Ams Monster

Folket mot AMS

Kredinor – energibransjens gode kamerat

Publisert 26. september 2021

Sist oppdatert 20. september 2022

Estimert lesetid: minutter


Inkassoselskapet Kredinor AS blander seg inn i gebyr tvisten mellom nettselskapet og kunden. Kredinor utfører et utilbørlig påtrykk av utenomrettslig innfordring når kunden har gitt en åpenbart ikke grunnløs innsigelse. Kredinor krever inn kravet når det er omtvistet. Kredinor opptrer i strid med god inkassoskikk. 

Blir man utsatt for et påtrykk av Kredinor. Klag til Finanstilsynet (en etat som fører tilsyn og gir bevilgning til inkassoforetak). Solvencia (part of Lowell.no) er at annet inkassoselskap som har den samme urimelige praksisen. Dette er de to mest kyniske selskapene i inkassobransjen på grunn av de nære bindingene til energibransjen. Man kan klage til det rådgivende klageorganet Finansklagenemnda når det gjelder inkassosalærer.

Inkassoforetak som ikke har nære bindinger til energibransjen, er ikke så pågående med innkrevingen. Normalt trekker de kravet normalt når kunden kommer med innsigelse. 

Kredinor SA har tidligere vært et samvirkeforetak med et hovedformål å for fremme sine medlemmers økonomiske interesser gjennom at medlemmene (energisektoren) deltar i virksomheten. Det viser den påfallende argumentasjonen fra Kredinor når nettselskapet benytter de som mellommann til å utføre sine kriminelle oppgaver.

Det virker som saksbehandlerne i Kredinor ikke klarer å tenke selv på hva som er rett og galt når forbrukeren henviser til lov og forskrift i innsigelsen. RME har fattet mange vedtak de siste årene på at nettselskapet har inkludert kostnader for aktiviteter i gebyrtariffen som ikke er gjennomført eller tillatt. Det ignorerer Kredinor når det blir påpekt.

Kredinor er ikke så interessert i å ha en fornuftig dialog med kundene av nettselskapene som blir utsatt for dette urimelige påtrykket. Eksempel på et inkompetent svar fra kundeservicen til Kredinor. Kredinor blander seg inn tvisten mot bedre vitende og svarer på ting de ikke har peiling på som inkassoforetak.


Rundskrivet fra Finanstilsynet 
"Dersom en type krav har unormal høy tvisteandel over tid, er dette en
indikasjon på at kravene som sådan er tvilsomme eller uberettigede"

LES HER Inkassators undersøkelsesplikt ved utenrettslig inndrivelse


Ams.monster har fått tilgang på et svar fra advokaten til Kredinor SA Elisabeth A.E Selvik som har svart kunde i en inkassosak om gebyret.


Det virker som Kredinor sentralt og advokaten ikke har full oversikt over hvor ulik praksisen er på avdelingskontorene på når og hvordan gebyrsaker skal avsluttes når det kommer en innsigelse.


Viser til din epost. 

Vi er kjent med at det er enkelt uenigheter knyttet til AMS gebyrene og at saker knyttet til dette har vært behandlet i både forliksråd og tingrett.

Vi som inkassoselskap har ikke hatt til hensikt å «blande seg inn» oss inn i den tvisten som du har med ditt nettselskap og det var uheldige omstendigheter som medførte at saken ble oversendt til oss.


Vi er enig med deg i at omtvistede pengekrav skal sendes til forliksrådet for behandling og deretter til tingretten dersom en av partene ikke er enige i sakens utfall. 


De ulike nettselskapene har egne rutiner på hvordan de ønsker å gå videre med AMS gebyrer og vi som inkassoselskap vil kun være prosessfullmektig og besvare henvendelser etter å ha konferert med våre oppdragsgivere.

Når det gjelder ditt spørsmål om presisering på faktura og betalingsoppfordring så er dette tatt til etterretning og det vil bli tatt en gjennomgang på dette. 

Kredinor tar imot oppdrag og sender ut inkassovarsler og betalingsoppfordringer med fiktive kravstyper: Nettleie, Strøm og Kraft. Avlesningsgebyret har ingen sammenheng med disse kravstypene. Har du mottatt et slikt  varsel fra Kredinor. Vis til svaret fra Kredinors advokat Elisabeth A.E Selvik. Det er en bekymringsfullt på forskjellbehandlingen på kravene hos Kredinor som har den samme problemstillingen. De som krangler og påpeker slipper billig unna, mens de andre som ikke kjenner sine rettigheter må betale et urettmessig krav med feil kravstype.

Strømselskapene er en mafia bransje der inkassator gjennom at kreditor deltar aktivt for å presse kunden til å betale mot sin vilje for enhver pris. Dette finnes det mange eksempler på.

Jeg informerer for god ordens skyld om at dine saker pr dags dato er avsluttet hos oss og vi anser dermed den kommunikasjonen som er knyttet til disse sakene som avsluttet. 

