​Ams Monster

​Folket ​​​​mot AMS

  • Hjem
  • AMS
  • Kan nettselskapet stenge kundens strøm?

Kan nettselskapet stenge kundens strøm?

Publisert 27. februar 2020

Sist oppdatert 14. oktober 2020


En gjennomgang av prosedyrer for stenging av strøm etter nettleieavtalen. Kan nettselskapet stenge kundens anlegg når det ikke gjelder betalingsmislighold eller er et vesentlig kontraktsbrudd fra kundens side?

Eller kan nettselskapet stenge strømmen når kunden nekter å bytte ut den gamle strømmåleren til en smartmåler for at AMS systemet skal fungere for nettselskapet?

NEI!
Kunden er ikke pliktig til å ta i mot AMS etter nettleieavtalen. Les kjennelsen fra tingretten i Kristiansand hvor retten har skjønt forskjellen på en strømmåler og AMS.

AMS står for: Avanserte måle- og styringssystem. Les denne masteroppgaven om AMS så skjønner du hva det egentlig går ut på før du begynner å klage. 

Les om kjennelsen fra Kristiansand tingrett

Det eneste kunden må forholde seg til etter nettleieavtalen § 5-1 Installasjon og drift av måleutstyr er å bytte ut selve måleenheten. Det vil si til en måler uten kommunikasjonsenhet (AMS). Hvis kunden nekter for alt, kan kunden få stengt sin strøm. Kunden må aldri nekte nettselskapet tilgang til måleren ved en kontroll. Vær alltid tilstede ved en slik kontroll.

Les også
Hva er måleutstyr etter nettleieavtalen?

NVE/RME bekrefter at forskriften gjelder kun for nettselskapene. Les mer HER.

AMS gjelder ikke for forbrukerne

Da har forbrukere som blir truet med stenging fått en god start på noen viktige juridiske momenter i en begjæring på en midlertidig forføyning til tingretten.

Stenging av strøm er et eksempel på tvangsfullbyrdelse for å få gjennom et krav

Nettselskapene kan ikke stenge kundens strøm uten rettskjennelse fra tingretten, og det er namsmannen som godkjenner om de kan ta kunden for retten. Dersom det ikke ligger noen innsigelse fra kunden hos namsmannen blir det rettssak, men dersom namsmannen har fått klage fra kunden, vil det ikke være nok for nettselskapet å stenge på grunn av at kunden nekter å bytte til strømmåler med en kommunikasjonsenhet (AMS).

En rettskjennelser må foreligge i et hvert tilfelle ved trusler om stenging av strøm. Det vil si at det må foreligge en rettskjennelse pr strømkunde. Disse rettskjennelsene må deretter forkynnes til kunde fra namsmannen med 2 ukers varsel.

Dette har ingen strømselskaper klart å fremvise og kommer heller aldri til å fremvise det heller, nettopp fordi det å takke nei til AMS (dvs. kommunikasjonsenheten i smartmåleren) som NVE kaller det et tilbud fra nettselskapene, ikke er et kontraktsbrudd etter nettleieavtalen. Nettleieavtalen ble sist oppdatert i 2007 og har ikke et avtalepunkt om at kunden er forpliktet til å installere AMS etter § 4-1.Plikt til å installere AMS som gjelder for nettselskapet og ble innlemmet i avregningsforskriften i 2011.

Merk at måleren ikke er nevnt i forskriften når den nye strømmåleren kalles en AMS-måler, AMS måler med og uten kommunikasjonsenhet. Fjerner man kommunikasjonsenheten er det bare en vanlig måleenhet slik som det står i nettleieavtalen. Les brevet fra Vokks Nett som stiller spørsmål til NVE som ikke klarer å forholde seg ryddig til sine egne begreper rundt AMS installasjonen.

Vokks brev om AMS

Nettselskapene skjønner ikke forskjellen på de juridiske punktene at måleenheten er regulert av nettleieavtalen (som kundens skal forholde seg til) og kommunikasjonsenheten er regulert av avregningsforskriften (som gjelder kun for nettselskapet). Dette på grunn av at de tror at den nye smartmåleren er bare en vanlig strømmåler etter nettleieavtalen som det ikke er hvis man har skjønt hva AMS egentlig innebærer av en installasjon for kunden når måleren ikke er nevnt i forskriften.

Hva sier forskriftene, og den privatrettslige nettleieavtalen

Derfor må du sende din klage til namsmannen, ellers vil ikke din innsigelse bli hørt hos nettselskapet siden de ikke bryr seg om å følge lovverket. Link til namsmannen.

Hva menes med stenging av strøm?

Når du ikke betaler strømregningen, kan strømleverandør vanligvis stenge strømmen uten hjelp fra domstolen. Hvis stengingen krever tilgang til boligen/bygningen, må strømleverandøren sende inn en begjæring til tingretten. Retten kan da bestemme at strømleverandør, med hjelp fra namsfogd/politi, får tilgang til boligen slik at strømmen kan stenges.

Les på domstol.no
Hva menes det med stenging av strøm

Hvordan behandler tingretten slike saker?

