Ams Monster

Folket mot AMS

NorgesEnergi «avsluttet» og startet opp ny gjennomfaktureringsavtale av nettleie

Publisert 3. september 2022

Sist oppdatert 20. desember 2022

Estimert lesetid: minutter


I mai 2022 gikk kraftleverandøren NorgesEnergi AS ut i media at de endelig hadde tatt til fornuften og avsluttet gjennomfakturering av nettleie fra samtlige av nettselskapene. NorgesEnergi AS hadde tatt kundene på alvor som sa ifra. NorgesEnergi hadde innsett at avtalen om gjennomfakturere nettselskapets nettjenester setter dem i en vanskelig juridisk situasjon, når kunden ikke betaler nettselskapets nettjenester.

Les hva NorgesEnergi direktøren Hans Erik Ramsdal sa til Europower - 2. mai 2022 NorgesEnergi har sagt opp alle avtaler. Tar et oppgjør med gjennomfakturering

Ramsdal beskriver gjennomfakturering som en midlertidig løsning der strømselskapet tar alle kostnader med fakturering og tap.
Oppdatering
NorgesEnergi fikk kalde føtter etter at innlegget ble skrevet. NorgesEnergi snudde, begynte å gjennomfakturere på nytt etter press fra bransjen.

Hvorfor av NorgesEnergi AS?

Avtalen med netteierene medfører store kostnader, blant annet fordi vi må dekke nettleien dersom en kunde ikke betaler fakturaen sin til oss. Vi står også alene med kostnaden for fakturering. I tillegg vil du lettere kunne skille mellom nettleie og ditt faktiske strømforbruk, med andre ord se hva du betaler for - og hvem du betaler til. Vi opplever at denne løsningen ikke har bidratt til å gjøre det så enkelt som vi ønsket, noe som var et av våre hovedmål med gjennomfakturering.


Les hva Torfinn Stulen Jonassen i NVE sa til Europower 3. mai 2022
Gjennnomfakturering – Kan føre til avvikling av ordningen

Det kan gå mot en avvikling av ordningen med gjennomfakturering. – Det er kanskje den veien det går, sier NVE.

RME Ekstern rapport nr. 6/2020 utarbeidet av KPMG Advokatfirma
Håndtering av fordring ved felles fakturering av kraft og nettjenester i sluttbrukermarkedet. Sammendrag side 2.

Med dagens ordning er det kraftleverandøren som sitter med den økonomiske risikoen for manglende betaling fra sluttkunden. Nettselskapet er sikret betaling av nettleien ved forfall uavhengig av om sluttkunden betaler.

RME og Forbrukertilsynet publiserte RME Ekstern rapport nr. 5/2021 om separat fakturering fra Oslo Economics.

Oslo Economics kommer med en rekke forslag, men særlig et av dem skiller seg ut.

– Et tiltak som kan bedre kundenes informasjonsgrunnlag, og virke i retning av økt konkurranse, er å pålegge separat fakturering av strøm og nettleie, heter det i rapporten.
Byråets vurdering er at det vil være lettere for kundene å orientere seg hvis nettregningen og strømregningen skilles fra hverandre.
– Separat fakturering av strøm vil, sammenliknet med felles fakturering, redusere kompleksiteten i produktet og bidra til å synliggjøre det relevante prissignalet fra kraftleverandøren, skriver de.
Det legges til at det må det gjøres en helhetsvurdering av den nytten kundene har av å få begge deler samlet på én faktura.

Hva var det som egentlig skjedde i kulissene når NorgesEnergi startet på nytt å gjennomfakturere? Var NorgesEnergi under press fra sine dårlige kamerater, nettselskapene? 

Hva er det myndighetene og bransjens kartellvirksomhet holder på med når de vingler frem og tilbake på hva de vil med gjennomfaktureringen. Energibransjen bryr seg ikke om kundens synspunkter angående gjennomfaktureringen.  

Strømkunden er nå advart på bransjens useriøse forretningsskikk og myndighetens tafatthet med å ikke rydde opp på forholdene som ble påpekt i RMEs eksterne rapporter fra 2020 og 2021.

Kundene må være oppmerksom på at energibransjen ikke er interessert i å ivareta forbrukerens rettigheter i fastsetting av avtalevilkår hvis det ikke gagner dem. Dette vises tydelig i korrespondanse svarene kunden har med både nettselskapet og kraftleverandøren.


