Ams Monster

Folket mot AMS

  • Hjem
  • NVE-RME
  • Nettselskapet svindler forbrukeren for utbetaling av statens strømstøtte

Nettselskapet svindler forbrukeren for utbetaling av statens strømstøtte

Publisert 3. september 2022

Sist oppdatert 21. desember 2022

Estimert lesetid: minutter


Reguleringsmyndigheten i NVE (RME) fatter uriktige vedtak i uenighet om strømstøtte etter strømstønadsloven. Kunder har klaget nettselskapet Elvia til RME på manglende utbetaling av strømstøtte. Elvia begår svindel gjennom oppgjør av statlige midler utbetalt til forbrukere. Dette gjelder også andre nettselskaper.

Nettselskapet administrer og betaler ut støtten. Støtten kunden får trekkes først fra nettleien. Dersom summen overstiger månedlige nettleien, vil beløpet bli innbetalt på kundens bankkonto eller trukket fra strømregningen.

Strømstøtte ordningen gjelder strømforbruk - faktisk forbruk i kWh - ikke noe annet!

Fakturert nettleie

Det gjelder avlesningsgebyret (Gebyr for manuell avlesning) som faktureres etter tariff § 17-9.Tariff for ikke-fjernavleste måleverdier. RME mener og anser at tariff § 17-9 som "fakturert nettleie" i henhold til fakturabeskrivelsen til nettselskapet. Men tariffen § 17-9 har ingen sammenheng med nettleie, som er transport av strøm.

Kundene har bestridt et månedlig avlesningsgebyr på kr. 125, - eks mva. Kunden trekker fra beløpet på fakturaen. Kundene har betalt iht. faktura "Nettleie" samt tilhørende avgifter.

Nettleie er definert i forskrift om nettvirksomhet § 14-2. Nettleie består av et fastledd og et energiledd.

Ved innføring av Strømstønadsloven desember 2021, vil ikke kunder som mottar utbetaling av strømstøtte ha mulighet til å trekke avlesningsgebyret på sine fakturaer. Dette fordi RME mener at avlesningsgebyret er definert som "fakturert nettleie". Det betyr at kunden ikke får full utbetaling av statens strømstøtte. Nettselskapet beslaglegger kundens rettmessige penger fra staten. Dette er fordi kunden har bestridt gebyret, som blir et utestående beløp hos nettselskapet. Dette er svindel fra nettselskapet som beslaglegger kundens penger fra staten.

Noen begrunnelser i kundeklager:

1. Nettselskapet trekker urettmessig avlesingsgebyret fra oppgjør i strømstønaden.

2. Klager viser til at eldre ubetalt gjeld på et avlesningsgebyr som er bestridt ikke kan motregnes i utbetaling av strømstøtten fra staten.

3. Avlesningsgebyret er ikke en del av nettleien ifølge RME sin definisjon av nettleie.

4. Nettselskapet svindler med oppgjør av midlene fra staten som skal utbetales.

5. Nettselskapet har ikke foretatt fysisk stedlig avlesing av kundens strømmåler i kalenderåret.

Dette er i strid med de generelle prinsippene for tariffer etter kontrollforskriften § 13-1.Prinsipper for utforming av punkttariffer. Nettselskapet har ikke gjennomført stedlig kontroll av kundens strømmåler i kalenderåret. Nettselskapet kan da ikke fakturere kunden for tjenesten. Gebyret gjelder kunder som ikke har registrert måleverdier i løpet av kalenderåret, jf. måle- og avregningsforskriften § 3-3. Avlesning av målepunkt.

Viser til Energiklagenemdas avgjørelse av 22 mars 2022 sak 2022-1954. Elvia fikk ikke medhold i sin klage på RMEs vedtak av 3. juni 2021. Elvia har fastsatt et gebyr for manuell avlesning som er i strid med forskrift om kontroll av nettvirksomhet.

