Ams Monster

Folket mot AMS

  • Hjem
  • Elhub
  • Måleravlesning av profilavregnede målepunkt

Måleravlesning av profilavregnede målepunkt

Publisert 31. desember 2021

Sist oppdatert 11. februar 2022


Etter innføringen av AMS er det viktig for sluttbrukere som har profilavregnede (manuelt avleste) målepunkt sender inn måleravlesninger til nettselskapet den 1. i hver måned. Dette gjelder forbrukere som har en strømmåler uten kommunikasjonsenhet (for automatisk oversending av måleverdiene til nettselskapet en gang i døgnet). Manuelle avlesninger kan sendes inn via SMS eller på nettsiden til nettselskapet. Avlesningen kan også registreres via app hos strømleverandøren, der du kjøper din kraft.

Når forbrukeren utfører en selvavlesning av strømmåleren den 1. i hver måned, unngår man for høy stipulering slik at man blir fakturert for faktisk forbruk og at avregningen blir korrekt. Merk at nettselskapet er pliktig til å ta imot avlesninger fra profilavregnede målepunkt, jf. avregningsforskriften § 3-3. Avlesning av målepunkt fjerde ledd.

Les nyhetsartikkelen på vg.no fra 11. februar 2022. En kunde fikk skyhøye strømregninger for tidligere strømforbruk. Dette forklarer viktigheten for kunder som har profilavregnede målepunkt å sende inn måleravlesningen til nettselskapet den 1. i hver måned. Gjelder for kunder som ikke har strømmåler med automatisk avlesning via kommunikasjonsenheten i smartmåleren.

Strømabonnenter som vil redusere forbruket i perioder med dyr strøm, anbefales det å lese av måleren oftere – gjerne hver uke. I perioder med svingende strømpriser kan det være ekstra gunstig; hvis man eksempelvis er bortreist i en periode med høy pris, og forbruket dermed ligger under det normale, er det viktig å gi strømleverandøren beskjed om det gjennom avlesning av måleren. Hvis ikke blir regningen basert på den gjennomsnittlige fordelingen av forbruket gjennom hele perioden. Det er Nord Pool som fastsetter strømprisen til strømselskapene, også kalt spotprisen.

Etter innføring av AMS (Avanserte måle- og styringssystem) 1.1.2019 er det Elhub, Statnett sin datahub for innsamling av målerdata som står ansvarlig for måleverdidistribusjon og beregning av avregningsgrunnlaget. Les mer her.

Ved manuell registrering av målerstanden for profilavregnede målepunkt, enten via nettselskapet eller kraftleverandøren, sendes avlesningen direkte til Elhubs datasystemer. Kraftleverandøren og nettselskapet henter ut disse måleverdiene fra systemene til Elhub.

For kunder som har installert en smartmåler med en kommunikasjonsenhet, oversendes avlesningen automatisk en gang i timen direkte til nettselskapet, og så videre til Elhub en gang i døgnet.

Forbrukeren må være oppmerksom på når nettselskapet krever avlesningsgebyr fra kunder som har strømmåler uten AMS-sendedel, at prosessen for innsending av målerstand for manuelt avleste målepunkt, er helautomatisert. Nettselskapene argumentasjon for å ta et gebyr, som de kan ta fordi: RME sier at de kan ta gebyr, så gjør nettselskapene det fordi: det blir gratis penger for dem.

Nettselskapene påstår at kunder uten AMS påfører nettselskapet kostnader for å håndtere disse manuelle avlesningene fra profilmålere. Dette er en løgn. Når det finnes to unntak i avregningsforskriften § 4-1.Plikt til å installere AMS a og b, er nettselskapene pliktig til å opprettholde to systemer, en automatisk og et manuelt system. Nettselskapet kan ikke påføre kunden denne kostnaden, det er urimelig når det er NVE/RME som har forskriftsfestet de to unntakene. Da må nettselskapene ta dette opp med NVE/RME.

Nettselskapene kan uansett ikke ta betaling for noe de ikke utfører eller ikke har kostnader med: fordi at faste kostnader knyttet til IT-drift og vedlikehold av løsning for profilmålere inngår som en del av nettselskapet måle- og avregningsansvar. Dette har RME bekreftet i vedtak. Hvis nettselskapet krever betaling for dette, er det en dobbelbetaling. Det er ikke lov.

RME uttalelse i sak 201842268-17 i brev av 3.7.2020.

