Ams Monster

Folket mot AMS

  • Hjem
  • Energinorge
  • Standard nettleieavtale er ment å være en «veiledende» avtale – ingen forpliktelser for kunden

Standard nettleieavtale er ment å være en «veiledende» avtale – ingen forpliktelser for kunden

Publisert 28. januar 2021

Sist oppdatert 23. juni 2021


Nettselskapene utformer selv sine nettleieavtaler og særavtaler individuelt med kunden. Det forutsetter at avtalevilkårene tilfredsstiller bestemmelsene i Energiloven med tilhørende forskrifter. Det spesielle som kunden og nettselskapene ikke har vært oppmerksom på: at nettleieavtalen er ment å være en "veiledende" avtale. Dette kommer ikke frem i informasjonen fra bransjen. Bevisst for å villede kunden om sin rettighet eller rett og slett av inkompetanse?

Nettselskapet er ikke forpliktet til å benytte nettleieavtalen ovenfor alle sine kunder. Det betyr at kunden heller ikke er forpliktet til å benytte seg av avtalen.

Dette kommer ikke godt nok frem i klagesaker som Forbrukerrådet, Forbrukertilsynet og Elklagenemnda behandler - at nettleieavtalen er ment å være "veiledende". Dette blir man bekymret for kundens rettsikkerhet i klagesaker: fordi Elklagenemnda, rådgivende tvistebehandlingsordning for klager på nettselskaper og kraftleverandører fra forbrukerkunder skal være en nøytral og uavhengig nemnd. Man kan stille spørsmålstegn rundt habiliteten til enkelte av representantene i nemda som er ansatte fra energibransjen. Dette bør kundene være oppmerksom på.

Nettleieavtalen er en "standard mal" på en veiledende avtale som Energinorge har utarbeidet som nettselskapene kan benytte seg av. Men det er ikke et krav slik som nettselskapene presenterer det i informasjonen til kundene, at kunden ikke kan nekte å godta avtalen.

Nettselskapene og bransjens interesseorgan i spissen Energinorge og Distriktsenergi opptrer på en frekk og kynisk måte og bryr seg ikke om kundens privatrettslige rettigheter. En kriminell bransje.

Ethvert selskap som har fått konsesjon til å drive nettvirksomhet er forpliktet til å følge gjeldende lover og forsrkfiter (som også inneholder bestemmleser om ikke-diskriminering), både når det gjelder avtalevilkår overfor sine kunder, betalingsbetingelser og tariffer.

Nettleieavtalen er bare veiledende

Les NVE brevet HER.

LES MER OM DEN NYE NETTLEIEAVTALEN
Nye standardvilkår for nettleie og tilknytning for forbruker

Når nettselskapene presenter en avtale med nye vilkår. Da må kunden ha gitt et aktivt samtykke for at den skal gjelde. Viser til Markedsføringsloven § 22. Urimelige avtalevilkår. Forbrukertilsynet sier følgende: "Ved vesentlige endringer i vilkårene kreves det uttrykkelig aksept fra kunden for at avtalen skal fortsette å løpe." 

Klage sendes på denne lenken.

Forbrukertilsynet er et klageorgan, og har ikke vært kundens forhandlingspart til nye vilkår i nettleieavtalen som nettselskapene presenterer til sine kunder. Forbrukerrådet og Elklagenemnda er heller ikke en forhandlingspart i den nye avtalen.

Hvorfor bløffer Ulf Møller i Energinorge i sin uttalelse? Energi Norge artikkelen leses her. Han påstår at avtalen er godkjent av NVE - RME. Det er ikke korrekt.

Hva RME sier om nye vilkår i den nye avtalen, les her.

LES OGSÅ: Ulf Møller kommenterer nettleieavtalen og avslører sin egen inkompetanse

Energi Norge og nettselskapene har ikke skjønt mye når de ikke har fått med seg at Personopplysningsloven ble endret til Personvernforordningen i mai 2018 og ble innlemmet under GDPR. Etter innføringen av GDPR, så krever endring av vilkår et aktivt samtykke fra kunden etter Personforordningen Artikkel 7.Vilkår for samtykke Nettselskapene er også pliktig til å ha et system for å lagre at kunden faktisk har samtykket, og at samtykket kan trekkes tilbake når som helst uten noen konsekvenser for forbrukeren.