Side 8 (49)
Energiklagenemnda forstår klagers anførsel slik at RMEs vedtak bygger på at avrop på tjenesten kan faktureres som en engangsbetaling etter utført stedlig kontroll, og gir aksept for at kunder som ikke har hatt stedlig kontroll ikke kan faktureres for tjenesten. Dette anføres å være i strid med de generelle prinsippene for tariffer. Energiklagenemnda vil generelt bemerke at innkreving av tariffer forutsetter at det faktisk utføres den type tjeneste som skal dekkes av tariffen. En total unnlatelse av kontroller for samtlige målere må derfor medføre at tariff ikke kan kreves.

6. Nettselskapet forskudds fakturerer gebyret. 

Nettselskapet har ikke lov til å forhånds fakturere for en tjeneste nettselskapet ikke har utført og som kunden heller ikke har bestilt, jfr. avregningsforskriften § 7­-1a.

Gebyrtariffen § 17-9.Tariff for ikke-fjernavleste måleverdier er i strid med markedsføringsloven § 11 første ledd bokstav a, som setter forbud mot «å kreve betaling for varer, tjenester eller andre ytelser uten etter avtale mv.»

Forbrukertilsynet forklarer at forbrukernes viktigste vern - ved urimelige krav - vil være gjennom Markedsføringsloven § 11. Brudd på Markedsføringsloven er - forså vidt - Forbrukertilsynets område, men det vil variere etter type brudd, og i gitte tilfeller, så vil noen saker da sortere under RME sitt særtilsyn.

Utdrag fra RME-vedtaket

RME: 

RME vurderer at nettselskapene kan inkludere § 17-9.Tariff for ikke-fjernavleste måleverdier i beløpet strømstøtten skal komme til fradrag fra, jf. strømstønadsloven1 § 6 første ledd.

Kommentar:

RME viser til noe som ikke er nevnt i strømstønadsloven. Dette er noe RME mener. RME skriver at tariffen § 17-9 kan inkluderes i strømstøtte beløpet og skal komme til fradrag. RME skriver kan fakturere - ingen faktureringsplikt. 

Strømstønadsloven § 5 Beregning av stønad fjerde ledd

Nettselskapet skal beregne stønadsbeløp for hver enkelt nettkunde med rett til stønad på grunnlag av stønadssats og månedlig strømforbruk. Beregningen skal ta hensyn til merverdiavgift.

§ 17-9. Tariff for ikke-fjernavleste måleverdier har ingen sammenheng med strømforbruk. Tariffen er betaling for særskilte tjenester hos kunden som ikke har installert AMS.


RME:

RME skriver i vedtakene at nettselskapene har ansvaret for utbetalingen av strømstøtten, jf. strømstønadsloven § 3 andre ledd. Strømstøtten skal komme til fradrag i fakturert nettleie fra nettselskapet, jf. strømstønadsloven § 6 første ledd.

Kommentar:

Strømstønadsloven har ingen definisjon av hva som er "fakturert nettleie". Nettleie er definert og spesifisert i forskrift om kontroll av nettvirksomhet, § 14-2.

Hvorfor består nettleien av et fastledd og et variabelt ledd?

Hvilket begrep "fakturert nettleie" bruker nettselskapet på fakturaen til kundene. Legitimerer ikke RMEs meninger om hva nettleie er i vedtaket. § 17-9. Tariff for ikke-fjernavleste måleverdier kan ikke være nettleie. Dette er noe RME mener.

§ 17-9. Tariff for ikke-fjernavleste måleverdier er et gebyr som gjelder for den kundegruppen som ikke har installert AMS på sitt målepunkt. § 17-9 er betaling for særskilte tjenester hos kunden. Les informasjonsarket om AMS og installasjonskrav.


RME:

RME legger til grunn at uenigheten gjelder hvorvidt tariff for ikke-fjernavleste måleverdier er å "anse" som "fakturert nettleie" etter strømstønadsloven § 6 første ledd.

Kommentar:

Det mener Andrea Aase, saksbehandler i RME.. Til NVE-RME: Hvor står det nevnt i strømstønadsloven - at tariffen § 17-9 er å "anse" som "fakturert nettleie"? 

