Ams Monster

Folket mot AMS

 • Hjem
 • NVE-RME
 • NVE sender forslag til endringer i flere forskrifter på høring

NVE sender forslag til endringer i flere forskrifter på høring

Publisert 6. juni 2020

Sist oppdatert 30. januar 2021

Estimert lesetid: minutter


NVE publiserte 21.mai et nytt høringsdokument nr. 03-2020 med forslag til endringer i avregningsforskriften og kontrollforskriften. NVE foreslår å fastsette en ny tariff for ikke-fjernavleste kunder (uten AMS) fastsettes som et standardbeløp i forskrift på maks 1500 kr.

Endring av bestemmelser knyttet til forskuddsfakturering, gjennomfakturering, adgang til elektrisitetsmåler, nettselskapenes nøytralitet, tariff for ikke-fjernavleste måleverdier og overtredelsesgebyr.

Endringsforslaget gjelder flere mindre endringer i avregningsforskriften, forskrift om kontroll av nettvirksomhet og forskrift om elsertifikater.

Høringsdokumentet er ikke særlig positivt lesning for nettselskapene slik som de har herjet med kundene rundt det urettmessige avlesningsgebyret. Det virker som spørsmålene i brevet fra Advokatfirmaet Schjødt AS 12. februar til NVE om en avklaring på avlesningsgebyret har hatt en effekt siden NVE måtte til slutt komme på banen med noen presiseringer.

Les mer her Advokatfirmaet Schjødt AS har sendt brev til NVE om avklaring av avlesningsgebyret

Men det NVE prøver på vil ikke få noen særlig effekt på kunder uten AMS idag med det nye forslaget til endringer. Det er fordi at NVE ikke vil snakke om at kostnadene i avlesningsgebyret er dekket av det lovpålagte fastleddet som kundene betaler for i dag etter kontrollforskriften § 14-2 a) fastleddet dekker kundespesifikke kostnader og en andel av de øvrige faste kostnadene i nettet etter § 1-3. Definisjoner i niende ledd. Kundespesifikke kostnader: Kostnader knyttet til kundehåndtering, herunder måling, avregning, fakturering, tilsyn mv. Disse paragrafene kommer NVE seg ikke unna uansett hva de mener.

Les mer her Et avlesingsgebyr som er allerede dekket av nettleie fastbeløp

Det pussige er at NVE ikke har skrevet et ord om hva fastleddet skal dekke av kundespesifikke kostnader i sine tidligere høringsdokumenter. Hvorfor? Av uvitenhet eller mangel på kompetanse som forskriftsmyndighet? Ja, takk begge deler.

Man har stilt dette spørsmålet flere ganger. Hvorfor betaler kunden et fastledd (nettleie fastbeløp) og et avlesningsgebyr som dekker de samme kundespesifikke kostnadene? Nettselskapene spesifiserer akkurat de samme kostnadene. 

Kunden bør spørre sitt nettselskap om fastleddet for å se hva de svarer. Fakturerer nettselskapet kunden både et gebyr og et fastledd med de samme kostnadene, blir det en dobbelbetaling for den samme tjenesten når gebyrkostnadene ikke blir fratrukket tilsvarende i fastleddet.

NVE har gitt som svar at disse kostnadene i gebyret skal komme i fratrekk i nettleien. Men nettselskapene fratrekker det ikke i fastleddet. Altså en dobbelbetaling.

Kunder uten AMS (kommunikasjonsenhetene i smartmåleren) har ikke fått fastleddet redusert tilsvarende på fakturaen fra nettselskapet.

Når det gjelder hvorfor fastleddet og gebyret dekker de samme kundespesifikke kostnadene, vil NVE unngå å svare på. NVEs forvaltningspraksis er å ikke svare på det man spør om.


Les NVE sitt siste svar om gebyret
NVE har bekreftet at kunder ikke kan bli krevd for samme kostnad to ganger i et avlesningsgebyr

AMS utrullingen har gått under radaren for folk flest siden forbrukeren ikke har giddet og sette seg inn i lover og forskrifter. AMS-saken har avslørt nettselskapenes tvilsomme praksis med å lage sitt eget lovverk i lovverket enn det man finner på lovdata.no.  

Nettselskapene er veldig opptatt å høre på hva NVE mener de skal gjøre. Hva NVE mener nettselskapene skal gjøre, angår ikke kunden av nettselskapet.

Nettselskapene har glemt av at de er forpliktet til å følge til enhver gjeldende lovverk. Kunden har også rettigheter etter loven, men det blir ignorert.

Kunden har et privatrettslig forhold med nettselskapet og skal skal forholde seg til nettleieavtalen fra 2007. AMS ble i 2011 innlemmet i avregningsforskriften § 4-1. Plikt til å installere AMS. Fire år etter at nettleieavtalen ble sist oppdatert.

