Ams Monster

Folket mot AMS

  • Hjem
  • NVE-RME
  • Nettselskapet svindler forbrukeren for utbetaling av strømstønadsbeløpet fra staten

Nettselskapet svindler forbrukeren for utbetaling av strømstønadsbeløpet fra staten

Publisert 3. september 2022

Sist oppdatert 3. september 2022


Reguleringsmyndigheten i NVE (RME) fatter feilaktige avgjørelser i vedtak i uenighet om strømstøtte etter strømstønadsloven. Kunder har klaget nettselskapet Elvia til RME på at de ikke får full utbetaling av strømstøtten som nettselskapet er satt til å administrere. Nettselskapet svindler med oppgjør av midlene fra staten som skal utbetales til forbrukeren. Dette gjelder også andre nettselskaper.

Nettselskapet betaler ut støtten. Støtten kunden får trekkes først fra nettleien. Dersom summen overstiger den månedlige nettleien, blir beløpet utbetalt til kundens bankkonto eller trukket fra strømregningen.

Fakturert nettleie

Klagesakene handler om avlesningsgebyret fakturert etter tariff § 17-9.Tariff for ikke-fjernavleste måleverdier. RME anser tariffen § 17-9 som "fakturert nettleie" - som ikke kan dokumenteres i lov og forskrift. Nettselskapet og RME kan ikke tillegge loven mer enn det som står der.

Kundene har bestridt et månedlig avlesningsgebyr på kr. 125,- ex moms. Beløpet blir fratrukket fakturaen fra nettselskapet. Kundene betaler kravstype "Nettleie" samt tilhørende avgifter i henhold til faktura. Definisjon av nettleie er definert i forskrift om nettvirksomhet § 14-2 som består av et fastledd og et energiledd 

Etter innføringen av Strømstønadsloven desember 2021 er det ikke mulig for kunden å trekke avlesingsgebyret fra på fakturaen. Kunden får ikke full utbetaling av strømstøtten siden kunden har utestående beløp hos nettselskapet. Nettselskapet gjør beslag på kundens rettmessige penger fra staten i strømstøtte.

Forbrukere som har en tvist med nettselskapet må være oppmerksom på svindelen.

Noen av begrunnelsene i klagen fra kundene:

1. Nettselskapet trekker urettmessig avlesingsgebyret fra oppgjør i strømstønaden.

2. Klager viser til at eldre ubetalt gjeld på et avlesningsgebyr som er bestridt ikke kan motregnes i utbetaling av strømstøtten fra staten.

3. Avlesningsgebyret er ikke en del av nettleien ifølge RME sin definisjon av nettleie.

4. Nettselskapet svindler med oppgjør av midlene fra staten som skal utbetales.

5. Nettselskapet har ikke foretatt fysisk stedlig avlesing av kundens strømmåler i kalenderåret.

Dette er i strid med de generelle prinsippene for tariffer etter kontrollforskriften § 13-1.Prinsipper for utforming av punkttariffer. Det betyr at når nettselskapet ikke har utført en stedlig kontroll av kundens måler, kan nettselskapet ikke fakturere kunden for tjenesten.

Viser til Energiklagenemdas avgjørelse av 22 mars 2022 sak 2022-1954 klager Elvia. Elvia fikk ikke medhold i sin klage på RMEs vedtak av 3. juni 2021. Elvia har fastsatt et gebyr for manuell avlesning som er i strid med forskrift om kontroll av nettvirksomhet.

Side 8 (49)
Energiklagenemnda forstår klagers anførsel slik at RMEs vedtak bygger på at avrop på tjenesten kan faktureres som en engangsbetaling etter utført stedlig kontroll, og gir aksept for at kunder som ikke har hatt stedlig kontroll ikke kan faktureres for tjenesten. Dette anføres å være i strid med de generelle prinsippene for tariffer. Energiklagenemnda vil generelt bemerke at innkreving av tariffer forutsetter at det faktisk utføres den type tjeneste som skal dekkes av tariffen. En total unnlatelse av kontroller for samtlige målere må derfor medføre at tariff ikke kan kreves.

6. Nettselskapet har forskuddsfakturert gebyret.

Nettselskapet har ikke lov til å forhåndsfakturere for en tjeneste nettselskapet ikke har utført og som kunden heller ikke har bestilt, jfr. avregningsforskriften § 7­-1a.