Juristene i OEDs lovavdeling som etabelert strømstønadsloven vet godt hvilke komponenter nettleien består av. RME gir regelverket mye større betydning enn det formelt burde ha - i et system der Grunnloven er øverst, dernest følger lovtekster og deretter forskrifter. 


RME:

Hverken strømstønadsloven eller forskrift om kontroll av nettvirksomhet inneholder en definisjon av «nettleie». Nettleie er den prisen man betaler for å få overført strøm til huset sitt.

Kommentar:

Hva nettleie består av komponenter fremgår av forskriften § 14-2 - et energiledd og et fastledd. 


Strømstønadsloven

§ 4 Rett til stønad
Nettkunde med egen strømmåler og som er rettmessig registrert som husholdningskunde hos nettselskapet, har rett til stønad etter ordningen.

§ 5 Beregning av stønad fjerde ledd

Nettselskapet skal beregne stønadsbeløp for hver enkelt nettkunde med rett til stønad på grunnlag av stønadssats og månedlig strømforbruk. Beregningen skal ta hensyn til merverdiavgift.

§ 6 Utbetaling av stønad
Stønaden skal komme til fradrag i fakturert nettleie fra nettselskapet. Dersom nettleien faktureres separat og stønaden overstiger nettleien, skal det overskytende beløp utbetales til kunden senest ved fakturaforfall.


Supplerende tildelingsbrev til Norges vassdragsog energidirektorat for 2022 -Reguleringsmyndigheten for energi. Se fra og med side 15.

2 Mål for ordningen
Stønadsordningen skal bidra til en reduksjon av utgiftene til strømforbruk i den månedlige strømregningen for private husholdninger tilknyttet distribusjonsnettet, dersom strømprisen overstiger en fastsatt terskelverdi. Ordningen gjelder for strømforbruk fra og med desember 2021 til og med mars 2022.

3 Kriterier for måloppnåelse
Stønaden blir gitt på grunnlag av måleverdier nettselskapene har registrert for den enkelte kunde.

4.2 Stønadskriterier - berettigede stønadsmottakere tredje ledd
Det er en forutsetning at måling av husholdningsforbruket skjer ved hjelp av en separat måler. Det har ingen betydning hva slags type.


RME mener og påstår
"Med fakturert nettleie menes tariffer i henhold til forskrift om kontroll av nettvirksomhet. Tariff for ikke-fjernavleste måleverdier i henhold til § 17-9 er en slik tariff." 
Mener RME at Anleggsbidrag i Kapittel 16. Forskrift om kontroll av nettvirksomhet - også er nettleie? RME har svart nei på dette spørsmålet. RME mener veldig mye om mangt som ikke står i lov og forskrift. Hvordan skal forbrukeren finne sin rettsstilling  i en klage, når disse meningene ikke fremgår av lov og forskrift?
Kommentar:

Saksbehandleren gir motstridende informasjon når RME hevder at de ikke finnes noen definisjon av "nettleie". Saksbehandleren Andrea Aase forteller at nettleie er prisen man betaler for å få overført strøm til huset sitt. På nettsidene til RME er definisjonen av hva som er nettleie beskrevet.

Regelverket som omhandler om fakturert nettleie spørsmålet finnes i Forskrift av 11. mars 1999 nr 302 om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer (Forskrift om kontroll av nettvirksomhet), § 14-2. Nettleie er prisen du betaler for å få overført strøm til huset ditt. Nettleie består av et fastledd og et energiledd.

Viser til RME svar på en kunde henvendelse den 11. mars 2022 vedrørende spørsmål om nettleie. Svaret er motstrid til RME vedtaket.

Det ser ut til at saksbehandlerne i RME ikke snakker med hverandre om hva de egentlig mener med sin tolkning av lov og forskrift. Det ser ut til at de endrer mening avhengig av hvilken vei vinden blåser, uavhengig av hvem du snakker med. Du får forskjellige svar på samme spørsmål. Det er bekymringsfullt.

