytte av den gamle strømmåleren til en måler med kommunikasjonsenhet. Nettselskapet har en rett til å bytte ut måleutstyret etter nettleieavtalen. RME har ikke pålagt nettselskapet å bytte ut den gamle måleren for de kundene som har fått AMS-fritak. Viser til kjennelsen fra Kristiansand tingrett september 2018 dag Agder Energi Nett tok begæring på midlertidig forføyning for å komme inn til kunden å bytte måleren. Retten aksepterte at det foreligger en forskrift som gir nettselskapet rettslig plikt til å installere smartmåleren. Men retten pekte på at nettleieavtalen ikke inneholdt et avtalevilkår som gjelder kundens plikt til å bytte til «AMS‐måler». Nettselskapet må derfor skaffe seg en ordinær dom for dette kravet, og deretter eventuelt begjære den dommen tvangsfullbyrdet. Retten forstår m.a.o. forskjellen på en strømmåler og en smartmåler. Les mer her: https://ams.monster/blogg/ams-dom-i-kristiansand-tingrett/

   Angående plassering av måleren i Standard tilknytningsvilkår § 6 gjelder kun ved bestilling av (ny) tilknytning. Sitert fra punkt 6.»Plassering av målepunkt avtales i forbindelse med bestilling av tilknytning». Dette har ikke tilbakevirkende kraft på kunder hvor strømmåleren montert inne i huset. § 4-1 Tilknytningspunktet viser til det juridiske skillet er mellom nettselskapets nettanlegget og kundens private el-anlegg. Sitert: «- tilkoblingsklemme på husvegg eller grunnmur for kabel eller luftnett». Vennligst sett deg inn hva som faktisk står juridisk i netteleiavtalen før du kommenterer. Svaret ditt avslører din mangel på juridisk kompetanse.

   Det er nettselskapet som utløser tjenesten ved utskifitng av måler, som skal bære kostnaden jf. nettleieavtalen § 5-3 Kontroll av måleutstyr. NVE påpeker i rapport 07-2011 ved ombygging av sikringsskap: «En viktig begrunnelse for denne vurderingen er at det ikke er kunden som har initiert eller krevd ny måler. Prinsippet om at kunden skal betale vil også kunne være diskriminerende».

   Det virker som du har tilknytning til nettbransjen når du presenterer din propeganda som bekrefter bransjen inkompetanse. Hvorfor blander du inn strålingsnakk som ikke et tema på ams.monster? Det du nevner om strålingsverdier har du ikke peiling på hva du snakker om. Du sprer fake news. Du bør sette deg bedre inn i de juridiske sidene av hva AMS faktisk betyr for kunden. Nettbransjen bør begynne å etterleve gjeldende lover og regler som bransjen er forpliktet til å følge og ikke bare plukke ut det som passer til nettselskapenes agenda best. Nettselskapene må snart begynne å ta hensyn til kundens privatrettslige rettigheter med nettselskapet etter nettleieavtalen. Nettselskapene er velding opptatt å høre på hva NVE mener nettselskapene skal gjøre som ikke angår kunden. Kunden har et kundeforhold til nettselskapet på privatrettslig grunnlag. Kunden har også rettigheter etter lovbestemmelser, som nettselskapene glemmer når de misbruker sin monopolstilling, ved å begå monopolmisbruk mot den svake parten kunden. Måten nettselskapene turer frem er en trussel mot forbrukerens rettsikkerhet.

 • {"email":"E-postadressen er ugyldig","url":"Nettside adressen er ugyldig","required":"Nødvendig felt mangler"}
  >