Ams Monster

Folket mot AMS

 • Hjem
 • Datatilsynet
 • NVEs inkompetanse bekreftes i svar til Datatilsynet om legeattester

NVEs inkompetanse bekreftes i svar til Datatilsynet om legeattester

Publisert 10. oktober 2021

Sist oppdatert 10. oktober 2021


Reguleringsmyndigheten i NVE (RME) svarte på Datatilsynets brev av 30. august den 30. september. Les mer her. Datatilsynet ba om en redegjørelse fra RME for nettselskapenes "ulovlige" behandling av personopplysninger. Nettselskapene stiller et absolutt krav om erklæring fra lege eller psykolog for å innvilge fritak for AMS etter avregningsforskriften § 4-1 andre ledd bokstav b. De påstår at helseattest er den eneste lovlige dokumentasjonen for fritak. 

Datatilsynet sier at kravet oppfattes som inngripende og anfører at nettselskapene mangler rettslig grunnlag for å behandle legeerklæringer. Svaret fra RME til Datatilsynet sier at de ikke er villig til å forandre sin mening - som baserer seg på forvaltningspraksis. RME svaret må jo bli en snakkis innad i Datatilsynet, på hvor arrogante RME er, at de rett og slett ikke bryr seg om andre lovverk.

Les RME svarbrevet fra 30. september HER. Brevet Datatilsynet sendte til RME 30. august finner du HER. Brevet Datatilsynet sendte til nettselskapene 16.12.2020 finner du HER. Alle tilsvarene fra nettselskapene finner du HER.

RME regulerer nettselskapene, som har monopol på utførelse av nettjenester og RMEs oppgave er å sørge for at bransjen overholder regelverket. Forvaltningsorganet RME bekrefter nå sin inkompetanse til offentligheten. 

Man blir ganske oppgitt og det er sjokkerende at RME, seksjon for energimarkedsrett ved seksjonsleder Mari Holen Christensen og jurist Catharina Hovind svarer på denne arrogante måten, og at de tør sette sitt navn på svarbrevet til Datatilsynet.

Ordlyden i svarbrevet viser NVEs arroganse - en holdning på at de alltid vet best. NVE skryter over sin fortreffelighet, at NVEs forvaltningspraksis hever seg over andre lovverk. NVEs forvaltningspraksisen baserer seg på meninger, hvor meningene ikke kan dokumenteres i lovverket. NVE bedriver med direkte synsing og svarer etter beste evne, som de selv skriver i svar på henvendelser.

RME juristen Catharina Hovind bør finne seg noen annet å gjøre. Hovind kan ikke ha forstått mye av rettslæren fra jusstudiet. Hovind sier at NVEs forvaltningspraksis i forvaltningsvedtak blir rettsgrunnlag etter personvernforordningen for å kreve legeattest. Det er ganske utrolig at RME kan mene i mot andre lovverk som RME ikke forvalter. Personopplysningsloven, personvernforordningen (GDPR), er det Datatilsynet som forvalter. NVE bevisst instruer andre myndighetsorgan på hva de skal "mene".

Nettselskapene har fått et alvorlig brev fra Datatilsynet og RME er tilsynsorganet for nettvirksomheten til nettselskapene. Og RME må svare Datatilsynet på grunn NVEs føringer. Nettselskapene har manglende behandlingsgrunnlag med rettslig plikt etter personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 og artikkel 9 nr. 2. RME og nettselskapene har ikke skjønt hva en rettslig plikt faktisk innebærer slik de leter etter bokstaver i artikkel 9 som de tror at de kan benytte seg av. Det er bekymringsfullt på hvor slapt forhold RME som myndighetsorgan og nettselskapene har til GDPR som ble gjeldene fra mai 2018.

Alt dette bekrefter energibransjens inkompetanse til GDPR. Forbrukerne blir utsatt for en bevisst (av inkompetanse) ulovlig handling av nettselskapene for å få et lovlig fritak for AMS etter avregningsforskriften § 4-1 b.

For at nettselskapene skal kunne behandle helseopplysninger må de ha særskilt hjemmel i forskriften. Det må stå i klartekst i hjemmelen at det er en plikt, som f.eks. førerkortforskriften vedlegg 1 § 4. Helseattest. Nettselskapene kan ikke dokumentere behandlingsgrunnlaget med den rettslige plikten ifølge svarene til Datatilsynets brev 16.12.2020. Dette bekrefter RME siden de har svart det samme.

Datatilsynet og behandlingsgrunnlag - Nødvendig for å oppfylle en rettslig plikt.

