Ams Monster

Folket mot AMS

Elklagenemnda: hvem trekker i trådene, Fornybar Norge?

Publisert 14. november 2021

Sist oppdatert 18. januar 2023

Estimert lesetid: minutter


Elklagenemnda skal gi forbrukere tilbud om rimelig, rettferdig og hurtig tvisteløsning. En sannhet med flere løgner. Forbrukerne er ikke kjent med at Energi Norge er interesseorganet for nettselskapene. Energi Norge er juridisk eier av navnet: Elklagenemnda. Daglig leder i Elklagenemnda er Åslaug Marie Haga, (tidligere Knut Erik Kropelien). Haga er også administrerende direktør for Fornybar Norge, tidligere Energi Norge. Styret er sammensatt av representanter fra energibransjen. Dette oser av inhabilitet når forbrukeren har i en klagesak til behandling i Elklagenemnda mot et energiselskap.

Elklagenemnda og Energi Norge har felles kontoradresse i Oslo, samlokalisert med NHO (Næringslivets Hovedorganisasjon).

Energi Norge skiftet navn til Fornybar Norge 1. januar 2023.

Elklagenemndas juridisk navn er Energi Norge

proff.no

Elklagenemnda skal være et klagebyrå for forbrukere, men seiler under falskt flagg. Elklagenemnda er en skjult operasjon av Energi Norge designet for å lure, lure eller skape et helt annet inntrykk for å skjule den faktiske kilden til ansvaret.

Forbrukeren har nå blitt advart om bransjens kartellvirksomhet som har i lang tid gått under radaren for folk flest. AMS-saken avslørte rottereirets underverden til internettindustrien. Energi Norges agenda er å samarbeide med Forbrukerrådet for å utnytte naiviteten til forbrukermyndighetene, som setter rettssikkerheten til forbrukerne på spill når de ber kundene klage til bukken som passer havresekken. Dette er et edderkoppnett kunden ikke kommer seg unna før det er for sent.

Forbrukere som klager til Elklagenemnda er bortkastet tid. Elklagenemndas uttalelser er kun rådgivende for partene. Saksbehandlingen utføres av sekretariatet, og ansatte i Energi Norge forverrer bare forbrukerens sak. Nemndas avgjørelser viser at forbrukeren ikke får medhold strømstengesaker.

Nettselskapene gir bevisst feilinformasjon til nemnda for å vinne frem for enhver pris, slik at de legitime rettighetene og interessene til kundene ikke kan beskyttes, Nemndsmedlemmene forholder seg i avgjørelser kun til hva bransjen mener er rett. Dette kommer klart frem i stengesakene tingretten har behandlet i høsten 2021 om midlertidige forføyninger mot nettselskaper om å gjenopprette strømmen til kunden.

Den verste kunde trakassereren i sitt slag var nettselskapet Glitre Energi Nett og dets advokater, Haavind AS Advokatfirma. De samarbeider om å fabrikkere falske bevis i stevninger til tingretten, og de vinner frem på det.

Denne praksisen gjelder også nettselskapene Lyse Elnett og Advokatfirmaet Thommessen AS. De brukte som bevis en oppdatert nettleieavtale som inneholdt nye vilkår som ikke var godkjent av RME ikke har godkjent og som ikke var aktivt godtatt av kunden. Folk må være oppmerksomme på dette når de krangler med nettselskaper, de nye vilkårene for nettleieavtaler (gjelder fra 1. januar 2021) er ikke gyldige.

Advokatfirmaet Thommessen - Kine Irgins

Energi Norge på vegne av nettselskapene hevder at det er nye vilkår i nettleieavtalen som vil gjelde fra 1. januar 2021. Dette er en bransjemal på en avtale mal som nettselskapene kan benytte seg av. For at en avtale skal være gjeldende, må det være et aktivt samtykke fra forbrukeren/kunden. Hvis nettselskapet ditt har tatt i bruk den nye avtalen, be nettselskapet om dokumentasjon på samtykket for å se hva de svarer.

