Ams Monster

Folket mot AMS

Forbrukerrådet har søkelys på Elklagenemnda

Publisert 28. januar 2022

Sist oppdatert 13. juni 2022


Viktig melding til forbrukeren, lytt på radio NRK P2 Nyhetsmorgen sending fra 28. januar 2022. Forbrukerrådet har nå "endelig" satt søkelys på Elklagenemndas urimelige saksbehandling i strømstengesaker. En sannhet med modifikasjoner. Forbrukerrådet har visst om Elklagenemndas elendige praksis i mange år, at forbrukerens synspunkter i avgjørelser ikke blir vektlagt i saksbehandlingen, men har ikke gjort noe med det. Det er bekymringsfullt.

Nettselskapet det handler om i reportasjen, er LNett (tidligere Lyse Elnett). Forbrukerrådet vil slå sammen alle 20 klagenemndene til et forbrukerklageorgan der bransjemedlemmer forplikter seg til å akseptere avgjørelsene.

Også sendt på NRK 1 Nyhetsmorgen - TV.
Klikke her for å se: Alt i eitt klageorgan, del 2, del 19 og del 26.

Juridisk direktør i Forbrukerrådet Tone Molvær Berset
"Tar man saken sin gjennom nemndsystemet, skal man få rett når man har rett og ikke gå flere runder i rettssystemet"  

Akkurat det motsatte skjer i klagesaker Elklagenemnda har behandlet, at klager ikke får rett når man har rett. Les mer her om sakene domstolene har behandlet.

LES OGSÅ Forbrukerrådet vil at det skal bli enklere å klage

LOVDATA Forbrukerrådet varsler behov for endringer i klagenemndene

LES HER: Elklagenemnda: hvem trekker i trådene, Energi Norge?

Hvorfor skal Forbrukerrådet gjøre noe med dette nå, når de har visst om dette i mange år? Er det på grunn av media ble interessert i saken?

Forbrukerrådet har visst om denne problemstillingen i mange år - om Elklagenemndas elendige saksbehandling i klagesaker som truer forbrukerens rettsikkerhet - og ikke gjort noe med det. Og plutselig er det viktig når media vil snakke om det. Dette har mange forbrukere tatt opp med Forbrukerrådet og Barne- og familiedepartementet (som godkjenner Elklagenemnda), men det blir svart med stillhet.

Viser til daglig leder i Nordlysenergi har kommentert i artikkelen på e24.no på hva han mener om Elklagenemndas praksis. Lenke: Omstridt strømselskap må svare etter lovbrudd.

Han vil samtidig understreke sin misnøye med Elklagenemnda, et organ han mener er «satt i system for å fylle kassen», og med en praksis og formål som «ikke står ikke i stil med kunnskapen og inntjeningen til strømbransjen» 

«Vi har tidligere i år forsøkt å sette opp møte med BFD (Barne- og familiedepartementet, red.anm.) hvor Elklagenemnda er underlagt, dette er en henvendelse vi ikke har fått besvart. Det er tydelig at slik Elklagenemnda styres i dag, ikke har noe interesse av konstruktiv tilbakemelding», skriver Manov.

Forbrukeren har nå blitt advart hvis du prøver å komme i kontakt med Elklagenemnda, som ikke svarer på gjentatte henvendelser.

Kan man ha tillit til juridisk direktør i Forbrukerrådet Tone Molvær Berset som kommer med disse uttalelsene? Berset har tidligere vært juridisk direktør og advokat i KS Bedrift. Byttet navn til Samfunnsbedriftene, en interesseorganisasjon for energivirksomheter og en tidligere samarbeidspartner med Elklagenemnda. Sitter hun nå på begge sider av bordet?

Slike uttalelser får ikke forbrukeren tillit til når Berset har sittet på begge sider av bordet i et organ som skal behandle forbrukerklagesaker. Dette rottereiret med Elklagenemnda som administreres av nettselskapenes bransjeorgan Energi Norge. Det blir bukken som passer på havresekken, en sammenblanding av inhabilitet og ikke nøytralitet i saksbehandlingen.

