Ams Monster

Folket mot AMS

  • Hjem
  • Glitre Energi Nett
  • Lagmannsretten pålegger Glitre Energi Nett og Lyse Elnett straks å koble på strømmen

Lagmannsretten pålegger Glitre Energi Nett og Lyse Elnett straks å koble på strømmen

Publisert 2. januar 2022

Sist oppdatert 11. januar 2022

Estimert lesetid: minutter


Nettselskapene er nå på vikende front. Domstolene har begynt å si dem imot på den lovstridige urimelige praksisen med å stenge strømmen til kunder uten å ha tvangsgrunnlag etter tvangsfullbyrdelsesloven. Borgarting og Gulating lagmannsrett behandlet i desember to saker som gjelder anke over kjennelse om midlertidig forføyning fra tingretten. Lagmannsretten påla Glitre Energi Nett og Lyse Elnett (LNett) straks å koble på strømmen.

Saken med Lyse Elnett ble behandlet av Gulating lagmannsrett, den 1. desember 2021
Saken med Glitre Energi Nett ble behandlet av Borgarting lagmannsrett, den 29. desember 2021.

Utdrag av kjennelsene fra lagmannsretten finner du nederst på siden.

Dette er gode nyheter til kunder som blir utsatt for trusler fra nettselskapet om strømstengning. Glitre Energi Nett og Lyse Elnett (byttet navn til Lnett) er en av de absolutt verste på maktmisbruket hvis kundene ikke gjør som de ber om. Les mer om de tapte stengesakene til Agder Energi Nett og Elvia som er like ille. Nettselskapene opptrer som mafia lignende kartell-virksomhet.

Glitre Energi Nett ved kundesjef Espen Lundberg Pedersen slo på stortrommen og sendte bekymringsmelding til barnevernet for at kunden var uten strøm med mindreårige barn i huset. Men det var Pedersen selv som hadde gitt ordren til å stenge strømmen ulovlig til kunden. Det bemerket Borgarting lagmannsrett siden konsekvensene av manglende strømleveranse utgjør sikringsgrunn. Ankemotparten GEN var tilsynelatende enig i dette, da de selv har sendt bekymringsmelding til barnevernet. Hvor dum kan Pedersen faktisk være med å gjøre ting som slår tilbake på han? Forstår Pedersen ikke konsekvensene av det  han gjør? For en tulling.

En fortelling fra en som bisto familien som fikk stengt strømmen

SPILL AV

Hva er det kundesjefen Pedersen bedriver sin tid på jobb? Pedersen kan ikke være mentalt frisk slik han holder på å trakassere kundene. Pedersen bekrefter sin udugelighet når han prøver å være grei og slem i samme vendingen.

Det virker som Pedersen og Glitre Energi Nett er i villrede på hva de skal gjøre når de blir satt under press fra motstridige kunder som står på sin lovlige rett. Hadde nå flere kunder stått mot presset fra nettselskapet GEN på den stengeprosessen til 170 kunder som ikke har byttet måler.

GEN må jo ha fått elendige juridiske råd fra advokat Aksel Sebastian Tannum og advokatfullmektig Fredrik Høsteng Rød. Er de ikke kjent med at det må være et rettsgrunnlag fra tingretten før de kan kan stenge strømmen til kunden? Vet de ikke har levering av strøm er en monopolytelse som er strengt regulert?

Advokatfirmaet Haavind AS skal jo være energisektorens eksperter på juridiske spørsmål, men de lever ikke opptil det de skriver når de opptrer som amatører som juridisk rådgivere for GEN. Advokatene er mer opptatt på å fakturere kunden GEN for å få saksomkostningene høyest mulig slik at bunnlinjen skal se bra ut.

Det fortalte en advokat som ble pensjonist etter 40 år i bransjen, at dagens moderne advokater er mer opptatt av bunnlinjen enn å fremme rett og hindre urett etter advokatforeningens regler for god advokatskikk. Viser til advokatforskriften Kapittel 12. Regler for god advokatskikk. 

Det virker som advokatene ikke har peiling på hva de holder på med. Kunden som fikk stengt strømmen har mye mer juridisk kompetanse på hvordan lovverket fungerer. Advokatene til GEN viser liten respekt til lover og regler slik de tolker og mener i bemerkninger og prosess skriv som ber preg av å være skrevet for et teaterstykke.

Hadde nettselskapene hatt en dialog med kunden som de ikke er interessert i ha, fordi de er mer opphengt i ha rett en å gjøre rett. Da hadde det ikke vært nødvendig å gå flere runder i rettssystemet for at kunden skal få rett når han har rett. Det viser jo alle sakene som domstolene har behandlet de siste årene på nettselskapenes ulovlige stengepraksis. Her finner du en oversikt.

Men det er nå slik nettselskapene opererer, de er ikke interessert i å følge lovverket hvis det ikke passer deres agenda. Det har laget sitt eget lovverk i lovverket som bransjen følger slavisk.

