Ams Monster

Folket mot AMS

  • Hjem
  • NVE-RME
  • Nettselskapene har plikt til å levere strøm

Nettselskapene har plikt til å levere strøm

Publisert 13. november 2020

Sist oppdatert 18. juni 2021

Estimert lesetid: minutter


Nettselskapene er svært aktive med å komme med trusler til kunden om å stenge strøm dersom kunden nekter å bytte til den nye avanserte strømmåleren, en smartmåler. Også kalt AMS-måler med og uten kommunikasjonsenhet, ett oppfunnet ord for å beskrive en smartmåler påkrevd av innføringen av AMS (Avanserte måle‐ og styresystem).

Nettselskapet viser til nettleieavtalen § 7-1 Vilkår for stenging, at det er et kontraktsbrudd fra kunden sin side å nekte å skifte måler.

For at nettselskapet skal stenge strømmen, må de først gå til tingretten for å begjære en midlertidig forføyning for å få tvangsgrunnlag jf. "Lov om tvangsfullbyrdelse (tvangsfullbyrdelsesloven)". Dette er avklart av Gulating og Borgarting lagmannsrett i nyere dommer. Les mer her. Dersom nettselskapet stenger strømmen uten å ha tvangsgrunnlag, handler nettselskapet rettsstridig.


Juridisk betenkning fra advokatfirmaet Schjødt: Stengning av strømabonnement pga manglende målerinstallering

AMS dommen fra Kristiansand tingrett

Forståelsen av nettleieavtalen blir bekreftet i en dom fra tingretten i Kristiansand fra i høsten 2018 da et nettselskap gikk til sak mot en av kundene for å få en midlertidig forføyning for å få komme inn til han for å få byttet måleren innen 1.1.2019. Retten aksepterte at det foreligger en forskrift som gir nettselskapet rettslig plikt til å installere smartmåleren. Men retten pekte på at nettleieavtalen ikke inneholdt et avtalevilkår som gjelder kundens plikt til å bytte til "AMS‐måler". Nettselskapet må derfor skaffe seg en ordinær dom for dette kravet, og deretter eventuelt begjære den dommen tvangsfullbyrdet. Retten forstår m.a.o. forskjellen på en strømmåler og en smartmåler.

Merk at den aktuelle kunden fortsatt har den gamle strømmåleren. Nettselskapet gikk ikke videre med saken.

  Kjennelse Kristiansand tingrett 17. september 2018

Merk følgende: Nettselskapene har presentert en oppdatert standard nettleieavtale med nye vilkår gjeldene fra 1.1.2021. Avtalen er ugyldig. Les mer om det her. Det pussige er at Elvia, Norges største nettselskap benytter fortsatt avtalen fra 2007 (den som fortsatt gjelder).

Leveringsplikten i Energiloven

En hevingsrett av nettleieavtalen vil komme i konflikt med nettselskapets leveringsplikt etter Energiloven § 3-3(Områdekonsesjonærens leveringsplikt).

Reguleringsmyndigheten i NVE (RME) er regulator for nettvirksomheten til nettselskapene. Dersom kunden skal kobles fra nettet, er det RME som dispenserer fra Energiloven § 3-3 å si opp nettselskapets leveringsplikt til den aktuelle husstanden. Nettselskapet skal ha slik dispensasjon fra RME for hvert enkelt målepunkt. Unntak fra leveringsplikten gis kun i særlige tilfeller, og praksis på området er restriktiv.

"Energiloven § 3-3 Leveringsplikt har følgende formulering i første og andre ledd: "Den som gis områdekonsesjon etter § 3-2 skal levere elektrisk energi til abonnentene innenfor det geografiske området konsesjonen gjelder for. Departementet (dvs. NVE) kan dispensere fra leveringsplikten når særlige grunner tilsier det.”

NVE rapport 3-1999 "Fritak for leveringsplikt". Den finner du her.

Ved en uenighet om "Vilkår for tilknytning til og bruk av nettet" er Reguleringsmyndigheten i NVE (RME) klageinstans.

Forskrift om nettregulering og energimarkedet (NEM) - NEM-forskriften. 

§ 4-13.Uenighet
Uenighet om vilkår for tilknytning til og bruk av nettet kan bringes inn til Reguleringsmyndigheten for energi, som skal fatte vedtak i saken innen to måneder etter at klagen kom fram. Fristen kan forlenges med to måneder hvis Reguleringsmyndigheten for energi ønsker ytterligere opplysninger, og kan etter samtykke fra klageren forlenges ytterligere.