Når nettselskapet påpeker til kunden at de er pliktig til å installere AMS hos sluttbrukeren og viser til § 4-1. Blir dette feil. Forskriften gjelder for nettselskapet - ikke for kunden. Kunden er ikke pliktig til å installere AMS etter nettleieavtalen. Les mer her om kjennelsen fra Kristiansand tingrett.

Kortversjon av høringsforslagene som har betydning for nettkunden

 • Forslag til ny § 17-9. Tariff for ikke-fjernavleste måleverdier.
 • Nettselskapene må redusere gebyret til en maks grense på kr. 1500 per år. Det gjelder merkostnader som ikke fastleddet dekker. Da blir det ikke mye igjen av kostnadene i gebyrtariffen.
 • Årlig stedlig kontrollavlesning av måleren hos kunden uten AMS er ikke et krav etter forskriften som nettselskapene har påstått. NVE bekreftet at de ikke har pålagt nettselskapene en kontrollavlesning hos kunden.
 • Utdrag av ovennevnte punkter finnes HER.
 • Gjennomfakturering av avlesningsgebyret for forbrukere. Utdrag finnes HER.
 • Presisering at det er nettselskapet som har ansvaret  for kontroll av måleverdier i avregningsforskriften. Nettselskapene skal ta imot måleravlesninger fra sluttbrukeren ifølge avregningsforskriften § 3-3- fjerde ledd. Utdrag finnes HER.

Last ned høringsdokumentet HER. Det viktige er uthevd med gult.

Nyheter fra nve.no: RME sender forslag til endringer i flere forskrifter på høring

NVE henviser til i høringsdokumentet på side 16 i fjerde avsnitt, en gebyrdom i Trondenes tingrett januar 2020 som sier at nettselskapet har rett til å ta gebyret. Nettselskapet har rett til fakturere tariffen, det står i forskriften at de kan fakturere sine egen tariffer, men nettselskapet har ingen plikt til å fakturere. Viser til beskrivelse av dobbelbetalingen ovenfor. Les: Fått krav på AMS-gebyr – Hvordan skrive en åpenbart ikke grunnløs innsigelse?

Tingretten behandlet gebyrsaken skriftlig som en småkravsprosess. Avgjørelsen har ikke rettspraksis for andre lignende gebyr småkravsaker. Les om hva gebyr dommen egentlig gikk ut på.


Nettselskapene med NVE i spissen er veldig opptatt å ha rett, men de glemmer å gjøre det rett.

Det klassiske svaret fra NVE i klagesaker på ting de ikke ønsker svare på, er at det er utenfor NVEs myndighetsområde. Kunden får svar, men får ikke svar på hva man spør om. NVE har en ukultur i saksbehandlingen med å ikke svare på det som blir spurt om. Det er fordi det som det blir spurt om passer ikke inn i NVEs agenda.

NRK TV Debatten på manglende svar fra NVE.

NVE svarer ikke på det man spør om

Høringsfristen er satt til 20.8.2020. Innspill vil bli offentliggjort.

Høringsfristen på dokument 03-2020 er ute. Hvis man er interessert i å følge med. Link: offentlige einsynn.no portalen. Saksnr. 2020/05210. Husk skråstrek.


 • Standard tilknytningsvilkår: § 6
  «… Nettselskapet skal ha uhindret tilgang til måleutstyret.»
  «Ved tilknytning monterer nettselskapet eller dennes representant, måleutstyr for avregning av nettleie og kraftkjøp. Nettselskapet fastsetter størrelse og type måleutstyr og eventuelle kontrollapparater, eier disse og foretar nødvendig vedlikehold.»

  Det er altså en betingelse for å være tilknyttet strømnettet at nettselskapet får sette inn den måleren de ønsker å bruke.
  Nettselskapene foretrekker at det er tilrettelagt for at måleren kan stå utenfor bygningen/leiligheten med uhindret tilgang for nettselskapet.
  Slik tilrettelegging er eiers ansvar.

  Stråling fra målere med RF-meshnett, begrenser seg til 0,27 Watt og er sterkt avtagende med avstand. Tilsvarer omtrent strålingen fra en enhet/mobil med WiFi som er slått på.
  Til sammenligning kan en mobiltelefon sende med inntil 2 Watt mens man har en samtale og holder den helt inntil skallen.

  • Det er uproblematisk for kunden at nettselskapet skal ha tilgang på målenheten. Husk at den nye avanserte strømmåleren innen AMS består av en måleenhet og kommunikasjonsenhet. Kalt en smartmåler. Nettleieavtalen regulerer måleenheten og avregningsforskriften § 4-1.Plikt til å installere AMS regulerer kommunikasjonsenheten i den nye avanserte strømmåleren. I forskriften står det ingenting at dette gjelder en strømmåler, og det er heller ikke akkurat særlig spesifisert på hva kunden skal få installert i sitt private hjem av AMS delen. Det er nettselskapene som har plikt til å installere AMS og forskriftene gjelder kun for nettselskapene. Kunden er ikke pliktig til å ta imot AMS etter nettleieavtalen. Hvis man da vet hva definisjonen av «Avanserte måle‐ og styresystem» (AMS) er for noe.