Det bør forbrukeren være oppmerksom på når man blir henvist til å klage til Elklagenemnda. Man må ikke være naiv og svelge dette som rått kjøtt og tro at Elklagenemnda er for å hjelpe forbrukeren. Det er bare å sjekke de siste års avgjørelser fra Elklagenemnda at de går i favør av nettselskapene. Forbrukeren vinner ikke frem med sine synspunkter.

Kunden "Johanne"

Kunden "Johanne" som NRK reportasjen handler om fikk stengt strømmen 10. juni 2021 av Lyse Elnett. "Johanne" som klagde til Elklagenemnda som drøyde ut saksbehandlingstiden, med korte svarfrister til kunden og lange svarfrister til nettselskapet. Etter at nettavisen.no publiserte kundens "Johanne" sin sak to ganger, den 8 og 10. oktober 2021. Tok en politiker i Stavanger kommune kontakt med "Johanne", politikeren var en bekjent av direktøren i Lyse.

Det som skjedde etter to dager etterpå, koblet Lyse Elnett på strømmen, men Lyse Elnett ga ikke beskjed til Elklagenemnda at kunden "Johanne" hadde fått strømmen tilbake.

Det som skjedde en måned etterpå fattet Elklagenemnda en avgjørelse den 15. november 2021. Klager fikk ikke medhold, nettselskapet Lyse Elnett hadde rett til å stenge strømmen.

I klagesaken tok ikke Elklagenemnda hensyn til kundens bemerkninger som sekretariatsleder Jasmin Abu Sagr prøver å bortforklare i NRK reportasjen. Nemnda vurderte heller ikke om nettselskapet hadde et tvangsgrunnlag etter tvangsfullbyrdelsesloven.

I nemnda sitter det to representanter fra Forbrukerrådet, hvor den ene er utdannet jurist med juridisk embetseksamen som ikke kan lovverket i saker de skal avgjøre som får store negative konsekvenser for forbrukeren. Det er saken til "Johanne" et godt eksempel på. Der er skremmende dårlig kunnskapsløshet av de som sitter som nemndsmedlemmer. Elklagenemnda er bare en stor vits. Det frarådes å klage ditt.

Det eneste man kan gjøre, hvis man ønsker å plage nettselskapet eller din kraftleverandør med ekstra kostnader. Når Elklagenemnda mottar en klage og at den blir tatt til behandling, må det innklagede selskapet betale et behandlingsgebyret på 5.500 kroner pluss moms. Det kan være en fin måte å si takk for sist på hvordan disse selskapene herjer med kundens rettigheter uten å ta hensyn til dem.

Les hva Gulating og Borgarting lagmannsrett bemerker i dom fra desember 2021: at Elklagenemnda går utover sine fullmakter i avgjørelser. Les sammendraget og vedtaket fra Elklagenemnda.

Nettavisen.no artikkel 8.10.2021
- Lyse kuttet strømmen til Johanne – har vært uten elektrisitet i fire måneder

Nettavisen.no artikkel 20.10.2021
- Nå har Lyse skrudd på strømmen til Johanne: – Vi har fått livet tilbake

Johanne - "Forbrukeren er den svake part"

Nemndas sammensetning i klagebehandlingen består av: en dommer fra Borgarting lagmannsrett Ragnar Lindefjeld, advokat Jon Aadland fra Energi Norge (ansatt i BKK Nett) og jurist Thomas Iversen fra Forbrukerrådet. At man har juridisk utdannelse, betyr ikke at man automatisk har fagkompetanse på hva man snakker om. Nemndas medlemmer har ikke skjønt hva en installasjon av AMS (Avanserte måle- og styringssystem) egentlig innebærer for kunden. Kunden "Johanne" har ikke nektet nettselskapet å bytte måleenheten, kunden ville ikke AMS, kommunikasjonskortet i smartmåleren som kunden ikke er pliktig til å ta imot etter nettleieavtalen.

Kunden "Johanne" hadde bare stilt noen spørsmål til Lyse Elnett som nettselskapet aldri svarte på: Resultatet var at strømmen ble stengt på grunn av kunden stilte ubehagelige legitime spørsmål de ikke ville svare på og nettselskapet så på kunden som vanskelig kunde og en AMS-nekter.

