Ams Monster

Folket mot AMS

Kredinor – energibransjens gode kamerat

Publisert 26. september 2021

Sist oppdatert 26. september 2021


Inkassoselskapet Kredinor SA blander seg inn de prinsipielle spørsmålene i gebyr tvisten kunden har med nettselskapet. Kredinor bedriver et utilbørlig press av utenrettslig innfordring etter at kundens innsigelse (som ikke er åpenbart grunnløs) er framsatt; at kravet blir forsøkt inndrevet når det er omtvistet, er i strid med god inkassoskikk. Blir man utsatt for slik behandling av Kredinor og andre inkassoforetak som f.eks Solvencia (part of Lowell.no) som den aller verste, klag til Finanstilsynet (en etat som fører tilsyn og gir bevilgning til inkassoforetak). Man kan også klage til Finansklagenemnda, men de er kun rådgivende.

Inkassoforetak som ikke har bindinger til energibransjen, er ikke så pågående med innkrevingen. De trekker kravet når kunden kommer med innsigelse. Kredinor er et samvirkeforetak med et hovedformål for å fremme sine medlemmers økonomiske interesser gjennom at medlemmene (energisektoren) deltar i virksomheten. Det viser argumentasjonen, at nettselskapet benytter seg av mellommannen Kredinor til å utføre sine kriminelle oppgaver. Det virker som ansatte i Kredinor ikke kan tenke selv for få sin egen oppfatning på hva som er korrekt å gjøre når forbrukeren påpeker i innsigelsen på hva faktisk lov og forskrift sier. RME har jo fattet mange vedtak det siste året at nettselskapene har inkludert kostnader for aktiviteter i gebyret som ikke er gjennomført eller tillatt.

Kredinor er en av værstingene i bransjen slik de holder på å trakassere forbrukeren med å innkreve urimelige krav. Kredinor er ikke så interessert i å ha en fornuftig dialog med kundene av energibransjen som blir utsatt for dette urimelige påtrykket. Les eksempel på et slikt merkelig og inkompetent svar fra kundeservicen til Kredinor.

Rundskrivet fra Finanstilsynet 
"Dersom en type krav har unormal høy tvisteandel over tid, er dette en
indikasjon på at kravene som sådan er tvilsomme eller uberettigede"

LES HER Inkassators undersøkelsesplikt ved utenrettslig inndrivelse

Ams.monster har fått tilgang på et svar som advokaten til Kredinor SA Elisabeth A.E Selvik har svart kunde i en inkassosak om gebyret. Det virker som Kredinor sentralt og advokaten ikke har full oversikt over den ulike praksisen
avdelingskontorene har med å ikke avslutte gebyrsaker.

Viser til din epost.

Vi er kjent med at det er enkelt uenigheter knyttet til AMS gebyrene og at saker knyttet til dette har vært behandlet i både forliksråd og tingrett.

Vi som inkassoselskap har ikke hatt til hensikt å «blande seg inn» oss inn i den tvisten som du har med ditt nettselskap og det var uheldige omstendigheter som medførte at saken ble oversendt til oss.

Vi er enig med deg i at omtvistede pengekrav skal sendes til forliksrådet for behandling og deretter til tingretten dersom en av partene ikke er enige i sakens utfall. 

De ulike nettselskapene har egne rutiner på hvordan de ønsker å gå videre med AMS gebyrer og vi som inkassoselskap vil kun være prosessfullmektig og besvare henvendelser etter å ha konferert med våre oppdragsgivere.

Når det gjelder ditt spørsmål om presisering på faktura og betalingsoppfordring så er dette tatt til etterretning og det vil bli tatt en gjennomgang på dette. 