Strømkunden må være kjent med følgende rettigheter

Velg en kraftleverandør som ikke gjennomfakturerer nettleien. Det blir alltid billigst for kunden når du kjøper strøm. Kraftleverandører som ikke gjennomfakturerer vil ha lavere driftskostnader. Ved gjennomfakturering vil imidlertid kraftleverandøren overta risikoen for at hver enkelt nettkunde ikke gjør opp for seg.

Og ikke minst ved en tvist kunden har med nettselskapet som leverer nettleietjenesten, slipper kunden å krangle med både kraftleverandøren og nettselskapet. Nettselskapet vil ikke rydde opp i tvisten de har med kunden, siden kraftleverandøren er forpliktet til å betale nettleie mellom partene i henhold til "avtale om gjennomfakturering av nettjenester".

Ved vesentlige endringer i løpende avtaler (standard kraftleveringsavtale) mellom forbrukere og næringsdrivende skal som hovedregel godtas av forbrukeren gjennom uttrykkelig aksept. Har du gitt aksept til din kraftleverandør på at nettleien kan gjennomfaktureres? Tror ikke det. Ingen kunder har blitt spurt om et samtykke. Bransjen og NVE har innført en ordning uten spørre kunden først. Intensjonen i høringsdokumenter var at kundens ønsker skulle tas hensyn til.

Se til Markedsføringsloven § 22.Urimelige avtalevilkår. Ved vesentlige endringer i vilkårene kreves det uttrykkelig aksept fra kunden for at avtalen skal fortsette å løpe.

Les hva Forbrukertilsynet har tidligere informert bransjen om kravene til varsling til endring i vilkår.

§ 7-4a.Gjennomfakturering for forbrukere tredje ledd:
Kraftleverandøren skal varsle eksisterende kunder om endring i kraftleveringsavtalen. Endring i kraftleveringsavtalen kan tidligst tre i kraft én måned etter at varsel er sendt forbruker.

Strømselskapet står for den økonomiske risikoen

Nettselskapet gjennomfakturerer avlesningsgebyret via kraftleverandøren som "fakturert nettleie". Avlesningsgebyret har ingen sammenheng med nettleie. Avlesningsgebyret er en tariff nettselskapet kan fakturere for særskilte tjenester hos forbrukeren. Dette gebyret gjelder for kunder som ikke har installert AMS (kommunikasjonsenheten i smartmåleren)

Nettleie er betaling for transport av strøm til forbrukeren, nettselskapets primærtjeneste, som nettselskapene er forpliktet til å utstede en "nettleie faktura". Energiloven § 3-3 pålegger nettselskap å koble nye kunder til nettet og levere strøm til forbrukerkunder. Avlesningsgebyret er en tariff nettselskapet kan fakturere. Gebyret trådte i kraft når AMS ble innført 1. januar 2021. 

Nå får alle privatkunder strøm og nettleie på to separate faktura

Gjennomfaktureringsavtalen med netteier koster NorgesEnergi ekstra tid og merkostnader, blant annet fordi kraftleverandøren må betale utestående nettleie innen 20 dager til nettselskapet dersom kundene ikke betaler fakturaene sine. NorgesEnergi er også alene ansvarlig for kostnadene ved fakturering. I samsvar med "Avtale om gjennomfakturering av nettjenester". Dette er en svært ugunstig avtale for kraftleverandører som kommer kun nettselskapene til gode.

En av grunnene til NorgesEnergi sluttet å gjennomfakturere våren 2022 var erfaringen på mange nettleie spørsmål fra kunder, som de brukte mye tid å svare på. Spørsmål om nettselskapet nettleie og nettjenester, er ikke NorgesEnergi kompetanseområde. Dette har mange nettkunder fått erfare kunnskapsløsheten fra kraftleverandøren på hvilke nettjenester nettselskapet faktisk leverer, samt lover og regler rundt dette. Spesielt regleverket rundt avlesningsgebyret som har vært en hodepine for kraftleverandørene. 

