Ams Monster

Folket mot AMS

 • Hjem
 • Elhub
 • Måleravlesning av profilavregnede målepunkt uten timesmåling

Måleravlesning av profilavregnede målepunkt uten timesmåling

Publisert 31. desember 2021

Sist oppdatert 3. oktober 2022

Estimert lesetid: minutter


Profilavregnede (manuelt avleste) målepunkt tilhørende forbruker med forventet årlig strømforbruk høyere enn 8 000 kWh, skal avleses hver tredje, hver andre eller hver måned (periodisk avlesning). Periodene mellom avlesningene skal være tilnærmet like jf. avregningsforskriften § 3-3.Avlesning av målepunkt. Avlesning utføres 1. i hver måned. Manuell avlesning av profilmåleren er en helautomatisert prosess som går direkte til Elhubs datasystemer.

For sluttbrukere som ikke har timesmåling (gamle typer av strømmålere og kunder som har fått montert smartmåler uten kommunikasjonsenhet - AMS-delen). Er det viktig å lese av måleren den 1. i hver måned. Da blir påfølgende faktureringens måneden korrekt. Da vil påfølgende faktureringsmåned være riktig. Hvis sluttbrukeren ikke har lest av måleren, vil forbruket stipulert av nettselskapet.

Kunder med timesavleste målere, sendes avlesning automatisk en gang i døgnet til nettselskapets datasystemer, og deretter til Elhub.

Disse måleverdiene finner du på sluttbrukerens "min side" på nettsiden Elhub.no.

Manuelle avlesninger kan også sendes på SMS eller via nettselskapets nettside. Kjøper du strøm fra en kraftleverandør, kan man registrere avlesningen på nettsiden eller via mobilapp.

Nettselskapet plikter til å ta imot avlesninger fra profilavregnede målepunkt, jf. avregningsforskriften § 3-3. Avlesning av målepunkt fjerde ledd.

"Nettselskapet skal registrere alle mottatte måleravlesninger fra sluttbrukeren, med mindre sluttbrukeren sender inn urimelig mange avlesninger."


Profilavregnet målepunkt: En strømmåler som ikke sender timesverdier og må avleses manuelt. Vanligvis en gang i måneden, den 1.

Høy strømregning

Les artikkelen på vg.no fra 11. februar 2022. En kunde fikk skyhøye strømregninger for nåværende strømforbruk. Dette understreker viktigheten avlese måleren den 1. i hver måned.

Mange forbrukere har klaget på høye strømregninger etter at de byttet ut den gamle manuelle avleste strømmåleren til en timesmåler med automatiske avlesninger til nettselskapet i henhold til funksjons kravene i avregningsforskriften § 4 2. Funksjonskrav. Årsaken til de høye strømregningene kan skyldes manglende avlesninger av målepunktet før målerbytte. Den nye målerens sanntids avlesning straffer forbrukens sløvhet med å ikke ha sendt inn regelmessige avlesninger.

Les hvorfor det lønner seg å ha manuell avlesning av måleren. Bløffen om den nye nettleiemodellen.

Viktig informasjon om den nye nettleien for kunder uten AMS

Nettselskapene har innført ny nettleie fra 1. juli 2022

Nye nettariffer, hvordan tarifferes og avregnes kunder uten AMS - kommunikasjonsenheten i (smart) måleren?

Kundegruppen uten AMS har ikke en egen tariffgruppe som det var før endringen. 

Kunder uten AMS blir plassert i samme kundegruppe som timesavregnede målepunkt.

Nettleien vil bestå av to ledd som før, et fastledd og et energiledd. Nytt fra juli er at fastleddet har ulike trappetrinn. Kunder uten AMS blir som regel plassert i det laveste trinnet. Pass på at du ikke får et for høyt trinn.

- Energiledd hverdager fra kl. 06-22.
- Energiledd Hverdager fra kl. 22-06 og helg: Lørdag og søndag samt helligdager.
- Fastledd

Nettselskapet kan ikke vite effektuttaket til kunder uten timesavlesning. Du må regne med å betale et høyer kapasitetstrinn. Dette er gjetning fra nettselskapet på et effektuttak kunden ikke har hatt.

Det er enkelt å finne ut. Del ditt forbruk på 30 eller 31 dager og del det på 24 timer. Da har du ditt gjennomsnittlige timesforbruk for et manuelt avlest målepunkt. Sjekk tallet mot hvilket trinn du skulle har vært plassert i.

