Ams Monster

Folket mot AMS

  • Hjem
  • AMS
  • Galskap satt i AMS-måler-system av Reguleringsmyndigheten i NVE

Galskap satt i AMS-måler-system av Reguleringsmyndigheten i NVE

Publisert 12. september 2022

Sist oppdatert 12. september 2022

Estimert lesetid: minutter


Det er bekymringsfullt hvor tydelig inkompetansen til Reguleringsmyndigheten i NVE (RME) - tilsynsmyndighet og regulator for nettvirksomheten – er. I motsetning til ledere i andre nettselskaper er Gunnar Løkkebø den årvåkne og kompetente daglige lederen i Etna Nett, som interesserer seg for det han driver med. Løkkebø har bedt RME om funksjonskravene til en "AMS-måler uten kommunikasjonsdel" - i henhold til Forskrift for kraftomsetning og nettjenester § 4.2. RME tok ikke utfordringen.

"Ja, for faktum er vel at forskriften verken definerer eller omtaler «AMS-måler uten
kommunikasjonsenhet»? Forstår ikke RME at dere undergraver deres egne definisjoner, ved å tillate dem bruket om noe som ikke er i nærheten av å oppfylle kriteriene?
"


Før du leser videre, vennligst les informasjonsarket om AMS for å forstå hva begrepet "AMS-målere med og uten kommunikasjonsenhet" betyr i forhold til de nye avanserte strømmålerne. Du kan lese mer om hvilke typer smartmålere nettselskapene bruker på denne lenken.

Last ned informasjonsarket om Avansert måle- og styringssystemer - Definisjon av AMS og installasjonskrav


Spørsmål fra Gunnar Løkkebø til RME
- Jeg tillater meg derfor å spørre RME om: hvilke funksjonskrav stilles til målere som skal kunne kalles «AMS» etter at kommunikasjonsdelen er fjernet, og som skiller disse ifra målere som var vanlig før kravet om «AMS» ble forskriftsfestet?
- Hva RME svarer på mitt spørsmål over, er følgelig svært avgjørende for en del nettkunders framtidige rettigheter.
- Hva er hensikten med å bytte målere dersom dette ikke medfører en forbedring? For meg er det kommunikasjonsdelen som gjør måleren til AMS, ikke plastkapslingen. Både A’en for Automatisk, og S’en for System blir borte med kommunikasjonsdelen, og man står igjen med Måler Uten System (MUS).
- Og når man har akseptert MUS som grunnleggende kunderettighet, så må man vel også vurdere MUS i forbindelse med enhver forskriftsendring, i alle fall de som bygger videre på forutsetninger om at målerne faktisk har krav til funksjon? Nye nettariffer f.eks., hvordan tarifferes og avregnes kunder med MUS? Står det i forskriften?

I siste avsnitt misforstod Gunnar Løkkebø litt. I § 4-1.Plikten til å installere AMS har to unntak a og b, det spiller ingen rolle hva han påpeker.Legg merke til navnet på mottakeren av kopien. Tore Langset, ny direktør i RME  og NVE, Arne Venjum, AMS-guruen i NVE-RME, en mann med mange meninger som ikke er nevnt i lover og regler. Jeg lurer på hva de mener om svarene Løkkebø får på spørsmål som er legitime. NVE-RME er kjent for å være arrogante når de får ubehagelige spørsmål de ikke vil svare på – fordi de ikke vet hva de holder på med. NVE-RME bryr seg ikke om hva andre mener, men har en etablert forvaltningspraksis som er i strid med deres eget regelverk. Svarene de ga på gebyr klagesaker viser dette.

Tidligere direktør i RME Ove Flataker ga følgende uttalelse:
Jeg har snakket med flere av medarbeiderne som du nevner, og fått lagt frem svarene de har gitt deg. Jeg forstår at du har fått svar både per e-post og gjennom flere telefonsamtaler. Så vidt jeg forstår, har medarbeiderne svart etter beste evne.

RMEs saksbehandlere som gjør sitt beste for å svare etter beste evne på klager er bekymringsfult. RME som særtilsyn og regulator for nettvirksomhet burde vite hva de gjør. Svaret fra Ove Flataker bekrefter at han har udugelige og inkompetente ansatte som svarer etter beste evne på ting de ikke forstår. 

NVE-RME er ikke interessert i å ha dialog med andre enn seg selv når det påpekes feil som forvaltningen ikke har vurdert. NVE-RME er mer opphengt i å ha rett enn å gjøre rett.

