Ams Monster

Folket mot AMS

  • Hjem
  • NVE
  • NVE bekrefter at kunder ikke kan bli krevd for samme kostnader to ganger i et avlesningsgebyr

NVE bekrefter at kunder ikke kan bli krevd for samme kostnader to ganger i et avlesningsgebyr

Publisert 6. juli 2020

Sist oppdatert 21. februar 2021


NVE har bekreftet følgende svar i en klagesak: "RME sin inntektsregulering av nettselskapene sørger for at inntekter som tas inn gjennom gebyrene kommer til fradrag i beregningsgrunnlaget for nettleien. Kunder blir derfor ikke krevd samme kostnader to ganger"RME står for: "Reguleringsmyndigheten for energi"

Viser til kontrollforskriften § 14-2 a): Fastleddet (Nettleie fastbeløp) dekker kundespesifikke kostnader og en andel av de øvrige faste kostnadene i nettet. § 1-3. Definisjoner. Kundespesifikke kostnader:: Kostnader knyttet til kundehåndtering, herunder måling, avregning, fakturering, tilsyn mv. Nettselskapene har inkludert slike kostnader som merkostnader i det urimelige avlesningsgebyret. Det er ikke lov. Gebyret er ikke hjemlet i verken lov eller forskrift.

Ams.monster har fått tilgang på dokumentasjon i en klagesak. Gjelder en bekymringsmelding på seks saksbehandlere i NVE som ikke vil svare på spørsmålene det blir spurt om. Det virker som saksbehandler Hanne Alette Hillestad ikke har skjønt spørsmålene fra klager, svarene ber preg av et hastverksarbeid. Svarene avslører inkompetansen innad i NVE. som forvaltningsorgan. 

NVE tillater nettselskapene å (kan) ta gebyr som en tariff, men det gjelder merkostnader. Fastleddet skal dekke de kundespesifikke kostnadene. Gebyret skal dekke merkostnaden som fastleddet ikke dekker av kostnader.

LES OGSÅ
RME - Oversikt over vedtak om beregning av gebyr for manuell avlesning

Men nettselskapene har ikke lov til å ta betalt for samme tjeneste to ganger. Hvis avlesningsgebyret inneholder kundespesifikke kostnader (måling, avregning, fakturering) - det er dekket av det lovpålagte fastleddet. Det betyr at disse kostnadene i gebyret må fjernes helt, evt. at det som er de kundespesifikke kostnadene i fastleddet fjernes. Det er ikke lov å ta betalt for den samme tjenesten to ganger.

Kundene må ta dette opp med nettselskapet og passe på at de ikke tar betalt for de samme kundespesifikke kostnadene i både fastleddet og gebyret. Dette har nå NVE bekreftet at nettselskapet ikke har lov til å gjøre.

fastleddet og kundespesifikke kostnader


  1. § 1-3.Definisjoner
  2. § 14-2.Utforming av tariffer for ordinære uttak i distribusjonsnettet
LES OGSÅ
Et avlesingsgebyr som er dekket av nettleie fastbeløp

Ingen nettselskaper har tatt ut disse kostnadene i fastleddet til kundene som blir fakturert for gebyr. Nettselskapene har sett muligheten til å ta et gebyr i tillegg til det lovpålagte fastleddet - dette fordi NVE er uklare i sine uttalelser på hva de egentlig mener. Det vil si at gebyret blir gratis penger for nettselskapene som ikke inngår i inntektsrammen som NVE regulerer. Husk at avlesningsgebyret er noe nettselskapene kan ta som en tariff etter kontrollforskriften § 17-6.Tariffering av særskilte tjenester.

NVE status rapport 24-2019 om AMS installasjonen. Den sier at 26 % av nettselskapene ikke tar gebyr. Er det fordi nettselskapene vet at kostnadene i gebyret er dekket av fastleddet?

andel av nettselskaper som tar gebyr


Akkurat dette momentet med fastleddet vs gebyret har Ams.monster tatt opp i flere innlegg. Det vil ikke nettselskapene svare på når de kommer med feilinformasjon til kundene. De baserer seg på NVE sine meninger som rettskilde og ikke hva som faktisk står i lovverket.

For å finne ut hvor varierende forvaltningspraksisen til NVE er, søker man etter dokumenter på den offentlige postjournalen: einnsyn.no. Husk å hake ut for statlige virksomheter: NVE og OED. Hak ut for nyeste først. Portalen er en gullgruve av informasjon hvis man gidder å bruke tid på å lese. Her kan man søke på alt som har med AMS og gebyret å gjøre i klagesaker. Ams.monster har fått sin vitale informasjon fra innsynsportalen. Man har satt svarene i klagesaker fra NVE og OED opp mot gjeldende lover og forskrifter. Man blir bekymret over den manglende kompetansen forvaltningen har rundt lovverket med den synsingen de opererer med.

Merk at NVE bedriver med sensur på hvilke klagesaker man får innsyn i. De vil ikke la andre få vite hva det klages på. De fleste klagesakene er avskjermet. Klag og be om en begrunnelse hvorfor man ikke får innsyn. Klag deretter til Sivilombudsmannen.

NVE som forskriftsmyndighet følger ikke sine egne anbefalte forskriftstekster i høringsdokumenter. Saksbehandlerne tilegner ting som ikke står der etter hvert som det dukker opp momenter som ikke passer inn i agendaen. OED som øverste klageinstans forholder seg bare bare til NVE sine vedtak som er en lavere klageinstans - og det uten å sjekke dette opp mot forskriften. Det er merkelig at OED refererer bare til hva NVE mener som er et lavere organ i sine vedtak.

Man blir bekymret når forvaltningsorganene NVE og OED blander seg bort i privatrettslige forholdet mellom kunden og nettselskapet. Det gjør at forvaltningen legger føringer for nettselskapene som har monopol på nettjenester slik at forbrukeren kommer i en vanskelig situasjon. Dette går utover rettsikkerheten til forbrukeren som ikke har et reelt klageorgan i en tvist med sitt nettselskapet.


{"email":"E-postadressen er ugyldig","url":"Nettside adressen er ugyldig","required":"Nødvendig felt mangler"}
>