Ams Monster

Folket mot AMS

  • Hjem
  • NVE-RME
  • Nettselskapet svindler forbrukeren for utbetaling av statens strømstønadsbeløp

Nettselskapet svindler forbrukeren for utbetaling av statens strømstønadsbeløp

Publisert 3. september 2022

Sist oppdatert 21. desember 2022


Reguleringsmyndigheten i NVE (RME) fatter i vedtak uriktige avgjørelser i uenighet om strømstøtte etter strømstønadsloven. Kunder har klaget til RME på nettselskapet Elvia på manglende strømstøtte utbetaling som administreres av nettselskapet. Elvia begår svindel gjennom oppgjør av statlige midler utbetalt til forbrukere. Dette gjelder også andre nettselskaper.

Nettselskapet betaler ut støtten. Støtten kunden får trekkes først fra nettleien. Dersom summen overstiger den månedlige nettleien, vil beløpet innbetalt til kundens bankkonto eller trukket fra strømregningen.

Strømstøtte ordningen gjelder for strømforbruk - faktisk forbruk i kWh - ikke noe annet!

Fakturert nettleie

Klagen dreier seg om avlesningsgebyr fakturert etter tariff § 17-9.Tariff for ikke-fjernavleste måleverdier.. RME anser og mener at tariff § 17-9 som "fakturert nettleie" i henhold til nettselskapets beskrivelse av fakturaen. Men avlesningsgebyret er ikke nettleie i forskriften. Nettleie er transport av strøm.

Kundene har bestridt et månedlig avlesningsgebyr på kr. 125, - ex moms. Kunden trekker i fra beløpet på fakturaen. Kundene har betalt i henhold til faktura sin "Nettleie" samt tilhørende avgifter.

Nettleie er definert i forskrift om nettvirksomhet § 14-2. Nettleie består av et fastledd og et energiledd.

Ved innføringen av Strømstønadsloven desember 2021 vil kundene ikke kunne trekke ifra avlesningsgebyret fra sine fakturaer. På grunn av RME mener at avlesningsgebyret er definert som fakturert nettleie. Kunden får ikke full utbetaling av statens strømstøtte. Nettselskapet legger beslag på kundens rettmessige penger. Dette på grunn av kunden har utestående beløp hos nettselskapet. Dette er svindel.

Noen av begrunnelsene i klagen fra kundene:

1. Nettselskapet trekker urettmessig avlesingsgebyret fra oppgjør i strømstønaden.

2. Klager viser til at eldre ubetalt gjeld på et avlesningsgebyr som er bestridt ikke kan motregnes i utbetaling av strømstøtten fra staten.

3. Avlesningsgebyret er ikke en del av nettleien ifølge RME sin definisjon av nettleie.

4. Nettselskapet svindler med oppgjør av midlene fra staten som skal utbetales.

5. Nettselskapet har ikke foretatt fysisk stedlig avlesing av kundens strømmåler i kalenderåret.

Dette er i strid med de generelle prinsippene for tariffer etter kontrollforskriften § 13-1.Prinsipper for utforming av punkttariffer. Nettselskapet har ikke utført en stedlig kontroll av kundens måler i kalenderåret. Nettselskapet kan ikke fakturere kunden for tjenesten.

Viser til Energiklagenemdas avgjørelse av 22 mars 2022 sak 2022-1954 klager Elvia. Elvia fikk ikke medhold i sin klage på RMEs vedtak av 3. juni 2021. Elvia har fastsatt et gebyr for manuell avlesning som er i strid med forskrift om kontroll av nettvirksomhet.

Side 8 (49)
Energiklagenemnda forstår klagers anførsel slik at RMEs vedtak bygger på at avrop på tjenesten kan faktureres som en engangsbetaling etter utført stedlig kontroll, og gir aksept for at kunder som ikke har hatt stedlig kontroll ikke kan faktureres for tjenesten. Dette anføres å være i strid med de generelle prinsippene for tariffer. Energiklagenemnda vil generelt bemerke at innkreving av tariffer forutsetter at det faktisk utføres den type tjeneste som skal dekkes av tariffen. En total unnlatelse av kontroller for samtlige målere må derfor medføre at tariff ikke kan kreves.

6. Nettselskapet forskuddsfakturerer gebyret. 

Nettselskapet har ikke lov til å forhåndsfakturere for en tjeneste nettselskapet ikke har utført og som kunden heller ikke har bestilt, jfr. avregningsforskriften § 7­-1a.

Gebyrtariffen § 17-9.Tariff for ikke-fjernavleste måleverdier er i strid med markedsføringsloven § 11 første ledd bokstav a, som setter forbud mot «å kreve betaling for varer, tjenester eller andre ytelser uten etter avtale mv.»

Forbrukertilsynet forklarer at forbrukernes viktigste vern - ved urimelige krav - vil være gjennom Markedsføringsloven § 11. Brudd på Markedsføringsloven er - forså vidt - Forbrukertilsynets område, men det vil variere etter type brudd, og i gitte tilfeller, så vil noen saker da sortere under RME sitt særtilsyn.