Det vil være som en annen nevnt person som hadde var i kontakt med NVE-RME om noen spørsmål på hva RME skriver på nettsiden.

Saksbehandler:
Du må ikke henge deg opp i det som står på NVEs nettsider. Man må henge seg opp i hva NVE mener.
Kunde:
Jeg kan ikke på forhånd vite hva NVE mener uten først å ha lest hva NVE skriver på nettsiden.

Dette er semantikken til NVE. Rett og slett galimatias. 

RME hevder at vedtaket ikke kan påklages

RME sier at det ikke er ikke adgang til å klage RMEs vedtak i saker etter strømstønadsloven, se strømstønadsloven § 4 tredje ledd siste setning. Merk setningen som er uthevet.

Ved uenighet mellom nettselskap og nettkunde om rett til å bli omfattet av ordningen, kan nettkunden bringe saken inn for avgjørelse hos Reguleringsmyndigheten for energi. Reguleringsmyndigheten avgjør saken ved enkeltvedtak som ikke kan påklages.

Kundene som hadde klaget på strømstøtten, var rettmessig registrert som mottaker av statens strømstønadsmidler og omfattet av ordningen. Det hadde ikke RME fått med seg når det påpekes at vedtaket ikke kan påklages.

RME er en forskriftsmyndighet med manglende kompetanse rundt lover og regler, Merk at strømstønadsloven ikke underlagt RMEs regelverk for nettselskap. RME har mottatt instruks fra Olje- og energidepartementet om hvordan dette skal håndteres. RME følger ikke instruksjonene.

Kunder som klaget og mottok vedtak, varsel om vedtak og varsel om avvisningsvedtak i uenighet om strømstøtte bør ta dette opp med RME. Møter du motstand med inkompetente svar fra Reguleringsmyndigheten i NVE (RME), ta det opp med Olje- og energidepartementet (OED).

RME ser gjennom fingrene på ulovlighetene fra nettselskapet. Det burde politianmeldes.

Lenker til to ulike klager på strømstønad som RME har behandlet.

RME - Varsel om vedtak og varsel om avvisningsvedtak i uenighet om strømstøtte 1.7.2022 sak 202117041-6

RME - Vedtak i uenighet om strømstøtte 29.6.2022 sak 202207264-8

Begge klagesakene er påklaget. Du kan bestille innsyn i saksgangen på einnsyn.no. Du må forvente at alle dokumentene vil være avskjermet av RME.

RME ga følgende tilbakemelding. Juridisk avdeling har bestemt at saker som omhandler AMS skal skjermes. Personen som ber om tilgang vil bli VURDERT hvis den blir akseptert...

Fordi: RME vil ikke la andre forbrukere i samme situasjon som nettselskap deres finne ut hva andre klager på. RME gjør det bevisst vanskelig for folk å få tilgang til saker av offentlig interesse som er viktige for andre. AMS-saken er av offentlig interesse da den involverer mange sluttbrukere.

RME svar: RME gir ikke innsyn i taushetsbelagte opplysninger. Om noen skulle bestille innsyn i saksdokumentene i din sak, vil vi sladde alle personopplysninger før innsyn gis, slik at det ikke er mulig å identifisere deg som klager.

Hvilke personlige opplysninger er underlagt taushetsplikt?

Dette kan være opplysninger om fysiske eller psykiske problemer, sykdom eller funksjonsnedsettelser, sosialhjelp eller trygd som ikke alle får. Hvis et forhold er allment kjent, eller det vanligvis anses som helt kurant å gi opplysninger om det, anses det ikke som personlig.

Vær oppmerksom på at fødested, fødselsnummer (fødselsdato og personnummer), statsborgerforhold, sivilstand, yrke, bopel og arbeidssted er opplysninger som etter loven ikke regnes som "personlige forhold".


{"email":"E-postadressen er ugyldig","url":"Nettside adressen er ugyldig","required":"Nødvendig felt mangler"}
>