Kapasitetsleddet baserer seg på gjennomsnitt for de 3 timene med mest strømforbruk for 3 ulike dager. Nettselskapet kan ikke vite disse tallene hvis du ikke har timesmålt måler.

Strømabonnenter som ønsker å redusere forbruket i perioder med dyr strøm, anbefales det å lese av måleren oftere – gjerne hver uke. I perioder med svingende strømpriser kan det være ekstra gunstig; hvis du eksempel har reist bort i en periode med høye priser, og forbruket dermed ligger under det normalen, er det viktig å gi strømleverandøren beskjed om det gjennom avlesning av måleren. For øvrig vil regningen baseres på gjennomsnittlig fordeling av forbruket gjennom perioden. Det er Nord Pool som fastsetter strømprisen til strømselskapene, også kalt spotprisen.

Elhub

Etter innføring av AMS (Avanserte måle- og styringssystem) 1. januar 2019, er det Elhub, Statnett sin datahub for innsamling av målerdata som står ansvarlig for måleverdidistribusjon og beregning av avregningsgrunnlaget. Les mer her.

Ved manglende avlesninger fra profilavregnede målepunkt, fastsettes forbruket av nettselskapet etter historiske verdier (stipulering) - justert innmatingsprofil (JIP). Manuelt avleste målepunkt risikerer å bli avregnet for et for høyt faktisk forbruk.

Elhub vil beregne uttak per time, men vil ikke stipulere målerstand. Det er kun nettselskapet som kan fastsette og korrigere målerstand for manuelt avleste og umålte målepunkter. Dette er i henhold forskriftskrav, at alle målepunkt med og uten AMS skal ha en avlesning per dag på Elhubs kundeprofil.

Elhub min side. Logg inn her med Bank ID (https://login.idporten.no/authorize/selector). Her finner du alle dine under (mine) avlesninger, inkludert de stipulerte (under Forbruk), klikk på: "Se måleverdier. For å finne de angitte stipulerte måleverdiene finner du under "Forbruk". Når sluttbrukeren registrerer ny avlesning den 1. i påfølgende måned, vil disse angitte stipulerte måleverdiene bli korrigert og utlignet mot avlesningen forbrukeren har tatt den 1. i måneden.

Les mer om hvordan dette beregnes på Elhubs nettside: Timesverdier til profilavregnede målepunkt – beregning og variasjon i timesverdiene.

Timesmåler (med en kommunikasjonsenhet) skal måleverdiene overføres til avregningsansvarlig innen kl. 07.00 etter at driftsdøgnet er avsluttet. Måleverdiene registreres og lagres i måleren inntil måleverdiene er overført til nettselskapet og minst frem til forfallsdato for inneværende fakturaperiode, se avregningsforskriften § 4-5.Måleverdier og § 3-8.Melding med timeverdier til avregningsansvarlig.


Gebyr

Kunder med strømmåler uten kommunikasjonsenhet belastes med et urimelig avlesningsgebyr. Gebyret er en tariff nettselskapet kan fakturere - ingen plikt.

Nettselskapet hevder at de må opprettholde to systemer, et nytt automatisert og et gammelt manuelt system. Det er en kostnad nettselskapet ikke kan påføre kunden siden disse kostnadene er dekket av nettselskapets måle- og avregningsansvar. 

Nettselskapene kan ikke ta betaling for tjenester de ikke utfører eller ikke har kostnader med. Faste kostnader knyttet til IT-drift og vedlikehold av løsning for profilmålere inngår som en del av nettselskapet måle- og avregningsansvar. RME har fattet flere vedtak om forholdet. Dersom nettselskapet krever betaling for tjenesten, er det dobbelbetaling for samme tjenesten som de plikter å levere til kunden.

Energiklagenemndas avgjørelse 22. mars 2022 sak 2021/1954

Energiklagenemndas avgjørelse 22. mars 2022 sak 2021/1954
https://www.klagenemndssekretariatet.no/wp-content/uploads/2021/11/2021-1954-Klagenemndas-avgjorelse.pdf

Klagenemndas vurdering i punkt 49.

Energiklagenemnda forstår klagers anførsel slik at RMEs vedtak bygger på at avrop på tjenesten kan faktureres som en engangsbetaling etter utført stedlig kontroll, og gir aksept for at kunder som ikke har hatt stedlig kontroll ikke kan faktureres for tjenesten. Dette anføres å være i strid med de generelle prinsippene for tariffer. Energiklagenemnda vil generelt bemerke at innkreving av tariffer forutsetter at det faktisk utføres den type tjeneste som skal dekkes av tariffen. En total unnlatelse av kontroller for samtlige målere må derfor medføre at tariff ikke kan kreves.

