Ams Monster

Folket mot AMS

  • Hjem
  • Elhub
  • Måleravlesning av profilavregnede målepunkt uten timesmåling

Måleravlesning av profilavregnede målepunkt uten timesmåling

Publisert 31. desember 2021

Sist oppdatert 3. oktober 2022

Estimert lesetid: minutter


Profilavregnede (manuelt avleste) målepunkt tilhørende forbruker med forventet årlig strømforbruk høyere enn 8 000 kWh, skal avleses hver tredje, hver andre eller hver måned (periodisk avlesning). Periodene mellom avlesningene skal være tilnærmet like jf. avregningsforskriften § 3-3.Avlesning av målepunkt. Avlesning utføres 1. i hver måned. For manuelt avleste målepunkt,  er prosessen helautomatisert direkte til Elhub datasystemer.

For sluttbrukere som ikke har timesmåling (gamle typer av strømmålere og kunder som har fått montert smartmåler uten kommunikasjonsenhet - AMS-delen). Er det viktig å lese av måleren den 1. i hver måned. Da blir påfølgende faktureringens måneden korrekt. Dersom du ikke har avlest din måler, blir ditt forbruk beregnet (stipulert) av nettselskapet.

For kunder med timesavleste målere, sendes avlesning automatisk en gang i timen til nettselskapets datasystemer, og deretter til Elhub.

Manuelle avlesninger kan også sendes på SMS eller via nettselskapets nettside. Kjøper du strøm fra en kraftleverandør, kan man registrere avlesningen på nettsiden eller via mobilapp.

Nettselskapet er pliktig til å ta imot avlesninger fra profilavregnede målepunkt, jf. avregningsforskriften § 3-3. Avlesning av målepunkt fjerde ledd.

"Nettselskapet skal registrere alle mottatte måleravlesninger fra sluttbrukeren, med mindre sluttbrukeren sender inn urimelig mange avlesninger."


Profilavregnet målepunkt: En strømmåler som ikke sender timesverdier og må avleses manuelt. Vanligvis en gang i måneden.

Høy strømregning

Les nyhetsartikkelen på vg.no fra 11. februar 2022. En kunde fikk skyhøye strømregninger for tidligere strømforbruk. Dette understreker viktigheten av å sende å lese av måleren den 1. i hver måned.

Mange forbrukere har klaget på høye strømregninger etter at de byttet ut den gamle manuelle avleste strømmåleren til en smartmåler med kommunikasjonsenhet, som automatisk oversender avlesninger til nettselskapet i henhold til funksjons kravene i avregningsforskriften § 4 2. Funksjonskrav. Årsaken til de høye strømregningene kan være på grunn av manglende avlesninger av målepunktet før målerbytte. Den nye måleren sanntids avlesning avslører forbrukens sløvhet med å ikke ha sendt inn regelmessige avlesninger.

Les hvorfor det lønner seg å ha manuell avlesning av måleren. Bløffen om den nye nettleiemodellen.

Viktig informasjon om den nye nettleien for kunder uten AMS

Nettselskapene har innført ny nettleie fra 1. juli 2022

Nye nettariffer, hvordan tarifferes og avregnes kunder uten AMS - kommunikasjonsenheten i (smart) måleren?

Kundegruppen uten AMS har ikke en egen tariffgruppe som det var før endringen. 

Kunder uten AMS blir plassert i samme kundegruppe som timesavregnede målepunkt.

Nettleien vil bestå av to ledd som før, et fastledd og et energiledd. Nytt fra juli er at fastleddet har ulike trappetrinn. Kunder uten AMS blir som regel plassert i det laveste trinnet. Pass på at du ikke får et for høyt trinn.

- Energiledd hverdager fra kl. 06-22.
- Energiledd Hverdager fra kl. 22-06 og helg: Lørdag og søndag samt helligdager.
- Fastledd

Nettselskapet kan ikke vite effektuttaket til kunder uten timesavlesning. Du må regne med å betale et høyer kapasitetstrinn. Dette er gjetning fra nettselskapet på et effektuttak kunden ikke har hatt.

