Ams Monster

Folket mot AMS

 • Hjem
 • Datatilsynet
 • Glitre Energi Nett har redegjort til Datatilsynet for ulovlig innsamling av legeattester

Glitre Energi Nett har redegjort til Datatilsynet for ulovlig innsamling av legeattester

Publisert 27. mars 2021

Sist oppdatert 27. mars 2021

Estimert lesetid: minutter


Glitre Energi Nett har fastsatt et absolutt krav om legeattest for kunder som ønsker fritak for AMS. Dette uten at nettselskapet kan dokumentere behandlingsgrunnlaget med en rettslig plikt etter Personvernforordningen artikkel 6 og 9. Kundesjef Espen Lundberg Pedersen og seksjonsleder Monica Dos Santos har gitt tilsvar til "Datatilsynets brev fra 16.12.20 - Krav om redegjørelse - Nettselskapers behandling av helseopplysninger".

Les hele svarbrevet fra Glitre Energi Nett til Datatilsynet. Det finner du HER. Ams.monster kommentarer på brevet finner du her

Datatilsynet har pågående saker, gjelder det sakene til nettselskapene?

"Kommer store bøter fremover
Den antagelsen bekrefter juridisk direktør Jørgen Skorstad i Datatilsynet. Han sier til digi.no at de har pågående saker hvor det kommer til å bli varslet vesentlig høyere gebyrer enn vi har sett i Norge til nå.

– Siden dette er saker under forberedelse er pågående saker, kan vi ikke gå i detalj, det må vi komme tilbake til når de er ferdigstilt og sendt ut, sier direktøren"

Les artikkelen på digi.no: Fikk Norges høyeste GDPR-bot: Nå varsler Datatilsynet vesentlig høyere bøter i mer alvorlige saker

Les svaret fra Vokks Nett til RME i klagesak 202012537-4: "Vedtak om at kunder har krav på fritak fra installasjon av AMS-måler ved dokumentert vesentlig ulempe".


Vokks Nett (nå Etna Nett) har skjønt det som Pedersen og Dos Santos hos Glitre Energi Nett ikke har skjønt.


"For at nettselskapene skal kunne be kundene om legeattest, så må vi ha hjemmel for å be om, kunne lagre og bruke slike opplysninger. Det har vi ikke saklig grunn til å etterspørre, for å gjøre vår jobb, som primært er å bygge og drifte strømnettet."

Kommentarer på brevet fra Glitre Energi Nett til Datatilsynet

Pedersen og Dos Santos sier følgende: "Lovgiver har pålagt alle nettselskap å installere AMS for måling av forbruk av elektrisitet i alle målepunkter innenfor eget konsesjonsområdet, jf. avregningsforskriften § 4‐1 første ledd."

Har Pedersen og Dos Santos fått med seg at kunden ikke er pliktig til å installere AMS (kommunikasjonsenheten i måleren) etter det privatrettslige forholdet? Viser til kjennelsen fra tingretten i Kristiansand september 2018. Dette vet jo Glitre Energi Nett om. Det har kundene tatt opp i klagene til nettselskapet, og kundesjefen Pedersen viser sin arroganse og har ignorert henvendelsene med å ikke svare på det som det blir spurt om.

AMS dom i tingretten kunden har ikke plikt til å installere AMS

Pedersen og Dos Santos sier følgende:

"Forskriften unntar nettselskapene fra plikten til å installere AMS‐målere i to type tilfeller, der «forbruket i målepunktet er lavt og forutsigbart», og der «installasjonen er til vesentlig og dokumenterbar ulempe for sluttbruker», jf. avregningsforskriften § 4‐1 annet ledd bokstav a) og b). Det er sistnevnte unntaksalternativ som er relevant i denne sammenheng".

Hvorfor blander Pedersen og Dos Santos inn "AMS-målere" når måleren ikke er nevnt i avregningsforskriften § 4‐1 som det henvises til? Selvfølgelig av inkompetanse, de to har ikke skjønt hva AMS faktisk innebærer av en installasjon hos sluttbrukeren. At AMS ikke har noe med strømmåleren å gjøre.

LES OGSÅ
Hva er et måleutstyr etter nettleieavtalen?
§ 4-1 plikt til å installere ams

Så sier Pedersen og Dos Santos følgende: "Reguleringsmyndigheten for energi (RME) har i sin forvaltningspraksis lagt til grunn at en «vesentlig og dokumenterbar ulempe» skal forstås i helsemessig forstand, og krever at sluttbrukeren dokumenterer en slik ulempe ved framleggelse av en erklæring fra lege eller psykolog."