Dette er også i strid med markedsføringsloven § 11 første ledd bokstav a, som setter forbud mot «å kreve betaling for varer, tjenester eller andre ytelser uten etter avtale mv.»

Forbrukertilsynet forklarer at forbrukernes viktigste vern - ved urimelige krav - vil være gjennom Markedsføringsloven § 11. Brudd på Markedsføringsloven er - forså vidt - Forbrukertilsynets område, men det vil variere etter type brudd, og i gitte tilfeller, så vil noen saker da sortere under RME sitt særtilsyn.

Utdrag av RMEs vurdering i vedtaket

RME: 

RME vurderer at nettselskapene kan inkludere § 17-9.Tariff for ikke-fjernavleste måleverdier i beløpet strømstøtten skal komme til fradrag fra, jf. strømstønadsloven1 § 6 første ledd.

Kommentar:

RME henviser til noe som ikke står i loven når de skriver at tariffen § 17-9 kan inkluderes i beløpet og skal komme til fradrag. Når RME skriver kan fakturere, betyr det ingen plikt til å fakturere. § 17-9 kan ikke være nettleie når det er definert i § 14-2 - at nettleie består av et energiledd og et fastledd. Nettselskapet er forpliktet til å fakturere nettleien på grunn av nettselskapets leveringsplikt på strøm, som er en lovpålagt nettjeneste. Det er ikke tariffen § 17-9.

§ 17-9 har ingen sammenheng med transport av strøm. § 17-9 er betaling for særskilte tjenester hos kunden, for kunder som ikke har fått installert AMS. Les informasjonsarket om AMS og krav om installasjon. RME bedriver med synsing når de tilegner noe som ikke står i loven.

RME:

RME skriver i vedtakene at nettselskapene har ansvaret for utbetalingen av strømstøtten, jf. strømstønadsloven § 3 andre ledd. Strømstøtten skal komme til fradrag i fakturert nettleie fra nettselskapet, jf. strømstønadsloven § 6 første ledd.

Kommentar:

Strømstønadsloven har ingen definisjon på hva som er "fakturert nettleie". RMEs tolkning tilegner noe som ikke står i loven. Nettleie er definert og presisert i forskrift om kontroll av nettvirksomhet, § 14-2.

Nettselskapet beskriver fakturaen de sender til kundene som "fakturert nettleie". Det legitimerer ikke RMEs vurderinger av definisjonen av nettleie. Nettleie er definert og forskriftsfestet i § 14-2 at den består av et fastledd og et energiledd.

Det kan vel ikke være slik at RME faktisk mener - at alt nettselskapet spesifiserer på nettleiefakturaen til kunden - blir til "fakturert nettleie"? RMEs fortolkninger er jo helt hinsides av all fornuft når nettleie er definert i § 14-2. Svarene fra RME viser jo hvor inkompetente de faktisk er som forskriftsmyndighet.

RME:

RME legger til grunn at uenigheten gjelder hvorvidt tariff for ikke-fjernavleste måleverdier er å "anse" som "fakturert nettleie" etter strømstønadsloven § 6 første ledd.

Kommentar:

Dette er direkte synsing fra RMEs saksbehandler Andrea Aase. Hvor står det i strømstøtteloven at tariffen er å "anse" som fakturert nettleie? RME kan ikke tillegge egne meninger om "anse" hva loven faktisk sier når nettleie er definert i kontrollforskriften § 14-2. Dette er direkte synsing av RME.

Nettleien er beskrevet i RMEs forskrifter og juristene i lovavdelingen hos OED som fastsatte den endelige strømstønadsloven vet meget godt hva nettleien bestod av. RME tilegner forskriftene mye større betydning enn de formelt sett skal ha - i et system der Grunnloven er øverst, dernest følger lovtekster og deretter forskrifter. 

RME:

Hverken strømstønadsloven eller forskrift om kontroll av nettvirksomhet inneholder en definisjon av «nettleie». Nettleie er den prisen man betaler for å få overført strøm til huset sitt.

RME mener og påstår
"Med fakturert nettleie menes tariffer i henhold til forskrift om kontroll av nettvirksomhet. Tariff for ikke-fjernavleste måleverdier i henhold til § 17-9 er en slik tariff." 
Mener RME at Anleggsbidrag i Kapittel 16. Forskrift om kontroll av nettvirksomhet - er også nettleie? RME har svart nei på dette spørsmålet. RME mener veldig mye om mangt som ikke står i lov og forskrift. Hvordan skal forbrukeren finne sin rettsstilling  i en klage, når disse meningene ikke står i lov og forskrift?
Kommentar:

Saksbehandleren gir motstridende informasjon når RME påstår at de ikke finnes en definisjon av "nettleie". Saksbehandleren Andrea Aase sier at nettleie er prisen man betaler for å få overført strøm til huset sitt. På nettsiden til RME beskrives definisjonen på hva er nettleie.

