Ams Monster

Folket mot AMS

  • Hjem
  • NVE-RME
  • NVE bekrefter at kunder ikke kan bli krevd for samme kostnader to ganger i et avlesningsgebyr

NVE bekrefter at kunder ikke kan bli krevd for samme kostnader to ganger i et avlesningsgebyr

Publisert 6. juli 2020

Sist oppdatert 25. august 2021


NVE har bekreftet i en klagesak følgende svar: "RME sin inntektsregulering av nettselskapene sørger for at inntekter som tas inn gjennom gebyrene kommer til fradrag i beregningsgrunnlaget for nettleien. «Nettselskap som velger å kreve slike variable kostnader gjennom et særskilt gebyr, har ikke adgang til å inkludere samme kostnader som del av fastleddet i den ordinere nettleien»  Kunder blir derfor ikke krevd samme kostnader to ganger"RME står for: "Reguleringsmyndigheten for energ i NVE (RME)"

Forskrift om kontroll av nettvirksomhet
§ 14-2.Utforming av tariffer for ordinære uttak i distribusjonsnettet
*) kontrollforskriften § 14-2: I distribusjonsnettet skal kunder uten effektavregning avregnes etter
et fastledd og et energiledd, slik at: a) fastleddet dekker kundespesifikke kostnader** og en andel
av de øvrige faste kostnadene i nettet.
**) kontrollforskriften § 1-3 niende ledd: Kundespesifikke kostnader: Kostnader knyttet til
kundehåndtering, herunder måling, avregning, fakturering, tilsyn mv.

Noe som samtlige nettselskaper som tar gebyr har gjort. Det er ikke lov. Merk at gebyret for 2019 og 2020 ikke er hjemlet i verken lov eller forskrift når det blir henvist til kontrollforskriften § 17-6.

Ams.monster har fått tilgang på dokumentasjon i en klagesak. Gjelder bekymringsmelding på seks saksbehandlere i NVE som ikke vil svare på spørsmålene det blir spurt om. Det virker som saksbehandler og jurist Hanne Alette Hillestad ikke har skjønt spørsmålene fra klager, og svarene ber preg av et hastverksarbeid. Svarene avslører inkompetansen innad i forvaltningsorganet NVE.

Merk at nettselskapene kan ta gebyr som en tariff, men det gjelder for merkostnader. Fastleddet skal dekke de kundespesifikke kostnadene: Kostnader knyttet til kundehåndtering, herunder måling, avregning, fakturering, tilsyn mv..

fastleddet og kundespesifikke kostnader

Merk at faste kostnader knyttet til IT-drift og vedlikehold av løsning for profilmålere (manuell avlesning) kan ikke dekkes gjennom avlesingsgebyret. Slike kostnader inngår som en del av nettselskapets ordinære måle- og avregningsansvar, og skal derfor dekkes gjennom den ordinære nettleien.

LES OGSÅ
RME - Oversikt over vedtak om beregning av gebyr for manuell avlesning

Kundene må ta dette opp med nettselskapet og passe på at de ikke blir fakturert for de samme kundespesifikke kostnadene i både fastleddet og gebyret to ganger.

Les: Vedtak fra RME 3.6.2021 om Elvia Sør sin korrigerte beregning av gebyr for manuell sak 201902069-14.

"Elvia har beregnet en timepris som er i strid med regelverket, og har inkludert kostnader for aktiviteter i gebyret som ikke er gjennomført eller tillatt. Elvia må korrigere dette".

LES OGSÅ
Et avlesingsgebyr som er dekket av nettleie fastbeløp

Husk at avlesningsgebyret er noe nettselskapene kan ta som en tariff etter kontrollforskriften § 17-6.Tariffering av særskilte tjenester. En ny tariff for ikke-fjernavleste måleverdier § 17-9.Tariff for ikke-fjernavleste måleverdier trådte i kraft fra 1.2.2021 - OED (Olje-og energidepartementet) vedtok i forskrift 22. januar 2021 nr. 17. Les mer dette i innlegger HER.

NVE status rapport 24-2019 om AMS installasjonen. Den sier at 26 % av nettselskapene ikke tar gebyr. Er det fordi nettselskapene vet at kostnadene i gebyret er dekket av fastleddet?

andel av nettselskaper som tar gebyr


Dette momentet med fastleddet vs gebyret har Ams.monster tatt opp i flere innlegg. Nettselskapene vil ikke svare på det som blir spurt om. De baserer seg på NVE at har sagt at de kan ta gebyr og bryr seg ikke hva som faktisk står i lovverket.

Finn informasjon på einnsyn.no

Søk i klagesaker på den offentlige postjournalen: einnsyn.no. Husk å hake ut for statlige virksomheter: NVE og OED. Hak ut for nyeste først. Innynsportalen er en gullgruve av informasjon hvis man gidder å bruke tid på å lese. Her kan man søke på alt som har med AMS og gebyret å gjøre.

Ams.monster har fått sin vitale informasjon fra innsynsportalen. Disse svarene i klagesaker fra NVE og OED har man satt opp mot gjeldende lover og forskrifter. Man blir bekymret over den manglende kompetansen forvaltningen har rundt lovverket som baserer seg på meninger fra saksbehandlere med å mene i mot lovverket.

NVE avskjermer de fleste dokumentene i klagesakene. Det er sensur. NVE-RME vil ikke la andre få vite hva det klages på. Klag og be om en begrunnelse hvorfor man ikke får innsyn. Klag deretter til Sivilombudsmannen på avslaget.

NVE som forskriftsmyndighet følger ikke sine egne forskriftstekster i høringsdokumenter. Saksbehandlerne tilegner ting som ikke står i forskriftene etter hvert som det dukker opp momenter som ikke passer inn i agendaen. OED som øverste klageinstans forholder seg kun til vedtakene fra NVE som er en lavere klageinstans uten å sjekke forskriften.

Forvaltningsorganene NVE og OED blander seg bort i privatrettslige forholdet mellom kunden og nettselskapet. Forvaltningen legger føringer for nettselskapene slik at forbrukeren kommer i en vanskelig situasjon.Slik slett saksbehandling går utover rettsikkerheten til forbrukeren som ikke har et reelt klageorgan i en tvist med sitt nettselskapet som har monopol på nettjenester.


{"email":"E-postadressen er ugyldig","url":"Nettside adressen er ugyldig","required":"Nødvendig felt mangler"}
>