Dette er en bransjemal for en avtalemal som nettselskaper kan bruke. For at en avtale skal være gyldig må forbrukeren/kundens aktive samtykke innhentes. Hvis nettselskapet ditt har vedtatt en ny avtale, be nettselskapet om dokumentasjon på ditt samtykke.

Elklagenemnda publiserer også nye avtaler (2020) på nettsiden. Merk at avtalen fra 2007 gjelder fortsatt.

Elklagenemnda nettside standardavtaler

Viser til: Markedsføringsloven § 22. Urimelige avtalevilkår, "Ved vesentlige endringer i vilkårene kreves det uttrykkelig aksept fra kunden for at avtalen skal fortsette å løpe".

Det virker som nettselskapene og bransjeorganet Energi Norge samt Elklagenemnda virker uvitende om at GDPR ble innført i juni 2018, og at endringer i vilkår krever kundens aktive samtykke, se personvernforordningen artikkel 7. Vilkår for samtykke.

Dersom kunden ikke aksepterer vilkårene ensidig fastsatt av nettselskapet i nettleieavtalen, blir det truet med strømstenging. Les mer om vilkårene i den ulovlige nettleieavtalen her.

Ved en eventuell tvist ber nettselskapet kunden klage til Elklagenemnda, som kontrolleres av bransjens interesseorgan Energi Norge. Nettselskapet forventer en form for tilbakebetaling av medlemskontingenten med et resultat i deres fordel. Det har mange kunder har fått erfart, nemnda fatter avgjørelser/vedtak i favør av bransjen. Elklagenemnda gikk utover sitt mandat i i behandlingen av klager. Elklagenemndas uttalelser er kun rådgivende for partene. Forbrukeren har ikke et reelt nøytralt klageorgan som ivaretar det privatrettslige forholdet ved en tvist med nettselskapet som har monopol på nettjenesten.

Utdrag av en bemerkning fra Borgarting lagmannsrett kjennelse av 29.12. 2021 - sak 21-174401ASK-BORG/04. Les mer her om saken fra lagmannsretten.

"På den annens side kan nettselskapets installasjonsplikt etter avregningsforskriften § 4-1,
nettleieavtalen punkt 7-1 og praksis fra Elklagenemnda, tale for en mer omfattende fortolkning av grunnvilkåret om «vesentlig kontraktsbrudd» i forbrukerkjøpsloven § 48 a."

Elklagenemndas sekretariat (ansatte fra bransjeorganet Energi Norge) forbereder og gjennomfører saksbehandlingen før nemnda behandler klagen. Sjansen er stor for at merknadene fra klager, forbrukeren ikke vil bli lagt frem for nemnda. Vi snakker om et gjennområttent klagesystem som ikke kommer forbrukeren  til gode.  

Drift av nemnda finansieres gjennom årsavgift fra energiselskapene tilknyttet nemnda. Klager har ingen kostnader. Årsavgift og behandlingsgebyr skal dekke alle kostnader for drift av nemnda og sekretariatet, med unntak av reiseutgifter knyttet til forbrukerrepresentantene som dekkes av Forbrukerrådet. Regnskapet er en adskilt del av Energi Norges regnskap. Elklagenemnda og Energi Norge har samme org. nr. 882 818 632.

Dette er å sette bukken (bransjen) til å passe på havresekken (kunden) i klagesaker. Dette lukter av uærlighet og inkompetanse i klagebehandling. Utrolig nok ble klagenemnda godkjent i 2016 av Barne- og familiedepartementet, som faktisk er bekjent med maktubalansen mellom kunder, den svake parten og nettselskapet. Dette utnytter bransjen for alt det er verdt.

LES OGSÅ
Lagmannsretten pålegger Glitre Energi Nett og Lyse Elnett straks å koble på strømmen
Ved uenighet om vilkår for tilknytning til og bruk av nettet

I klagesaker som Reguleringsmyndigheten i NVE (RME) behandler ber de kunden klage til Elklagenemnda på uenighet om vilkår for tilknytning til og bruk av nettet.