Forføyning saken ble først behandlet i Buskerud tingrett den 26. oktober 2021. Glitre Energi Nett ville ikke gi seg og stengte strømmen kort tid etterpå, enda kunden vant frem i tingretten.  Les mer her

Denne ene saken har kostet GEN flere hundretusener av kroner i advokatutgifter. Når skal styret til nettselskapet begynne å ta ansvar for trakasseringen mot kundene fra ledelsen i Glitre Energi Nett ved administrerende direktør Tore Morten Wetterhus? 

Stenging av strøm er ulovlig uten å ha  et rettslig tvangsgrunnlag etter tvangsfullbyrdelseslovens regler. Nettselskapene har leveringsplikt etter energiloven § 3-3. Hvis nettselskapet stenger strømmen, kan ikke forbrukeren kjøpe strøm fra sin kraftleverandør. Det er brudd på leveringsplikten.

Nettselskapets hovedargument for å stenge strømmen er at det er et vesentlig kontraktsbrudd fra kunden på manglende medvirkning til installasjon av (AMS) måler som danner grunnlag for å avbryte strømleveransen i medhold av standard nettleieavtale og forbrukerkjøpsloven § 48 a.

Nettselskapet henviser til installasjonsplikt etter avregningsforskriften § 4-1. Plikt til å installere AMS (måleren er ikke nevnt i forskriften) og nye vilkår i en nettleieavtale fra 2021 punkt 7-1, en avtale som kunden ikke har samtykket til etter Personvernforordningen Artikkel 7. Vilkår for samtykke. NVE har aldri pålagt nettselskapene å bytte måleren.

NVE ingen plikt å bytte ut måleren

Nettselskapet henviser til "vesentlig kontraktsbrudd" etter forbrukerkjøpsloven § 48 a. Men § 48 a gjelder kun ved betalingsmislighold av skyldig nettleie. Kunden er ikke skylding nettselskapet penger.

Viser til nettleieavtalen fra 2007 side 6. § 6-1 Betalingsplikt og sikkerhetsstillelse. Kunden har betalingsplikt for de tjenester som nettselskapet yter. Nettselskapet kan be om at det stilles sikkerhet for betalingsforpliktelsen for inntil 4 måneders nettleie, dersom det sannsynliggjøres fare for betalingsmislighold.

Strøm er en monopolytelse og en nødvendighet i dagens teknologiske samfunn som man er helt avhengig av, noe som tilsier at det må være en høy terskel for å stenge. Det vil bli bedømt som monopolmisbruk dersom strømstenging fører til urimelige virkninger for forbrukeren. Viser til Frostating lagmannsrett kjennelse fra 1990.

De to kjennelsene fra Borgarting og Gulating lagmannsrett bekrefter at nettselskapene opptrer rettsstridig. Og det er nok en gang bekreftet at å nekte bytte til måler ikke er vesentlig kontraktsbrudd. Hvor er forbrukermyndighetene for å hjelpe oss forbrukere mot kampen mot nettselskapene?

Her finner du en oversikt over strømstenge saker domstolen har behandlet.

Utdrag av vurderinger fra Gulating lagmannsrett kjennelse av 1.12.02021 -sak LG-2021-157142. 
Les her hele kjennelsen fra Gulating lagmannsrett


"Sakens grunnleggende utgangspunkt er at Lyse plikter å levere strøm til A (kunden) i henhold til energiloven § 3-3, og unntak vil kreve rettslig grunnlag."


"Lagmannsretten bemerker følgende at grunnvilkåret for å stenge er at det foreligger vesentlig kontraktsbrudd fra forbrukerens side. Begrepet kontraktsbrudd dekker i prinsippet
både betalingsmislighold og andre former for mislighold fra forbrukerens side, men
vesentlighetskravet vil nok sjelden være oppfylt ved brudd på andre forpliktelser enn
betalingsplikten."


"Lagmannsretten henviser til uttalelse fra departementet slutter seg videre til at et krav om vesentlig kontraktsbrudd i prinsippet dekker alle former for kontraktsbrudd, men at stengingsretten i praksis bare vil være aktuell ved betalingsmislighold, og at vesentlighetskravet sjelden vil være oppfylt ved brudd på andre kontraktsforpliktelser enn betalingsplikten, jf. NOU 2004:4 s. 135."


"Lagmannsretten er derimot av den oppfatning at forbrukerkjøpsloven § 48 a ikke kan benyttes som hjemmel for å stanse strømmen i et tilfelle som det foreliggende."


"Lagmannsretten kan ikke se at det finnes rettspraksis som skulle tilsi et annet resultat, og
finner ikke grunn til å vektlegge de siste års avgjørelser i Elklagenemnda som er avsagt med eller uten dissens."


