Ams Monster

Folket mot AMS

  • Hjem
  • Elvia
  • Kan nettselskapet stenge kundens strøm?

Kan nettselskapet stenge kundens strøm?

Publisert 27. februar 2020

Sist oppdatert 30. januar 2021


En gjennomgang av prosedyrer for stenging av strøm etter nettleieavtalen.

Punkt 1. Kan nettselskapet stenge kundens anlegg når det ikke gjelder betalingsmislighold eller er et vesentlig kontraktsbrudd fra kundens side?

Punkt 2. Kan nettselskapet stenge strømmen når kunden nekter å bytte ut den gamle "måleenheten" til en smartmåler, dette for at AMS systemet til nettselskapet skal fungere?

NEI !

Kunden er ikke pliktig til å ta i mot AMS (kommunikasjonsenheten) etter nettleieavtalen. Les kjennelsen fra tingretten i Kristiansand. Retten hadde skjønt forskjellen på en strømmåler og AMS.

AMS dom i tingretten kunden har ikke plikt til å installere AMS

AMS står for: Avanserte måle- og styringssystem. En masteroppgaven om AMS. Les og forstå hva AMS egentlig går ut på før du begynner å klage. Hvis ikke linken fungerer. Last ned oppgaven her

LES OGSÅ
Nettselskapene har leveringsplikt på strøm til kunden

Vær oppmerksom på nettleieavtalen § 5-1 Installasjon og drift av måleutstyr, hvis nettselskapet ønsker å bytte ut måleenheten. Må du ta det til vurdering. Bytt til en måler uten kommunikasjonsenhet (AMS). Hvis kunden nekter, vil nettselskapet true med å stenge din strøm på grunn av avtalebrudd. Uansett må man ikke nekte nettselskapet tilgang til måleren ved en kontroll. Vær alltid tilstede ved en slik kontroll.

Mange er bekymret for at nettselskapet skal koble seg på måleren og hente ut data, det kan de ikke gjøre uten at kunden har samtykket til det. Hvis de gjør det uten din tillatelse, er det brudd på personvernet. Klag da til Datatilsynet. Les mer på NVE om smarte strømmålere: Bruk av måledata som registreres av AMS er bl.a. underlagt personopplysningsloven.  Les mer om AMS og personvern på Datatilsynet HER.

"- Et sentralt prinsipp for det nye regelverket er at strømkundene eier sine egne strømdata, og at de kan se og bestemme hvem som får tilgang til sine data, sier avdelingsdirektør Ove Flataker i NVE." Les NVE dokumentet: Du bestemmer hvem som skal få data fra smarte strømmålere.

LES OGSÅ
Standard nettleieavtale er ment å være en «veiledende» avtale – ingen forpliktelser for kunden
LES OGSÅ
Hva er måleutstyr etter nettleieavtalen?

Reguleringsmyndigheten for NVE (RME) bekrefter at forskriften gjelder kun for nettselskapene. Les mer HER.

AMS gjelder ikke for forbrukerne

Forbrukere som blir truet med stenging har nå fått noen viktige juridiske momenter for å begjære midlertidig forføyning til tingretten.

Les på domstol.no
Hva menes med midlertidig forføyning?

Stenging av strøm er et eksempel på tvangsfullbyrdelse for å få gjennom et krav

Nettselskapene kan ikke stenge kundens strøm uten rettskjennelse fra tingretten, og det er namsmannen som godkjenner om de kan ta kunden for retten. Dersom det ikke ligger noen innsigelse fra kunden hos namsmannen blir det rettssak, men dersom namsmannen har fått klage fra kunden, vil det ikke være nok for nettselskapet å stenge på grunn av at kunden nekter å bytte til en avansert strømmåler med en kommunikasjonsenhet (AMS).

 LOVEN NETTSELSKAPENE IKKE LIKER Å HØRE OM
 "Lov om tvangsfullbyrdelse (tvangsfullbyrdelsesloven)"

En rettskjennelser må foreligge i et hvert tilfelle ved trusler om stenging av strøm. Det vil si at det må foreligge en rettskjennelse pr strømkunde. Disse rettskjennelsene må deretter forkynnes til kunde fra namsmannen med 2 ukers varsel.

