Ams Monster

Folket mot AMS

  • Hjem
  • Energinorge
  • Standard nettleieavtale er ment å være en «veiledende» avtale

Standard nettleieavtale er ment å være en «veiledende» avtale

Publisert 28. januar 2021

Sist oppdatert 12. september 2022


Nettselskapene utformer selv sine nettleieavtaler og særavtaler individuelt med kunden. Det forutsetter at avtalevilkårene tilfredsstiller bestemmelsene i Energiloven med tilhørende forskrifter. Standard nettleieavtale slik den er utformet av Energi Norge som en mal som nettselskapene kan benytte seg, er ment å være en ”veiledende” avtale. Nettselskapene er ikke forpliktet til å benytte standard avtalen overfor sine kunder.

Om nettselskapet tar i bruk avtale malen fra Energi Norge som sin egen, blir de juridisk ansvarlig mellom kunden og nettselskapet i det øyeblikket de tar avtale malen i bruk. Alle kunder bør lese gjennom vilkårene i avtalen når den er publisert på nettselskapets nettside. Dette er viktig å sjekke for at nettselskapet kan ha endret vilkårene i forholdt til i standard malen som er publisert på Energi Norge nettside. Merk at noen nettselskaper linker avtalen til Energi Norges nettside. Det blir helt feil når forbrukeren ikke har et kundeforhold til Energi Norge.

Nettselskapene er ikke kjent med at nettleieavtalen er ment å være en "veiledende" standard avtale. Hvis vilkårene i avtalen ikke er i tråd med til enhver til gjeldende lover og forskrifter, er den ugyldig. Dette gjelder også for andre lovverk som Reguleringsmyndigheten i NVE (RME) ikke forvalter.

Kundene bør være oppmerksom på i klagesaker som Elklagenemnda behandler - at standard nettleieavtale er ment å være "veiledende".

Elklagenemndas uttalelser er bare rådgivende for partene. Nemnda behandler klager som springer ut fra kontraktsforhold mellom energiselskap og forbrukere. Med energiselskap menes nettselskap og kraftleverandører. En tvilsom tvistebehandlingsordning for forbrukeren.

Elklagenemnda er ikke en uavhengig, men en partisk klagenemnd for bransjens medlemmer. Den daglige driften av Elklagenemnda står interesseorganet for energibransjen, Energi Norge. Knut Fredrik Kroepelien er daglig leder og direktør i bransjeorganet. Ved å klage til Elklagenemnda tar forbrukeren en stor risiko når det er bukken Energi Norge som passer havresekken for nettselskapene.

Det viser avgjørelser nemnda har behandlet etter innføringen av AMS 1. januar 2019. Forbrukeren vinner ikke frem med sine synspunkter - når kunden har rett - får kunden ikke rett. Forbrukerrådet har to representanter i nemnda, Thomas Iversen og Gustav Norman som skal ivareta forbrukerrettigheter, men de gjør ikke jobben på vegne av forbrukeren, klageren. Forbrukerrådets representanter har manglende fagkompetanse på saksområdet når det gjelder vilkår for tilknytning og bruk av nettet . Det er RME som er det rette klageorganet jfr. NEM-forskriften § 4-13.Uenighet. Elklagenemnda fatter avgjørelser som er utenfor deres mandat i klagebehandlingen. 

Som du vil lese er de to svarene ganske motstridende. Det er bekymringsfullt.

Nettselskapet ga følgende svar til kunde:

Standardvilkårene for tilknytning og bruk av nettet er utformet av Energi Norge sammen med Forbrukertilsynet og representanter fra Elklagenemnda. Avtalen er gjeldene for alle kunder fra 1. februar, og ettersom vi har plikt til å varsle 14 dager før de trer i kraft så har vi sendt ut informasjon til våre nettkunder blant annet via SMS.


Dersom det er uenighet rundt standardvilkårene så må henvendelsen rettes til korrekt instans som er Elklagenemnda

https://www.elklagenemnda.no/om-elklagenemnda2/kontakt-oss/


Bemerkning fra Borgarting lagmannsrett kjennelse av 29.12. 2021 - sak 21-174401ASK-BORG/04

...Elklagenemnda, tale for en mer omfattende fortolkning av grunnvilkåret om «vesentlig kontraktsbrudd» i forbrukerkjøpsloven § 48 a.


LES HER: Elklagenemnda: hvem trekker i trådene, Energi Norge?

Man kan stille spørsmålstegn rundt habiliteten til enkelte av representantene i nemda - ansatte fra energibransjen. Det samme gjelder for sekretariatet -  ansatte i Energi Norge, som foretar saksbehandlingen før nemndsmedlemmene fatter en avgjørelse i klagen. De unnlater å ta med klagers uttalelser.