Løkkebø fikk svar fra RMEs Fahad Jamils og interesseorganer for nettselskapene, Energi Norge ved Ulf Møllers og Distriktsenergi ved Arvid Bekjordens. Du vil bli bekymret av svare de ga. Disse bransjerådgiverne aner ikke hva de driver med. Svarene Løkkebø fikk fra trioen var rett og slett synspunkter som setter forbrukernes rettssikkerhet på spill. Skremmende inkompetanse som viser at de ikke vet hva de gjør.


En kuriositet

I eldre høringsdokumenter om Avanserte måle- og styringssystem (AMS), nr. 12-2008 er måleren beskrevet i forhold til hva  AMS inkluderer - en avansert strømmåler. Høringsdokumentet nevner ikke begrepet AMS-måler.

I dette høringsforslaget skulle paragrafen være følgende ordlyd: Nettselskap skal installere en avansert måler ved hvert enkelt målepunkt.

Da ville det være klart hva sluttbrukeren skulle få installere i sin private el-installasjoner (som er utenfor nettselskapets ansvarsområde).

Dette viser hvor uutholdelig det er for nettselskaper å tvangsinstallere radiosendere i private hjem, når sluttbrukeren ikke kan slå av kommunikasjonsenheten i smartmåleren, som kunden ikke har noen plikt til å akseptere AMS.

Dagens § 4-1.Plikt til å installere AMS nevnes ikke måleren. Hvorfor er måleren ikke inkludert i forskriften, når begrepet AMS-måler brukes?

Skeivfordeling i styrkeforholdet

En annen ting som er bemerket i NVEs høringsnotat er at mye handler om nettselskapers plikter uten å vurdere konsekvenser og rettigheter til forbrukere. Når forbrukere har tvister med nettselskaper som tilbyr monopoltjenester, er det ingen virkelig nøytral klageorgan som beskytter forbrukernes rettigheter.

Forbrukeren henvises til Elklagenemnda, som administreres av bransjeorganet Energi Norge nå Fornybar Norge). Elklagenemnda, som er kun rådgivende for partene. Elklagenemnda er bare en stor spøk og det er en risikosport for forbrukerne hvis du klager til dem. Avgjørelsene fra nemnda i tvister med nettselskaper, vinner forbrukeren ikke frem. Les mer her.

Forbrukerne er svakest i kundeforholdet til nettselskapet og bør ha eget ombud og tilsyn, slik tilfellet var med Forbrukerombudet tidligere, for å balansere ubalansen i maktbalansen. Forbrukerombudet er nå blitt tilsynsmyndighet, Forbrukertilsynet. Dagens ordning er at forbrukeren ved uenighet med et nettselskap må klage til Reguleringsmyndigheten i NVE (RME) i henhold til  NEM-forskriften § 4-13.Uenighet.  RMEs svar i klager på nettselskaper er at det er et  privatrettslige forhold som utenfor deres myndighetsområde, og henviste til Elklagenemnda. Ved uenighet om vilkårene for tilkobling og bruk av nettet ligger det utenfor Elklagenemndas mandat. Reguleringsmyndigheten i NVE (RME)  er riktig klageinstans etter NEM-forskriften.

Forbrukere blir en kasteball mellom ulike offentlige etater som ikke tar ansvar.

Et eksempel på skjev styrkeforhold er de nye oppdaterte vilkårene i nettleieavtalen som gjelder fra 1. januar 2021. Standard bransjemale fra Energi Norge som nettselskaper kan benytte seg av. Men forbrukerne har ikke akseptert de nye vilkårene. Det kreves aktivt samtykke i henhold til markedsføringsloven. RME har ikke godkjent vilkårene i avtalen som det hevdes av bløffmakeren Ulf Møller. Les mer her.

Det er nettopp dette mange kunder legger merke til, de mottar stadige trusler fra nettselskaper om de ikke gjør det de blir bedt om. Kunder får stengt strømmen på grunn av maktmisbruket fra nettselskapet. I rettssaker har kunder blitt feildømt når det blir benyttet vilkår i en nettleieavtale kunden ikke hadde samtykket til. Les mer her om Ulf Møller inkompetanse i AMS-saken.


Tilbake til sakens faktum

- Arvid Bekjorden i Distriksenergi. Jeg prøver meg med et enkelt svar:
Teknisk sett er en måler uten komm-enhet fremdeles en AMS måler fordi det kun er denne enheten som er fjernet. Tror de fleste bruker benevnelsen "AMS måler uten kommunikasjonsenhet" noe som er helt ok etter mitt syn.