LES OM TO TAPTE STENGESAKER
Nettselskapene Elvia og Agder Energi Nett tapte stengesaker i tingretten

En rettskjennelse har ingen strømselskaper klart å fremvise og det kommer aldri heller til å skje, nettopp fordi det å takke nei til AMS (dvs. kommunikasjonsenheten i smartmåleren), er ikke et kontraktsbrudd etter nettleieavtalen. NVE kaller installasjonen av AMS for et tilbud fra nettselskapene. Nettleieavtalen ble sist oppdatert i 2007, den har ikke et avtalepunkt som sier at kunden er forpliktet til å installere AMS etter § 4-1.Plikt til å installere AMS. Forskriften gjelder kun for nettselskapet, og AMS ble innlemmet i avregningsforskriften i 2011.

Måleren er ikke nevnt i forskriften, den nye avanserte strømmåleren, kalt en "AMS-måler med og uten kommunikasjonsenhet". Fjerner man kommunikasjonsenheten i smartmåleren, er det  en vanlig måleenhet.  Les brevet fra Vokks Nett som stiller spørsmålstegn til NVE om begrepsbruken som ikke klarer å forholde seg ryddig til sine egne begreper rundt smartmålerens funksjonskrav innen AMS.

Vokks brev om AMS

Nettselskapene har ikke skjønt den juridiske forskjellen, at måleenheten er regulert av nettleieavtalen (den som kundens skal forholde seg til) og kommunikasjonsenheten i smartmåleren, den er regulert av avregningsforskriften (som gjelder kun for nettselskapet). Nettselskapene tror at den nye smartmåleren er bare en vanlig strømmåler ifølge nettleieavtalen. Det er det ikke, standarden for en strømmåler etter nettleieavtalen fra 2007, var en måleenhet. AMS ble først innlemmet i avregningsforskriften fra 2011.

LES OGSÅ
Hva sier forskriftene, og den privatrettslige nettleieavtalen

Derfor må du sende din klage til namsmannen, ellers vil ikke din innsigelse bli hørt hos nettselskapet siden de ikke bryr seg om å følge lovverket. Link til namsmannen.

Hva menes med stenging av strøm?

Når kunden ikke betaler strømregningen (nettleie), kan nettselskapet vanligvis stenge strømmen uten hjelp fra domstolen. Kraftleverandøren, der du kjøper din kraft i fra, kan ikke stenge strømmen. Hvis stengingen krever tilgang til boligen/bygningen, må nettselskapet sende inn en begjæring til tingretten. Retten kan da bestemme at nettselskapet, med hjelp fra namsfogd/politi, får tilgang til boligen slik at strømmen kan stenges, hvis tilknytningspunktet er inne i boligen. Hvis inntaksskapet med de fysiske klemmene er på utsiden av huset, kan nettselskapet stenge strømmen uten hjelp av namsmannen.

§ 4-1 Tilknytningspunktet de fysiske klemmene
Les på domstol.no
Hva menes det med stenging av strøm

Hvordan behandler tingretten slike saker?

Tingretten sender deg begjæringen og gir 14 dagers frist for bemerkninger. I brevet opplyser vi at du kan unngå stenging av strøm, hvis du er skyldig strøm eller nettleie må du betale kravet først. Hører ikke retten fra deg innen fristen, behandler retten saken på bakgrunn av saksøkers saksfremstilling.

Hvis retten bestemmer at strømmen skal stenges, sendes saken videre til namsfogden/politiet. De vil sikre tilgang til bygning/bolig, slik at strømmen kan stenges.

LES OGSÅ
Mange seire i AMS stenge saken mot Agder Energi Nett

Anke

Kjennelse om stenging av strøm kan ankes. Ankefrist er 1 måned etter avgjørelsen er forkynt for deg. Anken leveres eller sendes tingretten. Du må også betale ankegebyr. Her finner du rettledning om anke i sivile saker.

Stenging av strøm er monopolmisbruk

Les kjennelsen fra Frostating lagmannsrett  "Krav om midlertidig forføyning ved leveringsnektelse av elektrisk strøm". Lagmannsretten konkluderer at det bedømmes som monopolmisbruk dersom strømsperring fører til urimelige virkninger for kunden.