Interesseorganene for energibransjen Energi Norge og Distriktsenergi er ikke interessert i å ivareta forbrukerens rettigheter. 

Ethvert selskap som har fått konsesjon til å drive nettvirksomhet er forpliktet til å følge gjeldende lover og forskrifter (som også inneholder bestemmelser om ikke-diskriminering), både når det gjelder avtalevilkår overfor sine kunder, betalingsbetingelser og tariffer.

Akkurat dette bryr ikke nettselskapene seg om å følge.

LES OGSÅ Forbrukerrådet har søkelys på Elklagenemnda
Nettleieavtalen er bare veiledende

Les hele NVE brevet HER.

LES MER OM DEN NYE NETTLEIEAVTALEN
Nye standardvilkår for nettleie og tilknytning for forbruker

Nettselskapene har presentert en oppdatert standard nettleieavtale med nye vilkår gjeldene fra 1.1.2021. Avtalen er ugyldig. Det pussige er at Elvia, Norges største nettselskap benytter fortsatt avtalen fra 2007 (den som fortsatt gjelder).

For at en avtale skal være gyldig, må det være et aktivt samtykke.

Viser til Markedsføringsloven § 22.Urimelige avtalevilkår. Ved vesentlige endringer i vilkårene kreves det uttrykkelig aksept fra kunden for at avtalen skal fortsette å løpe.

Forbrukertilsynet kommentar: Det følger av bestemmelsen § 22 at:

«Vilkår som nyttes eller tilsiktes nyttet i næringsvirksomhet overfor forbrukere kan forbys når de finnes urimelige overfor forbrukere, og det finnes et forbud tilsies av allmenne hensyn. Ved rimelighetsvurderingen skal det legges vekt på hensynet til balanse mellom partenes rettigheter og plikter og på hensynet til klarhet i kontraktsforhold.»

Forbrukertilsynet forklarer at forbrukernes viktigste vern - ved urimelige vilkår - vil være gjennom Markedsføringsloven § 22. Brudd på Markedsføringsloven er - forså vidt - Forbrukertilsynets område, men det vil variere etter type brudd, og i gitte tilfeller, så vil noen saker da sortere under RME sitt Særtilsyn.

Etter innføringen av GDPR, så krever endring av personopplysninger et aktivt samtykke fra kunden jr. Personforordningen Artikkel 7.Vilkår for samtykke. Det er krav at nettselskapet i sitt kundesystem om sporbarhet om kunden faktisk har samtykket eller ikke, og forbrukeren kan trekke sitt samtykke tilbake uten noen konsekvenser for forbrukeren.

Nettselskapene har faktisk stengt strømmen til forbrukere som har nektet samtykke til nye vilkår. 

Klag til Forbrukertilsynet på markedsføringsloven. Det kan man gjøre på denne lenken. Klag også til særtilsynet Reguleringsmyndigheten i NVE (RME). Du må regne med å møte motstand med ansvarsfraskrivelse. Det er et par saker som er til behandling hos RME.

Forbrukertilsynet, tidligere Forbrukerombudet har ikke vært kundens forhandlingspart i de nye vilkår i avtale for nettleie som Energi Norge påstår. Forbrukerrådet og Elklagenemnda har heller ikke hatt noe med avtalen å gjøre.

Les mer her hva Energi Norge påstår om de nye vilkårene. Hvorfor bløffer Ulf Møller i Energi Norge? Møller påstår at avtalen er godkjent. NVE-RME har ikke godkjent noe som helst av nye vilkår for nettleie. Det er et privatrettslig forhold mellom nettselskapet og kunden som myndighetsorganet ikke skal blande seg bort i.

Hva RME sier om nye vilkår i avtale om nettleie, les mer her.

LES OGSÅ
Ulf Møller kommenterer nettleieavtalen og avslører sin egen inkompetanse

Energi Norge og nettselskapene bryr seg ikke om Personopplysningsloven, Personvernforordningen (GDPR) som ble gjeldende fra 25. mai 2018 og Markedsføringsloven § 22 for ivareta forbrukerens rettigheter.  


Lov om avslutning av avtaler "Avtaleloven"

§ 2. Har den, som har tilbudt at slutte en avtale, forlangt svar inden en viss frist (akceptfrist), maa svar, som antar tilbudet (akcept), være kommet frem til ham, før fristen er ute.

Er tilbudet gjort i brev, regnes fristen fra den dag, brevet er datert. Er tilbudet gjort i telegram, regnes fristen fra det øieblik, det er indlevert til avsendelsesstedets telegrafstation.