NB Kredinor benytter fiktive kravstyper: Nettleie eller Strøm, Kraft på inkassovarsel eller betalingsoppfordringer. Gebyret har ingenting med disse postene å gjøre. Har du fått et slikt varsel fra Kredinor. Henvis til hva Kredinors advokat Elisabeth A.E Selvik har svart. Dette er ganske merkelig og suspekt forskjellsbehandling av Kredinor. De avslutter noen innkrevingssaker med gebyret til de kundene som står på sine krav, men kjører utilbørlig press mot naive kunder av energibransjen når gjelder det samme gebyret. Dette er en mafia bransje der inkassator gjennom at kreditor deltar aktivt for å få kunden til å betale for enhver pris.

Jeg informerer for god ordens skyld om at dine saker pr dags dato er avsluttet hos oss og vi anser dermed den kommunikasjonen som er knyttet til disse sakene som avsluttet. 

Hva gjelder generelle spørsmål knyttet til AMS gebyrer er dette noe som må besvares av ditt nettselskap eventuelt av NVE.

Kunden det gjelder betaler ikke gebyr til nettselskapet for årene 2019, 2020 og 2021. Når en kunde slipper å betale betyr det at nettselskapet diskriminerer og forskjellsbehandler andre kunder innen samme nettområde. Det er i strid med forskriften. Det betyr: Slipper en kunde, må også andre kunder slippe å betale. Klag til RME. Les RMEs uttalelse om forskjeller i tariffer. Forskrift om kontroll av nettvirksomhet § 13-1.Prinsipper for utforming av punkttariffer fjerde ledd c. nettselskapet plikter å tilby alle som etterspør nettjenester ikke-diskriminerende og objektive punkttariffer og vilkår.

Nettselskapene krever et urimelig gebyr av kunden etter innføringen av AMS (Avanserte måle- og styringssystem) gjeldende fra 1.1.2019. NVE "mener" at måleravlesning av manuelle (profilavregnende) målepunkt "anses" som en særskilt tjeneste med henvisning til Kontrollforskriften § 17-6.Tariffering av særskilte tjenester. Dette er ikke korrekt i henhold til Avregningsforskriften § 3‐3 fjerde ledd som sier at det er en primærtjeneste: Nettselskapet skal registrere alle mottatte måleravlesninger fra sluttbrukeren, med mindre sluttbrukeren sender inn urimelig mange avlesninger. Hvordan avlesningen blir foretatt, om det er sluttbrukeren eller kommunikasjonsenheten som sender inn, sier ikke Avregningsforskriften § 3‐3.Avlesning av målepunkt noe om.

Nettselskapene tar med kundespesifikke kostnader i gebyret: Kostnader knyttet til kundehåndtering, herunder måling, avregning, fakturering, tilsyn mv. Disse kostnadene er dekket av fastleddet (nettleie fastbeløp). Les mer her.

Det vises i ovennevnte sammenheng til NVEs svarbrev av 03.07.2020 angående dobbelbetalingen, der de skriver: "Nettselskap som velger å kreve slike variable kostnader gjennom et særskilt gebyr, har ikke adgang til å inkludere samme kostnader som del av fastleddet i den ordinere nettleien". Noe altså nettselskapene gjør i denne gebyr saken.

§ 14-2.Utforming av tariffer for ordinære uttak i distribusjonsnettet
*) kontrollforskriften §14-2: I distribusjonsnettet skal kunder uten effektavregning avregnes etter et fastledd og et energiledd, slik at: a) fastleddet dekker kundespesifikke kostnader** og en andel av de øvrige faste kostnadene i nettet.

**) kontrollforskriften §1-3 niende ledd: Kundespesifikke kostnader: Kostnader knyttet til kundehåndtering, herunder måling, avregning, fakturering, tilsyn mv

Kundene bør be om adekvat dokumentasjon som setter kontrollforskriften § 14‐2 første ledd bokstav a til side og gjør kostnader som skal dekkes gjennom fastleddet til en særskilt tjeneste etter innføring av AMS for de kundene som har måler uten kommunikasjonsenhet, slik NVE påstår, og bruker kontrollforskriften § 17‐6 og § 17‐9 som referanse.