Lyse Elnett benytter seg av trusler om strømstenging for å få viljen sin gjennom. Det blir bedømt som monopolmisbruk dersom strømstenging fører til urimelige virkninger for abonnenten.

Viser til kjennelse fra Kristiansand tingrett 17. september 2018.
Retten aksepterte at det foreligger en forskrift som gir nettselskapet rettslig plikt til å installere AMS. Men retten pekte på at nettleieavtalen ikke inneholdt et avtalevilkår som gjelder kundens plikt til å bytte til "AMS‐måler". Retten forstod m.a.o. forskjellen på en strømmåler og en smartmåler som Elklagenemnda ikke har forstått. At en smartmåler består nemlig av 2 ting, en måleenhet og en  kommunikasjonsenhet (AMS). Og sistnevnte er ikke pga. nettleieavtalens alder (2007) ikke ett tema i avtalen.

Merk at nettselskapene presenterer nye standard vilkår i nettleieavtale (2020) fra Energi Norge som også Elklagenemnda har publisert på sin nettside. For at nye vilkår i avtale om nettleie skal være gyldig må kunden ha fått spørsmål om å gi et aktivt samtykke. Har ikke nettselskapene og Elklagenemnda fått med seg at GDPR ble innført i mai 2018? Viser til:

Personvernforordningen artikkel 7. Vilkår for samtykke.

Markedsføringsloven § 22. Urimelige avtalevilkår.
Forbrukertilsynet sier følgende: "Ved vesentlige endringer i vilkårene kreves det uttrykkelig aksept fra kunden for at avtalen skal fortsette å løpe."


Elklagenemnda er styrt av bransjeorganet Energi Norge

Problemet med klageorganet Elklagenemnda for forbrukere, er at det er styrt av energibransjen. Det blir veldig vanskelig for forbrukeren å få gjennomslag i klagen for noe som angår et betalende bransjemedlem. Et klageorgan som er styrt av bransjen som forbrukeren skal klage på. Dette oser av inhabilitet på første klasse. Det er ganske tragisk at Forbrukerrådets medlemmer ikke har vurdert dette tidligere, enda nemnda har blitt gjort oppmerksom på forholdet, har de ignorert det. Forbrukerrådet skal nå se på ny statlig klageordning etter at forbrukere har lagt press på dem, at de er nødt til å gjøre noe for å berge fasaden.

Sekretariatet i Elklagenemnda ledes av jurist Jasmin Abu Sagr, ansatt i Energi Norge som står for saksbehandlingen, bransjeorganet for nettselskapene. Sekretariatet bedriver med sensur av klagen før nemnda behandler klagen. Saksbehandlingen utføres partisk med et resultat som gagner til fordel for nettselskapene.

Elklagenemnda er et rådgivende klageorgan uten noen juridisk myndighet blir ikke forbrukerens rettsikkerhet ivaretatt på en god måte. Dette må forbrukeren være oppmerksom på, at en klage til Elklagenemnda kan få store negative konsekvenser. Det viser avgjørelsene nemnda har fattet de senere år etter innføringen av AMS 1. januar 2019, at klager, forbrukeren ikke får medhold.

Viser til Lov om godkjenning av klageorganer for forbrukersaker (godkjenningsloven)
§ 11.Upartiskhet, habilitet og taushetsplikt. Klageorganet skal opptre upartisk.

Forskrift om klageorganer for forbrukersaker

Hvordan kan Barne- og Familiedepartementet, det øverste myndighetsorganet godkjenne et forbruker klageorgan for den svake parten, forbrukeren som har et så skjevt styrkeforhold mellom partene som bransjeorganet Energi Norge administrer uten å gjøre noe med det?

Barne- og Familiedepartementet bryr seg rett og slett ikke. Det viser at forbrukeren ikke kan stole på at myndighetene gjør sin jobb.

Mediesaken ble sendt 28. januar 2022 på NRK P2 Nyhetsmorgen, "Alt eitt klageorgan" starter etter 39 min. 35 sek.


{"email":"E-postadressen er ugyldig","url":"Nettside adressen er ugyldig","required":"Nødvendig felt mangler"}
>