Ams Monster

Folket mot AMS

Gjennomfakturering av avlesningsgebyr som er bestridt

Publisert 25. mai 2019

Sist oppdatert 9. september 2021

Estimert lesetid: minutter


En kjent problemstilling er at nettselskapene gjennomfakturerer avlesningsgebyret via strømselskapet. Bransjen forteller hvor fint det blir for kunden å kun forholde seg til en faktura for nettleie og strøm. Tidligere fikk man en faktura fra nettselskapet (nettleie) og en fra kraftleverandøren (der kunden kjøper strøm). Det er vanlig at kraftleverandørene inngår en gjennomfaktureringsavtale med nettselskapene. Det gjør at kunden blir en kasteball mellom nettselskapet og kraftselskapet ved en tvist på gebyret siden partene ikke er interessert i å rydde opp.

Ams.monster anbefaler at man kjøper strøm fra et selskap som ikke har gjennomfaktureringsavtale med ditt nettselskap. Spør før du bytter strømselskap. Da unngår kunden å krangle med to forskjellige parter ved en tvist om gebyret. Og kjøp strøm fra en strømleverandør som ikke har bindinger til et energiselskap på eiersiden. Da rammer du konsernet økonomisk. Det sjekker man på brønnøysundregisteret. La de små uavhengige strømselskapene få dine penger.

I dette eksemplet handler det om Troms Kraft Nett (nytt navn Arva) gjennomfakturerer avlesningsgebyret via strømselskapet Polarkraft.  


Skal nettleie gjennomfaktureres?

Når gebyret blir gjennomfakturert og ikke betaler gebyret, blir strømselskapet den tapende part i tvisten mellom kunden og nettselskapet. Ifølge avregningsforskriften § 7-4b. Avtale om gjennomfakturering sier følgende: at kun nettleie skal gjennomfaktureres.

Nettleie og energileddet er kostnaden for transport av strøm til deg som kunde. Merk at avlesningsgebyret ikke har sammenheng med nettleie å gjøre. Gebyret er en straff for at kunden ikke vil installere AMS (kommunikasjonsenheten i smartmåleren). Les mer her om hva en AMS-måler ikke er.

§ 7-4 b) avtale om gjennomfakturering

Ifølge NVE rapport “Oppsummering av høringsuttalelser og endelig forskriftstekst 48-2016” skal slike gebyr tjenester faktureres/betaling direkte mellom forbruker og nettselskapet.

gjennomfakturering av avlesningsgebyr

Gebyret ble innført 1.1.2019 på grunn av kunder nektet å installere AMS (kommunikasjonsenheten i smartmåleren) eller fikk fritak. Les brevet fra NVE til Distriktsenergi som startet dette tullet med det urimelige gebyret (merk det som er uthevet i brevet). Nettselskapene hadde ingen sanksjonsmuligheter for de kundene som nektet eller fikk fritak for AMS. Gebyret er ikke hjemlet i verken lov eller forskrift for året 2019 og 2020. Gebyret er kun et pressmiddel og en økonomisk sanksjon for å kunne straffe kunder som nektet eller fikk fritak. 


Gebyret bør komme direkte fra nettselskapet

Hvis strømselskapet gjennomfakturerer gebyret vil de komme i en vanskelig juridisk situasjon når kunden nekter å betale posten med gebyret. Fordi kunden er tvist med nettselskap som leverer nettjenesten og som er den egentlige kreditoren. Strømselskapet er bare en faktureringsinstans.

Gi innsigelse på gebyret til nettselskapet og kraftselskapet. Husk å betale til enhver tid strøm og nettleie, og trekk ifra fakturaposten med gebyret.

STANDARD KRAFTLEVERINGSAVTALE
Betalingsmislighold gjelder kun ved skyldig "Kraft" (strøm) etter § 1-5. Din strømleverandør kommer ingen vei juridisk med å kreve inn det skyldige beløpet (strøm, kraft eller nettleie).

STANDARD KRAFTLEVERINGSAVTALE
Standard kraftleveringsavtale lastes ned her
Laste ned gjennomfaktureringsavtalen
Gebyr kostnadene er dekket av fastleddet

Den juridiske suppa med kraftselskapet

Februar 2019 mottok kunden faktura fra kraftleverandøren Polarkraft på nettleie og kraft. Kunden bestridte avlesningsgebyret kr. 2500,- til både Troms Kraft Nett og fakturautsteder Polarkraft. Kunden betalte sin nettleie og kraft til Polarkraft i henhold til faktura, men trakk ifra avlesningsgebyret. Kredinor sendte flere inkassovarsler på det skyldige beløpet "Nettleie" som kunden hadde betalt.

inkassovarsel

Useriøst av Troms Kraft Nett

Kunden hadde bestridt gebyret til Troms Kraft Nett og de brydde seg ikke om å informere sin samarbeidspartner Polarkraft. Hva skal man si om slik useriøs forretningspraksis fra Troms Kraft Nett.

Ifølge "Avtale om gjennomfakturering" er Polarkraft pliktig til å betale til nettselskapet innen 20 dager uansett om kunden ikke har betalt fakturaen. Strømselskapet blir dermed satt i en vanskelig situasjon på grunn av de elendige avtalevilkårene som kun gagner nettselskapet.


Kundespesifikke kostnader i fastleddet

Nettselskapene påstår at de kostnader knyttet til manuell måleravlesing for kunder som ikke har aktiv kommunikasjonsenhet i smartmåleren = AMS-delen. Akkurat her skriver jeg også AMS siden
forskriften sier dette.