Utdrag av RME vedtaket

RME: 

RME vurderer at nettselskapene kan inkludere § 17-9.Tariff for ikke-fjernavleste måleverdier i beløpet strømstøtten skal komme til fradrag fra, jf. strømstønadsloven1 § 6 første ledd.

Kommentar:

RME viser til noe som ikke er nevnt i strømstønadsloven. Dette er noe RME mener. RME skriver at tariffen § 17-9 kan inkluderes i strømstøtte beløpet og skal komme til fradrag. RME skriver kan fakturere - ingen plikt til å fakturere. 

Strømstønadsloven § 5 Beregning av stønad fjerde ledd

Nettselskapet skal beregne stønadsbeløp for hver enkelt nettkunde med rett til stønad på grunnlag av stønadssats og månedlig strømforbruk. Beregningen skal ta hensyn til merverdiavgift.

§ 17-9. Tariff for ikke-fjernavleste måleverdier har ingen sammenheng med strømforbruk.


RME:

RME skriver i vedtakene at nettselskapene har ansvaret for utbetalingen av strømstøtten, jf. strømstønadsloven § 3 andre ledd. Strømstøtten skal komme til fradrag i fakturert nettleie fra nettselskapet, jf. strømstønadsloven § 6 første ledd.

Kommentar:

Strømstønadsloven har ingen definisjon på hva som er "fakturert nettleie". Nettleie er definert og presisert i forskrift om kontroll av nettvirksomhet, § 14-2.

Hvorfor består nettleien av et fastledd og et variabelt ledd?

Hvilket begrep "fakturert nettleie" nettselskapet benytter på fakturaen til kundene. Legitimerer ikke RMEs meninger på hva er nettleie er i vedtaket. § 17-9. Tariff for ikke-fjernavleste måleverdier kan ikke være nettleie.

§ 17-9. Tariff for ikke-fjernavleste måleverdier er et gebyr som gjelder for kundegruppen som ikke har installert AMS på sitt målepunkt. § 17-9 er betaling for særskilte tjenester hos kunden. Les informasjonsarket om AMS og installasjonskrav.


RME:

RME legger til grunn at uenigheten gjelder hvorvidt tariff for ikke-fjernavleste måleverdier er å "anse" som "fakturert nettleie" etter strømstønadsloven § 6 første ledd.

Kommentar:

Dette er synsing fra RMEs saksbehandler Andrea Aase. Til NVE-RME: Hvor er det nevnt i strømstønadsloven - at tariffen er å "anse" som fakturert nettleie? 

Juristene i lovavdelingen i OED som fastsatte strømstønadsloven vet meget godt hva nettleien består av komponenter. RME tilegner forskriftene mye større betydning enn de formelt sett skal ha - i et system der Grunnloven er øverst, dernest følger lovtekster og deretter forskrifter. 


RME:

Hverken strømstønadsloven eller forskrift om kontroll av nettvirksomhet inneholder en definisjon av «nettleie». Nettleie er den prisen man betaler for å få overført strøm til huset sitt.

Kommentar:

Nettleie komponentene er forskriftsfestet i § 14-2 - består av et energiledd og et fastledd. 


Strømstønadsloven

§ 4 Rett til stønad
Nettkunde med egen strømmåler og som er rettmessig registrert som husholdningskunde hos nettselskapet, har rett til stønad etter ordningen.

§ 5 Beregning av stønad fjerde ledd

Nettselskapet skal beregne stønadsbeløp for hver enkelt nettkunde med rett til stønad på grunnlag av stønadssats og månedlig strømforbruk. Beregningen skal ta hensyn til merverdiavgift.

§ 6 Utbetaling av stønad
Stønaden skal komme til fradrag i fakturert nettleie fra nettselskapet. Dersom nettleien faktureres separat og stønaden overstiger nettleien, skal det overskytende beløp utbetales til kunden senest ved fakturaforfall.


Supplerende tildelingsbrev til Norges vassdragsog energidirektorat for 2022 -Reguleringsmyndigheten for energi. Se fra og med side 15.

2 Mål for ordningen
Stønadsordningen skal bidra til en reduksjon av utgiftene til strømforbruk i den månedlige strømregningen for private husholdninger tilknyttet distribusjonsnettet, dersom strømprisen overstiger en fastsatt terskelverdi. Ordningen gjelder for strømforbruk fra og med desember 2021 til og med mars 2022.

3 Kriterier for måloppnåelse
Stønaden blir gitt på grunnlag av måleverdier nettselskapene har registrert for den enkelte kunde.

4.2 Stønadskriterier - berettigede stønadsmottakere tredje ledd
Det er en forutsetning at måling av husholdningsforbruket skjer ved hjelp av en separat måler. Det har ingen betydning hva slags type.


