Ams Monster

Folket mot AMS

Litt om grunnlaget for å kreve avlesningsgebyr

Publisert 19. mai 2019

Sist oppdatert 30. januar 2021

Estimert lesetid: minutter


Først litt om begrunnelsen for at nettselskapene krever dette urimelige avlesningsgebyr som ikke har hjemmel i forskriften hvor kostnadene i gebyret er dekket av fastleddet. De påstår at har kostnader for å opprettholde to systemer som er forbundet med arbeidsprosesser med å håndtere manuelle måleravlesninger fra kunder som har fått montert måler uten kommunikasjonsenhet.

Nettselskapene har ikke ekstra kostnader for å håndtere slike manuelle målertall. Avlesningen er automatisert når du legger inn dine avlesninger og måletallet fremkommer kort tid etterpå hos din nett eller kraftleverandør. Disse måletallene blir også synlig på din Elhub konto. Link til din Elhub konto: https://login.idporten.no/authorize/selector.

Nettselskapene må uansett opprettholde to systemer for avlesning

Men nettselskapene burde klage til NVE på akkurat at de må opprettholde to systemer, og ikke skylde og overføre kostnadene til kundene. Det er NVE som har etter forskriften gitt nettselskapene muligheter til å gi to unntak etter § 4-1.Plikt til å installere AMS a) og b)Når det gis unntak er de nødt til å ha to systemer. Denne påstanden faller for sin egen urimelighet. At ikke nettselskapene ikke setter seg inn i forskriftene er et mysterium av inkompetanse. Det er galskap satt i AMS-system.

§ 4-1.Plikt til å installere AMS

Kundespesifikke kostnader i gebyret

Dokumentasjonen på kostnader som danner grunnlag for avlesningsgebyr kan være registrering og validering av målerstand, utsending av påminnelse om avlesing, retting av feil levert målerstand og gjennomføring av kontrollavlesing hos kunden. I tillegg til håndtering av kundenes egne avlesninger, planlegges kontrollavlesning av måler hos kunder som har strømmåler uten kommunikasjonsenhet. Dette gjennomføres ved å foreta et fysisk besøk en gang i kalenderåret (i henhold til måle- og avregningsforskriften § 3-3). Les de to siste avsnittene på hva forskriften faktisk sier.

Hva NVE har uttalt: Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har stadfestet at manuell avlesning er å anse som en særskilt tjeneste som det ikke er rimelig at nettselskapets øvrige kunder betaler for. Merk at måleravlesning er ikke en særskilt tjeneste. Det er en av hovedoppgavene til nettselskapene å levere en slik tjeneste som måleravlesning § 3-3.

Kostnadene i gebyret er dekket av fastleddet

Kostnadene nettselskapene bruker som begrunnelse for gebyr som nevnt ovenfor er dekket av fastleddet (nettleie fastbeløp) som kundespesifikke kostnader i “Forskrift om kontroll av nettvirksomhet § 1-3. Definisjoner og § 14-2. Utforming av tariffer for ordinære uttak i distribusjonsnettet”.

fastleddet og kundespesifikke kostnader

På NVE sin nettside kan du lese hva NVE definerer som kostnader i gebyret. Som du vil se inneholder akkurat de  samme kundespesikke kostnader som er dekket av fastleddet. Er det mulig at NVE ikke vet hva et fastledd skal dekke av kostnader? Nettselskapene sjekker heller ikke dette opp siden de bare hører hva NVE mener når de informerer sine kunder på hvor disse kostnadene i gebyret egentlig hører hjemme som er fastleddet. Skal prøve å forklare hvorfor det har blitt slik.

Det betenkelige brevet fra NVE

Det som er betenkelig er at i NVE sitt svarbrev til distriktsenergi (uthevet med gult) hvor fysisk avlesning i utgangspunktet er nevnt for et avlesingsgebyr, er i sammenheng med kunder som ikke leverer noen måling i løpet av året som gjør at nettselskapet har ingen stipulerte måletall å referere til. Da vil avregningsforskriften §3‐3 kunne kreve at det foretas en fysisk kontroll avlesing en gang pr. år. Om NVE faktisk mener at nettselskapet må ut i alle målepunkter og kontroll avlese måleren én gang i året, utløser dette noe annet i nettleieavtalen § 5‐3 tredje ledd: «Den som forlanger måleutstyret kontrollert, dekker kostnadene ved kontrollen»

kontroll av måleutstyr

Men i brevet påstår NVE videre at dette er noe som vil gjelde alle kunder med måler uten kommunikasjonsenhet. Det er ikke det avregningsforskriften §3‐3 sier. Med andre ord, NVE bruker kunder som aldri avleser som unnskyldning til å dytte årlig kontroll avlesing over på alle kunder som ikke har kommunikasjonsdel i sin måler, og som leser av sin måler minst en gang i året.

avregningsforskriften

NVE sin mistolkning av paragrafen

Jeg vil gå såpass langt i å si at NVE bruker noen få for å straffe alle. Dette er etter mitt syn en mistolkning av paragrafen. NVE klarer å lese veldig mye ut av 2 enkle setninger i § 3‐3 første og annet ledd som ikke står der. Merk at nettselskapet har ansvar for å lese av måleren, og vi som kunder oppfyller det ansvaret med å lese av måleren manuelt minst en gang i året. Da er måle- og avregningsforskriften §3‐3 oppfylt. I fjerde ledd står det følgende at “Nettselskapet skal registrere alle mottatte måleravlesninger fra sluttbrukeren”. Det betyr at nettselskapet er pliktig til å ta imot dine måletall uansett om du har AMS installert eller ikke.

Hvorfor kreves det gebyr av nettselskapet når måleravlesning ikke er en særskilt tjeneste, altså en tilleggstjeneste? Måleravlesning er en primæroppgavene til nettselskapet. Dette skal de nå ha seg ekstra betalt for når det faktisk inngår som et av sine faste oppgaver etter forskriften. Et høyt årlig gebyr brukes kun som et pressmiddel mot kunder som ikke vil ha en strømmåler med kommunikasjonsenhet.

Les dette innlegget om kostnadene for å kreve gebyr som er dekket under nettleie fastbeløp.


{"email":"E-postadressen er ugyldig","url":"Nettside adressen er ugyldig","required":"Nødvendig felt mangler"}
>