Ams Monster

Folket mot AMS

Advokaten til Agder Energi Nett ber nettselskapet begå lovbrudd

Publisert 30. mai 2021

Sist oppdatert 30. mai 2021

Estimert lesetid: minutter


En kunde av Agder Energi Nett har nektet å bytte strømmåleren har nå mottatt søksmålsvarsel - Installering av AMS-måler fra advokaten til nettselskapet datert 27.5.21. Advokatfirmaet Simonsen Wogt Wiig Kristiansand ved Jahn Egil Osestad bistår Agder Energi Nett til å begå lovbrudd.

Advokaten Osestad skriver jo rett ut i brevet til å hjelpe klienten å begå lovbrudd når det stilles krav om erklæring fra lege eller psykolog.

Nettselskapet Agder Energi Nett kan ikke dokumentere behandlingsgrunnlaget med en rettslig plikt for å kreve helseopplysninger som en legeattest er etter personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 og artikkel 9 nr. 2.

Er advokaten Osestad ikke oppmerksom på at Agder Energi Nett har fått brev fra Datatilsynet på dette forholdet, eller har AEN unnlatt å opplyse advokaten om brevet? Ved det siste, da har advokaten fått feilaktig eller ufullstendige opplysninger fra klienten.

Advokaten skriver følgende: Kunder som leverer en erklæring fra lege eller psykolog som dokumenterer en vesentlig ulempe ved installasjonen kan imidlertidig få fritak fra AMS-målerens kommunikasjonsfunksjon. Dette følger av avregningsforskriften § 4-1 (2) bokstav b.

Det bemerkes følgende: "kunder som leverer". Men kunden må jo fremvise legeattest under tvang, nettselskapet tilegner seg helseopplysning ulovlig for at kunden skal å få et lovlig fritak for AMS etter § 4-1 b hvor kravet om legeattest ikke er nevnt. Hvis kunden ikke gjør som nettselskapet ber om, får kunden stengt strømmen. Advokat Osestad er jo bekjent med forholdet i flere stengesaker tingretten har behandlet som midlertidig forføyning, der nettselskapet AEN måtte koble strømmen på. Les mer her: Tingretten forbyr Agder Energi Nett å stenge strømmen.

Advokat Osestad: Hvor står det i avregningsforskriften § 4-1 b. krav om legeattest utenom å henvise til NVEs forvaltningspraksis som er i strid med andre lovverk?

Datatilsynet har sendt brev om lovbruddet til nettselskapet datert 16.12.2020. Det kan du lese her. Agder Energi Nett ved Ole-Herman Aas Cappelen har dretti på draget med tilsvaret til Datatilsynet i brev datert 20.1.2021. Cappelens svar kan du lese her.

Det virker som Agder Energi Nett ikke har forstått noe som helst av de tre spørsmålene i brevet fra Datatilsynet. AEN er ikke interessert i å høre på hva Datatilsynet sier om alvorligheten i brevet, de er mer opptatt å høre på hva NVE mener de skal gjøre.

LES OGSÅ  Agder Energi Nett har dretti på draget i svarbrevet til Datatilsynet om legeattest kravet

Ams.monster har sjekket dette opp og kan dokumentere at Datatilsynet er enig med kundene som har klaget AEN inn til Datatislynet. Nettselskapet Agder Energi Nett har ingen rettslig plikt til å kreve helseopplysninger samme hva forvaltningspraksisen til NVE skulle mene om dette som er i strid med andre lovverk. Agder Energi Nett har brutt lovverket. Og så klarer advokat Osestad å si i mot lovverket som en advokat ikke skal gjøre. Er han virkelig skikket til å være advokat?

LES OGSÅ Vil Datatilsynet gi nettselskapene overtredelsesgebyr?

Agder Energi Nett har fått konsesjon til å drive nettvirksomhet, de rett og slett bryr seg ikke til å følge gjeldende lover og forskrifter om de er forpliktet til (som også inneholder bestemmelser om ikke-diskriminering), både når det gjelder avtalevilkår overfor sine kunder, betalingsbetingelser og tariffer.

