Ams Monster

Folket mot AMS

  • Hjem
  • NVE-RME
  • NVE – kunder kan ikke bli krevd for samme kostnad to ganger i et avlesningsgebyr

NVE – kunder kan ikke bli krevd for samme kostnad to ganger i et avlesningsgebyr

Publisert 6. juli 2020

Sist oppdatert 26. september 2022

Estimert lesetid: minutter


Reguleringsmyndigheten i NVE (RME) har bekreftet følgende i en klagesak: "Nettselskap som velger å kreve slike variable kostnader gjennom et særskilt gebyr, har ikke adgang til å inkludere samme kostnader som del av fastleddet i den ordinere nettleien"

Nettleie er forskriftsfestet i Forskrift om kontroll av nettvirksomhet.
Nettleie består av et fastledd og et energiledd.
Merk at forskriften er endret 1. juli 2022 innføring av nye kapasitetsledd for kunder med automatisk avlesning.

Kunder uten AMS (kommunikasjonsenheten i måleren) har ingen egne fastsatte tariffer etter endringen.

§ 14-2.Utforming av tariffer for ordinære uttak i distribusjonsnettet
*) kontrollforskriften § 14-2: I distribusjonsnettet skal kunder uten effektavregning avregnes etter
et fastledd og et energiledd, slik at: a) fastleddet dekker kundespesifikke kostnader** og en andel
av de øvrige faste kostnadene i nettet.
**) kontrollforskriften § 1-3 niende ledd: Kundespesifikke kostnader: Kostnader knyttet til
kundehåndtering, herunder måling, avregning, fakturering, tilsyn mv.

Fakturerer nettselskapet kunden for en tariff - et avlesningsgebyr - skal kostnadene i tariffen komme tilsvarende i fradrag i fastleddet. Gjelder for tariffen § 17-6.Tariffering av særskilte tjenester (2019 og 2020) og § 17-9.Tariff for ikke-fjernavleste måleverdier (i kraft fra 1.2.2021).

Samtlige nettselskaper som tar gebyr trekker ikke dette i fra i fastleddet. Da blir det en dobbelbetaling for den samme tjenesten. Mange nettselskaper tar ikke gebyr. Dette er en tariff nettselskapet kan fakturere selv, hvis de nå har disse kostnadene.

Fått krav på AMS-gebyr – Hvordan skrive en åpenbart ikke grunnløs innsigelse?


Nettselskapets informasjonsplikt for tariffer
NVE-RME påstår følgende på nettsiden om nettselskapets informasjonsplikt: https://www.nve.no/reguleringsmyndigheten/regulering/nettvirksomhet/gebyr-for-manuell avlesning-av-ams-malere-uten-aktiv-kommunikasjonsenhet

"Nettselskap har jf. kontrollforskriften § 13-5. Informasjonsplikt annet ledd plikt til å gi kunder informasjon om beregningsgrunnlaget for egne tariffer. Når det gjelder tariffen for ikke-fjernavleste måleverdier er dette som nevnt over et standardbeløp, og det foreligger derfor heller ikke en beregning som ligger til grunn for dette gebyret som nettselskapet kan gi ut."

Dette er noe RME mener som ikke kan dokumenteres som alt annet de synser om.

Merk at § 17-9 er en tariff. Nettselskapet plikter å oppgi beregningsgrunnlaget for alle sine tariffer jr. § 13-5.Informasjonsplikt.

Nettselskapene plikter på forespørsel og innen rimelig tid å gi kunder informasjon om
beregningsgrunnlaget for egne tariffer og beregningen av tariffene for de ulike kundegrupper.

Hvis nettselskapet påstår noen annet. Spør ditt nettselskap på hvor unntaket jf. § 13-5 som sier at de ikke trenger å spesifisere kostnadene i tariffen § 17-9 (i kraft fra 1.2.2021), fastsatt som et standard beløp?

Be om adekvat dokumentasjon på hvilket hjemmelsgrunnlag i lov og forskrift som sier at
nettselskapet ikke er pliktig til å oppgi kostnadene i tariffen § 17-9.

Elvia fikk ikke medhold i Energiklagenemnda på avlesningsgebyret


RME har fastsatt i flere vedtak at faste kostnader knyttet til IT-drift og vedlikehold av løsning for profilmålere (manuell avlesning) kan ikke dekkes gjennom avlesingsgebyret. Slike kostnader inngår som en del av nettselskapets ordinære måle- og avregningsansvar, og skal derfor dekkes gjennom den ordinære nettleien.

LES OGSÅ
RME - Oversikt over vedtak om beregning av gebyr for manuell avlesning

Kundene må ta dette opp med nettselskapet og passe på at de ikke blir fakturert for de samme kundespesifikke kostnadene i både fastleddet og gebyret to ganger for den samme tjenesten.

Vedtak fra RME 3.6.2021 om Elvia Sør sin korrigerte beregning av gebyr for manuell sak 201902069-14.

"Elvia har beregnet en timepris som er i strid med regelverket, og har inkludert kostnader for aktiviteter i gebyret som ikke er gjennomført eller tillatt. Elvia må korrigere dette".

LES OGSÅ
Et avlesingsgebyr som er dekket av nettleie fastbeløp

NVE status om AMS installasjonen rapport 24-2019. 26 % av nettselskapene ikke tar gebyr. Er det fordi nettselskapene vet at kostnadene i gebyret er dekket av fastleddet?

andel av nettselskaper som tar gebyr


{"email":"E-postadressen er ugyldig","url":"Nettside adressen er ugyldig","required":"Nødvendig felt mangler"}
>