Ams Monster

Folket mot AMS

Et avlesingsgebyr som er allerede dekket av nettleie fastbeløp

Publisert 22. mai 2019

Sist oppdatert 30. januar 2021


Nettkundene som nekter eller har fått fritak og fått montert måler uten kommunikasjonsenhet innen AMS blir krevd for et urimelig avlesingsgebyr fra sitt nettselskap. Nettselskapene kan ta et slikt gebyr etter § 17-6, Tariffering av særskilte tjenesterMen problemet er at de spesifikke kostnadene i gebyret som blir presentert er allerede dekket som kundespesifikke kostnader i fastleddet (nettleie fastbeløp) som kunden betaler for i dag. Viser til kontrollforskriften § 1-3 og § 14-2 a). 

Det nettselskapene gjør i dag er å kreve inn fastleddet to ganger bare med å kalle de andre for et såkalt gebyr. Det er NVE sine uttalelser som legger føringer for nettselskapene som ikke sjekker dette opp mot forskriften som de er pliktige å følge når det blir påpekt fra kunden. Dette er fakturasvindel som burde vært politianmeldt.

LES OGSÅ
Nye standardvilkår for nettleie og tilknytning for forbruker

Hva er definisjonen av kundespesifikke kostnader i § 1-3 og § 14-2 a)

Forskrift om kontroll av nettvirksomhet § 1-3Definisjoneav kundespesifikke kostnader: Kostnader knyttet til kundehåndtering, herunder måling, avregning, fakturering, tilsyn mv.
§ 14-2. Utforming av tariffer for ordinære uttak i distribusjonsnettet a) fastleddet dekker kundespesifikke kostnader og en andel av de øvrige faste kostnadene i nettet.

kundespesifikke kostnader fastledd

Hvis du sjekker hva nettselskapene oppgir som kostnader i gebyrets innhold er de akkurat det samme kundespesifikke kostnader som beskrevet i fastleddet i § 1-3 og § 14-2 a).

Et eksempel fra mitt nettselskap: “Kostnader som danner grunnlag for et avlesningsgebyr kan være registrering og validering av målerstand, utsending av påminnelse om avlesing, retting av feil levert målerstand og gjennomføring av kontrollavlesing hos kunden”.

Merk at faste kostnader knyttet til IT-drift, lisenser og vedlikehold av løsning for profilmålere (manuell avlesning) kan ikke dekkes gjennom avlesingsgebyret. Slike kostnader inngår som en del av nettselskapets ordinære måle- og avregningsansvar, og skal derfor dekkes gjennom den ordinære nettleien.

nve beregning av gebyret

Kanskje du burde spørre ditt nettselskap hvorfor jeg betaler et lovpålagt fastledd på hva det går til siden etter innføringen av AMS må jeg betale et ekstra gebyr som dekker akkurat de samme kundespesifikke kostnadene som i fastleddet? Hvis du da får et svar, da kommer til å få et helt annet svar enn hva som står i forskriften. For å si det rett nettselskapene bortforklarer alt med henvise til hva NVE mener som ikke angår deg.

Les her om brevet fra Advokatfirmaet Scjhødt AS som er sendt til NVE om avklaring av avlesningsgebyret

Nettselskapene plikter å dokumentere kostnadene

Forskrift om kontroll av nettvirksomhet § 13-5 sier at nettselskapene på forespørsel plikter å gi kunder informasjon om beregningsgrunnlaget for egne tariffer innen rimelig tid. Denne plikten gjelder også for gebyret for manuell strømavlesing. Nettselskapet skal dermed gi kunder som ber om dette, informasjon om hvordan gebyret er beregnet.  Les dette innlegget på en slik urimelig kostnadsoversikt. 

beregning av gebyr
Merk at de to nederste punktene er ikke nevnt i forskriften § 13-5 om gebyrets innhold

Dagens praksis av nettselskapene er at de krever kostnader i gebyret som er allerede dekket av fastleddet. Hvis det kreves et slikt gebyr kan det ikke overskride kostnaden nettselskapet har forbundet med manuell avlesning. Dette vel underforstått at avlesingsgebyret ikke kan være større en den delen av fastleddet som er i dag. NVE skriver også: «Gebyret kan ikke overstige kostnaden nettselskapet har med kontrollavlesninger og annen håndtering av kundens selvavlesninger.» Så hvilket beløp skal ikke overstiges? Snakker vi enda om ting som er inkludert i fastleddet? Dette har ikke hverken NVE og nettselskapet svart på.

