Ams Monster

Folket mot AMS

Nettselskapene har leveringsplikt på strøm til kunden

Publisert 13. november 2020

Sist oppdatert 9. desember 2020Nettselskapene er fortiden veldig aktiv med påtrykk av trusler til kunden om stenging av strøm. Dette fordi kunden nekter å bytte til den nye avanserte strømmåleren (kalt smartmåleren innen AMS). Hvis kunden nekter og står på sitt, vil nettselskapet henvise til nettleieavtalen § 7-1 Vilkår for stenging, at det er et kontraktsbrudd fra kunden sin side. Dette er ikke korrekt fremgangsmåte etter lovverket. Nettselskapene kan ikke sånn uten videre frakoble kundens anlegg fra strømnettet.

LES OGSÅ
Juridisk betenkning: Stengning av strømabonnement pga manglende målerinstallering

Hva skal kunden nekte for?

Kunden må nekte for installasjon av AMS (Avanserte Måle- og Styringssystemer), dvs. kommunikasjonsenheten i smartmåleren. Det er ikke et kontraktsbrudd etter nettleieavtalen. Nettleieavtalen ble laget i en tid før smartmålere ble ett hett tema for husholdninger, og ikke oppdatert siden 2007. AMS ble først innlemmet i avregningsforskriften i 2011. Det bringer frem noen interessante problemstillinger. En smartmåler består nemlig av 2 ting, en måleenhet og en kommunikasjonsenhet. Og sistnevnte er ikke pga. avtalens alder ikke ett tema i avtalen.

LES HER: Standard nettleieavtale er ment å være en «veiledende» avtale – ingen forpliktelser for kunden.

Men avregningsforskriften § 4‐1 pålegger nettselskapene allikevel å installere «AMS» (hva nå enn forskriften mener dette skal inkludere) på alle målepunkter. Men forskriften setter ikke krav om hvilken type kommunikasjonsenhet det skal være, og NVE legger seg ikke opp i hvilken type kommunikasjonsenhet nettselskapet velger.

LES RETTEN HADDE SKJØNT FORSKJELLEN PÅ EN STRØMMÅLER OG AMS
AMS dommen fra tingretten i Kristiansand

Hva sier Energiloven om leveringsplikt

En hevingsrett av nettleieavtalen vil komme i konflikt med nettselskapets leveringsplikt etter Energiloven § 3-3(Områdekonsesjonærens leveringsplikt).

Det er NVE som gir nettselskapene dispensasjon fra Energiloven § 3-3 for å oppheve leveringsplikten til husstanden det gjelder. En slik dispensasjon fra NVE må nettselskapene ha til hver enkelt målepunkt. Det gis kun unntak fra leveringsplikten i særlige tilfeller, og praksis på dette området er restriktiv.

"Energiloven § 3-3 Leveringsplikt har følgende formulering i første og andre ledd: "Den som gis områdekonsesjon etter § 3-2 skal levere elektrisk energi til abonnentene innenfor det geografiske området konsesjonen gjelder for. Departementet (dvs. NVE) kan dispensere fra leveringsplikten når særlige grunner tilsier det.”

Når man klager til Reguleringsmyndigheten i NVE (RME) vil man få dette standard svaret som regel tilbake. RME behandler saker om leveringsplikt, men om vilkår for stenging er oppfylt er utenfor vårt myndighetsområde. Det RME faktisk sier uten å fortelle hele sannheten hva som er utenfor deres myndighetsområde - gjelder for betalingsmislighold, at kunder skylder nettselskapet "Nettleie".

Husk at en av hovedgrunnene for nettselskapets leveringsplikt av strøm er at forbrukeren skal få tilgang til å kjøpe strøm fra en valgfri kraftleverandør. Når nettselskapet som har monopol på nettjenesten stenger strømmen mister forbrukeren denne muligheten til å kjøpe strøm. Da er det brudd på leveringsplikten etter Energiloven § 3-3.

Eksempler på hvordan NVE har vurdert det privatrettslige forholdet i klagesaker ved stenging av strøm til forbruker. Viktig å vite i disse AMS-tidende.

NVEs vurdering
Det er NVEs vurdering at stengning av et anlegg, basert på manglende betaling av andre forpliktelser enn nettleie, må anses å være i strid med områdekonsesjonærens leveringsplikt som følger av energilovens § 3-3.

NVEs vurdering
Stenging som følge av brudd på nettleievilkårene, herunder betalingsmislighold anses normalt ikke som brudd på leveringsplikten. NVE kan ikke se at NTE Nett (Tensio) har brutt leveringsplikten i denne saken.