"Nettselskap som velger å kreve slike variable kostnader gjennom et særskilt gebyr, har ikke adgang til å inkludere samme kostnader som del av fastleddet i den ordinære nettleien." Les mer her

Når forbrukeren ikke sender inn avlesninger til nettselskapet, blir målerverdiene for profilavregnede målepunkt basert på justert innmatingsprofil stipulert av Elhub. Elhub vil beregne uttak per time, men vil ikke stipulere målerstand. Det er derfor kun nettselskapet som kan stipulere og korrigere målerstand for manuelt avleste og umålte målepunkt. Dette er i henhold forskriftskrav, at alle målepunkt med og uten AMS skal ha en avlesning per dag på Elhubs kundeprofil.

Samtlige målepunkt har en kundeprofil hos Elhub. Logg inn her med Bank ID. Her finner du dine avlesninger, også de stipulerte, klikk på: "Se måleverdier" og deretter på "Mine avlesninger". For å finne de stipulerte automatiske daglige verdiene, klikk på lenke til "Forbruksvolumer". Når sluttbrukeren registrerer ny avlesning påfølgende måned dag 1 i, vil disse stipulerte verdiene bli korrigert og motregnet mot avlesningen forbrukeren har foretatt den 1. i måneden. Det er viktig at sluttbrukere som har profilmålere sender inn måleravlesninger den 1. i hver måned, dette for å unngå unøyaktige strømregninger som baserer seg på stipuleringer.

Når avlesningen er synlig på din kundeprofil hos Elhub, er målerverdien allerede blitt verifisert og godkjent av nettselskapet for fakturering. Dette utføres i sanntid, altså ingen manuelle operasjoner som nettselskapet påstår. Foreta en avlesning til nettselskapet, sjekk din Elhub kundeprofil, evt. din side hos strømselskapet, din avlesning vil vises innen kort tid. Når avlesningen er synlig hos Elhub, er den verifisert og godkjent og vil stemme med målerstanden på fakturaen du mottar i ettertid. Registrerer man avlesningen via din side hos nettsiden til nettselskapet, produseres det en utskiftbar prøveregning på nettleieforbruket. Forbruket på prøveregningen vil stemme med fakturaen du mottar i ettertid fra din kraftleverandør.

Nettselskapene fakturerer kundene for et urimelig gebyr for en tjeneste de ikke utfører, som de påstår at det må utføres manuelt av en ansatt. Registrer avlesning til nettselskapet og spør hvem som var på jobb for å verifisere din avlesning som du utførte utenom arbeidstid på et gunstig tidspunkt. 

Merk at nettselskapene er pliktig til å oppgi beregningsgrunnlaget i "gebyr tariffen", § 17-6 for 2019 og 2020 og § 17-9 gjeldende fra 1.2.2021, jf, Forskrift om kontroll av nettvirksomhet (302) § 13-5.Informasjonsplikt. Husk at "gebyr tariffen" er noe nettselskapene kan fakturere, altså ingen plikt.

Elhub anbefaler at måleravlesningen for profilavregnede målepunkt utføres den 1. i hver måned, ikke andre datoer. Dette fordi at faktureringen fra din strømleverandør baserer seg på avlesningen som ble foretatt den den 1. i hver måned. 

Mange forbrukere har klaget på høye strømregninger etter at de byttet ut den gamle manuelle avleste strømmåleren til en smartmåler med kommunikasjonsenhet, som automatisk oversender avlesninger til nettselskapet i henhold til funksjons kravene i avregningsforskriften § 4 2. Funksjonskrav. De høye regningene er på grunn av at forbrukeren ikke har registrert jevnlig målerstanden til nettselskapet før et målerbytte, dette fordi at kommunikasjonsenheten i den nye måleren overfører måleverdiene i sanntid.

Nettselskapet baserer stipuleringen på tidligere innsendte historiske måleverdier, ved manglende måleverdier blir stipuleringen beregnet på algoritme. Disse stipuleringene fra nettselskapet kan være unøyaktige hvis forbrukeren ikke har foretatt regelmessige avlesninger. Det vil si at forbrukeren kan bli fakturert for et høyt eller lavt forbruk.

Avregningsforskriften § 3-3.Avlesning av målepunkt sier at alle målepunkter skal avleses minimum én gang i kalenderåret og at nettselskapet skal kontrollere måleverdier som ikke er fjernavleste. Profilavregnede målepunkt tilhørende forbruker med forventet årlig strømforbruk høyere enn 8 000 kWh, skal avleses hver tredje, hver andre eller hver måned (periodisk avlesning). Periodene mellom avlesningene skal være tilnærmet like. 


{"email":"E-postadressen er ugyldig","url":"Nettside adressen er ugyldig","required":"Nødvendig felt mangler"}
>