§ 36. En avtale kan helt eller delvis settes til side eller endres for så vidt det ville virke urimelig eller være i strid med god forretningsskikk å gjøre den gjeldende. Det samme gjelder ensidig bindende disposisjoner.

§ 37. For vilkår som ikke er individuelt forhandlet, og som inngår i en avtale mellom en forbruker og en næringsdrivende, gjelder følgende:
Punkt 3. Ved tvil om tolkningen av et avtalevilkår, skal vilkåret tolkes til fordel for forbrukeren.

Hvilke andre lovverk vilkårene i en nettleieavtale for forbrukere skal forholde seg til, finner man her: Forbrukerkjøpsloven, Markedsføringsloven og Avtaleloven

Hva RME uttaler om vilkårene i den nye nettleieavtalen

RME ble etter lov- og forskriftsendring som trådte i kraft 1.11.2019 gitt myndighet til å regulere vilkår for tilknytning og bruk av nettet. Dette følger av forskrift om nettregulering og energimarkedet (NEM) kapittel 3, og av lov om produksjon, omforming, overføring, omsetning fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven) § 3-3, § 3-4 og § 3-4a. Dette kan skje ved å godkjenne eller fastsette vilkår, eller metoder for å fastsette slike vilkår. Hensikten er å sikre at nettselskapene ikke utnytter sin monopolstilling ved å stille urimelige krav til tilknytnings- og nettleieavtaler. Det er også et poeng å sikre at avtalene har et språk og en struktur som gjør at kundene lett kan se hvilke vilkår som gjelder.
Vi har orientert om denne prosessen på våre nettsider, du finner mer informasjon 
her


Når det gjelder spørsmålet om Forbrukertilsynet har vært involvert i prosessen med Energi Norge har vi ikke kjennskap til dette. Eventuelle spørsmål kan rettes til Energi Norge. 

Nettselskapet ber kunden klage til Elklagenemnda hvis kunden ikke samtykker. Elklagenemnda har ingen myndighet til å be nettselskapet til å endre avtalen. Det er opptil nettselskapet som laster ned Energi Norge sin mal å påse at vilkårene i avtalen er lovlig og ikke urimelige.

Skal Elklagenemnda behandle en klage, må man passe på hvilken avtale som benyttes i saksbehandlingen. Den som gjelder fra 2007. Elklagenemnda kan ikke behandle en klage på en avtale kunden ikke har samtykket til.

Elklagenemnda har på sin nettside publisert begge avtalene 2007 og  2020.

En virksomhet kan kun behandle personopplysninger dersom den har innhentet gyldig samtykke fra personen eller personene det gjelder. Les mer her på Datatilsynets nettside.

Hvis nettselskapet påstår at de er ny avtale som gjelder. Hvorfor har RME på nettsiden publisert avtalen fra 2007? RME har heller ikke godkjent avtalene, les mer her.

Forbrukertilsynets avtaler finner du her:
Standard nettleieavtale 2007
Standard tilknytningsvilkår 2007

Reguleringsmyndigheten i NVE (RME)
Standardavtaler på nettleie og tilknytning 2007

Elvia, Norges største nettselskap har publisert avtalen fra 2007 på sin nettside. Den finner du her. Elvia vet at det skal være et aktiv samtykke.

Standardvilkårene består av to deler/avtaler:
- Nettleievilkårene som regulerer forholdet mellom Nettselskapet og Kunden.

- Tilknytningsvilkårene som regulerer forholdet mellom Nettselskapet og eieren av den elektriske installasjonen som skal tilknyttes eller er tilknyttet overføringsnettet.

Tilknytningsavtalen benyttes når man kobler eiendommen/stikkledningen på nettet til nettselskapet. Det gjøres kun en gang når huset ble oppført.

Forskrift om kontroll av nettvirksomhet
§ 13-6.Nettavtale
Avtaler med vilkår for tilknytning og bruk av nettet skal inngås direkte mellom nettselskapene og hver enkelt kunde.

Energi Norge har laget en standard mal på en avtale med ensidige dikterte vilkår som nettselskapene benytter seg av uten å spørre forbrukeren om samtykke. Flere av vilkårene i avtalen er i strid med: Forbrukerkjøpsloven, Markedsføringsloven og Avtaleloven.

Last ned informasjonsarket om Avansert måle- og styringssystemer - Definisjon av AMS og Krav om installasjon


{"email":"E-postadressen er ugyldig","url":"Nettside adressen er ugyldig","required":"Nødvendig felt mangler"}
>