Regelverket som omhandler om fakturert nettleie spørsmålet finnes i Forskrift av 11. mars 1999 nr 302 om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer (Forskrift om kontroll av nettvirksomhet), § 14-2. Nettleie er prisen du betaler for å få overført strøm til huset ditt. Nettleie består av et fastledd og et energiledd.

fastleddet og kundespesifikke kostnader

Fra og med 1.2.2021 ble § 17-9.Tariff for ikke-fjernavleste måleverdier gjeldende. § 17-9 er ikke nettleie. Tidligere tariff som ble benyttet for avlesningsgebyret årene 2019 og 2020, var § 17-6. Tariffering av særskilte tjenester. Tariffen § 17-6 var gebyret ikke hjemlet i verken lov eller forskrift.

Kunder som benytter en kraftleverandør som har avtale på gjennomfakturering av nettleie med nettselskapet ditt. Bør bytte til en annen kraftleverandør som ikke har avtale om gjennomfakturering. Det finnes flere uavhengige strømleverandører som ikke er tilknyttet i eierskapet til energikonsernet som eier både nettselskapet og kraftleverandøren. Spør før man inngår avtale på levering av strøm slik at du slipper problemer i ettertid.

Energibransjen opererer som kartellvirksomhet, bransjeorganene Distriksenergi og Energi Norge legger føringer for praksisen til sine medlemmer. Du må regne å møte mye motstand i argumentasjonen før de slipper taket.

Elklagenemnda: hvem trekker i trådene, Energi Norge?

Vil kraftleverandøren stanse din strømleveranse?

Har du en pågående tvist med kraftleverandør på avlesningsgebyret. Og får trussel ved manglende innbetaling, at det medfører stansing av strømleveranse og at du må finne deg en annen strømleverandør. Før du bytter til ny strømleverandør. Ikke gjør det enkelt for dem. 

Det er diskriminerende når kraftleverandøren skal stanse din strømleveranse, dette for at du har en tvist med nettselskapet som leverer deg nettjenesten på gebyrtariffen. Be kraftleverandøren om hjemmelsgrunnlaget for å stanse strømleveransen. Vis til at du har betalt i henhold til faktura nettleie og kraft, men har bestridt fakturaposten med avlesningsgebyret.

Fortell kraftleverandøren at du vurderer å klage dem inn til Reguleringsmyndigheten i NVE (RME) og Forbrukertilsynet hvis de stanser strømleveransen. Fortell også at du vurderer å klage til Elklagenemnda. For at Elklagenemnda skal behandle saken, må kraftleverandøren dekke et saksbehandlingsgebyr på kr 5.500,- uten mva. Kanskje pipen for da en annen lyd.

Den beste løsningen for forbrukeren er å få en faktura for strøm/kraft og en faktura for nettleie. Da unngår kunden å diskutere med to parter ved en tvist med nettselskapet, de som faktisk leverer nettjenesten til din bolig. Kraftleverandøren er den du kjøper strømmen ifra, er kun en faktureringsinstans for både kraft og nettleie.

Det er ganske uforståelig at Reguleringsmyndigheten i NVE (RME) har laget forskrifter på gjennomfakturering som ikke tar hensyn til forbrukerens rettigheter i kundeforholdet.

Tidligere Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen svarte følgende på spørsmål i stortingets spørretime.

Sammen med barne- og familieministeren vurderer jeg nå disse forslagene. Formålet er å styrke forbrukerrettighetene ved at det skal bli enklere for forbrukerne å sammenligne avtaler, forstå fakturaen og orientere seg i markedet.

Akkurat det har man ikke sett mye til, at rettighetene til forbrukeren har blitt ivaretatt av myndighetene i klagesaker. Nettselskapene har tatt i bruk Energi Norges bransjemal på nye standardvilkår for nettleie og tilknytning av 2020 som forbrukeren ikke har samtykket til. Avtalen er dermed ulovlig. Les mer her.


MER OM SAKEN

Europower.no - Ny rapport: Foreslår at strømregning og nettregning skilles fra hverandre

RME Ekstern Rapport nr. 5/2021 Tiltak for et effektivt sluttbrukermarked for strøm

Oslo Economics rapport på oppdrag av Reguleringsmyndigheten i NVE (RME)

Forbrukartilsynet foreslår tiltak for å rydda opp i straummarknaden

Forbrukertilsynet - Ny rapport om utfordringer i strømmarkedet

Energi Norges sitt høringssvar på Oslo Economics (OE) rapporten


{"email":"E-postadressen er ugyldig","url":"Nettside adressen er ugyldig","required":"Nødvendig felt mangler"}
>