Det er enkelt å finne ut. Del ditt forbruk på 30 eller 31 dager og del det på 24 timer. Da har du ditt gjennomsnittlige timesforbruk for et manuelt avlest målepunkt. Sjekk tallet mot hvilket trinn du skulle har vært plassert i.

Kapasitetsleddet baserer seg på gjennomsnitt for de 3 timene med mest strømforbruk for 3 ulike dager. Nettselskapet kan ikke vite disse tallene hvis du ikke har timesmålt måler.

Strømabonnenter som vil redusere forbruket i perioder med dyr strøm, anbefales det å lese av måleren oftere – gjerne hver uke. I perioder med svingende strømpriser kan det være ekstra gunstig; hvis man eksempelvis er bortreist i en periode med høy pris, og forbruket dermed ligger under det normale, er det viktig å gi strømleverandøren beskjed om det gjennom avlesning av måleren. Hvis ikke blir regningen basert på den gjennomsnittlige fordelingen av forbruket gjennom hele perioden. Det er Nord Pool som fastsetter strømprisen til strømselskapene, også kalt spotprisen.


Elhub

Etter innføring av AMS (Avanserte måle- og styringssystem) 1. januar 2019, er det Elhub, Statnett sin datahub for innsamling av målerdata som står ansvarlig for måleverdidistribusjon og beregning av avregningsgrunnlaget. Les mer her.

Ved manglende avlesninger fra profilavregnede målepunkt blir forbruket stipulert av nettselskapet etter historiske verdier - justert innmatingsprofil (JIP). Manuelt avleste målepunkt risikerer å bli avregnet for et for høyt faktisk forbruk.

Elhub vil beregne uttak per time, men vil ikke stipulere målerstand. Det er kun nettselskapet som kan stipulere og korrigere målerstand for manuelt avleste og umålte målepunkt. Dette er i henhold forskriftskrav, at alle målepunkt med og uten AMS skal ha en avlesning per dag på Elhubs kundeprofil.

Alle målepunkt har en kundeprofil hos Elhub. Logg inn her med Bank ID. Her finner du alle dine avlesninger, også de stipulerte, klikk på: "Se måleverdier" og deretter på "Mine avlesninger". For å finne de stipulerte automatiske daglige verdiene, klikk på lenke til "Forbruksvolumer". Når sluttbrukeren registrerer ny avlesning påfølgende måned dag 1 i, vil disse stipulerte verdiene bli korrigert og motregnet mot avlesningen forbrukeren har foretatt den 1. i måneden.

Les mer om hvordan dette beregnes på Elhubs nettside: Timesverdier til profilavregnede målepunkt – beregning og variasjon i timesverdiene.

Sluttbrukere som har timesmålete målere (smartmåler med en kommunikasjonsenhet) skal måleverdiene overføres til avregningsansvarlig innen kl. 07.00 etter at driftsdøgnet er avsluttet. Måleverdiene skal registreres og lagres i måleren inntil måleverdiene er overført til nettselskapet og minst frem til forfallsdato for inneværende fakturaperiode, se avregningsforskriften § 4-5.Måleverdier og § 3-8.Melding med timeverdier til avregningsansvarlig.

Avlesninger og stipuleringer finnes på "min side" https://plugin.elhub.no hos Elhub.no.


Gebyr

Forbrukere med strømmåler uten kommunikasjonsenhet, blir avkrevd et urimelig avlesningsgebyr. Gebyret er en tariff nettselskapet kan fakturere - ingen plikt.

Nettselskapet påstår at de må opprettholde to systemer, et nytt automatisert og et gammelt manuelt system. Det er en kostnad nettselskapet ikke kan påføre kunden. Det er NVE-RME som har gitt nettselskapet i forskrift to unntak for fritak jf. avregningsforskriften § 4-1.Plikt til å installere AMS a og b

Nettselskapene kan ikke ta betaling for tjenester de ikke utfører eller ikke har kostnader med. Faste kostnader knyttet til IT-drift og vedlikehold av løsning for profilmålere inngår som en del av nettselskapet måle- og avregningsansvar. RME har fattet flere vedtak om forholdet. Krever nettselskapet betaling for tjenesten, er det en dobbelbetaling på den samme tjenesten som de er plikte å levere til kunden.

