Ams Monster

Folket mot AMS

  • Hjem
  • AMS
  • AMS – ankesaken Borgarting lagmannsrett behandlet den 5-9. september 2022

AMS – ankesaken Borgarting lagmannsrett behandlet den 5-9. september 2022

Publisert 13. november 2022

Sist oppdatert 3. desember 2022

Estimert lesetid: minutter


Borgarting lagmannsrett behandlet en anke som gjaldt helsefare ved skadevirkningene av nye smartmålerne. Flydal som bistår 9 kunder av Elvia vant ikke frem i spørsmålet om negative helseeffektene av de nye smartmålerne. De ni kundene hadde nektet Elvia å installere nye målere med og uten kommunikasjonsenhet.

Dommen av 3. november 2022 finner du her. Saken behandles for første gang ved Søndre Østfold tingrett (Halden tingrett) i mai 2021. Kundene må bære saksomkostningene til Elvia og Energi Norge på 1,65 millioner. Les mer om det på bloggen til Flydal.

Siste fra Flydal 3. desember 2022 - Helseplager fra målerne - Anke til høyesterett er levert.


Dommen i korte trekk

Lagmannsretten unnlot å ta opp grunnleggende spørsmålet knyttet til helsefare. Lagmannsretten omgikk spørsmålet og henviste til regelverket til Statens strålevern som slår fast at stråledosen er for lav til å gi noen skadelige virkninger. Det er bekymringsfullt at myndighetene ikke har revurdert disse feilbaserte verdiene. Strålevernet ignorer biologiske virkningene - fordi enten deres ikke-eksistens hevdes, ikke kan påvises med tilstrekkelig sikkerhet, eller så er de for ubetydelige til å kunne kalles en helsefare.

"For lagmannsretten er det ikke nødvendig å gå nærmere inn på disse spørsmålene. Bevisførselen under ankeforhandlingen gir ikke grunnlag for å hevde at stråling under grenseverdiene, er helseskadelig"

Dommeren virket redd for å ta en uavhengig avgjørelse på alle forskningsbevisene som ble presentert av saksøkerne i saken. Men dommeren gjorde det enkelt for seg selv å ikke gå inn i emnet, og pekte på å stole på det myndighetene sa var rett.

Dommen bemerket også at saksøkerne ikke klarte å dokumentere helseplagene sine. Saksøkere må dokumentere helseproblemer som dokumentasjon ikke var tilgjengelig for, sa dommeren, på grunn av instrukser fra helsedirektoratets instruks om at leger ikke kan utstede medisinske attester. Merkelig nok har nå lagmannsretten skrevet i sin dom at dersom en pasient utvikler symptomer på overfølsomhet fra målerens kommunikasjonsenhet (AMS-delen), plikter legen å utstede legeerklæring for å få fritak.

Elvia fikk medhold både i at de kan stenge strømmen og kreve tilgang til boligene for å skifte måler. Snakker dommeren om målere med og uten kommunikasjonsenhet? I strid med et tingrettens konklusjon. I en annen stengesak som gikk for Borgarting lagmannsrett den 29. desember 2021 ble konklusjonen en annen.

Borgarting lagmannsrett behandlet samme problemstilling i to separate saker, men kom derfor til to ulike konklusjoner i samme sak. Domstolene er et teatralsk meningsspill, som utgjør en trussel mot rettssikkerheten til nettselskapenes kunder. Å ta en sak for retten er en risikosport. Fakta har gjentatte ganger bevist at forbrukere som er svake ikke er godt nok beskyttet under Grunnloven til å forhindre nettselskaper misbruker makten sin i private rom.


Miljøinformasjonsloven

Nettselskapet unnlot heller å undersøke helseeffektene av AMS-installasjon etter miljøopplysningsloven. Det er heller ikke et vurdert emne. Merkelig nok ble ikke dette forklart bedre, da Elvia faktisk sa at de ikke hadde sett nærmere på konsekvens utrede saken som ble behandlet i Halden tingrett i fjor. Les mer her.


Begrepet: Hva er en AMS-måler?

Det var en forvirrende dom, med saksøkere, saksøkte og dommeren alle forvirret om bruken av begrepet AMS-målere med og uten kommunikasjonsenheter. Man blir jo forvirret på hva det egentlig snakkes om. Partene har ikke forstått hva det å installere AMS faktisk betyr for sluttbrukeren (jeg skriver også AMS her fordi forskriften sier det). Det finnes ikke noe som heter en "AMS-måler". Dette er ett oppfunnet ord for å beskrive en smartmåler (en enhet som består av en måleenhet og en kommunikasjonsenhet) påkrevd av innføringen av AMS.

Men avregningsforskriften § 4‐1 pålegger fortsatt nettselskapene å installere "AMS" på alle målepunkter (hva enn forskriften sier dette skal omfatte). Men forskriften stiller ikke krav til hva slags type kommunikasjonsutstyr som skal være, og heller ikke NVE-RME bestemmer hvilken type kommunikasjonsutstyr nettselskapet velger.