Viser også til KAPITTEL III Den registrertes rettigheter
Avsnitt 4 Rett til å protestere og automatiserte individuelle avgjørelser
Artikkel 22.Automatiserte individuelle avgjørelser, herunder profilering


Lov om avslutning av avtaler "Avtaleloven"

§ 2. Har den, som har tilbudt at slutte en avtale, forlangt svar inden en viss frist (akceptfrist), maa svar, som antar tilbudet (akcept), være kommet frem til ham, før fristen er ute.

Er tilbudet gjort i brev, regnes fristen fra den dag, brevet er datert. Er tilbudet gjort i telegram, regnes fristen fra det øieblik, det er indlevert til avsendelsesstedets telegrafstation.

§ 37. For vilkår som ikke er individuelt forhandlet, og som inngår i en avtale mellom en forbruker og en næringsdrivende, gjelder følgende:3. Ved tvil om tolkningen av et avtalevilkår, skal vilkåret tolkes til fordel for forbrukeren.

Hvilke andre lovverk vilkårene i en nettleieavtale for forbrukere skal forholde seg til, finner man her: Forbrukerkjøpsloven, Markedsføringsloven og Avtaleloven

Et svar fra RME angående vilkårene i den nye nettleieavtalen

RME ble etter lov- og forskriftsendring som trådte i kraft 1.11.2019 gitt myndighet til å regulere vilkår for tilknytning og bruk av nettet. Dette følger av forskrift om nettregulering og energimarkedet (NEM) kapittel 3, og av lov om produksjon, omforming, overføring, omsetning fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven) § 3-3, §3-4 og §3-4a. Dette kan skje ved å godkjenne eller fastsette vilkår, eller metoder for å fastsette slike vilkår. Hensikten er å sikre at nettselskapene ikke utnytter sin monopolstilling ved å stille urimelige krav til tilknytnings- og nettleieavtaler. Det er også et poeng å sikre at avtalene har et språk og en struktur som gjør at kundene lett kan se hvilke vilkår som gjelder.
Vi har orientert om denne prosessen på våre nettsider, du finner mer informasjon 
her


Når det gjelder spørsmålet om Forbrukertilsynet har vært involvert i prosessen med Energi Norge har vi ikke kjennskap til dette. Eventuelle spørsmål kan rettes til Energi Norge. 

Når kunden ikke samtykker til den nye nettleieavtalen, ber nettselskapet kunden klage til Elklagenemnda. Før man klager ditt, må de nye avtalevilkårene vært inngått mellom hver enkelt kunde og nettselskapet før man klager. Verken Elklagenemnda eller Forbrukertilsynet kan ikke behandle klagen hvis kunden ikke har samtykket til de nye vilkårene. De forholder seg til den opprinnelige nettleieavtalen (den som fortsatt gjelder) fra 2007.

"Et samtykke foreligger når en frivillig, uttrykkelig og informert  fra en person som angir at den avtalen er godtatt."

Hvorfor påstår Energi Norge og nettselskapene at det er nye avtaler som gjelder fra 16.12.2020, når nettleieavtalen fra 2007 fortsatt er publisert på Elklagnemnda og Forbrukertilsynet samt på NVEs nettsider?

Husk at det finnes to avtaler: en tilknytnings- og en nettleieavtale. Tilknytningsavtalen tas i bruk når eiendommen/målepunktet kobles på strømnettet til nettselskapet. Som regel med første eier av hus, leilighet etc. Det har med leveringsplikten.

Forskrift om kontroll av nettvirksomhet
§ 13-6.Nettavtale
Avtaler med vilkår for tilknytning og bruk av nettet skal inngås direkte mellom nettselskapene og hver enkelt kunde.

Nettselskapet har ensidig diktert vilkårene i avtalen uten rådføre seg med kundene, og flere av vilkårene er i strid med: Forbrukerkjøpsloven, Markedsføringsloven og Avtaleloven.

Svar kunde fikk fra nettselskapet:

Standardvilkårene for tilknytning og bruk av nettet er utformet av Energi Norge sammen med Forbrukertilsynet og representanter fra Elklagenemnda. Avtalen er gjeldene for alle kunder fra 1. februar, og ettersom vi har plikt til å varsle 14 dager før de trer i kraft så har vi sendt ut informasjon til våre nettkunder blant annet via SMS.


Dersom det er uenighet rundt standardvilkårene så må henvendelsen rettes til korrekt instans som er Elklagenemnda

https://www.elklagenemnda.no/om-elklagenemnda2/kontakt-oss/


{"email":"E-postadressen er ugyldig","url":"Nettside adressen er ugyldig","required":"Nødvendig felt mangler"}
>