Den som forlanger måleutstyret kontrollert, dekker kostnadene

En ting man skal være oppmerksom på at det er nettselskapet som utløser den såkalte “særskilte tjenesten” som NVE kaller det i § 17-6. Tariffering av særskilte tjenester. Det er nettselskapet som vil bytte måleenheten og forlanger kontrollavlesning en gang i året. I nettleieavtalen § 5‐3 tredje ledd sier: “Den som forlanger måleutstyret kontrollert, dekker kostnadene ved kontrollen” . Nettselskapene refererer til avregningsforskriften § 3-3 at de er pålagt av NVE å ha en kontrollavlesning. Der står det ingenting om en kontrollavlesning.

§ 5-3 kontroll av måleutstyr

Nettselskapene har ansvaret for måleravlesning

Merk at i avregningsforskriften § 3‐3 første ledd står det følgende: Nettselskap har ansvar for at innmating og uttak av kraft i målepunkt blir målt og avlest. Og i andre ledd står det: Alle målepunkter skal avleses minimum én gang i kalenderåret. Disse to må sees i sammenheng.

Og det står i fjerde ledd at: Nettselskapet skal registrere alle mottatte måleravlesninger fra sluttbrukeren, med mindre sluttbrukeren sender inn urimelig mange avlesninger. Dette skal nå kunden betale et gebyr for når nettselskapet er pliktig til å ta imot måleravlesninger fra kunden som kunden utfører for at nettselskapet skal opprettholde sitt ansvar ifølge § 3-3. Hvor urimelig kan dette bli?

avlesning av målepunkt

Er det ingen av nettselskapene som faktisk sjekker hva ordlyden  i forskriften sier utenom bare sitte å svare kundene med å henvise til hva NVE mener nettselskapene skal gjøre som ikke angår kunden. Det virker som det er bare NVE sine meninger som er den eneste rettskilden og ikke lovverket sa en dommer til meg når jeg spurte om råd. Dette blir en ny NAV skandale når ballongen sprekker.

Måleravlesning er ikke en særskilt tjeneste i § 17-6

Merk at § 17-6. Tariffering av særskilte tjenester gjelder for en tjeneste/produkt kunden bestiller som nettselskapet ikke kan levere eller ikke er en del av virksomhetsområdet. Men husk at det er nettselskapet som vil bytte måler og som utløser tjenesten. Måleravlesning er ikke en særskilt tjeneste. Det er en av primæroppgavene til nettselskapene med å levere en avslesingstjeneste slik at vi nettkunder kan avlese måleren i henhold til avregningsforskriften § 3-3. som de nå vil kreve kunden et avlesningsgebyr for. Fortsetter en slik praksis kan nettselskapet ta gebyr for andre lovpålagte oppgaver hvor kostnadene allerede er dekket av en annen paragraf.

Måleravlesning er en del av nettselskapene lovpålagte inntektsgrunnlag. Nettselskapene begynner å blir grådig med å kreve kostnader i gebyret som er dekket av andre paragrafer. Dette meg god hjelp av NVE sine meninger som legger føringer for nettselskapene ikke sjekker opp mot gjeldende lovverk. Hva man har funnet ut i denne AMS saken at det vises en stor uvilje med å ikke sjekke opp ting når dette blir påpekt fra kunden med å ikke å svare på det man spør om. Det er en ekstrem stor inkompetanse i alle ledd. Det er faktisk mye verre en jeg trodde på forhånd.

Merk at i tidligere brev fra NVE før 1.1.2019 som nettselskapene henviser til § 17-4 a) på at måleravlesning er en særskilt tjeneste blir ny § 17-6 som gjelder fra 1.1.2019. Ordlyden i forskriften er den samme.

nåværende § 17-4 a) blir ny § 17-6


{"email":"E-postadressen er ugyldig","url":"Nettside adressen er ugyldig","required":"Nødvendig felt mangler"}
>