LAST NED Søksmålsvarsel - Installering av AMS-måler fra advokaten til Agder Energi Nett

Følg med på ulovlighet saken (saksnr. 2020/4691) Agder Energi Nett og de andre nettselskapene har med Datatilsynet på den offentlige postjournalen einnsyn.no. KLIKK HER.

Advokaten har manglende kunnskaper om AMS

Advokaten Osestad har ikke forstått noe som helst på hva en installasjon av AMS faktisk innebær for sluttbrukeren når han påstår følgende:

Nettselskapene i Norge har en pllkt til á Installere AMS-mâlere i samtlige mâlepunkter Innenfor sine forsyningsområder. Denne pllkten er nedfelt I § 4-1 (1) forskrift om måling. avregning faktururering av nettjenester og elektrisk energi. nettselkapets nøytralitet mv. (avregnlngsforskriften).

Nettselskapene er ikke pålagt å installere AMS-målere. Nettselskapene er pålagt å installere AMS
(Avanserte måle- og styringssystem). Måleren er ikke nevnt i forskriften. Hvorfor tilegner advokaten Osestad ting som ikke står i forskriften?

NVE har aldri pålagt nettselskapene å skifte ut måleren.

NVE ingen plikt å bytte ut måleren

Definisjon av Avanserte måle‐ og styresystem (AMS)

Man må få på plass hva definisjonen av Avanserte måle‐ og styresystem (AMS) er for noe. Det er tydelig at det er ett av de vanskeligste ordene å forstå blant deler av befolkningen de siste årene. For det andre er ikke AMS ensbetydende med en smartmåler (en enhet som består av en måleenhet og en kommunikasjonsenhet). Det er ikke noe som heter "AMS‐måler". Dette er oppfunnet ord for å beskrive en smartmåler påkrevd av innføringen av AMS. Når selv NVE roter med dette forstår jeg også at dette kan være vanskelig for mannen/‐ kvinnen i gata når de skal ta stilling til dette. NVE klarer nå, veldig skjult på sine nettsider, å definere det riktig, så vi er på god vei, hvor de skriver at en smartmåler er en del av AMS. Men det er ikke lett å finne informasjon om dette, så det vel derfor de fleste går i fella, inkl. nettselskapene med advokatene og journalister som skriver om dette. Det ligger i selve navnet hva det er for noe. Avanserte måle‐ og styresystem, består av hva navnet sier, avansert måleutstyr og styresystem.

Masteroppgave Avanserte Måle- og Styringssystem (AMS)
 https://uia.brage.unit.no/uia-xmlui/handle/11250/137527

Hvilken del av AMS er det avregningsforskriften § 4‐1 pålegger Agder Energi Nett å installere i alle målepunkt? Til å være ett påbud er det ikke akkurat særlig spesifisert. For det hverken inkluderer noe spesifikt, eller ekskluderer noe. Og for å sette det helt på spissen; med tanke på hva AMS faktisk inneholder, burde §4‐1b automatisk bli utløst for alle målepunkter.

Som du vil lese av kommentaren fra Vokks Nett, nå Etna Nett. Der nettselskapet har skjønt det som advokaten og Agder Energi Nett ikke har skjønt. Vokks Nett hører ikke på hva NVE-RME mener, dette på grunn av inkompetanse av saksbehandlerne, men forholder heller seg til ordlyden i forskriften. Akkurat det som Ams.monster også påpeker.

LES OGSÅ
NVE-RME har dummet seg ut, folk må våkne opp – det er ingen krav om legeattest for AMS fritak
Vokks brev om AMS

Krav om installasjon hos sluttbrukeren

Merk at i søksmålsbrevet referer advokaten Osestad til den nye nettleieavtalen som Energinorge har publisert den 17.12.20 "Standardvilkår for nettleie og tilknytning for forbruker". Avtalen er ugyldig. Kunden må ha gitt et aktiv samtykke for at den skal gjelde.