Nettselskapets leveringsplikt handler om at forbrukeren har adgang til å kjøpe strøm fra en kraftleverandør etter eget valg. Når nettselskapet, som har monopol på nettvirksomheten skal stenge strømmen, mister forbrukeren muligheten til å kjøpe strøm fra en kraftleverandør etter eget valg. Det foreligger brudd på nettselskapets leveringsplikt etter energiloven § 3-3. Klag til RME.

Eksempler på hvordan NVE har vurdert det privatrettslige forholdet i klagesaker når strømmen slås av til forbrukere.

NVEs vurdering
Det er NVEs vurdering at stengning av et anlegg, basert på manglende betaling av andre forpliktelser enn nettleie, må anses å være i strid med områdekonsesjonærens leveringsplikt som følger av energilovens § 3-3.

NVEs vurdering
Stenging som følge av brudd på nettleievilkårene, herunder betalingsmislighold anses normalt ikke som brudd på leveringsplikten. NVE kan ikke se at NTE Nett (Tensio) har brutt leveringsplikten i denne saken.

NTE Netts leveringsplikt forutsetter at kunden betaler nettleie. Dersom NTE Nett mener at skyldig nettleie ikke er betalt, må nettselskapet kunne dokumentere dette overfor kunden


Fritak for leveringsplikt

Ren Juss Nytt artikkel

- Utdrag av Tema 5: Fritak for leveringsplikt av strøm (Rennytt bransjebladet for nettbransjen). "Alle har hørt om det, men ingen har sett det: Fritak for leveringsplikt. Er dette i det hele tatt realistisk i dagens ”nettverden”? Vi tar utfordringen." 

Legg merke til navnet i artikkelen, advokat Jahn Egil Osestad, som representerer flere nettselskaper. Osestad er advokaten til Agder Energi Nett og Glitre Energi Nett. Les dette innlegget der Osestad ber nettselskapet begå lovbrudd.

NOU - Lovregulering av strømavtaler sluttet med forbrukere 

- Regjeringen.no utredning "Dagens rettslige og faktiske situasjon" NOU (Norges offentlige utredninger) utredninger 2004-4 Kapittel 20 - Lovregulering av strømmavtaler sluttet med forbrukere.

Les rapporten nøye. Klikk her for utdrag av rapporten, som inkluderer stengings og leveringsforpliktelser.

Kapittel 20 Sanksjoner ved forbrukerens kontraktsbrudd

"Den rett nettselskapene har til å stenge leveransen ved forbrukerens mislighold, er en særlig kraftig sanksjon fordi ytelsen er en monopolytelse og fordi elektrisk energi anses som et nødvendighetsgode i et moderne samfunn. Stenging medfører på denne bakgrunn et meget sterkt faktisk press på den forbruker som utsettes for det. Stenging kan derfor ikke gjennomføres ved ethvert kontraktsbrudd. Det må foreligge et kvalifisert kontraktsbrudd,"

Les dette viktige notatet fra Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS har på vegne av foreningen Stopp smartmålerne blitt bedt om å vurdere lovligheten av nettselskapenes trusler om å stenge av strømmen for abonnenter som nekter å la de nye AMS-målerne bli installert i boligen. Notatet på 11 sider finner du her.

Frostating lagmannsrett kjennelse

Frostating lagmannsrett kjennelse 1990 - krav om midlertidig forføyning  fra nettselskapet. Nettselskapet kan ikke koble kunden fra strømnettet ved betalingsmislighold, siden strøm til privat bruk kan karakteriseres som et primærbehov. Stenging av strøm vil bli bedømt som monopolmisbruk når det fører til urimelige virkninger for abonnenten. Kjennelsen finner du her.

OPPSUMERING 

Kunder som mottar trusler om stenging av strøm må ta ut en begjæring av midlertidig forføyning til tingretten. En juridisk fremgangsmåte kan du lese mer om her.

Punkt 1. Nettselskapene må ha et rettslig tvangsgrunnlag jf. "Lov om tvangsfullbyrdelse (tvangsfullbyrdelsesloven)" for å stenge strømmen. Nettselskapene vil få problemer med å dokumentere dette juridisk overfor tingretten. Å nekte å bytte til en smartmåler er ikke et kvalifisert kontraktsbrudd.

Punkt 2. Kunden er ikke pliktig til å ta i mot AMS (kommunikasjonsenheten) etter nettleieavtalen.

Punkt 3. Nettselskapet har en plikt til å tilknytte nye kunder nettet og å levere elektrisk energi til forbrukskunder jf. Energiloven § 3-3.

Last ned "Definisjon av AMS og krav om installasjon hos sluttbrukeren". Dokumentet kan være nyttig som bevis ved en tvist med nettselskapet som havner i retten. Det finner du her.
{"email":"E-postadressen er ugyldig","url":"Nettside adressen er ugyldig","required":"Nødvendig felt mangler"}
>