Men Pedersen og Dos Santos, nettselskapet Glitre Energi Nett er en privat virksomhet. Da har nettselskapet til enhver tid en plikt på et eget selvstendig grunnlag å følge alle andre gjeldende lovverk. Hvorfor refererer Glitre Energi Nett alltid til hva RME mener nettselskapet skal gjøre. Problemet er at, RMEs forvaltningspraksis er i strid med GDPR og det går under Datatilsynet sine direktiver. Har dere snakket med personvernombudet i konsernet Glitre Energi? Dette forteller hvor lite bransjen bryr seg om hvordan de behandler sensitive personopplysninger. Kundene påpeker det i klagene til Glitre Energi Nett, at nettselskapet absolutte krav om legeattest er strid med andre lovverk.


Pedersen og Dos Santos sier: "Glitre Energi Nett har ikke lovlig adgang til å innvilge fritak fra installasjon av AMS‐måler utover de rammer forskriften og myndighetene har gitt nettselskapene."

Kundesjef Pedersen, har du forstått hva som står i avregningsforskriften § 4‐1. plikt til å installere AMS? Den har jo to unntak a og b som åpner opp for at nettselskapene kan gi fritak uten å blande inn myndighetene. NVE har sagt at det er opptil nettselskapene å avgjøre evt. fritak på et selvstendig grunnlag. Glitre Energi Nett påstår at fritataket gjelder for "AMS-måler", men forskriften sier ingenting om en måler. En annen ting så er ikke kunden pliktig å installere AMS etter nettleieavtalen.


Pedersen og Dos Santos sier: "Slik vi ser det er det personvernforordningens artikkel 6 nr. 1 om behandling som er nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse samt artikkel 9 nr. 2 bokstav g) som i slike tilfeller er grunnlaget for behandlingen av legeerklæringer der dette mottas."

Pedersen må jo være stokke dum med slike svar. Pedersen har ikke forstått noe som helst på hva et behandlingsgrunnlag betyr med en rettslig plikt etter Personvernforordningen. For i artikkel 6 nr. 1., den sier følgende at behandlingen er lovlig hvis den registrerte, altså at kunden har samtykket til behandlingen. Forstår ikke Pedersen at kunden ikke har samtykket til behandlingen? Det er nettselskapet som stiller et absolutt krav om legeattest, og kunden fremviser legeattest mot sin vilje for å unngå at strømmen blir stengt.

Pedersen henviser til allmenne interesser etter artikkel 9 nr. 2 bokstav g) som grunnlag. Den gjelder ikke. Det betyr at Glitre Energi Nett må ha rettslig hjemmel, og det må stå i klartekst i hjemmelen at det er en plikt, som f.eks førerkortforskriften vedlegg 1 § 4. . Det står ingenting om i avregningsforskriften § 4-1 Plikt til å installere AMS b) at det er en rettslig plikt å kreve helseopplysninger som Pedersen henviser til. Kravet om legeattest, det er en mening fra NVE som ikke er hjemlet i lov.

Kundesjef Pedersen har ikke forstått hva den rettslige plikten går ut på når han henviser til ting som ikke nevnt i § 4‐1 b). Man blir bekymret over det lave kompetanse nivået som Pedersen klarer å gi uttrykk for i tilsvaret til Datatilsynet. Tro hva Datatilsynet vil tenke over slike uvitenheter i svar fra Glitre Energi Nett?

Når nettselskapet spør om legeattest, må det være et behandlingsgrunnlag. Det hjelper ikke at de bare vil se på legeattesten og deretter makulerer den. Det er heller ikke lov. Pedersen og nettselskapet Glitre Energi Nett har misforstått dette totalt.

Personvernforordningen

Hva Glitre Energi Nett henviser til i brev.


Artikkel 6. Behandlingens lovlighet
1. Behandlingen er bare lovlig dersom og i den grad minst ett av følgende vilkår er oppfylt:
a) den registrerte har samtykket til behandling av sine personopplysninger for ett eller flere spesifikke formål,


NB. Pedersen du vet vel at kunden ikke har samtykket?


Artikkel 9. Behandling av særlige kategorier av personopplysninger
1. Behandling av personopplysninger om rasemessig eller etnisk opprinnelse, politisk oppfatning, religion, filosofisk overbevisning eller fagforeningsmedlemskap, samt behandling av genetiske opplysninger og biometriske opplysninger med det formål å entydig identifisere en fysisk person, helseopplysninger eller opplysninger om en fysisk persons seksuelle forhold eller seksuelle orientering, er forbudt.


