Ams Monster

Folket mot AMS

  • Hjem
  • Datatilsynet
  • NVEs inkompetanse bekreftes i svar til Datatilsynet om legeattester

NVEs inkompetanse bekreftes i svar til Datatilsynet om legeattester

Publisert 10. oktober 2021

Sist oppdatert 10. oktober 2021


Reguleringsmyndigheten i NVE (RME) svarte den 30. september på brevet Datatilsynet sendte 30. august. Les mer her. Datatilsynet ber RME om en redegjørelse for grunnlaget for nettselskapenes ulovlige behandling av personopplysninger i forbindelse med at nettselskapet krever erklæring fra lege eller psykolog, som det eneste vilkåret for å innvilge fritak for AMS etter avregningsforskriften § 4-1 andre ledd bokstav b. Kravet oppfattes som inngripende og Datatilsynet anfører at nettselskapene mangler rettslig grunnlag for å behandle legeerklæringer. Akkurat det viser svaret fra RME til Datatilsynet at RME ikke er villig til å forandre mening på. Dette RME svaret må jo bli en snakkis innad hos Datatilsynet, at RME rett og slett ikke bryr seg om andre lovverk.

Les RME svarbrevet fra 30. september HER. Brevet Datatilsynet sendte til RME 30. august finner du HER. Brevet Datatilsynet sendte til nettselskapene 16.12.2020 finner du HER. Alle tilsvarene fra nettselskapene finner du HER.

RME regulerer nettselskapene, som har monopol på utførelse av nettjenester og RMEs oppgave er å sørge for at bransjen overholder regelverket. Forvaltningsorganet RME bekrefter nå sin inkompetanse til offentligheten. 

Man blir ganske oppgitt og det er sjokkerende at RME, seksjon for energimarkedsrett ved seksjonsleder Mari Holen Christensen og jurist Catharina Hovind gir slike arrogante svar og tør sette sitt navn på brevet til Datatilsynet.

Ordlyden i brevet beviser NVEs arroganse med en holdning på de vet best, og NVE skryter over sin fortreffelighet at NVEs forvaltningspraksis hever seg over andre lovverk. Forvaltningspraksisen til NVE baserer seg på meninger, og disse meningene kan ikke dokumenteres i lovverket. NVE bedriver med aktivt synsing med å svare etter beste evne. Dette er en gjenganger av svar på henvendelser. 

RME juristen Catharina Hovind bør finne seg noen annet å gjøre. Hun kan ikke ha forstått mye av rettslæren fra jusstudiet. Hun sier at NVEs forvaltningspraksis i forvaltningsvedtak blir rettsgrunnlag etter personvernforordningen for å kreve legeattest. Det er ganske utrolig at RME kan mene i mot andre lovverk som NVE ikke forvalter. Personopplysningsloven, personvernforordningen (GDPR) er det Datatilsynet som forvalter. Det er derfor RME og nettselskapene har fått et alvorlig brev fra Datatilsynet på de har brutt personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 og artikkel 9 nr. 2 på manglende behandlingsgrunnlag med en rettslig plikt. RME og nettselskapene har ikke skjønt hva en rettslig plikt faktisk innebærer slik de leter etter bokstaver i artikkel 9 som de tror at de kan benytte seg. Inkompetansen energibransjen er nå komplett. Det er skremmende at forbrukerne blir utsatt for slik saksbehandling i klagesaker. Men det er håp når ballongen sprekker om ikke så lenge i media.

For at nettselskapene skal kunne behandle helseopplysninger må de ha særskilt hjemmel i forskriften. Det må stå i klartekst i hjemmelen at det er en plikt, som f.eks. førerkortforskriften vedlegg 1 § 4. Helseattest. Nettselskapene kan ikke dokumentere behandlingsgrunnlaget med den rettslige plikten ifølge svarene til Datatilsynets brev 16.12.2020. Dette bekrefter RME siden de har svart det samme.

Datatilsynet og behandlingsgrunnlag - Nødvendig for å oppfylle en rettslig plikt.

NVEs definerer sine meninger som forvaltningspraksis og rettskildefaktor. Men uansett hva NVE skulle mene så går NVEs forvaltningspraksisen mot et annet lovverk. Det gjør NVEs forvaltningspraksis ulovlig. Det NVE faktisk sier, bare vi fatter mange vedtak, rettferdiggjør vi lovligheten. Hva skal man si om slike inkompetente svar?

Hvordan skal forbrukeren finne sin rettsstilling i lovverket når det baserer seg på meningene til NVE som ikke står skrevet i lover eller forskrifter. Dette går utover rettsikkerheten for forbrukeren. Hvis NVE mener dette, hvorfor har de da ikke tatt meningen sin med i den endelige forskriftsteksten? Da ville alle forstått hva NVE mente. At NVE kan være så inkompetent er skremmende.

Hvorfor legeattest kravet ikke er tatt med i avregningsforskriften § 4-1 andre ledd bokstav b ved innføringen av AMS. Fordi at særlige kategorier av personopplysninger (herav helseopplysninger) personvernforordningen artikkel 9 er dekket av et annet lovverk, Personopplysningsloven som Datatilsynet forvalter.

§ 4-1 plikt til å installere ams

Man for håpe at Datatilsynet gjør sin jobb og fatter et vedtak som gir RME og nettselskapene et høyt overtredelsesgebyr.

Overtredelsesgebyr på opptil 20 millioner euro eller, dersom det dreier seg om et foretak, på opptil 4% av den samlede globale årsomsetningen i forutgående regnskapsår, der det høyeste beløpet anvendes. Viser til Personopplysningsloven (GDPR) punkt 6 i Artikkel 83.Generelle vilkår for ilegging av overtredelsesgebyr

Personer som har blitt utsatt for den ulovlige handlingen fra nettselskapet, bør søke om erstatning når Datatilsynet har fattet et endelig vedtak om overtredelsgebyr. Lenke til nyheter på Datatilsynet nettside.

Viser til: Artikkel 82.Rett til erstatning og erstatningsansvar1. Enhver person som har lidd materiell eller ikke-materiell skade som følge av en overtredelse av denne forordning, skal ha rett til å motta erstatning fra den behandlingsansvarlige eller databehandleren for den forvoldte skaden. 

Har RME, ved direktøren, som er behandlingsansvarlig for RMEs behandling av personopplysninger tenkt over de store negative konsekvensene det for dem når saken kommer i media at NVEs forvaltningspraksis er ulovlig. Det blir rett og slett en sensasjon. Direktørene ved øverste sjef Kjetil Lund og Ove Flataker er blitt gjort oppmerksom på det ulovlige forholdet, men har ikke brydd seg å noe med det. Dette på grunn av de forholder seg til sin ulovlige forvaltningspraksis.

LES INNLEGGET
NVEs forvaltningspraksis er i klinsj med Datatilsynet om legeattest kravet
KLIKK HER for å lese svarbrevet fra RME 30. september 2021 til Datatilsynet.

KLIKK HER for brevet Datatilsynet sendte til RME 30. august 2021.

Alle tilsvarene fra nettselskapene til Datatilsynet brevet finner du her.


{"email":"E-postadressen er ugyldig","url":"Nettside adressen er ugyldig","required":"Nødvendig felt mangler"}
>