Ams Monster

Folket mot AMS

  • Hjem
  • NVE-RME
  • Nettselskapene har leveringsplikt på strøm til kunden

Nettselskapene har leveringsplikt på strøm til kunden

Publisert 13. november 2020

Sist oppdatert 18. juni 2021Nettselskapene er veldig aktiv med påtrykk av trusler til kunden om stenging av strøm hvis kunden nekter å bytte til den nye avanserte strømmåleren, en smartmåler. Også kalt AMS-måler med og uten kommunikasjonsenhet, ett oppfunnet ord for å beskrive en smartmåler påkrevd av innføringen av AMS (Avanserte måle‐ og styresystem).

Nettselskapet henviser til nettleieavtalen § 7-1 Vilkår for stenging, at det er et kontraktsbrudd fra kunden sin side å nekte å bytte måler.

For at nettselskapet skal stenge strømmen, må de først gå til tingretten for å begjære en midlertidig forføyning for å få et tvangsgrunnlag etter "Lov om tvangsfullbyrdelse (tvangsfullbyrdelsesloven)". Dette har Gulating og Borgarting lagmannsrett presisert i nylige dommer. Les mer her. Hvis nettselskapet stenger strømmen uten å ha et tvangsgrunnlag, opptrer nettselskapet rettsstridig.


Juridisk betenkning fra advokatfirmaet Schjødt: Stengning av strømabonnement pga manglende målerinstallering

AMS dommen fra Kristiansand tingrett

Kjennelse: Nettselskapet har en offentligrettslig plikt til å installere AMS i alle målepunkt etter  § 4-1.Plikt til å installere AMS . Retten kan ikke se av kundens nettleieavtale fra 2007 at det er tatt inn avtalevilkår til å installere AMS. Retten forstod m.a.o. forskjellen på en strømmåler og en smartmåler som nettselskapet Agder Energi Nett ikke har skjønt. AMS ble innlemmet i avregningsforskriften i 2011. Nettleieavtalen ble laget i en tid før smartmålere ble ett hett tema for husholdninger, og ikke oppdatert siden 2007.

  Kjennelsen fra tingretten i Kristiansand september 2018

Leveringsplikten i Energiloven

En hevingsrett av nettleieavtalen vil komme i konflikt med nettselskapets leveringsplikt etter Energiloven § 3-3(Områdekonsesjonærens leveringsplikt).

Reguleringsmyndigheten i NVE (RME) er kontrollorganet for nettvirksomheten til nettselskapene. Skal nettselskapet frakoble kunden nettet er det RME som dispenserer fra Energiloven § 3-3 for å oppheve nettselskapets leveringsplikt til husstanden det gjelder. En slik dispensasjon fra RME må nettselskapet ha til hvert enkelt målepunkt. Det gis kun unntak fra leveringsplikten i særlige tilfeller, og praksis på dette området er restriktiv.

"Energiloven § 3-3 Leveringsplikt har følgende formulering i første og andre ledd: "Den som gis områdekonsesjon etter § 3-2 skal levere elektrisk energi til abonnentene innenfor det geografiske området konsesjonen gjelder for. Departementet (dvs. NVE) kan dispensere fra leveringsplikten når særlige grunner tilsier det.”

Ved en uenighet om "Vilkår for tilknytning til og bruk av nettet" er Reguleringsmyndigheten i NVE (RME) klageorganet.

Forskrift om nettregulering og energimarkedet (NEM) - NEM-forskriften. 

§ 4-13.Uenighet
Uenighet om vilkår for tilknytning til og bruk av nettet kan bringes inn til Reguleringsmyndigheten for energi, som skal fatte vedtak i saken innen to måneder etter at klagen kom fram. Fristen kan forlenges med to måneder hvis Reguleringsmyndigheten for energi ønsker ytterligere opplysninger, og kan etter samtykke fra klageren forlenges ytterligere.

Nettselskapets leveringsplikt handler om at forbrukeren skal få tilgang til å kjøpe strøm fra en valgfri kraftleverandør. Når nettselskapet som har monopol på nettvirksomheten skal stenge strømmen, da mister forbrukeren muligheten til å kjøpe strøm fra en valgfri kraftleverandør. Det er brudd på nettselskapets leveringsplikt etter Energiloven § 3-3. Klag til RME.