Energi Norges standard (veiledende) avtale for nettleie og vilkår for tilknytning, sist oppdatert i 2007 og den som fortsatt gjelder. § 5‐1 sier at nettselskapet bestemmer type måleutstyr, eier måleutstyret og har ansvaret for installasjon, drift og kontroll av dette. Dette er i grunnen problemfritt, med tanke på det neste jeg nå skal legge frem. 

Nettleieavtalen ble laget i en tid før smartmålere ble ett hett tema for husholdninger, og ikke oppdatert siden 2007. Det bringer frem noen interessante problemstillinger. En smartmåler (i brevet skrives det AMS-måler) består nemlig av 2 ting, en måleenhet og en kommunikasjonsenhet. Og sistnevnte er ikke pga. avtalens alder ikke ett tema i avtalen. Men avregningsforskriften § 4‐1 pålegger dere allikevel å installere «AMS» (hva nå enn forskriften mener dette skal inkludere) på alle målepunkter. Men forskriften setter ikke krav om hvilken type kommunikasjonsenhet det skal være, og NVE legger seg ikke opp i hvilken type kommunikasjonsenhet nettselskapet velger. 

Kamstrup skriver på sine nettsider, strømmåleren Agder Energi Nett benytter seg av:
«Som en avansert smartmåler kan OMNIPOWER enfaset strømmåler utstyres med et bredt spekter av kommunikasjonsmoduler»

Underforstått med at dette i utgangspunktet er en strømmåler, og blir en smartmåler når kommunikasjonsenhet blir montert i tillegg.

Forståelse av nettleieavtalen blir bekreftet i en dom fra tingretten i Kristiansand fra i høsten 2018 da Agder Energi Nett gikk til sak mot en av kundene for å få en midlertidig forføyning for å få komme inn til han for å få byttet måleren innen 1.1.19. Retten aksepterte at det foreligger en forskrift som gir nettselskapet rettslig plikt til installere smartmåleren. Men retten pekte på at nettleieavtalen ikke inneholdt et avtalevilkår som gjelder kundens plikt til å bytte til «AMS‐måler». Nettselskapet må derfor skaffe seg en ordinær dom for dette kravet, og deretter eventuelt begjære den dommen tvangsfullbyrdet. Retten forstår m.a.o. forskjellen på en strømmåler og en smartmåler som advokat Osestad og Agder Energi Nett ikke har forstått ennå.

AMS dom i tingretten kunden har ikke plikt til å installere AMS

Advokaten Osestad roter veldig mye i dette søksmål brevet. Han skriver blant annet det er skissert et alternativ at hvor hele den såkalte "AMS-måleren" blir plassert på utsiden av boligen i et såkalt NEK 399-skap. Det er ingenting som heter et NEK 399-skap. NEK 399 er standard som omhandler tilknytning mellom sluttbrukers elanlegg og ekomnett mot tilsvarende allment nett. Normen spesifiserer krav til utforming av tilknytningspunkt, eierforhold, ansvar og plikter til involverte parter – og danner grunnlag for privatrettslig avtale mellom partene.

Hvis nå smartmåleren (u/ kom.enhet) blir plassert på utsiden av huset, hvordan skal kunden kunne benytte seg av HAN-porten hvis kommunikasjonsenheten blir montert i ettertid? Sluttbrukeren skal ha tilgang på HAN-porten på en enkelt måte ifølge forskriften. Når måleren er montert inne i husets sikringsskap, etter de fysiske klemmene som bestemmer det juridiske punktet mellom nettanlegget til nettselskapet og kundens el-installasjon. Da er HAN porten lett tilgjengelig.

Lenge leve inkompetansen i slike svar fra bransjen som har monopol på nettjenester. Nettselskapene er mer opphengt i å ha rett enn å gjøre rett!


{"email":"E-postadressen er ugyldig","url":"Nettside adressen er ugyldig","required":"Nødvendig felt mangler"}
>