Regelverket som omhandler om fakturert nettleie spørsmålet finnes i Forskrift av 11. mars 1999 nr 302 om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer (Forskrift om kontroll av nettvirksomhet), § 14-2. Nettleie er prisen du betaler for å få overført strøm til huset ditt. Nettleie består av et fastledd og et energiledd.

Viser til RME svar på en henvendelse den 11. mars 2022 på spørsmål om nettleie. Svaret er motstridene det som står i vedtaket RME har fattet.

Det virker som saksbehandlerne i RME ikke snakker sammen på hva de egentlig mener på sin tolkning av lov og forskrift. Det virker som de bytter mening alt etter hvilken vei vinden blåser, uavhengig av hvem  man snakker med. Man får forskjellig svar på samme spørsmål. Det er bekymringsfullt. 

Det blir som en annen person nevnte som hadde vært i kontakt RME angående noen spørsmål:
Saksbehandler: Du må ikke henge deg opp i hva som står skrevet på NVEs nettside. Du må henge deg opp i hva NVE mener.
Kunde: Jeg kan ikke vite hva NVE mener på forhånd uten å lese først hva NVE skriver på nettsiden.

Dette er altså semantikken til NVE. Rett og slett galimatias. 

RME påstår at vedtaket ikke kan påklages

RME sier at det ikke er ikke adgang til å påklage RMEs vedtak i saker etter strømstønadsloven, se strømstønadsloven § 4 tredje ledd siste setning. Merk setningen som er uthevet.

Ved uenighet mellom nettselskap og nettkunde om rett til å bli omfattet av ordningen, kan nettkunden bringe saken inn for avgjørelse hos Reguleringsmyndigheten for energi. Reguleringsmyndigheten avgjør saken ved enkeltvedtak som ikke kan påklages.

RME har ikke fått med seg at disse kundene som har klaget er allerede godkjent som mottaker av statens innvilgede strømstønadsmidler og omfattet av ordningen.

RME som forskriftsmyndighet har manglende kompetanse rundt lover og regler når de klarer å tolke dette så feil. Merk at strømstønadsloven ikke underlagt RMEs regelverk for nettselskapene.

Kunder som har klaget og fått vedtak eller fått varsel om vedtak og varsel om avvisningsvedtak i uenighet om strømstøtte, bør ta dette opp med RME. Hvis du møter motstand fra det arrogante direktoratet NVE-RME med inkompetente svar, ta det opp med Olje- og energidepartementet (OED) som NVE er underlagt.

RME ser gjennom fingrene på ulovlighetene fra nettselskapet. Det burde politianmeldes.

Lenke til to forskjellige klagesaker på strømstøtte som RME har behandlet.

RME - Varsel om vedtak og varsel om avvisningsvedtak i uenighet om strømstøtte 1.7.2022 sak 202117041-6

RME - Vedtak i uenighet om strømstøtte 29.6.2022 sak 202207264-8

Begge disse to sakene er påklaget. Du kan bestille innsyn i saksgangen på einnsyn.no. Du må regne med at samtlige av dokumentene blir avskjermet, sensurert av RME.

RME har gitt følgende tilbakemelding. Juridisk avd har bestemt at saker som omhandler AMS skal SKJERMES. Den som ber om innsyn blir VURDERT om det blir akseptert...

Fordi: RME vil ikke la andre forbrukere som er i samme situasjon med sitt nettselskap vite hva andre klager på. RME bevisst vanskeliggjør innsynsmuligheter i saker som er av offentlig interesse som er viktig for andre. Husk AMS-saken er av allmenn interesse siden dette angår mange.

RME svar: RME gir ikke innsyn i taushetsbelagte opplysninger. Om noen skulle bestille innsyn i saksdokumentene i din sak, vil vi sladde alle personopplysninger før innsyn gis, slik at det ikke er mulig å identifisere deg som klager.


{"email":"E-postadressen er ugyldig","url":"Nettside adressen er ugyldig","required":"Nødvendig felt mangler"}
>