Ams Monster

Folket mot AMS

Hva en AMS-måler ikke er

Publisert 6. juni 2021

Sist oppdatert 6. september 2021


Det virker som folk flest har misforstått begrepsbruken på en "AMS-måler med og uten kommunikasjonsenhet", som det så fint heter fra NVE og nettselskapene. AMS-måler er et oppfunnet ord for å beskrive en smartmåler påkrevd av innføringen av AMS. Hva skal AMS-måleren måle, AMS? Folk må begynne å sette seg inn i hva disse tre ordene AMS (Avanserte måle‐ og styresystem) egentlig betyr av en installasjon for sluttbrukeren etter avregningsforskriften § 4-1.Plikt til å installere AMS. For de som ikke har fått det med seg, er måleren ikke nevnt i § 4-1.

§ 4-1.Plikt til å installere AMS
Nettselskap skal i hvert enkelt målepunkt installere AMS

Smartmålere fra Aidon og Kamstrup

Ams.monster skal forklare definisjonen av AMS slik at folk forstår det. Forbrukeren må ta av seg skyggelappene i AMS saken, og begynner å skjønne forskjellen på en måleenhet (måleutstyret) og kommunikasjonsenheten (radiosenderen) i smartmåleren (det oppdiktede ordet AMS-måler).

Definisjon av AMS

Man må få på plass hva definisjonen av Avanserte måle‐ og styresystem (AMS) er for noe. Det er tydelig at det er ett av de vanskeligste ordene å forstå blant deler av befolkningen de siste årene. For det andre er ikke AMS ensbetydende med en smartmåler (en enhet som består av en måleenhet og en kommunikasjonsenhet). Det er ikke noe som heter AMS‐måler. Dette er ett nylig oppfunnet ord for å beskrive en smartmåler påkrevd av innføringen av AMS. Når selv NVE roter med dette forstår jeg også at dette kan være vanskelig for mannen/‐kvinnen i gata når de skal ta stilling til dette. NVE klarer nå, veldig skjult på sine nettsider, å definere det riktig, så vi er på god vei, hvor de skriver at en smartmåler er en del av AMS. Men det er ikke lett å finne informasjon om dette, så det vel derfor de fleste går i fella, inkl. nettselskapene og journalister som skriver om dette. Det ligger i selve navnet hva det er for noe. Avanserte måle‐ og styresystem, består av hva navnet sier, avansert måleutstyr og styresystem.

En av de beste definisjonen man har klart å finne på dette er skrevet i en Masteroppgave av Sverre Andreas Larsen ved Universitetet i Agder, våren 2011. Her skriver han følgende i kapittel 1.5 Presisering av begreper:

Masteroppgave Avanserte Måle- og Styringssystem (AMS)
https://uia.brage.unit.no/uia-xmlui/handle/11250/137527

AMS: Avanserte Måle‐ og Styringssystem. Dette omfatter all maskinvare og programvare som trengs for å lese, og regulere smartmålere og annen maskinvare, direkte eller indirekte, tilknyttet disse i et strømnett. Dette omtales i teksten som AMS og AMS‐systemet.


Det vil typisk bestå av smartmåler, konsentrator, sentralsystem og nettselskapets eget datasystem som styrer AMS‐nettverket via Sentralsystemet. (Se Figur 1‐2). AMS skal hente måledata fra smartmålerne og samtidig overvåke systemet.


En del av overvåkingen skal være automatisk, slik at feil blir korrigert i sann tid av systemet. Alle målinger, alarmer og hendelser blir rapportert til nettselskapets datasystem via sentralsystemet


Dette blir også bekreftet av SINTEF i form av en skisse i kapittel 2, i en rapport1 som er laget på oppdrag fra NVE.