RME sier når klagen gjelder stenging av strøm, målerbytte, det ligger utenfor RMEs myndighetsområde.

Når RME vurderer at det ligger utenfor dens virkeområde, gjelder dette kun ved manglende betaling av forfallen nettleie, nettleieavtale § 6-1 Betalingsplikt og sikkerhetsstillelse og forbrukerkjøpsloven § 48 a. Detter er et privatrettslig spørsmål som Elklagenemnda kan behandle.

RME den rette klageinstansen ved uenighet om vilkår for tilknytning til og bruk av nettet jf. NEM-forskriften § 4-13. Uenighet

NVEs vurdering i vedtak: Det er NVEs vurdering at stengning av et anlegg, basert på manglende betaling av andre forpliktelser  enn nettleie, må anses å være i strid med områdekonsesjonærens leveringsplikt som følger av  energilovens § 3-3.

Når RME har fattet et vedtak, kan det påklages til Energiklagenemnda - Klagenemndssekretariatet. Når en klage blir fremsatt til Energiklagenemnda, de skal sikre rettsikkerhet gjennom en profesjonell og uavhengig klagebehandling.

RME er ikke så interessert i å ivareta forbrukerens interesser i AMS-saker. RME fatter vedtak på å avvise klagen i alle saker.

Lenke til RMEs nettside om "Vilkår for tilknytning til og bruk av nettet"


I henhold til en lov- og forskriftsendring som trådte i kraft 1. november 2019, har Reguleringsmyndigheten for energi (RME) fått myndighet til å regulere vilkår for tilknytning og bruk av nettet. Dette kan skje ved å godkjenne eller fastsette vilkår, eller metoder for å fastsette slike vilkår. Hensikten med regelverket er å sikre at nettselskapene ikke utnytter sin monopolstilling ved å stille urimelige krav i tilknytnings- og nettleieavtaler. Videre vil det være hensiktsmessig at avtalene har et språk og en struktur som gjør at kundene lett kan se hvilke vilkår som gjelder.

ELKLAGENEMNDA OG SEKRETARIATET

Nemndas sammensetning: Elklagenemnda har én leder og fire medlemmer. Medlemmene oppnevnes for to år og kan forlenges for inntil to år ad gangen. 

Nemndas leder og nestleder oppnevnt av avtalepartene i fellesskap:
Leder: Lagdommer Ragnar Lindefjeld, Borgarting lagmannsrett.
Nestleder: Lagdommer Einar Kaspersen, Borgarting lagmannsrett.

Nemndas medlemmer oppnevnt fra Energi Norge:
Medlem: Konsernadvokat Jon Aadland, BKK AS.
Medlem: Gruppeleder Lars Lima, Lyse Elnett AS.
Varamedlem: Gry Pedersen, Hålogaland Kraft AS, med virkning fra mai 2021.
Varamedlem: Susanne Grue Holberg, Tensio TN AS, med virkning fra mai 2021.
Varamedlem: Advokat Thomas Åtland Ellefsen, Skagerak Nett AS

Nemndas medlemmer oppnevnt av Forbrukerrådet:
Medlem: Rådgiver Thomas Iversen.
Medlem: Rådgiver Gustav Norman.

Sekretariat for nemnda består av en juridisk ansvarlig og en saksbehandler. Sekretariatet skal ha en nøytral og uhildet stilling og skal påse at sakene blir så godt opplyst som mulig fra begge parter før nemnda behandler saken.

Sekretariatet har ikke forslagsrett når det gjelder vedtak. Sekretariatets sammensetning: Sekretariatsleder: Jasmin Abu Sagr.
Saksbehandler: Karianne Reiten.

Årsmelding 2020
Årsmelding 2021

Forskrift om klageorganer for forbrukersaker

Lov om godkjenning av klageorganer for forbrukersaker (godkjenningsloven)


{"email":"E-postadressen er ugyldig","url":"Nettside adressen er ugyldig","required":"Nødvendig felt mangler"}
>