Tingretten sender deg begjæringen og gir 14 dagers frist for bemerkninger. I brevet opplyser vi at du kan unngå stenging av strøm, hvis du er skyldig strøm eller nettleie må du betale kravet først. Hører ikke retten fra deg innen fristen, behandler retten saken på bakgrunn av saksøkers saksfremstilling.

Hvis retten bestemmer at strømmen skal stenges, sendes saken videre til namsfogden/politiet. De vil sikre tilgang til bygning/bolig, slik at strømmen kan stenges.

Les også
Mange seire i AMS stenge saken mot Agder Energi Nett

Anke

Kjennelse om stenging av strøm kan ankes. Ankefrist er 1 måned etter avgjørelsen er forkynt for deg. Anken leveres eller sendes tingretten. Du må også betale ankegebyr. Her finner du rettledning om anke i sivile saker.

Stenging av strøm er monopolmisbruk

Les kjennelsen fra Frostating lagmannsrett  "Krav om midlertidig forføyning ved leveringsnektelse av elektrisk strøm". Lagmannsretten konkluderer at det bedømmes som monopolmisbruk dersom strømsperring fører til urimelige virkninger for kunden.

Kunder som får trussel om stenging av strøm på grunn av manglende målerbytte i AMS saken bør gå til tingretten og begjære en midlertidig forføyning. Da for kunden stoppet alle de ulovlige trussel brevene fra nettselskapet. Les mer her om stengesaken med Agder Energi Nett. Der vil du finne en åpen mal på en midlertidig forføyning som du kan bruke eller last den direkte fra denne linken.

Les mer på domstol.no hva en midlertidig forføyning går ut på
norges-domstoler

HVA KUNDEN må ta hensyn til før man klager til namsmannen

Å la være å betale skyldig nettleie er et betalingsmislighold etter § 6-1 Betalingsplikt og sikkerhetsstillelse i nettleieavtalen. Eller hvis kunden nekter nettselskapet adgang til kontroll og vedlikehold måleutstyret, er noe helt annet og kan være et avtalebrudd etter nettleieavtalen.

Ams.monster påpeker at å nekte for å installere AMS (kommunikasjonsenheten i strømmåleren) er ikke et avtalebrudd. NVE har aldri pålagt nettselskapene å bytte strømmåleren. NVE har pålagt nettselskapene etter avregningsforskriften § 4-1. Plikt til å installere AMS.

Nettselskapene kan skifte ut målere hos kunder som har fått fritak

Merk at i forskriften står det ingenting om en måler. Mange kaller den for en AMS måler, og et annet mye brukt ord: AMS måler med og uten kommunikasjon. Bruker man AMS måler blir det bare forvirring rundt hva AMS (Avanserte måle- og styringssystem) egentlig går ut på. Les denne masteroppgaven om AMS som vil oppklare alt det rotet rundt disse tre ordene AMS betyr for deg som kunde som nettselskapene ikke skjønner når ordet AMS måler blir slengt på.

NVE brevet med "Avklaringer om regelverket vedrørende AMS-gebyrer" til advokatfirmaet Schjødt AS lastes ned HER. Legg merke til det som er understreket med rødt.

§ 7-1 Vilkår for stenging.

Nettselskapet kan stenge kundens anlegg dersom det foreligger vesentlig kontraktsbrudd fra kundens side, eksempelvis vesentlig mislighold av forpliktelsen til å betale skyldig nettleie. Dersom nettselskapet også leverer kraft i henhold til reglene om leveringsplikt, vil vesentlig mislighold som gjelder kraftleveransen også kunne utløse stengning. Stenging av et anlegg fritar ikke kunden for betaling av nettariffens faste kostnader, leie av måler m.v. i den tid anlegget er stengt.

Stenging kan ikke skje dersom:
– kunden har innsigelser mot grunnlaget for stengingen, som ikke er åpenbart grunnløse.
– det er fare for liv, helse eller betydelig tingskade. Kunden har selv et ansvar for å dokumentere dette.

Hva må kunden forholde seg til etter nettleieavtalen

Ifølge nettleieavtalen § 5-1 Installasjon og drift av måleutstyr bestemmer nettselskapet hvilket type måleutstyr som monteres og eier måleutstyret. Så hvis nettselskapet ønsker å bytte din gamle strømmåler må du godta det. Men da til en strømmåler uten kommunikasjonsenhet innen AMS. Hvis du nekter for alt kan det være et brudd på nettleieavtalen. Kunden må kun nekte for å installere AMS (kommunikasjonsenheten i måleren) og ikke selve måleenheten.

Akkurat med dette punktet misforstår og roter forbrukerne med å lage vanskeligheter for seg selv med å ikke skjønne den enkle jussen. Følger du dette punktet i den privatrettslige nettleieavtalen slipper du å få stengt din strøm med alle de problemene det medfører.

Les også
Hva er måleutstyr etter nettleieavtalen?

Viser til at nettkunden ikke er pliktig til å installere AMS (kommunikasjonsenheten i måleren) etter den privatrettslige nettleieavtalen. Viser til kjennelsen fra Kristiansand Tingrett som du kan leser mer her.