2. Nr. 1 får ikke anvendelse dersom et av følgende vilkår er oppfylt:
g) Behandlingen er nødvendig av hensyn til viktige allmenne interesser, på grunnlag av unionsretten eller medlemsstatenes nasjonale rett som skal stå i et rimelig forhold til det mål som søkes oppnådd, være forenlig med det grunnleggende innholdet i retten til vern av personopplysninger og sikre egnede og særlige tiltak for å verne den registrertes grunnleggende rettigheter og interesser.


NB. Det må være en rettslig plikt, Pedersen hvor er den?


Pedersen og Dos Santos sier: "Vi er åpne for å diskutere om anmodning om fritak framover kan dokumenteres på andre måter eller om andre uavhengige aktører kan motta denne dokumentasjonen og melde resultatet til nettselskapene, eksempelvis Datatilsynet eller RME."

Pedersen og Dos Santos har igjen ikke forstått at nettselskapet må ha et behandlingsgrunnlag. Dvs., da må de andre aktørerene, som f.eks. Datatilsynet og RME også ha et behandlingsgrunnlag slik som Glitre Energi Nett må ha. Forstår Pedersen og Dos Santos ingenting av det dere skriver? Hvordan kan kundesjefen Pedersen og seksjonsleder Dos Santos sitte i slike stillinger når de ikke forstår hvilket lovverk nettselskapet er nødt til å forholde seg til? GEN er så opptatt å høre på hva RME mener de skal gjøre, at de glemmer av nettselskapet også må forholde seg til andre lovverk.


Pedersen og Dos Santos babler om nettleieavtalen kunden har med nettselskapet. Har dere ikke fått med seg at nettleieavtalen er bare "veiledende" for partene? Les mer om dette her. Når det gjelder ny nettleieavtale som bransjen har utarbeidet, har ikke kunden vært part i utarbeidelse av de nye vilkårene. Kunden har heller ikke samtykket til disse vilkårene i avtalen. Dette har også kundene gjort Glitre Energi Nett oppmerksom på, men nettselskapet bare ignorer kundene sine privatrettslige rettigheter.

Viser til Markedsføringsloven § 22. Urimelige avtalevilkår
Ved vesentlige endringer i vilkårene kreves det uttrykkelig aksept fra kunden for at avtalen skal fortsette å løpe.

LES OGSÅ
Glitre Energi Nett endrer nettleieavtalen uten å spørre kundene

Pedersens og Dos Santos sier: "For å kunne oppfylle alle forskriftsfestede funksjonskrav må en AMS‐måler ha en kommunikasjonsmodul, jf. avregningsforskriften § 4‐2. Kommunikasjonsmodulen er altså en nødvendig komponent i måleren, og er, sammen med måleren, å anse som «måleutstyr». Ved at nettleieavtalen omfatter «måleutstyr» er AMS‐målere, med eller uten kommunikasjonsmodul, omfattet av gjeldende avtalevilkår."

Pedersen har ikke skjønt hva er et måleutstyr når han definerer det som AMS‐målere, med eller uten kommunikasjonsmodul. Da blir det misforståelser på hva faktisk AMS går ut på av en installasjon, dette har ikke Pedersen skjønt noe av. AMS står for: Avanserte måle- og styringssystem.  

Les nettselskapet Vokks Nett kommentarer til RMEs begrepsbruk rundt AMS-måler. Et lite nettselskap som har skjønt det som nettselskapet Glitre Energi Nett ved Pedersen og Dos Santos ikke har skjønt.

Vokks Nett svar til RME i klagesak 202012537-4: "At RME fortsatt i sitt vedtak omtaler strømmålere uten kommunikasjon som AMS målere, er lite tillitsvekkende. Det stiller milliardprosjektet med AMS utbygging i et underlig lys."

Den nye avanserte strømmåleren, blir kalt en såkalt "AMS-måler", det er oppfunnet ord på en smartmåler som består av to uavhengige juridiske komponenter. For at AMS skal fungere, må den ha installert en kommunikasjonsenhet. Bilde av demontering av kommunikasjonsdelen. Smartmåleren består av en måleenhet og en kommunikasjonsenhet. Måleenheten er regulert av nettleieavtalen, den ble sist oppdatert i 2007, og gjelder mellom kunden og nettselskapet. Husk at standarden for en strømmåler i nettleieavtalen fra 2007, var en måleenhet. Kommunikasjonsenheten (AMS-delen) er regulert og innlemmet i avregningsforskriften som ble gjeldende fra 2011, og den gjelder kun for nettselskapet. Og AMS-delen, kommunikasjonsenheten er ikke kunden pliktig til å ta imot.

LES OGSÅ
AMS dom i Kristiansand Tingrett
hva er AMS

Pedersen og Dos Santos sier: "Hvis Datatilsynet har spørsmål/kommentarer knyttet til bransjestandarden eller standard avtalevilkår, ber vi om at Datatilsynet kontakter Energi Norge for videre dialog."