Hvilken del av AMS er det avregningsforskriften § 4‐1 pålegger nettselskapene å installere i alle målepunkt? Til å være ett påbud er det ikke akkurat særlig spesifisert. For det hverken inkluderer noe spesifikt, eller ekskluderer noe. Og for å sette det helt på spissen; med tanke på hva AMS faktisk inneholder, burde § 4‐1 b automatisk bli utløst for alle målepunkter. 

NVE ingen plikt å bytte ut måleren

Forståelse av AMS bekrefter Reguleringsmyndigheten i NVE (RME) rapport nr. 1/2021 etter definisjon i avregningsforskriften § 1-3 som trådte i kraft 1. juli 2021.

"Avanserte måle- og styringssystemer (AMS): Toveis informasjons- og kommunikasjonssystem fra og med elektrisitetsmålere som danner grunnlag for avregning av utveksling, innmating og uttak, til og med sentralsystemet hos nettselskapet eller nettselskapets leverandør".

Justervesenet - Definisjonen av en AMS-måler

For det finnes nettselskaper som faktisk har skjønt hva AMS egentlig går ut på, slik som Vokks Nett, nå Etna Nett. De har en pågående klagesak med RME. RME ber i vedtak Vokks Nett begå lovbrudd. Dette på grunn av NVEs forvaltningspraksis, krav om legeattest for fritak som er i strid med andre lovverk (GDPR). Den kan du lese mer om her.

Vokks brev om AMS

Les Aidons begreper om nye generasjon Energy Service Devices, smarte strømmålere som kombinerer måler og kommunikasjon. I Aidons ESD’s er kommunikasjonsfunksjoner skilt ut i systemmodulen. Dette gjør det mulig for måleren og kommunikasjonssystemet å ha ulik levetid.

Hva Kamstrup sier om måleren: Som en avansert smartmåler kan OMNIPOWER® - enfaset strømmåler utstyres med et bredt spekter av kommunikasjonsmoduler.

Det er gåte for ams.monster når man begynte å gjøre undersøkelser i AMS-saken for å sette seg inn i fakta. Hvorfor NVE, nettselskapene, forbrukermyndighetene, domstolene og største parten av sluttbrukerne faktisk ikke har skjønt teksten i avregningsforskriften § 4-1.Plikt til å installere AMS, der måleren ikke er nevnt. Måleren blir tilegnet og blandet inn i diskusjonen som gjør at det blir en lapskaus av misforståelser. Ikke rart at forbrukeren blir den tapenede part i styrkeforholdet mot nettselskapene i domstolene når bevisførselen baserer seg på ting partene ikke har forstått. Retten gir dom etter bevisene partene fremleggert. Det er risikosport for forbrukeren hvis ikke det blir fioretatt et grundig forarbeid før man begynne å fremlegge saken.

Kunder som har forstått definisjonen av AMS som ams.monster har beskrevet i flere innlegg, har unngått å fått  stengt strømmen. Dette på grunn av misforståelsen rundt AMS på hva installasjonen faktisk innebærer for sluttbrukeren når nettselskapet vil bytte måleren når måleren ikke er nevnt i forskriften.

LES OGSÅ 
Energi Norge guruen Ulf Møller avslører sin egen inkompetanse i AMS-saken

Hvilke krav gjelder for sluttbrukeren

Energi Norges standard avtale for nettleie og vilkår for tilknytning fra 2007, heretter kalt «nettleieavtalen». § 5‐1 sier at nettselskapet bestemmer type måleutstyr, eier måleutstyret og har ansvaret for installasjon, drift og kontroll av dette. Ams.monster har notert seg at enkelte som ikke vil ha måler med kommunikasjonsenhet ikke vil slippe nettselskapet til måleren. Dette er i grunnen problemfritt slik jeg ser det, med tanke på det neste man skal legge frem.