Den nye avanserte strømmåleren, kalt smartmåler består av to separate juridiske enheter, dvs. en måleenhet og en kommunikasjonsenhet. Måleenheten er regulert av nettleieavtalen og kommunikasjonsenheten er regulert av avregningsforskriften. Mange blander disse to delene sammen til at det er en vanlig strømmåler etter nettleieavtalen. Det er det ikke.

Man må huske på at nettleieavtalen ble sist oppdatert i 2007, altså fire år før AMS ble innlemmet i § 4-1.Plikt til å installere AMS. Merk at forskriften gjelder kun for nettselskapet. Vi nettkunder skal kun forholde oss til den privatrettslige standard avtale for nettleie og vilkår for tilknytning” . I 2007 var standarden for en strømmåler, en måleenhet. Det er viktig å skjønne denne forskjellen for nettselskapene misforstår det juridiske når kunden får trusselbrev om stenging av kundens anlegg på grunn av vesentlig kontraktsbrudd etter nettleieavtalen § 7-1 Vilkår for stenging.

Hvordan kan det være et vesentlig kontraktsbrudd når kunden ikke er pliktig å ta imot AMS (Avanserte måle- og styringssystem) etter nettleieavtalen? AMS var ikke påtenkt da nettleieavtalen ble sist oppdatert i 2007. Da må man følge gjeldende forskrift som gjaldt det året. Forskriftene har ikke tilbakevirkende kraft som nettselskapene tror som de presenterer i info til kunden.

hva er AMS

Hvilke prosedyrer gjelder for stenging

Nettleieavtalen § 7-2 Prosedyrer for stenging

Før stenging kan skje, skal nettselskapet ha forsøkt å kontakte kunden personlig og kunden skal motta et skriftlig stengevarsel som sendes til kundens faktureringsadresse.

Av stengevarselet skal det fremgå:
– at kunden kan unngå stenging ved betaling innen fire uker fra den dato varselet ble sendt
– en oppfordring til kunden om snarlig å kontakte nettselskapet hvis stenging kan medføre fare for liv, helse eller betydelig tingskade.
– en oppfordring til kunden om snarlig å kontakte nettselskapet dersom kunden har innsigelser mot grunnlaget for stengingen eller dersom kunden har betalingsproblemer og lignende
– at kunden kan bli pålagt å dekke nødvendige kostnader i forbindelse med en stenging og eventuell gjenåpning av kundens anlegg
– at kunden kan ta kontakt med sosialtjenesten der han bor, for å avklare om han har rett til økonomisk stønad for å avhjelpe situasjonen

Dersom sosialtjenesten innen fire uker etter at stengevarsel er sendt har meddelt skriftlig at den tar på seg ansvaret for å oppfylle kundens forpliktelse, kan stenging ikke skje. Stengevarsel kan sendes i samme brev som inkasso/purrevarsel dersom det klart fremkommer at det også er å betrakte som et stengevarsel.

Nettselskapet kan kreve at kunden dekker nødvendige kostnader i forbindelse med en stenging og eventuell gjenåpning av forbrukerens anlegg. Nødvendige kostnader knyttet til utarbeiding og sending av varsel kan kreves dekket selv om stenging ikke finner sted. Nettselskapet kan ikke kreve å få dekket sine kostnader etter første og annet punktum dersom det har opptrådt i strid med bestemmelsene § 7-1 eller § 7-2.

Se også Lov om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven)

§ 48 a.Stenging på grunn av forbrukerens kontraktsbrudd ved avtaler om overføring av elektrisk energi

Last ned: “standard avtale for nettleie og vilkår for tilknytning”

__CONFIG_group_edit__{"jumog01q":{"name":"All Image(s)","singular":"-- Image %s"},"juw876oo":{"name":"All Paragraph(s)","singular":"-- Text %s"},"juw8a1hl":{"name":"All Divider(s)","singular":"-- Divider %s"},"juwgu1zi":{"name":"All Visit Website Button(s)","singular":"-- Button %s"},"juwgukat":{"name":"All Read Review Button(s)","singular":"-- Button %s"},"juwguwab":{"name":"All Image Column(s)","singular":"-- Column %s"},"juwgv34h":{"name":"All Button Column(s)","singular":"-- Column %s"},"juwgvf6z":{"name":"All Buttons Columns(s)","singular":"-- Columns %s"},"juwgw084":{"name":"All Paragraphs Column(s)","singular":"-- Column %s"},"juwgwdtu":{"name":"All Columns(s)","singular":"-- Columns %s"},"jv7zel6d":{"name":"All Title(s)","singular":"-- Text %s"},"jv7zetm8":{"name":"All Content Box(s)","singular":"-- Content Box %s"}}__CONFIG_group_edit__
__CONFIG_local_colors__{"colors":{"9e0a9":"Border","97b5e":"Button","93866":"Button Hover"},"gradients":{}}__CONFIG_local_colors__


{"email":"E-postadressen er ugyldig","url":"Nettside adressen er ugyldig","required":"Nødvendig felt mangler"}
>