RME mener og påstår
"Med fakturert nettleie menes tariffer i henhold til forskrift om kontroll av nettvirksomhet. Tariff for ikke-fjernavleste måleverdier i henhold til § 17-9 er en slik tariff." 
Mener RME at Anleggsbidrag i Kapittel 16. Forskrift om kontroll av nettvirksomhet - er også nettleie? RME har svart nei på dette spørsmålet. RME mener veldig mye om mangt som ikke står i lov og forskrift. Hvordan skal forbrukeren finne sin rettsstilling  i en klage, når disse meningene ikke står i lov og forskrift?
Kommentar:

Saksbehandleren gir motstridende informasjon når RME påstår at de ikke finnes en definisjon av "nettleie". Saksbehandleren Andrea Aase sier at nettleie er prisen man betaler for å få overført strøm til huset sitt. På nettsiden til RME beskrives definisjonen på hva er nettleie.

Regelverket som omhandler om fakturert nettleie spørsmålet finnes i Forskrift av 11. mars 1999 nr 302 om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer (Forskrift om kontroll av nettvirksomhet), § 14-2. Nettleie er prisen du betaler for å få overført strøm til huset ditt. Nettleie består av et fastledd og et energiledd.

Viser til RME svar på en henvendelse den 11. mars 2022 på spørsmål om nettleie. Svaret er motstridene det som står i vedtaket RME har fattet.

Det virker som saksbehandlerne i RME ikke snakker sammen på hva de egentlig mener på sin tolkning av lov og forskrift. Det virker som de bytter mening alt etter hvilken vei vinden blåser, uavhengig av hvem  man snakker med. Man får forskjellig svar på samme spørsmål. Det er bekymringsfullt. 

Det blir som en annen person nevnte som hadde vært i kontakt RME angående noen spørsmål:
Saksbehandler: Du må ikke henge deg opp i hva som står skrevet på NVEs nettside. Du må henge deg opp i hva NVE mener.
Kunde: Jeg kan ikke vite hva NVE mener på forhånd uten å lese først hva NVE skriver på nettsiden.

Dette er altså semantikken til NVE. Rett og slett galimatias. 

RME påstår at vedtaket ikke kan påklages

RME sier at det ikke er ikke adgang til å påklage RMEs vedtak i saker etter strømstønadsloven, se strømstønadsloven § 4 tredje ledd siste setning. Merk setningen som er uthevet.

Ved uenighet mellom nettselskap og nettkunde om rett til å bli omfattet av ordningen, kan nettkunden bringe saken inn for avgjørelse hos Reguleringsmyndigheten for energi. Reguleringsmyndigheten avgjør saken ved enkeltvedtak som ikke kan påklages.

De kundene som hadde klaget på strømstøtten, var rettmessig registrert som mottaker av statens strømstønadsmidler og omfattet av ordningen. Det hadde ikke RME fått med seg når det henvises til at vedtaket ikke kan påklages.

RME er en forskriftsmyndighet med manglende kompetanse rundt lover og regler, Merk at strømstønadsloven ikke underlagt RMEs regelverk for nettselskapene.

Kunder som klaget og fikk vedtak, varsel om vedtak og varsel om avvisningsvedtak i uenighet om strømstøtte, bør ta dette opp med RME. Hvis du møter motstand med inkompetente svar fra Reguleringsmyndigheten i NVE (RME) , ta dette opp med Olje- og energidepartementet (OED).

RME ser gjennom fingrene på ulovlighetene fra nettselskapet. Det burde politianmeldes.

Lenker til to ulike klager på strømstønad som RME har behandlet.

RME - Varsel om vedtak og varsel om avvisningsvedtak i uenighet om strømstøtte 1.7.2022 sak 202117041-6

RME - Vedtak i uenighet om strømstøtte 29.6.2022 sak 202207264-8

Begge klagesakene er påklaget. Du kan bestille innsyn i saksgangen på einnsyn.no. Du må regne med at samtlige av dokumentene blir avskjermet, sensurert av RME.

RME har gitt følgende tilbakemelding. Juridisk avd har bestemt at saker som omhandler AMS skal SKJERMES. Den som ber om innsyn blir VURDERT om det blir akseptert...

Fordi: RME vil ikke la andre forbrukere i samme situasjon som deres nettselskap få vite hva andre klager på. RME gjør det bevisst vanskelig for folk å få tilgang til saker av offentlig interesse som er viktige for andre. Husk at en AMS-saken er av allmenn interesse siden den involverer mange sluttbrukere.

RME svar: RME gir ikke innsyn i taushetsbelagte opplysninger. Om noen skulle bestille innsyn i saksdokumentene i din sak, vil vi sladde alle personopplysninger før innsyn gis, slik at det ikke er mulig å identifisere deg som klager.


{"email":"E-postadressen er ugyldig","url":"Nettside adressen er ugyldig","required":"Nødvendig felt mangler"}
>