Eksempler på hvordan NVE har vurdert det privatrettslige forholdet i klagesaker ved stenging av strøm til forbruker.

NVEs vurdering
Det er NVEs vurdering at stengning av et anlegg, basert på manglende betaling av andre forpliktelser enn nettleie, må anses å være i strid med områdekonsesjonærens leveringsplikt som følger av energilovens § 3-3.

NVEs vurdering
Stenging som følge av brudd på nettleievilkårene, herunder betalingsmislighold anses normalt ikke som brudd på leveringsplikten. NVE kan ikke se at NTE Nett (Tensio) har brutt leveringsplikten i denne saken.

NTE Netts leveringsplikt forutsetter at kunden betaler nettleie. Dersom NTE Nett mener at skyldig nettleie ikke er betalt, må nettselskapet kunne dokumentere dette overfor kunden

Fritak for leveringsplikt

Ren Juss Nytt artikkel

- Utdrag av Tema 5: Fritak for leveringsplikt av strøm (Rennytt bransjebladet for nettbransjen). "Alle har hørt om det, men ingen har sett det: Fritak for leveringsplikt. Er dette i det hele tatt realistisk i dagens ”nettverden”? Vi tar utfordringen." 

Legg merke til navnet i artikkelen advokat Jahn Egil Osestad som representerer flere nettselskaper. Osestad er advokaten til Agder Energi Nett og Glitre Energi Nett. Les dette innlegget hvor Osestad ber nettselskapet begå lovbrudd.

NOU - Lovregulering av strømavtaler sluttet med forbrukere 

- Regjeringen.no utredning "Dagens rettslige og faktiske situasjon" NOU (Norges offentlige utredninger) utredninger 2004-4 Kapittel 20 - Lovregulering av strømmavtaler sluttet med forbrukere.

Les utredningen nøye. Klikk her for utdrag av utredningen som har med stenging og leveringsplikt.

Kapittel 20 Sanksjoner ved forbrukerens kontraktsbrudd

"Den rett nettselskapene har til å stenge leveransen ved forbrukerens mislighold, er en særlig kraftig sanksjon fordi ytelsen er en monopolytelse og fordi elektrisk energi anses som et nødvendighetsgode i et moderne samfunn. Stenging medfører på denne bakgrunn et meget sterkt faktisk press på den forbruker som utsettes for det. Stenging kan derfor ikke gjennomføres ved ethvert kontraktsbrudd. Det må foreligge et kvalifisert kontraktsbrudd,"

Frostating lagmannsrett kjennelse

Frostating lagmannsrett kjennelse 1990 - krav om midlertidig forføyning  fra nettselskapet. Nettselselskapet kan ikke ved betalingsmislighold frakoble kunden fra strømnettet siden strøm til privat bruk kan karakteriseres som et primærbehov. Stenging av strøm vil bli bedømt som monopolmisbruk når det fører til urimelige virkninger for abonnenten. Kjennelsen finner du her.

OPPSUMERING 

Kunder som får trusler om stenging av strøm må ta ut en begjæring av midlertidig forføyning til tingretten. En juridisk fremgangsmåte kan du lese mer om her.

Punkt 1. Nettselskapene må ha et rettslig tvangsgrunnlag etter "Lov om tvangsfullbyrdelse (tvangsfullbyrdelsesloven)" for å stenge strømmen. Det vil nettselskapene få problemer med å dokumentere juridisk til tingretten. Det å nekte å bytte til en smartmåler er ikke et kvalifisert kontraktsbrudd. 

Punkt 2. Kunden er ikke pliktig til å ta i mot AMS (kommunikasjonsenheten) etter nettleieavtalen.

Punkt 3. Nettselskapet har en plikt til å tilknytte nye kunder nettet og å levere elektrisk energi til forbrukskunder etter Energiloven § 3-3.


LES MER PÅ NVE - RME OM LEVERINGSPLIKT
Strømstengesaker domstolene har behandlet


{"email":"E-postadressen er ugyldig","url":"Nettside adressen er ugyldig","required":"Nødvendig felt mangler"}
>