Energiklagenemndas avgjørelse 22. mars 2022 sak 2021/1954

Energiklagenemndas avgjørelse 22. mars 2022 sak 2021/1954
https://www.klagenemndssekretariatet.no/wp-content/uploads/2021/11/2021-1954-Klagenemndas-avgjorelse.pdf

Klagenemndas vurdering i punkt 49.

Energiklagenemnda forstår klagers anførsel slik at RMEs vedtak bygger på at avrop på tjenesten kan faktureres som en engangsbetaling etter utført stedlig kontroll, og gir aksept for at kunder som ikke har hatt stedlig kontroll ikke kan faktureres for tjenesten. Dette anføres å være i strid med de generelle prinsippene for tariffer. Energiklagenemnda vil generelt bemerke at innkreving av tariffer forutsetter at det faktisk utføres den type tjeneste som skal dekkes av tariffen. En total unnlatelse av kontroller for samtlige målere må derfor medføre at tariff ikke kan kreves.

 

RME uttalelse i sak 201842268-17 i brev av 3.7.2020.

"Nettselskap som velger å kreve slike variable kostnader gjennom et særskilt gebyr, har ikke adgang til å inkludere samme kostnader som del av fastleddet i den ordinære nettleien." Les mer her

Nettselskapet er pliktig til å oppgi beregningsgrunnlaget i "gebyr tariffen". Dette gjelder både § 17-6 (2019 og 2020) og § 17-9 gjeldende fra 1.2.2021, jf, Forskrift om kontroll av nettvirksomhet (302) § 13-5.Informasjonsplikt.

Husk at "gebyr tariffen" er noe nettselskapene kan fakturere - ingen plikt til å fakturere.


Nettselskapet fakturerer kunden for et urimelig gebyr på en tjeneste som helautomatisert.

Du kan ta en og sjekke enkelt selv. Foreta en avlesning via kraftleverandøren eller nettselskapet nettsider, sjekk deretter min side hos Elhubs kundeprofil. Avlesning du foretok er synlig innen kort tid. Når avlesningen vises, er den verifisert og godkjent for fakturering av nettselskapet. Avregningen vil stemme med målerstanden på fakturaen du mottar.

Når du registrerer avlesningen på nettselskapets nettside, er det tilgjengelig en utskriftbar prøveregning. Skriv den ut. Prøveregningen vil stemme med fakturaen du mottar kraftleverandøren hvis nettleien blir gjennomfakturert.

Nettselskapet krever gebyr for en automatisert jobb for å håndtere manuelle avlesninger på en automatisk prosess som sendes direkte til Elbubs datasystemer.

Registrer en avlesning på natt eller helg. Spør nettselskapet hvem som var på jobb for å kontrollere disse manuelt avleste måleverdiene du utførte på et ugunstig tidspunkt, utenfor nettselskapets faste arbeidstid.

Elhub anbefaler at måleravlesningen for profilavregnede målepunkt utføres den 1. i hver måned. Dette fordi at faktureringen fra din strømleverandør baserer seg på avlesningen som ble foretatt den 1. i hver måned. 

Nettselskapet baserer stipuleringen på tidligere innsendte historiske måleverdier, ved manglende måleverdier, beregnes stipuleringen på algoritme. Stipuleringene fra nettselskapet kan være unøyaktige hvis forbrukeren ikke har sendt inn regelmessige avlesninger. Det betyr at forbrukeren kan bli fakturert for et høyt eller lavt forbruk.

Avregningsforskriften § 3-3.Avlesning av målepunkt sier at alle målepunkter skal avleses minimum én gang i kalenderåret og at nettselskapet skal kontrollere måleverdier som ikke er fjernavleste. Profilavregnede målepunkt tilhørende forbruker med forventet årlig strømforbruk høyere enn 8 000 kWh, skal avleses hver tredje, hver andre eller hver måned (periodisk avlesning). Periodene mellom avlesningene skal være tilnærmet like. 


{"email":"E-postadressen er ugyldig","url":"Nettside adressen er ugyldig","required":"Nødvendig felt mangler"}
>