Avregningsforskriften § 3‐3 pålegger heller ikke nettselskapet å utføre kontroll avlesning én gang pr. år om kunden avleser og sender inn måling minst én gang i løpet av året. Les svaret fra NVE: Etter dagens regelverk har nettselskapene ingen plikt til å gjennomføre årlig avlesing av måleren.

Spør også nettselskapet om dette enda er ett tema selv etter NVE har endret standpunkt fra skal til kan utføre kontrollavlesing én gang pr. år på sine nettsider, på hva dere tenkt å gjøre? Selv om avregningsforskriften § 3‐3 ikke krever dette om kunden har sendt inn minst 1 avlesing i løpet av året.

Om nettselskapet må ut i alle målepunkter og kontroll avlese måleren én gang i året, utløser dette noe annet i nettleieavtalen § 5‐3 tredje ledd: "Den som forlanger måleutstyret kontrollert, dekker kostnadene ved kontrollen".

Merk at avlesingsgebyret for fysisk avlesning av kundens måler er i utgangspunktet nevnt i sammenheng med kunder som ikke leverer måling i løpet av året. Da må nettselskapet ut for å opprette nettselskapet måle- og avregningsansvar etter forskriften. Da vil avregningsforskriften § 3‐3 kunne kreve at det foretas en fysisk kontroll avlesing en gang pr. år. Dette blir blandet sammen med kunder som faktisk gir avlesninger. NVE bruker kunder som aldri avleser som unnskyldning til å dytte årlig kontroll avlesing over på alle kunder som ikke har kommunikasjonsenhet  Dette er en mistolkning av paragrafen. NVE bruker noen få for å straffe alle som ikke har AMS (kommunikasjonsenheten installert. Den som kunden ikke er pliktig til å installere etter nettleieavtalen. Les mer her om kjennelsen fra tingretten i Kristiansand.

AMS dom i tingretten kunden har ikke plikt til å installere AMS

Nettselskapets praksis er også i strid med markedsføringsloven § 11 første ledd bokstav a. å kreve betaling for varer, tjenester eller andre ytelser uten etter avtale.

Det er viktig å klage på gebyret til Reguleringsmyndigheten i NVE (RME). Da har du muligheter til å klage til Energiklagenemnda på vedtaket RME har fattet. Nemnda har for tiden flere slike gebyr saker til behandling. Gebyrets urimelighet vil nå få en slutt og det vil få en prinsipiell betydning som gjelder for alle. Ams.monster vil publisere vedtakene når de er blitt behandlet.

Visjon: Klagenemndssekretariatet skal sikre rettsikkerhet gjennom en profesjonell og uavhengig klagebehandling.


Energibransjen betaler medlemskontingent

Kredinor er organisert som ett samvirkeforetak for energisektoren. Organiseringen kan sammenliknes med en frivillig organisasjon hvor et medlem betaler kontingent for å være medlem.

Samvirkeloven regulerer organiseringen. Det er faktisk sånn at samvirkeforetak er ment som en sammenslutning med hovedformål å fremme sine medlemmers økonomiske interesser gjennom at medlemmene deltar i virksomheten.

Dette kan være utfordrende i forhold til fremmedinkasso, da man visker ut skillet mellom kreditor og inkassator gjennom at kreditor deltar aktivt i virksomheten.

Kredinor har i 2018 innført utbytte av inkassosalær for sine medlemsbedrifter i energibransjen. Dette utbyttet kan ses på som rabatt for kreditor (energisektoren). Det er en av grunnene at Kredinor er pågående og blander seg inn tvisten kunden har med nettselskapet.

I inkassolovens §17 heter det at skyldner plikter å erstatte de nødvendige kostnadene i en inkassosak. Ved at Kredinor tilbakefører salærinntekter tilbake til sine medlemmer igjennom utbytte er ikke lenger full inkassosalær nødvendige kostnader.

Dette vil også kunne være brudd på god inkassoskikk, og da faller salærkravet helt bort.