   Nettleieavtalen ble sist oppdatert i 2007, altså fire år før AMS ble innlemmet i forskriften i 2011. Man må bruke forskriften som var gjeldende det året nettleieavtalen ble sist oppdatert. Hvordan kan det være mulig at kunden er pliktig til å installere AMS når det ikke er tatt med nettleieavtalen og når forskriften gjelder kun for nettselskapene som også NVE har bekreftet? Nettselskapene må ikke komme i ettertid å påstå og tilegne ting som ikke står i nettleieavtalen bare for at de mener det er den riktige tolkningen. Snakk med en som har juridisk kompetanse som vil skjønne denne forskjellen.

   Hvorfor har ikke nettselskapene oppdatert nettleieavtalen etter innføringen av AMS 1.1.2019? Glemt av uvitehet og mangel på kompetanse? Om nettselskapene har en dårlig nettleieavtale, skal ikke kunden bli skadelidende når nettbransjen med NVE viser sin inkompetanse i sine uttalelser.

   Når det gjelder nettleieavtalen som ble sist oppdatert i 2007. Da var standarden for en strømmåler, en måleenhet etter § 5-1 Installasjon og drift av måleutstyr som nettselskapene er så opptatt å påpeke til kunden ved installasjonen av AMS. Det er her nettselskapene misforstår det juridiske på hva den nye strømmåleren kan bestå av komponenter når kunden blir pålagt å installere AMS og bytte ut den gamle strømmåleren til en måler med kommunikasjonsenhet. Kunden er kun pliktig å bytte ut måleenheten etter nettleieavtalen hvis nettselskapet ønsker det, men det er ikke et krav ifølge NVE som nettselskapene påstår. Viser til kjennelsen fra Kristiansand tingrett september 2018 som har bekreftet at kunden ikke er pliktig til å installere AMS etter nettleieavtalen når Agder Energi Nett tok begæring på midlertidig forføyning for å komme inn til kunden å bytte måleren. Dommeren hadde skjønt forskjellen på hva en strømmåler består av komponenter som nettselskapet ikke skjønte. Les mer her: https://ams.monster/blogg/ams-dom-i-kristiansand-tingrett/

   Når det gjelder plassering av måleren i Standard tilknytningsvilkår § 6 gjelder kun ved bestilling av (ny) tilknytning. Sitert fra punkt 6.»Plassering av målepunkt avtales i forbindelse med bestilling av tilknytning». Det har ikke tilbakevirkende kraft på kunder som har fått måleren montert inne i huset som var avtalt med nettselskapet. I § 4-1 Tilknytningspunktet står det følgende hvor det juridiske skillet er mellom nettanlegget og kundens private anlegg. Sitert: «- tilkoblingsklemme på husvegg eller grunnmur for kabel eller luftnett». Så hva nettselskapet foretrekker skal ikke kunden få en ekstra kostnad fordi at det passer nettselskapet best. Vennligst sett deg inn hva som faktisk står juridisk i netteleiavtalen før du kommenterer.

   Og man må huske på at det er nettselskapet som utløser tjenesten ved å bytte måleren som skal ta kostnaden etter nettleieavtalen § 5-3 Kontroll av måleutstyr. Dette har NVE bekreftet i rapport 07-2011 ved instaleringen av AMS ved ombygging av sikringsskap sitert: «En viktig begrunnelse for denne vurderingen er at det ikke er kunden som har initiert eller krevd ny måler. Prinsippet om at kunden skal betale vil også kunne være diskriminerende».

   Det virker som du har forbindelse til nettbransjen slik du fremstiller din propeganda og som bekrefter bransjen inkompetanse. Og det med strålingen er ikke et tema på ams.monster for å ha det avklart som du heller ikke har peiling på med å spre fake news. Du bør sette deg bedre inn i det juridiske på hva AMS faktisk egentlig innebærer for kunden. Nettbransjen bør begynne å følge hva som faktisk står i gjeldende lovverk og forskrifter som de er pliktige til å følge og ikke bare plukke ut det som passer nettselskapene sin agenda best. Man må lese hele lovverket. Og ikke minst må nettselskapene begynne å ta hensyn til kundens privatrettslige rettigheter etter nettleieavtalen. Nettselskapene er velding opptatt å høre på hva NVE mener nettselskapene skal gjøre som ikke angår kunden. Husk at kunden har et privatrettslig forhold til nettselskapet. Kunden har også rettigheter etter loven som nettselskapene glemmer av med sitt maktmisbruk mot kunden som har monopolet på nettjenester. Dette går utover kundens rettsikkerhet slik nettbransjen fremstiller det.

 • {"email":"E-postadressen er ugyldig","url":"Nettside adressen er ugyldig","required":"Nødvendig felt mangler"}
  >