Nettleieavtalen ble laget i en tid før smartmålere ble ett hett tema for husholdninger, og ikke oppdatert siden 2007. Vær oppmerksom på at Energi Norge har publisert en ny standard mal på nettleieavtale med nye vilkår i avtale 16.12.2020. Avtalen er ugyldig. Avtalen er ensidig diktert av bransjen og er i strid med Markedsføringsloven og GDPR fordi: kunden har ikke gitt et aktivt samtykke til nye vilkår. NVE har heller godkjent vilkårene i avtalen. Les mer her om avtalen

Det bringer frem noen interessante problemstillinger. En smartmåler består nemlig av 2 ting, en måleenhet og en kommunikasjonsenhet. Og sistnevnte er ikke pga. avtalens alder ikke ett tema i avtalen. Men avregningsforskriften § 4‐1 pålegger nettselskapene allikevel å installere «AMS» (hva nå enn forskriften mener dette skal inkludere) på alle målepunkter. Men forskriften setter ikke krav om hvilken type kommunikasjonsenhet det skal være, og NVE legger seg ikke opp i hvilken type kommunikasjonsenhet nettselskapet velger.

Kamstrup skriver på sine nettsider:
«Som en avansert smartmåler kan OMNIPOWER enfaset strømmåler utstyres med et bredt spekter av kommunikasjonsmoduler»

Underforstått med at dette i utgangspunktet er en strømmåler, og blir en smartmåler når kommunikasjonsenhet blir montert i tillegg.

Ams.monster forståelse av nettleieavtalen blir bekreftet i en dom fra tingretten i Kristiansand fra i høsten 2018 da et nettselskap gikk til sak mot en av kundene for å få en midlertidig forføyning for å få komme inn til kunden for å få byttet måleren innen 1.1.19. Retten aksepterte at det foreligger en forskrift som gir nettselskapet rettslig plikt til å installere smartmåleren. Men retten pekte på at nettleieavtalen ikke inneholdt et avtalevilkår som gjelder kundens plikt til å bytte til "AMS‐måler". Nettselskapet må derfor skaffe seg en ordinær dom for dette kravet, og deretter eventuelt begjære den dommen tvangsfullbyrdet. Retten forstår m.a.o. forskjellen på en strømmåler og en smartmåler.

AMS dom i tingretten kunden har ikke plikt til å installere AMS

Hvis nettselskapet ønsker å bytte selve måleenheten - definert som måleutstyr i nettleieavtalen § 5‐1. Må ikke kunden nekte for det. Nettselskapene har en rett til å bytte måleenheten. Det kan bli sett på som et avtalebrudd og strømmen kan bli stengt. Kunden må nekte for AMS-delen, altså kommunikasjonsenheten i smartmåleren. Den er ikke kunden pliktig til å ta imot. Viser til kjennelse fra tingretten i Kristiansand.

Når man fjerner kommunikasjonsenheten i smartmåleren, en separat del, er strømmåleren en vanlig måleenhet (strømmåler). Dette momentet misforstår mange kunder når de begynner å krangle med nettselskapet og får faktisk stengt strømmen på grunn av uvitenhet.

Merk at plikten til installasjonen av AMS, gjelder kun for nettselskapene og ble innlemmet i avregningsforskriften i 2011. Kunden skal kun forholde seg til det privatrettslige forholdet til nettselskapet, altså den standard veiledende nettleieavtalen fra 2007.


  • Dersom dommen fra Frostating lagmannsrett 1990 legges til grunn kan nettselskapene ikke stenge strøm til kunder under noen omstendigheter,Dommen skapte presedens og handlet om en kunde som skyldte nettselskapene 30 000 han ba om en løsning med netteier men dette førte ikke fram.Dommeren konkluderte med at Strøm er like viktig som matvarer I dagens samfunn og påla nettselskapene og skru på strømmen .Netteier måtte finne andre måter å drive inn pengene på det var sterkt gjeldende at det også var 2 barn med I bildet.

  • {"email":"E-postadressen er ugyldig","url":"Nettside adressen er ugyldig","required":"Nødvendig felt mangler"}
    >