Hvorfor skal Datatilsynet kontakte interesseorganet for energibransjen Energinorge som har utarbeidet en standard bransjemal, en nettleieavtale som kunden ikke har samtykket til? Kanskje Glitre Energi Nett først burde ha en bedre dialog med sine nettkunder, der Glitre Energi Nett som faktisk leverer nettjenesten, og som er part i det privatrettslige forholdet med kunden, og det er ikke Energinorge. 

Ifølge kontrollforskriften § 13-6. Nettavtale står det følgende: Avtaler med vilkår for tilknytning og bruk av nettet skal inngås direkte mellom nettselskapene og hver enkelt kunde. Har Glitre Energi Nett inngått en slik avtale med hver enkelt kunde?

Datatilsynet skal ikke blande seg bort i det privatrettslige. Datatilsynet forholder seg til Personopplysningsloven og GDPR direktivet som Glitre Energi Nett er forpliktet til å følge. Glitre Energi Nett har gjort et bevisst lovbrudd når de har stilt krav om helseopplysninger fra kunden, og det uten at nettselskapet har et behandlingsgrunnlag med rettslig plikt etter personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 og artikkel 9 nr. 2.

Bransje veilederen for personvern som det henvises til i brevet fra Glitre Energi Nett, finner du her. Les den nøye, og se hvor lite bransjen tar hensyn til det som står der. Det viser svaret fra Glitre Energi Nett at de ikke har forstått hva det snakkes om.

Lenge leve inkompetansen i nettbransjen som har trengt seg opp i et hjørne som de ikke kommer seg ut av. Dette vil koste nettselskapene mye penger i høye bøter fra Datatilsynet.

Ams.monster vil publisere flere slike svar fra nettselskapene.


 • Nettselskapene opptrer nedlatende ovenfor kunder, svarer ikke på spørsmål og kommer med usannheter.

 • Strømmen ble nettopp stengt hos meg. Jeg ønsker i utgangspunktet ikke å bytte måler, men blir visst nødt. Da uten kommunikasjonsdel. Dette går ikke kystnett med på uten en form for dokumentasjon på ulempen dette vil få for meg. De mener også at legeerklæring ikke er nødvendig dokumentasjon, men at annen dokumentasjon kan duge. Så hva regnes som dokumentasjon? Er det noen som vet?

  • En enkel dokumentasjon på ulempe du kan bruke er: Jeg ønsker ikke få montert en radiosender i mitt private hjem som jeg ikke kan slå av. Da er innsigelsen åpenbart ikke grunnløs.

   Avregningsforskriften § 4-1.Plikt til å installere AMS a og b spesifiserer ikke hva en dokumenterbar ulempe er for noe. Den åpner opp for alle typer av ulemper. Det kan være så mangt. Husk at AMS ble gjeldende og innlemmet i forskriften i 2011 og gjelder kun for nettselskapet. Kunden er heller ikke pliktig til å ta imot AMS (kommunikasjonsenheten) etter nettleieavtalen fra 2007. Viser til dommen fra tingretten i Kristiansand 17. september 2018. https://ams.monster/blogg/ams-dom-i-kristiansand-tingrett Hvis kystnett har presentert en ny nettleieavtale, er den ikke gyldig. Kunden må først gi et aktivt samtykke etter GDPR https://ams.monster/blogg/nye-standardvilkar-for-nettleie-og-tilknytning-for-forbruker/

   Viktig: Det eneste kunden må forholde seg til etter nettleieavtalen er å bytte selve «måleenheten» når nettselskapet ønsker det. Fjerner man kommunikasjonsenheten i smartmåleren, blir strømmåleren bare en mer moderne måleenhet. Bilde av måler med og uten kommunikasjonsenhet

   Nettselskapene har ikke lov å spørre om legeattest. De må ha et behandlingsgrunnlag med en rettslig plikt for å kreve helseopplysninger etter personvernforordningen artikkel 6 nr. og artikkel 9 nr. 2. Les mer her: https://ams.monster/blogg/vil-datatilsynet-gi-nettselskapene-et-overtredelsesgebyr/

   Nettselskapene har ikke lov til å stenge strømmen. Nettselskapene har leveringsplikt etter Energiloven § 3-3 og det må være et tvangsgrunnlag etter tvangsfullbyrdelsesloven før de kan stenge strømmen. Det er for dypt inngripende for forbrukeren å stenge strømmen når strøm er et samfunnsgode og ulempen for nettselskapet er for liten. Det blir sett på som monopolmisbruk.

 • {"email":"E-postadressen er ugyldig","url":"Nettside adressen er ugyldig","required":"Nødvendig felt mangler"}
  >