Ams Monster

Folket mot AMS

  • Hjem
  • Glitre Energi Nett
  • Strømstenging – Kunde vant over Glitre Energi Nett – møter nå motstand i domstolen

Strømstenging – Kunde vant over Glitre Energi Nett – møter nå motstand i domstolen

Publisert 29. oktober 2021

Sist oppdatert 29. oktober 2021

Estimert lesetid: minutter


Gledens dag i Drammen for kunder av Glitre Energi Nett. Nettselskapet måtte koble på strømtilførselen til kunde etter at de på feil grunnlag kuttet strømmen til kunden onsdag 20. oktober 2021. Buskerud tingrett behandlet en begjæring om midlertidig forføyning fra kunden overfor Glitre Energi Nett AS. Kunden hadde vært uten strøm i 6 dager. Tingretten tok kundens begjæring til følge og pålegger Glitre Energi Nett AS straks å koble til strømmen.

Toer banden som står ansvarlig for trakasseringen av kundene
Tore Morten Wetterhus
Adm. direktør
Espen Lundberg Pedersen
Kundesjef

Etter tvisteloven § 34-1 (1), b) kan midlertidig forføyning besluttes når det finnes nødvendig for å få en midlertidig ordning i et omtvistet rettsforhold for å avverge vesentlig skade eller ulempe.

Utdrag av rettens vurdering

Retten kan ikke se at den skade eller ulempe som saksøkte blir påført ved en slik
forføyning står i åpenbart misforhold til den interesse saksøkeren har i at forføyningen blir besluttet, jf. tvisteloven § 34-1 andre ledd.

Retten har også vektlagt styrkeforholdet mellom partene, og styrken av saksøkerens interesse i at det besluttes forføyning.

Begjæringen om midlertidig forføyning blir etter dette å ta til følge, og Glitre Energi Nett AS skal straks koble til strømmen på målepunkt med målenummer...

Retten har funnet at det er fare ved opphold, og har truffet avgjørelse i saken uten at partene har vært innkalt til muntlig forhandling, jf. tvisteloven § 32-7 annet ledd. Av samme grunn har saksøkte heller ikke fått anledning til å uttale seg før beslutning ble fattet.

Last ned kjennelsen fra Buskerud tingrett 26. oktober 2021

Glitre Energi Nett har nå en pågående maktmisbruk med trusler om stenging for 170 kunder som ikke har byttet måler. Nettselskapet møter nå motstand i domstolene. GEN påstår på nettsiden at de er pålagt å bytte måleren hos kunden. Nei Glitre, NVE har aldri pålagt nettselskapet å bytte måleren. Hva er det med disse folkene som jobber i nettselskapet. De klarer ikke å gjøre noe riktig.

NVE ingen plikt å bytte ut måleren

En ny alvorlig lignende strømstengesak er underveis, en kunde vant ikke frem i tingretten med sin begjæring om midlertidig forføyning. Retten konkluderte med manglende sikringsgrunn siden kunden fortsatt hadde strøm påkoblet. Fordi nettselskapet klarte ikke å stenge strømmen siden nettselskapet måtte ha fysisk tilgang til en annen persons leilighet. Advokat bistår nå kunden for anke og få fastsatt en fastsettelsesdom

Lytt på hva den skarpe erfarne dama har av kunnskap om stenging av strøm. Hun har vært uten strøm i flere lange perioder i konflikten med Elvia, tidligere Hafslund Nett og Eidsiva Nett.


{"email":"E-postadressen er ugyldig","url":"Nettside adressen er ugyldig","required":"Nødvendig felt mangler"}
>