 

RME uttalelse i sak 201842268-17 i brev av 3.7.2020.

"Nettselskap som velger å kreve slike variable kostnader gjennom et særskilt gebyr, har ikke adgang til å inkludere samme kostnader som del av fastleddet i den ordinære nettleien." Les mer her

Nettselskapet plikter å oppgi beregningsgrunnlaget i "gebyr tariffen". Dette gjelder både § 17-6 (2019 og 2020) og § 17-9 gjeldende fra 1.2.2021, jf, Forskrift om kontroll av nettvirksomhet (302) § 13-5.Informasjonsplikt.

Husk at "gebyr tariffen" er noe nettselskapene kan fakturere - ingen faktureringsplikt.


Nettselskapet fakturerer kunden for et urimelig gebyr for en tjeneste som er helautomatisert.

Det kan du sjekke selv. Ta en avlesning hos kraftleverandøren eller nettselskapet nettsider, sjekk deretter min side hos Elhubs kundeprofil. Avlesningen du tok er synlig i løpet av kort tid.  Når avlesningen vises, er den verifisert og godkjent for fakturering av nettselskapet. Oppgjøret vil stemme overens med målerstanden på fakturaen du mottar.

Når du registrerer avlesningen på nettselskapets nettside, er det tilgjengelig en prøveregning. 

Nettselskapet tar gebyr for en automatiserte oppgaven med å manuelt håndtere avlesninger i en  automatisk prosess som sendes direkte til Elbubs datasystemer.

Registrer en avlesning på natt eller helg. Spør nettselskapet hvem som var på jobb for å kontrollere disse manuelt avleste måleverdiene du utførte på et ugunstig tidspunkt, utenfor nettselskapets ordinære arbeidstid.

Elhub anbefaler at måleravlesningen for profilavregnede målepunkt utføres den 1. i hver måned. Dette fordi at faktureringen fra din strømleverandør er basert på avlesningen tatt den 1. i hver måned. 

Nettselskapet baserer stipuleringen på tidligere innsendte historiske måleverdier, ved manglende måleverdier, beregnes stipuleringen på algoritme (JIP modell). Stipuleringene fra nettselskapet kan være unøyaktige hvis forbrukeren ikke har sendt inn regelmessige avlesninger. Det betyr at forbrukeren kan bli fakturert for et høyt eller lavt forbruk.

Avregningsforskriften § 3-3.Avlesning av målepunkt sier at alle målepunkter skal avleses minimum én gang i kalenderåret og at nettselskapet skal kontrollere måleverdier som ikke er fjernavleste. Profilavregnede målepunkt tilhørende forbruker med forventet årlig strømforbruk høyere enn 8 000 kWh, skal avleses hver tredje, hver andre eller hver måned (periodisk avlesning). Periodene mellom avlesningene skal være tilnærmet like. 

Fått krav på AMS-gebyr – Hvordan bestride en faktura eller et inkassokrav?


 • Heisann. Takk for særs nyttig nettstad. Legg ved denne linken. Eit selskap eg ikkje har høyrt om – og som presenterar ei «nyvinning» innan straummarknaden.
  Veit at nye tariffar er på beddingen – der Elhub omtalar timesavrekningar for profilavrekna målarar.
  Det denne aktøren skriv om har eg ikkje sett omtala hjå deg, eller……?
  Fjellnett sleng rundt seg om gebyr for profilavrekna målarar per 01.04.23 – for å dekke opp sine kostnadar ved meirarbeid , planlagde målaravlesing, m.m…
  Har du ein kommentar?

  https://www.fjellnett.no/kunder-uten-ams-maler/category1156.html

  • Fjellnett hevder følgende for kunder som ikke har installert AMS-delen (kommunikasjonsenheten i smartmåleren): «Gebyret skal dekke de merkostnader nettselskapet har med å opprettholde systemer og arbeidsprosesser for å håndtere de nettkundene dette gjelder». Fjellnett kan ikke kreve gebyr fra sluttbrukeren når det er NVE som har pålagt nettselskapet å opprettholde to datasystemer, ett gammelt og et nytt. Dette var noe NVE mente i 2018/2019 som de fjernet fra nettsiden da de oppdaget at det er NVE selv som har pålagt nettselskapet to unntak, jf. avregningsforskriften § 4-1.Plikt til å installere AMS a og b. Lenke til tidligere nettside informasjon fra NVE: https://ams.monster/dok/nve/nettside/NVE-side-Str%C3%B8mkunden-m%C3%A5-betale-for-manuell-avlesing-2.7.2018-nr.-4.pdf