Jeg vil derfor oppfordre alle som har betalt inkassokrav fra Kredinor SA om å ta saken videre til Finansklagenemnda inkasso og kreve pengene tilbake.

Hentet fra nettavisen.no artikkelen: "Har du mottatt inkassokrav fra denne mannen"


Et svar fra kundeservicen til Kredinor hvor gebyret har blitt gjennomfakturert av nettselskapet Elvia via kraftleverandøren Hurum Kraft. Den komplette inkompetansen av både Kredinor og Hurum Kraft når gebyret ikke skal gjennomfaktureres som gjelder kun for nettleie. Gebyret har ingen sammenheng med nettleie eller kraft/strøm. Og i tillegg er Hurum Kraft så dum at de har betalt gebyret til Elvia etter 20 dager i henhold til gjennomfaktureringsavtalen de har med nettselskapet. Altså en dårlig avtale for kraftleverandøren.

Hei,
Viser til tidligere dialog.
Etter 1 feb 2021 har netteier lov å ta manuell gebyr for avlesning ihht NVE.
Og ihht § 1-3.Definisjoner Gjennomfakturering: kraftleverandør fakturerer sluttbruker for nettjenester og elektrisk energi felles ved at faktura for nettjenester sendes fra nettselskapet til sluttbrukerens kraftleverandør, som betaler på vegne av sluttbruker. Anleggsbidrag omfattes ikke av fakturering av nettjenester ved gjennomfakturering. På bakgrunn av at Elvia har besluttet at de vil fortsette å fakturere dette gebyret vil Hurum Kraft måtte si opp avtalen med deg på bakgrunn av manglende betaling. Oppsigelsesvarsel vil sendes per post.

Mvh Kredinor.
Spørsmål vedrørende kravet kan rettes til Kundeservice på telefon 21609200.

Med vennlig hilsen
Kredinor SA

Kundeservicen til Kredinor har ikke skjønt mye av tvisten kunden har med nettselskapet Elvia. Kunden har aldri benektet at nettselskapet kan fastsette sine egne tariffer etter kontrollforskriften § 17-9.Tariff for ikke-fjernavleste måleverdier.

Kundens innsigelse til Elvia går ut på at nettselskapet har tatt med merkostnader i gebyret som er dekket av fastleddet etter Kontrollforskriften Definisjoner § 1-3 niende ledd: Kundespesifikke kostnader: Kostnader knyttet til kundehåndtering, herunder måling, avregning, fakturering, tilsyn mv.

I tillegg har Elvia ikke utført den fysiske stedlige årlige kontrollavlesning av kundens måler, en tjeneste som Elvia påstår de er nødt til å gjøre for å oppfylle nettselskapets ansvar etter Avregningsforskriften § 3-3. Avlesning av målepunkt. Dette er en oppgave sluttbrukeren utfører for nettselskapet den 1. i hver måned. Hvor urimelig kan dette være.

Men Elvia har glemt av at avlesningstjenesten fortsatt er en primærtjeneste for nettselskapene etter innføringen av AMS. For ifølge § 3-3 fjerde ledd sier følgende: Nettselskapet skal registrere alle mottatte måleravlesninger fra sluttbrukeren, med mindre sluttbrukeren sender inn urimelig mange avlesninger.

Reguleringsmyndigheten i NVE (RME) vedtak 3.6.2021:
Vedtak om Elvia Sør sin korrigerte beregning av gebyr for manuell avlesning

Elvia har beregnet gebyret for manuell avlesning for 2019 og 2020 i strid med forskrift om kontroll av nettvirksomhet § 17-6. Elvia har beregnet en timepris som er i strid med regelverket, og har inkludert kostnader for aktiviteter i gebyret som ikke er gjennomført eller tillatt. Elvia må korrigere dette. 

LES OGSÅ Ny gebyr tariff § 17-9 for kunder uten AMS


{"email":"E-postadressen er ugyldig","url":"Nettside adressen er ugyldig","required":"Nødvendig felt mangler"}
>