Så stilte jeg dette spørsmålet: hva skal AMS-måleren måle? AMS? Man vet jo hva en strøm-, vann- og gassmålerne, måler. Folk vet ingenting om denne forvirrende begrepsbruken om nye avanserte strømmålere som kan utvides med en kommunikasjonsenhet (AMS-del). Du bør lese følgende innlegg: Daglig leder i et nettselskap spør RME om begrepet AMS-måler.

"Ja, for faktum er vel at forskriften verken definerer eller omtaler «AMS-måler uten
kommunikasjonsenhet»? Forstår ikke RME at dere undergraver deres egne definisjoner, ved å tillate dem bruket om noe som ikke er i nærheten av å oppfylle kriteriene?"

Definisjonen av AMS. Se avregningsforskriften § 1-3.Definisjoner

Avanserte måle- og styringssystemer (AMS): Toveis informasjons- og kommunikasjonssystem fra og med elektrisitetsmålere som danner grunnlag for avregning av utveksling, innmating og uttak, til og med sentralsystemet hos nettselskapet eller nettselskapets leverandør.

Last ned informasjonsarket om Avansert måle- og styringssystemer - Definisjon av AMS og installasjonskrav.


Legeattest kravet

Det var mye snakk om AMS-fritak i dommen, med dokumentasjon på legeattest. Dette er ikke et krav i forskriften § 4-1 b. NVE-RME har utviklet føringer som gjør det vanskelig for sluttbrukere å få lovlige unntak. Nettselskaper mangler behandlingsgrunnlag til å be om helseopplysninger fra kunden i henhold til artikkel 6 nr.1 og artikkel 9 nr. 2. i personvernforordningen.

For at nettselskapene skal kunne behandle helseopplysninger må de ha særskilt hjemmel i forskriften. Det må stå i klartekst i hjemmelen at det er en plikt, som f.eks. førerkortforskriften vedlegg 1 § 4. Helseattest.

Personvernnemnda har fått inn en påklaget sak (PVN-2022-17 - Datatilsynets ref. 20/04691-13) om avslutting av Datatilsynets klagesak - Avslutning av sak i brev datert 30.3.2022 - Behandling av helseopplysninger ved søknad om fritak for AMS.

Datatilsynet har blandet seg inn i installasjonen av AMS i sluttbrukernes private hjem, hvor måleren er i en privat elektrisk installasjon og det er et privat rettsforhold mellom kunden og nettselskapet. Myndighetene skal ikke blande seg inn i dette, noe som ligger utenfor datatilsynets mandat.

Datatilsynet bestemmer rett og slett om det skal forbys forespørsler om helseopplysninger i klagesaker, og blander seg inn i saker som ikke har med dem å gjøre. Datatilsynet har foreløpig ikke våget å ta stilling til om de skal forbys, i så fall måtte de motsette seg en annen myndighet. NVE-RME har nemlig instruert Datatilsynet om hvordan dette bør vurderes. Datatilsynet har kun fremhevet meninger og forvaltningspraksis til NVE-RME, som er i strid med annen lovgivning, som rettskilde og uten noen form for autoritetsgrunnlag. Jurister i Datatilsynet bør være kjent med dette, dersom de virkelig er kompetente nok.

Datatilsynet har sendt klagen til Personvernnemnda for at de skal ta en prinsipiell avgjørelse som Datatilsynet er redd for å ta. Personvernnemnda vil avgjøre saken i januar/februar 2023. Der tror man at nemnda vil ta den riktige beslutningen om å forby forespørsler om helseopplysninger der det ikke er noen juridisk forpliktelse i henhold til forskriftene. Når det skjer, vil nye NAV-skandaler komme under lupen. Nettselskapene har stilt absolutte ulovlige krav om legeattester i et antall på tusenvis uten å ha rettslig grunnlag. Det er bekymringsfullt at domstolene og advokatene i saken ikke tok hensyn til dette.


Her finner du dommen:
21-136295ASD-BORG/02 av 3. november 2022.
Dommen er anket til høyesterett. Les mer på bloggen til Flydal.


Hva er rart med lagmannsrettens avgjørelse som har med helse å gjøre. Er det at Elvias andre kunder ikke har samme problem som de kundene Flydal assisterte. Disse kundene nektet også å installere AMS (kommunikasjonsenhet i smartmåleren), de ønsket ikke å installere radiosendere i sine private hjem som ikke kunne slås av. Men de nektet ikke Elvia å bytte ut selve måleenheten. De viste heller ingen legeerklæring, bare at installasjonen ville være til stor ulempe for dem ut fra ordlyden i § 4-1. b, og den ulempen kan være så mangt.

Disse kundene slapp billig unna - fordi: de inkluderte ikke strålingsproblematikken i korrespondansen med Elvia. Kundene får til og med beholde de gamle analoge målerne. Så denne ankesaken har kundene og Flydal faktisk startet i feil ende, av uvitenhet om hva som ble installert? En kostbar lærepenge spør du meg.


{"email":"E-postadressen er ugyldig","url":"Nettside adressen er ugyldig","required":"Nødvendig felt mangler"}
>