Hva gjelder generelle spørsmål knyttet til AMS gebyrer er dette noe som må besvares av ditt nettselskap eventuelt av NVE.

Kunden det refereres til har ikke betalt gebyr for årene 2019, 2020 og 2021. Når nettselskapet lar være å kreve inn gebyret fra noen kunder er det diskriminerende forskjellsbehandling av andre kunder innen samme kundegruppe. Dette er i strid med med prinsippene for fakturering i forskriften. Slipper en kunde, må det også gjelde alle andre kunder.

Klag nettselskapet inn til RME. Nettselskapet plikter å tilby alle som etterspør nettjenester ikke-diskriminerende og objektive punkttariffer og vilkår.

Forskrift om kontroll av nettvirksomhet § 13-1.Prinsipper for utforming av punkttariffer fjerde ledd c. nettselskapet plikter å tilby alle som etterspør nettjenester ikke-diskriminerende og objektive punkttariffer og vilkår.


Nettselskapene betaler medlemskontingent 

Kredinor er organisert som ett samvirkeforetak for energisektoren. Organiseringen kan sammenliknes med en frivillig organisasjon hvor et medlem betaler kontingent for å være medlem.

Samvirkeloven regulerer organiseringen. Det er faktisk sånn at samvirkeforetak er ment som en sammenslutning med hovedformål å fremme sine medlemmers økonomiske interesser gjennom at medlemmene deltar i virksomheten.

Dette kan være utfordrende i forhold til fremmedinkasso, da man visker ut skillet mellom kreditor og inkassator gjennom at kreditor deltar aktivt i virksomheten.

Kredinor har i 2018 innført utbytte av inkassosalær for sine medlemsbedrifter i energibransjen. Dette utbyttet kan ses på som rabatt for kreditor (energisektoren). Det er en av grunnene at Kredinor er pågående og blander seg inn tvisten kunden har med nettselskapet.

I inkassolovens §17 heter det at skyldner plikter å erstatte de nødvendige kostnadene i en inkassosak. Ved at Kredinor tilbakefører salærinntekter tilbake til sine medlemmer igjennom utbytte er ikke lenger full inkassosalær nødvendige kostnader.

Dette vil også kunne være brudd på god inkassoskikk, og da faller salærkravet helt bort.

Jeg vil derfor oppfordre alle som har betalt inkassokrav fra Kredinor SA om å ta saken videre til Finansklagenemnda inkasso og kreve pengene tilbake.

Hentet fra nettavisen.no artikkelen: "Har du mottatt inkassokrav fra denne mannen"


Kredinor SA blir til Kredinor AS fra 1. januar 2023


Hvorfor av NorgesEnergi AS


Avtalen med netteierene medfører store kostnader, blant annet fordi vi må dekke nettleien dersom en kunde ikke betaler fakturaen sin til oss. Vi står også alene med kostnaden for fakturering. I tillegg vil du lettere kunne skille mellom nettleie og ditt faktiske strømforbruk, med andre ord se hva du betaler for - og hvem du betaler til. Vi opplever at denne løsningen ikke har bidratt til å gjøre det så enkelt som vi ønsket, noe som var et av våre hovedmål med gjennomfakturering.

Kredinor svar.
Nettselskapet Elvia gjennomfakturerer gebyret via kraftleverandøren Hurum Kraft. 

Hurum Kraft skal si opp kunden fordi kunden krangler med nettselskapet som leverer nettjenesten. Hurum Kraft er kun en fakturering instans. 

Kunden har trukket ifra gebyret på fakturaen fra Hurum Kraft. Hurum Kraft er pliktig til å betale det utestående innen 20 dager til Elvia i henhold til gjennomfaktureringsavtale. Hurum Kraft har en elendig avtale med nettselskapet og sitter igjen med skjegget i postkassen hvis kunden ikke betaler.

Idiotien i svaret er at Kredinor blander seg inn i tvisten kunden har med nettselskapet.

Hei,
Viser til tidligere dialog.
Etter 1 feb 2021 har netteier lov å ta manuell gebyr for avlesning ihht NVE.
Og ihht § 1-3.Definisjoner Gjennomfakturering: kraftleverandør fakturerer sluttbruker for nettjenester og elektrisk energi felles ved at faktura for nettjenester sendes fra nettselskapet til sluttbrukerens kraftleverandør, som betaler på vegne av sluttbruker. Anleggsbidrag omfattes ikke av fakturering av nettjenester ved gjennomfakturering. På bakgrunn av at Elvia har besluttet at de vil fortsette å fakturere dette gebyret vil Hurum Kraft måtte si opp avtalen med deg på bakgrunn av manglende betaling. Oppsigelsesvarsel vil sendes per post.

Mvh Kredinor.
Spørsmål vedrørende kravet kan rettes til Kundeservice på telefon 21609200.

Med vennlig hilsen
Kredinor SA


{"email":"E-postadressen er ugyldig","url":"Nettside adressen er ugyldig","required":"Nødvendig felt mangler"}
>