NTE Netts leveringsplikt forutsetter at kunden betaler nettleie. Dersom NTE Nett mener at skyldig nettleie ikke er betalt, må nettselskapet kunne dokumentere dette overfor kunden

EKSEMPEL PÅ ET SLIKT VEDTAK FRA NVE
Søknad om fritak for leveringsplikt fra nettselskapet
Fritak for leveringsplikt

Ren Juss Nytt artikkel

- Utdrag av Tema 5: Fritak for leveringsplikt av strøm (Rennytt bransjebladet for nettbransjen). "Alle har hørt om det, men ingen har sett det: Fritak for leveringsplikt. Er dette i det hele tatt realistisk i dagens ”nettverden”? Vi tar utfordringen." Legg merke til navnet i artikkelen advokat Jahn Egil Osestad som representerer mange av nettselskapene i slike stenge saker. Osestad er advokaten til Agder Energi Nett men tar oppdrag for andre nettselskaper bl.a. for Glitre Energi Nett.

NOU - Lovregulering av strømavtaler sluttet med forbrukere 

- Regjeringen.no utredning "Dagens rettslige og faktiske situasjon" NOU (Norges offentlige utredninger) utredninger 2004-4 Kapittel 20 - Lovregulering av strømmavtaler sluttet med forbrukere.

Les utredningen nøye. Klikk her for utdrag av utredningen som har med stenging og leveringsplikt.

Kapittel 20 Sanksjoner ved forbrukerens kontraktsbrudd

"Den rett nettselskapene har til å stenge leveransen ved forbrukerens mislighold, er en særlig kraftig sanksjon fordi ytelsen er en monopolytelse og fordi elektrisk energi anses som et nødvendighetsgode i et moderne samfunn. Stenging medfører på denne bakgrunn et meget sterkt faktisk press på den forbruker som utsettes for det. Stenging kan derfor ikke gjennomføres ved ethvert kontraktsbrudd. Det må foreligge et kvalifisert kontraktsbrudd,"

Frostating lagmannsrett kjennelse

Frostating lagmannsrett kjennelse - krav om midlertidig forføyning  fra nettselskapet. Selv med betalingsmislighold fra kunden kan ikke nettselselskapet frakoble kunden fra strømnettet siden strøm til privat bruk kan karakteriseres som et primærbehov. Konklusjon fra lagmannsretten: stenging av strøm - er monopolmisbruk når det fører til urimelige virkninger for abonnenten. Les hele kjennelsen på denne linken.

OPPSUMERING

Når man har lest seg opp vil man se hvor lite interessert energibransjen er i å følge lovverket. Nettbransjen opptrer på en kriminell måte når de truer kunden med å stenge strømmen på feil grunnlag.

Kunder som får trusler om stenging av strøm bør bruke disse punktene ovenfor med i en begjæring av midlertidig forføyning til tingretten. En juridisk fremgangsmåte finner man på linken nederst.

Punkt 1. Merk at nettselskapene må uansett ha et tvangsgrunnlag etter "Lov om tvangsfullbyrdelse (tvangsfullbyrdelsesloven)" for å stenge strømmen. Det vil nettselskapene få problemer med å dokumentere juridisk til tingretten. Det å nekte å bytte til en smartmåler er ikke et kvalifisert kontraktsbrudd. Det er viktig å skjønne forskjellen på hva en smartmåler består av komponenter innen AMS. Les mer her om hva er et måleutstyr.

Punkt 2. Videre følger det av energiloven § 3-3 annet ledd at NVE (nå RME) kan dispensere fra leveringsplikten når særlige grunner foreligger, f.eks. når graden av ulønnsomhet er ekstraordinære. Det kan være til steder uten fast bosetning slik som til fritidshus, hytter m.m. Det vil si at nettselskapene ikke kan stenge strøm til private husholdninger uten å ha dispensasjon fra NVE - RME.

LES MER PÅ NVE - RME OM LEVERINGSPLIKT
Nettselskapets leveringsplikt omfatter to ting:
LES OM TO TAPTE STENGESAKER
Nettselskapene Elvia og Agder Energi Nett tapte stengesaker i tingretten
LES INNLEGGET OM HVILKE KRAV SOM MÅ OPPFYLLES
Kan nettselskapet stenge kundens strøm?


{"email":"E-postadressen er ugyldig","url":"Nettside adressen er ugyldig","required":"Nødvendig felt mangler"}
>