Kunder som får trussel om stenging av strøm på grunn av manglende målerbytte i AMS saken bør gå til tingretten og begjære en midlertidig forføyning. Da for kunden stoppet trusselen om stenging fra nettselskapet. Les her om stengesaken med Agder Energi Nett. I lenken finnes en åpen mal, en midlertidig forføyning som du kan bruke, evt. last den direkte fra denne linken.

Les mer på domstol.no hva en midlertidig forføyning går ut på
norges-domstoler

HVA KUNDEN må ta hensyn til før man klager til namsmannen

Å la være å betale skyldig nettleie er et betalingsmislighold etter § 6-1 Betalingsplikt og sikkerhetsstillelse i nettleieavtalen. Eller hvis kunden nekter nettselskapet adgang til kontroll og vedlikehold måleutstyret, er noe helt annet og kan være et avtalebrudd etter nettleieavtalen.

Ams.monster påpeker at å nekte for å installere AMS (kommunikasjonsenheten i strømmåleren) er ikke et avtalebrudd. NVE har aldri pålagt nettselskapene å bytte strømmåleren. NVE har pålagt nettselskapene etter avregningsforskriften § 4-1. Plikt til å installere AMS.

Nettselskapene kan skifte ut målere hos kunder som har fått fritak

Merk at i forskriften er det ikke nevnt en måler. Mange bruker benevnelsen AMS- måler med og uten kommunikasjon. Dette er ett nylig oppfunnet ord for å beskrive en smartmåler påkrevd av innføringen av AMS.

Bruk av "AMS-måler" skaper forvirring rundt på hva AMS (Avanserte måle- og styringssystem) egentlig innebærer av en installasjon for kunden. Les masteroppgaven om AMS, da får man en liten innføring på hva dette går ut på.

Les svarbrevet fra NVE til advokatfirmaet Schjødt AS "Avklaringer om regelverket vedrørende AMS-gebyrer"Legg merke til det som er understreket med rødt.

Elklagenemnda

Kunder som mottar stengevarsel fra sitt nettselskap bør lese: Elklagenemnda sak: 19-393 Klage vedrørende installasjon av AMS-måler – Lærdal Energi AS.

Fordi kunden må forstå hvilke konsekvenser det kan få for kunden rundt det privatrettslige forholdet med sitt nettselskap. Merk at nemda sitter det representanter fra nettselskapene. Ikke til å stole på avgjørelsene fra nemda. Merk at Elklagenemnda er bare rådgivende for partene.

§ 7-1 Vilkår for stenging.

Nettselskapet kan stenge kundens anlegg dersom det foreligger vesentlig kontraktsbrudd fra kundens side, eksempelvis vesentlig mislighold av forpliktelsen til å betale skyldig nettleie. Dersom nettselskapet også leverer kraft i henhold til reglene om leveringsplikt, vil vesentlig mislighold som gjelder kraftleveransen også kunne utløse stengning. Stenging av et anlegg fritar ikke kunden for betaling av nettariffens faste kostnader, leie av måler m.v. i den tid anlegget er stengt.

Stenging kan ikke skje dersom:
– kunden har innsigelser mot grunnlaget for stengingen, som ikke er åpenbart grunnløse.
– det er fare for liv, helse eller betydelig tingskade. Kunden har selv et ansvar for å dokumentere dette.

Hva må kunden forholde seg til etter nettleieavtalen

Ifølge nettleieavtalen § 5-1 Installasjon og drift av måleutstyr bestemmer nettselskapet hvilket type måleutstyr som monteres og eier måleutstyret. Så hvis nettselskapet ønsker å bytte din gamle måleenheten, må du godta det, da til en strømmåler uten AMS, dvs. kommunikasjonsenhet i smartmåleren. Hvis du nekter for alt kan det være et brudd på nettleieavtalen. Kunden må kun nekte for å installere AMS (kommunikasjonsenheten i måleren) og ikke for selve måleenheten.

Akkurat dette punktet misforstår forbrukeren og roter rundt med å lage vanskeligheter for seg selv. Følger kunden dette punktet i den privatrettslige nettleieavtalen, vil man slippe å få stengt strømmen med alle de konsekvensene det medfører.