"Partene er uenige om hvilken versjon av standardavtalen som er gjeldende i rettsforholdet mellom A (kunden) og Lyse, og hvilken avtalefrihet som gjelder på dette punktet. Ettersom forbrukerkjøpsloven uansett er ufravikelig i forbrukerforhold, vil lagmannsretten ta utgangspunkt i forbrukerkjøpslovens vilkår."


"Lagmannsretten bemerket følgende at stenging av strømmen skal ikke brukes som et pressmiddel i en reell tvist mellom partene. Slik lagmannsretten ser det berører dette kjernen i hovedkravet til kunden. Det foreligger her reell tvist om adgangen til å stenge strømmen i medhold av forbrukerkjøpsloven § 48 a, når det ikke foreligger betalingsmislighold. Denne innvendingen er heller ikke åpenbart grunnløs."


"Slik foreliggende begjæring er inngitt er lagmannsretten uenig med tingretten i at det er nødvendig å sannsynliggjøre at måleren vil utgjøre noen helsemessig risiko. Lagmannsretten finner grunn til å legge til at A (kunden) uansett vil ha en beskyttelsesverdig interesse i å få rettslig avklaring på spørsmålet om hun kan pålegges installasjon av moderne måler på egen eiendom, uten at nettselskapet stenger strømmen."


"A (kunde) vil derfor mest sannsynlig få medhold i sitt krav om uavbrutt strømleveranse, all den tid Lyse hverken har tvangsgrunnlag for stenging av strøm eller tvungen installasjon av moderne måler."


"Begjæringen tas etter dette til følge"


"Gjennomføring skjer ved at Lyse gjenoppstarter levering av strøm til eiendom, og at strømmen leses av manuelt på nåværende måler inntil annen rettslig avgjørelse i tvisten foreligger."


Kjennelsen er enstemmig

Slutning:
Lyse AS skal umiddelbart gjenoppta leveranse av strøm til As eiendom.

Utdrag av bemerkninger fra Borgarting lagmannsrett kjennelse av 29.12. 2021 - sak 21-174401ASK-BORG/04.

Les her hele kjennelsen fra Borgarting lagmannsrett


"Stenging av overføringen av elektrisk energi til de ankende parters bolig vil i en slik situasjon åpenbart være til vesentlig skade eller ulempe for nettkunden, jf. tvisteloven § 34-1 første ledd bokstav b."


"De ankende parters interesse i forføyningen – fortsatt strømleveranse vinterstid – står ikke i
et «åpenbart misforhold» til ankemotpartens interesser, jf. tvisteloven § 34-1 andre ledd.
Risikoen for at Glitre Energi Nett kan bli ilagt tvangsmulkt på grunn av nettselskapets plikt til å installere AMS hos de ankende parter etter avregningsforskriften § 4-1, jf. energiloven § 10-3, kan ikke anses avgjørende ved forholdsmessighetsvurderingen. De ankende parter har fortsatt en fungerende strømmåler og ankemotparten vil kunne motta oppgjør for levert strøm etter manuelle avlesninger. Det vil derfor heller ikke fremover være noen risiko for
betalingsmislighold fra de ankende parters side."


"Partene er enige om at utgangspunktet er at ankemotparten er pliktig å levere strøm
uavbrutt til de ankende parter, jf. energiloven § 3-3, og at unntak krever rettslig grunnlag."


"Det er hjemmel for slikt unntak både i nettleieavtalen og i forbrukerkjøpsloven § 48 a. Da
forbrukerkjøpsloven uansett er ufravikelig, jf. § 3 første ledd, blir spørsmålet om vilkårene
i forbrukerkjøpsloven § 48 a er oppfylt. Bestemmelsen åpner for at nettselskapet etter
skriftlig varsel kan stenge strømmen til en forbruker uten annet tvangsgrunnlag hvis det
foreligger «vesentlig kontraktsbrudd» fra forbrukeren."


"Ordlyden gir ingen begrensning på hvilke typer kontraktsbrudd som kan gi grunnlag
stenging etter forbrukerkjøpsloven § 48 a, utover at kontraktsbruddet må være vesentlig."


"På den annens side kan nettselskapets installasjonsplikt etter avregningsforskriften § 4-1,
nettleieavtalen punkt 7-1 og praksis fra Elklagenemnda, tale for en mer omfattende
fortolkning av grunnvilkåret om «vesentlig kontraktsbrudd» i forbrukerkjøpsloven § 48 a."


"I forarbeidene synes det å være lagt til grunn at vesentlighetskravet bare helt unntaksvis vil
være oppfylt ved annet mislighold av kontraktsforpliktelser enn mislighold av forbrukerens
betalingsplikt."


Slutning:

Glitre Energi Nett AS pålegges straks å gjenåpne nettanlegg til målepunktet på eiendommen.

Lagmannsretten dømmer Glitre Energi Nett AS til å betale kundens saksomkostninger på kr. 197.691,-.


{"email":"E-postadressen er ugyldig","url":"Nettside adressen er ugyldig","required":"Nødvendig felt mangler"}
>