NVEs definerer sine meninger som forvaltningspraksis og rettskildefaktor. Men uansett hva NVE skulle mene, så går NVEs forvaltningspraksisen imot et annet lovverk, personopplysningsloven. Det gjør NVEs forvaltningspraksis ulovlig. Det NVE faktisk sier, bare vi fatter mange nok vedtak, rettferdiggjør vi lovligheten. Hva skal man si om slike svar?

Hvordan skal forbrukeren finne sin rettsstilling i lovverket når det baserer seg på meningene til NVE som ikke står skrevet i lover eller forskrifter? Dette går utover rettsikkerheten for forbrukeren. Hvis NVE mener dette, hvorfor har de da ikke tatt meningen sin med i den endelige forskriftsteksten? Da ville alle forstått hva NVE mente. At NVE kan være så inkompetent er skremmende.

Jeg stiller det spørsmålet. Hvorfor har ikke NVE tatt med krav et om legeattest ved innføringen av AMS ifølge avregningsforskriften § 4-1 andre ledd bokstav b - hvis de har ment det? Det er ikke mulig å få dette forskriftsfestet siden det vil gå imot et annet lovverk, Personopplysningsloven som Datatilsynet forvalter. 

§ 4-1 plikt til å installere ams

Man for håpe at Datatilsynet gjør sin jobb og fatter et vedtak som gir RME og nettselskapene et høyt overtredelsesgebyr.

Overtredelsesgebyr kan være på opptil 20 millioner euro eller, dersom det dreier seg om et foretak, på opptil 4% av den samlede globale årsomsetningen i forutgående regnskapsår, der det høyeste beløpet anvendes. Viser til Personopplysningsloven (GDPR) punkt 6 i Artikkel 83.Generelle vilkår for ilegging av overtredelsesgebyr

Personer som har blitt utsatt for denne ulovlige handlingen fra nettselskapet, bør søke om erstatning når Datatilsynet har fattet et endelig vedtak om overtredelsgebyr. Lenke til nyheter på Datatilsynet nettside. Merk at slike avgjørelser Datatilsynet fatter, kan påklages til Personvernnemnda.

Viser til: Artikkel 82.Rett til erstatning og erstatningsansvar1. Enhver person som har lidd materiell eller ikke-materiell skade som følge av en overtredelse av denne forordning, skal ha rett til å motta erstatning fra den behandlingsansvarlige eller databehandleren for den forvoldte skaden. 

Har NVE direktøren Kjetil Lund, som behandlingsansvarlig for RMEs behandling av personopplysninger tenkt over de store negative konsekvensene det vil få? Direktørene ved øverste sjef Kjetil Lund og Ove Flataker har blitt gjort oppmerksom på at forholdet kan være ulovlig, men bryr seg ikke på grunn NVEs forvaltningspraksis.

LES INNLEGGET
NVEs forvaltningspraksis er i klinsj med Datatilsynet om legeattest kravet
KLIKK HER for å lese svarbrevet fra RME 30. september 2021 til Datatilsynet.

KLIKK HER for brevet Datatilsynet sendte til RME 30. august 2021.

Alle tilsvarene fra nettselskapene til Datatilsynet brevet finner du her.


  • Datatilsynet har vurdert fritaket opp allmennhetens interesse, men har ikke fått med seg at strømmåleren står i en privat el-installasjon. Ditt private strømforbruk er dine private personopplysninger. Hvordan kan noe som er installert i et privat hjem være av allmenhetens interesse? Det private hjemmet er beskyttet etter Grunnlovens § 102 som sier at alle har rett til respekt for kommunikasjonen sin.

   Datatilsynet har ikke fått med seg at nettselskapet har en plikt til å installere AMS. Det står ingen plasser at kunden har plikt til å ta imot.

   Datatilsynet har hengt seg opp i dokumenterbar ulempe som går under personvernforordningen art. 6 så lenge det ikke er helseopplysninger. Art. 9 nr. 1 sier at det er forbudt å behandle helseopplysninger om man ikke har et unntak etter art. 9 nr. 2.

   RME har heller ikke vurdert de berørte private interesser etter Energiloven § 1-2.(Formål).

   Avslutningen av saken hos Datatilsynet er påklaget. Ams.monster vil komme med et eget innlegg som vil vise at Datatilsynet har vurdert saken på feil grunnlag.

 • {"email":"E-postadressen er ugyldig","url":"Nettside adressen er ugyldig","required":"Nødvendig felt mangler"}
  >