   Disse kundespesifikke kostnadene (Kontrollforskriften 302 § 1-3.Definisjoner niende ledd: Kostnader knyttet til kundehåndtering, herunder måling, avregning, fakturering, tilsyn mv.) i gebyret er dekket av nettselskapets måle- og avregningsansvar. Reguleringsmyndigheten i NVE (RME) har fattet flere vedtak med følgende ordlyd: «Faste kostnader knyttet til IT-drift og vedlikehold av løsning for profilmålere kan ikke dekkes gjennom avlesingsgebyret. Slike kostnader inngår som en del av nettselskapets ordinære måle- og avregningsansvar, og skal derfor dekkes gjennom den ordinære nettleien» = fastleddet.

   Fjellnett sier at NVE har stadfestet at manuell avlesning er å anse som en særskilt tjeneste etter innføringen av AMS. Avregningsforskriften § 3-3.Avlesning av målepunkt fjerde ledd sier at nettselskapet skal registrere alle måleravlesninger som mottas fra sluttbruker. Måleravlesning er en primærtjeneste for nettselskapet, både for kunder med og uten AMS installert, jf. § 3-3 fjerde ledd. Måleravlesning for kunder uten AMS kan ikke være både en primærtjeneste og en særskilt tjeneste på samme tid. Og § 3-3 sier ikke hvordan avlesningen gjennomføres, om kommunikasjonsenheten (AMS-delen) i smartmåleren eller sluttbrukeren sender manuelt inn avlesningen til nettselskapet. Dette er noe NVE mener og synser om som ikke er nevnt i forskriften som ikke henger juridisk på greip. Gebyret er kun en straff for å ikke ha installert AMS.

   NVE har aldri pålagt nettselskapet å foreta en stedlig kontroll av måleren. Om nettselskapet mener at de skal kontroll avlese måleren én gang i året, utløser dette noe annet i nettleieavtalen § 5‐3 tredje ledd: «Den som forlanger måleutstyret kontrollert, dekker kostnadene ved kontrollen». Dette tullet med kontrollbesøk gjelder for kunder som ikke leverer minst en avlesning i kalenderåret, jf. § 3-3 andre ledd.

   Dette ble stadfestet 20.09.2023 i Follo og Nordre Østfold tingrett kjennelse sak 23-099431TVI-TFNO/TMYS. «Videre anføres det at det rettslig sett foreligger et krav om at kontrollavlesing faktisk må gjennomføres. Det anføres at avregningsforskriften § 3-3 gir en plikt til å gjennomføre kontrollavlesing så lenge ikke forbrukeren rapporterer inn dette selv.»

   Les skjema hvordan skrive en innsigelse som ikke er åpenbart grunnløs: https://ams.monster/dok/skjema/F%C3%A5tt-krav-p%C3%A5-AMS-gebyr-Hvordan-skrive-en-innsigelse-som-ikke-er-%C3%A5penbart-grunnl%C3%B8s-v1.pdf

   Merk at Fjellnett ifølge nettside lenke ikke fakturerer kunder uten AMS for kapasitetsledd (de tre maks effekttoppene på fakturaen). Dermed ingen dag- og natt priser sammenlignet med de som har installert timesmåler med automatisk avlesning = billigere nettleie?. Det bør kunder med manuelt avleste målepunkt være oppmerksom på. Fjellnett fakturerer på gammel måte slik det var før ny nettleietariff årlig fastledd (kr. 177,- per mnd.). Det ser ut til at Fjellnett har forstått hva andre nettselskaper ikke har når det gjelder fakturering av profilavregnede (manuelt avleste) målepunkter, som faktureres samlet i kundegruppen med times målere, som er helt feil. Lenke: https://ams.monster/blogg/wp-content/uploads/2024/02/fjellnett-nettleie-priser-2024-for-profilavregnede-malepunkt.jpg

 • {"email":"E-postadressen er ugyldig","url":"Nettside adressen er ugyldig","required":"Nødvendig felt mangler"}
  >