Ams Monster

Folket mot AMS

  • Hjem
  • AMS
  • AMS – ankesaken Borgarting lagmannsrett behandlet den 5-9. september 2022

AMS – ankesaken Borgarting lagmannsrett behandlet den 5-9. september 2022

Publisert 13. november 2022

Sist oppdatert 13. november 2022


Borgarting lagmannsrett behandlet en anke relatert til helsefare på skadevirkningene fra kommunikasjonsenheten i smartmåleren. Dommen av 3. november 2022 finner du her. Saken ble først behandlet i Søndre Østfold tingrett (Halden tingrett) mai 2021

Flydal som bistår 9 kunder av Elvia vant ikke frem i spørsmålet om negative helsevirkninger fra de nye smartmålerne. Kundene må dekke saksomkostningene til Elvia og Energi Norge på 1,65 millioner. Les mer om på bloggen til Flydal.

Dommen i korte trekk

Lagmannsretten behandlet ikke det prinsipielle spørsmålet som var relatert til helsefare. Lagmannsretten omgikk spørsmålet, og henviste til regelverket til Statens strålevern, at strålingen ikke kunne gi noen skadelige virkninger siden den var så lav. Det er ganske bekymringsfullt at myndighetene ikke har revurdert disse verdiene som er satt på feil grunnlag. De biologiske virkningene, ser strålevernet bort i fra - fordi man enten hevder at de ikke eksisterer, ikke kan påvises med stor nok sikkerhet, eller at de er så lite plagsomme at man ikke kan kalle dem helseskadelige.

"For lagmannsretten er det ikke nødvendig å gå nærmere inn på disse spørsmålene. Bevisførselen under ankeforhandlingen gir ikke grunnlag for å hevde at stråling under grenseverdiene, er helseskadelig"

Det virker som dommeren ikke tør ta en selvstendig avgjørelse på alle bevisene fra forskningen som saksøkerne fremla i saken. Men dommeren gjør det enkelt for seg selv uten å gå inn i temaet, men henviser til å stole på det som myndighetene sier er rett.

Dommen sier også at saksøkerne ikke hadde dokumentert sine helseplager godt nok. Dommeren sier at saksøkerne skal dokumentere en helseplage som det ikke er mulig å få dokumentasjon på, siden helsedirektoratets instruks er at leger ikke kan skrive ut legeattest. Det merkelige er at lagmannsretten fastslår nå i dommen, at leger har en plikt til å skrive ut legeattester for fritak hvis pasienten har symptomer på overfølsomhet fra målerens kommunikasjonsenhet (AMS-delen).

Elvia fikk medhold både i at de kan stenge strømmen og kreve tilgang til boligene for å skifte måler. Snakker dommeren om en måler med og uten kommunikasjonsenhet?. Motsatt av det tingretten konkluderte med. Og i en annen stengesak som Borgarting lagmannsrett behandlet den 29. desember 2021, var konklusjonen en annen.

Borgarting lagmannsrett behandlet det samme spørsmålet i to forskjellige saker, men har altså gitt to forskjellige konklusjoner på det samme forhold. Domstolene er et teaterspill av meninger, som er en fare for rettsikkerheten for kunder av nettselskaper. Det er risikosport å ta saker til domstolene. Det viser seg gjentatte ganger, at forbrukeren, som er den svake parten, ikke har et godt nok vern for nettselskapenes maktmisbruk av det private rom etter Grunnloven.

Miljøinformasjonsloven

Nettselskapene har heller ikke konsekvensutredet AMS-installasjonen for helseaspektet etter Miljøinformasjonsloven. Det er heller ikke tema som er vurdert. Det er veldig merkelig at dette ikke er bedre belyst, når Elvia faktisk sier selv at det har de ikke konsekvensutredet i saken som gikk for tingretten i Halden i fjor. Les mer her.

Begrepet hva er en AMS-måler?

Det er en rotete dom, hvor både saksøker, saksøkte og dommeren roter rundt begrepsbruket av en AMS-måler med og uten kommunikasjonsenhet. Man blir jo forvirret på hva det egentlige snakkes om. Partene har ikke skjønt hva en installasjon av av AMS egentlig betyr hos sluttbrukeren (akkurat her skriver jeg også AMS siden forskriften sier dette). Det er ikke noe som heter AMS-måler. Dette er ett nylig oppfunnet ord for å beskrive en smartmåler påkrevd av innføringen av AMS.

Men avregningsforskriften § 4‐1 pålegger nettselskapene allikevel å installere "AMS" (hva nå enn forskriften mener dette skal inkludere) på alle målepunkter. Men forskriften setter ikke krav om hvilken type kommunikasjonsenhet det skal være, og NVE-RME legger seg ikke opp i hvilken type kommunikasjonsenhet nettselskapet velger.