LES OGSÅ
Hva er et måleutstyr etter nettleieavtalen?

Nettkunden er ikke pliktig til å installere AMS (kommunikasjonsenheten i måleren) etter det privatrettslige forholdet i nettleieavtalen. Viser til kjennelsen fra Kristiansand Tingrett som du kan leser mer her.

Den nye avanserte strømmåleren, kalt smartmåler består av to separate juridiske enheter, dvs. en måleenhet og en kommunikasjonsenhet. Måleenheten er regulert av nettleieavtalen og kommunikasjonsenheten er regulert av avregningsforskriften. Mange blander disse to delene sammen til at det er en vanlig strømmåler etter nettleieavtalen. Det er det ikke.

Man må huske på at nettleieavtalen ble sist oppdatert i 2007, altså fire år før AMS ble innlemmet i § 4-1.Plikt til å installere AMS. Merk at forskriften gjelder kun for nettselskapet. Nettkundene skal kun forholde seg til den privatrettslige standard avtale for nettleie og vilkår for tilknytning” . For i 2007 var standarden for en strømmåler, en måleenhet. Det er viktig å skjønne denne forskjellen, dette fordi nettselskapene har misforstått akkurat dette juridiske punktet. Fordi når nettselskapet truer med stenging av kundens anlegg på grunn av vesentlig kontraktsbrudd etter nettleieavtalen § 7-1 Vilkår for stenging.

Hvordan kan det være et vesentlig kontraktsbrudd når kunden ikke er pliktig å ta imot AMS (Avanserte måle- og styringssystem) etter nettleieavtalen? AMS var ikke påtenkt da nettleieavtalen ble sist oppdatert i 2007. ;Man må følge gjeldende forskrift som gjaldt det året nettleieavtalen ble inngått. Forskriftene har ikke tilbakevirkende kraft på inngåtte avtaler slik som nettselskapene tror som de presenterer i korespodansen til kunden.

hva er AMS

Hvilke prosedyrer gjelder for stenging

Nettleieavtalen § 7-2 Prosedyrer for stenging

Før stenging kan skje, skal nettselskapet ha forsøkt å kontakte kunden personlig og kunden skal motta et skriftlig stengevarsel som sendes til kundens faktureringsadresse.

Av stengevarselet skal det fremgå:
– at kunden kan unngå stenging ved betaling innen fire uker fra den dato varselet ble sendt
– en oppfordring til kunden om snarlig å kontakte nettselskapet hvis stenging kan medføre fare for liv, helse eller betydelig tingskade.
– en oppfordring til kunden om snarlig å kontakte nettselskapet dersom kunden har innsigelser mot grunnlaget for stengingen eller dersom kunden har betalingsproblemer og lignende
– at kunden kan bli pålagt å dekke nødvendige kostnader i forbindelse med en stenging og eventuell gjenåpning av kundens anlegg
– at kunden kan ta kontakt med sosialtjenesten der han bor, for å avklare om han har rett til økonomisk stønad for å avhjelpe situasjonen

Dersom sosialtjenesten innen fire uker etter at stengevarsel er sendt har meddelt skriftlig at den tar på seg ansvaret for å oppfylle kundens forpliktelse, kan stenging ikke skje. Stengevarsel kan sendes i samme brev som inkasso/purrevarsel dersom det klart fremkommer at det også er å betrakte som et stengevarsel.

Nettselskapet kan kreve at kunden dekker nødvendige kostnader i forbindelse med en stenging og eventuell gjenåpning av forbrukerens anlegg. Nødvendige kostnader knyttet til utarbeiding og sending av varsel kan kreves dekket selv om stenging ikke finner sted. Nettselskapet kan ikke kreve å få dekket sine kostnader etter første og annet punktum dersom det har opptrådt i strid med bestemmelsene § 7-1 eller § 7-2.

Se også Lov om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven)

§ 48 a.Stenging på grunn av forbrukerens kontraktsbrudd ved avtaler om overføring av elektrisk energi

Last ned: “standard avtale for nettleie og vilkår for tilknytning”


{"email":"E-postadressen er ugyldig","url":"Nettside adressen er ugyldig","required":"Nødvendig felt mangler"}
>