Disse kundespesifikke kostnadene (Kostnader knyttet til kundehåndtering, herunder måling, avregning, fakturering, tilsyn mv.) er dekket av fastleddet. Gebyret skal kun dekke de faktiske merkostnadene, det som er utenom nettselskapet sitt måle- og avregningsansvar.


Eks. på direkte kostnad: Nettselskapet må utføre en fysisk avlesning i sammenheng med kunder som ikke leverer måling i løpet av kalenderåret i henhold til avregningsforskriften § 3‐3. Men nettselskapene kan ikke kreve betaling fra andre kunder som leverer minst en årlig måling. Akkurat dette misforstår nettselskapene. Om nettselskapet må ut i alle målepunkter og kontroll avlese måleren én gang i året, utløser dette noe annet i nettleieavtalen § 5‐3 tredje ledd: "Den som forlanger måleutstyret kontrollert, dekker kostnadene ved kontrollen"


Det vises i ovennevnte sammenheng til NVEs svarbrev av 03.07.2020, der de skriver «Nettselskap som velger å kreve slike variable kostnader gjennom et særskilt gebyr, har ikke adgang til å inkludere samme kostnader som del av fastleddet i den ordinere nettleien». Noe altså nettselskapene har gjort i denne gebyrsaken.

§ 14-2.Utforming av tariffer for ordinære uttak i distribusjonsnettet
*) kontrollforskriften §14-2: I distribusjonsnettet skal kunder uten effektavregning avregnes etter et fastledd og et energiledd, slik at: a) fastleddet dekker kundespesifikke kostnader** og en andel av de øvrige faste kostnadene i nettet.
**)
kontrollforskriften §1-3 niende ledd: Kundespesifikke kostnader: Kostnader knyttet til
kundehåndtering, herunder måling, avregning, fakturering, tilsyn mv.

Vedtak om at Troms Kraft Nett ikke har anledning til å fastsette høyere fastledd for kunder som ikke har aktiv kommunikasjonsenhet i AMS- måleren. Vedtaket fra 9.10.2018 forklarer en ting: nettselskapene vet at kostnadene i gebyret er dekket av fastleddet. Troms Kraft Nett fikk ikke øke fastleddet av NVE, men de kunne kreve kundene for et gebyr. Det som skjedde, var at TKN femdoblet gebyret fra kr. 500 i 2018 til kr. 2500 i 2019. Men TKN reduserte ikke fastleddet til de kundene som fikk gebyr. Altså en dobbelbetaling. Dette eksempelet viser nettselskapene grådighetskultur. Klikk her for oversikt over vedtakene til nettselskapene som må tilbakebetale gebyret.

Troms Kraft Nett om kundespesifikke kostnader
 Les også Gebyrutredning fra Østby Aarskog Advokatfirma

Den finurlige utregningen

Inkassovarsel med fiktive posterings navn som gjelder det urimelige gebyr kravet. Avlesningsgebyret har ingenting med "Nettleie" å gjøre. Gebyret er en tariff som nettselskapet kan fakturere kunden for særskilte tjenester etter kontrollforskriften § 17-6. Gebyret er ikke hjemlet i lov eller forskrift i tariffen. En ny tariff § 17-9 for ikke-fjernavleste måleverdier trådte i kraft fra 1.2.2021. Les mer her.

inkassovarsel
En finurlig utregning i inkassovarselet for å få beløpet å stemme med skyldig gebyr beløp: AMS u. kommunikasjon kr. 2500,- er ikke "Nettleie".
AMS uten kommunikasjon
Les her Kredinor sender ut fiktive inkasso krav til nettkunder

Kredinor avslutter saken

Det bestridte gebyr ble satt på vent av Polarkraft i mange måneder før kunden faktura direkte fra nettselskapet Troms Kraft Nett. Gebyret ble bestridt på nytt. Til slutt etter mye om og men trakk Kredinor kravet.

kredinor saken avsluttes
Les også Gebyr saker blir avvist i forliksrådet

STANDARD AVTALE FOR NETTLEIE
Betalingsmislighold gjelder kun ved skyldig "Nettleie" etter § 6-1.

I flere prosesskriv til forliksrådett henvises det til: § 6-1 Betalingsplikt og sikkerhetsstillelse i nettleieavtalen at kunden er skyldig "Nettleie". Gebyret har ingenting med nettleie å gjøre.

§ 6-1 betlingsplikt og sikkerhetsstillelse

LAST NED Energi Norges standard avtale for nettleie og vilkår for tilknytning

LAST NED Forbrukertilsynet sine standardkontrakter for kraftleveringsavtale og nettleieavtale

Omtvistede krav

Dersom kunden ikke er enig i kravet kan nettselskapet som hovedregel ikke sende saken til inkasso. Da må nettselskapet få dom på kravet, for eksempel i forliksrådet. Dette med mindre argumentene er åpenbart grunnløse. Dette er det nettselskapet som vurderer. Lenke til altinn.no

Meldt inkassoselskapet inn til Finanstilsynet hvis de er pågående med å kreve deg for betaling når du har gitt innsigelse til nettselskapet. Det er brudd på god inkassoskikk å kreve inn omtvistede krav. Ikke klag til Finansklagenemda, de behandler bare saker ved uenighet rundt inkassosalær. De er kun rådgivende.


{"email":"E-postadressen er ugyldig","url":"Nettside adressen er ugyldig","required":"Nødvendig felt mangler"}
>