Jeg stiller da spørsmålet: Hva skal en AMS-måler måler? AMS? Man vet jo hva en strømmåler, vannmåler og gassmåler, måler. Folk er jo direkte uvitende med denne forvirrende begrepsbruken om den nye avanserte strømmåleren som kan utbygges med en kommunikasjonsenhet (AMS-delen). Du bør lese følgende innlegg: Spørsmål fra en daglig leder i et nettselskap til RME på begrepet AMS-måler

"Ja, for faktum er vel at forskriften verken definerer eller omtaler «AMS-måler uten
kommunikasjonsenhet»? Forstår ikke RME at dere undergraver deres egne definisjoner, ved å tillate dem bruket om noe som ikke er i nærheten av å oppfylle kriteriene?"

Viser til avregningsforskriften § 1-3.Definisjoner

Avanserte måle- og styringssystemer (AMS): Toveis informasjons- og kommunikasjonssystem fra og med elektrisitetsmålere som danner grunnlag for avregning av utveksling, innmating og uttak, til og med sentralsystemet hos nettselskapet eller nettselskapets leverandør.

Last ned informasjonsarket om Avansert måle- og styringssystemer - Definisjon av AMS og Krav om installasjon.


Legeattest kravet

Det snakkes veldig mye i dommen om fritak for AMS med legeattest dokumentasjon. Dette er ikke et krav i forskriften § 4-1 b. Det er føringer NVE-RME har lagt til rette for å vanskeliggjøre et lovlig fritak for sluttbrukeren. Nettselskapet har manglende behandlingsgrunnlag for å kreve helseopplysninger med en rettslig plikt etter personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 og artikkel 9 nr. 2.

For at nettselskapene skal kunne behandle helseopplysninger må de ha særskilt hjemmel i forskriften. Det må stå i klartekst i hjemmelen at det er en plikt, som f.eks. førerkortforskriften vedlegg 1 § 4. Helseattest.

Personvernnemnda har fått inn en påklaget sak (PVN-2022-17 - Datatilsynets ref. 20/04691-13) på avsluttingen av klagesak fra Datatilsynet - Avslutning av sak i brev av 30.3.2022 - Behandling av helseopplysninger ved søknad om fritak for AMS.

Datatilsynet har blandet seg inn i spørsmålet om installasjon av AMS i sluttbrukerens private hjem, måleren står i en privat el-installasjon og er et privat rettslig forhold mellom kunden og nettselskapet. Det skal ikke myndighetene blande seg bort i, og det er utenfor Datatilsynet mandat å avgjøre.

Datatilsynet skal kun avgjøre om det er forbudt eller ikke å kreve helseopplysninger i en klage, men blander seg inn i ting de ikke har noe med. Avgjørelsen om det er forbudt eller ikke, har Datatilsynet ikke turt å ta, da må de si i mot et annet myndighetsorgan. NVE-RME har faktisk instruert hva Datatilsynet skal mene om dette. Datatilsynet har kun vektlagt meningene og forvaltningspraksis til NVE-RME, som er i strid med andre lovverk og er en rettskilde uten noen form for autoritetsgrunnlag. Det burde Datatilsynets jurister være kjent med, hvis de faktisk er kompetente nok.

Datatilsynet har sendt klagesaken til personvernnemnda for at de skal kunne ta den prinsipielle avgjørelsen som Datatilsynet ikke torde å ta. Personvernnemnda vil avgjøre saken i januar 2023. Der tror man at nemnda vil fatte den rette avgjørelsen, at det er forbudt å kreve helseopplysninger uten en rettslig plikt i forskriften. Når det skjer, har man en ny NAV-skandale på trappende. Nettselskapene har stilt absolutte ulovlige krav om legeattester i et antall på tusenvis, og det, uten å ha en rettslig plikt. Det er bekymringsfullt at domstolene og advokatene i saken ikke har fått dette med seg.


Her finner du dommen:
21-136295ASD-BORG/02 av 3. november 2022.
Dommen blir vel anket til høyesterett, hvis det kommer inn penger.


Det som er merkelig med lagmannsrettdommen, relatert til helseaspektet. Er at andre kunder av Elvia, ikke har den samme problemstillingen som de kundene Flydal bistår. De kundene har også nektet for installasjon av AMS (kommunikasjonsenheten i smartmåleren), de ønsker ikke å få montert en radiosender i sitt private hjem som de ikke kan slå av. Men de har ikke nektet Elvia adgang til å bytte ut selve måleenheten. De har heller ikke fremlagt legeattest for fritak, kun at installasjonen er en vesentlig ulempe for dem i henhold til ordlyden jf. § 4-1. b, og den ulempen kan være så mangt.

De kundene har sluppet billig unna - fordi: De ikke har blandet inn strålingsproblematikken i korrespondansen med Elvia. Kundene har til og med fått beholde den gamle analoge måleren. Så denne ankesaken har kundene og Flydal faktisk startet i feil ende, av uvitenhet, om hva man skal få installert? En kostbar lærepenge, spør du meg.


{"email":"E-postadressen er ugyldig","url":"Nettside adressen er ugyldig","required":"Nødvendig felt mangler"}
>