Kommentar:

Hva mener Bekjorden om definisjonen av AMS-måleren i forskriften? I § 4-1 er måleren ikke nevnt i plikten til å installere AMS. Eller mener Bekjorden hans personlige syn overstyrer regelverket? Ifølge Bekjorden synes han det er greit at nettselskapene ikke følger lover og regler. Men dette er ikke noe nytt fra den kyniske bransjen.

Les denne artikkelen fra Distriktsenergi-redaksjonen - Agder Energi Nett vinner AMS-sak i retten. Ordet AMS-måler beskrives nesten annenhver linje, nesten som om Distriktsenergi har et slags religiøst forhold til ordet "AMS-måler". Les ams.monster kommentarer til tingrettens avgjørelse.

Gunnar Løkkebøs kommentar til Arvid Bekjordens argumentasjon:
Tar man motoren ut av en bil, så vil den ytre sett fortsatt se ut som en bil, men den er ikke lenger et transportmiddel, som er primærfunksjonen til en bil/automobil. Selvfølgelig kan man også uten motor bruke ordet «bil» om den, men da blir det i tilfelle i betydningen: stabil.


- Ulf Møller i Energi Norge, mannen med tinnfoliehatten kommentar.
Støtter Arvid her, selv om det kan hevdes at en AMS måler uten kommenhet ikke er en fullgod måler.

Kommentar:

Møller mener at en AMS-måler uten kommunikasjonsenhet ikke er en fullt funksjonell måler. Påstår Møller at kommunikasjonskortet i smartmåleren (AMS-måleren) regnes som et måleapparat? Justervesenet var uenig på det - de forholder seg det måletekniske nøyaktigheten. Har Møller kontaktet Justervesenet om sine påstander? Hvis han gjør det, vil han gjøre seg selv til narr.

En opplysning til Ulf Møller - kommunikasjonskortet er ikke måleren, men en radiosender og en separat komponent i smartmåleren.

Kamstrup skriver på sine nettsider:
"Som en avansert smartmåler kan OMNIPOWER enfaset strømmåler utstyres med et bredt spekter av kommunikasjonsmoduler"

Hvor har Møller fått tak i denne sprøytepraten? Han snakker jo mot bedre vitende. Justervesenet har ingen måletekniske krav til kommunikasjonsmodulen (AMS-delen) i den avanserte strømmåleren. Justervesenet er kontrollorganet som sikrer at måleenheten oppfyller den tekniske målenøyaktighet, i samsvar med forskriftene som kreves for måleren (måleenhet), som stiller krav til kvaliteten på målingen, dvs. gjennom krav til nøyaktigheten av målingen.

Fjerner man kommunikasjonsmodulen i smartmåleren, blir måleren en "dum" strømmåler. De målte verdiene blir lagret lokalt i måleenheten (opptil 4-6 måneder).Har Møller ikke fått med seg definisjonene av AMS jf avregningsforskriften § 1-3.Definisjoner?

Avanserte måle- og styringssystemer (AMS): Toveis informasjons- og kommunikasjonssystem fra og med elektrisitetsmålere som danner grunnlag for avregning av utveksling, innmating og uttak, til og med sentralsystemet hos nettselskapet eller nettselskapets leverandør.


Arvid Bekjorden og Ulf Møller forsto ikke spørsmålet fra Etna Netts Gunnar Løkkebø. De to innhentet meninger som ikke er nevnt i forskriften. De kommentarer kun for å fremme sin egen inkompetanse.


En fornuftig kommentar fra Knut Eliassen, prosjektleder Måling i REN AS

Fra mitt ståsted må Gunnars konklusjon om at en elmåler uten komm-enhet ikke kan kalles en AMSmåler, støttes. Det følger av RME’s forskrift om måling, avregning…..osv, §1-3 Definisjoner:

Det er altså et system der en elmåler inngår. Når man fjerner alt unntatt el-måleren, sitter en igjen med en el-måler, ikke en AMS-måler.


Hvorfor er uenighet så stor innenfor ulike bransjeorganer når det gjelder å definisjon av AMS, når dette er definert i avregningsforskriften §1-3? Har bransjen sluttet å lese lover og forskrifter, bortsett fra Gunnar Løkkebø fra Etna Nett og Eliassen fra REN AS?

Forbrukere har blitt urimelig straffet for bransjen og myndighetens inkompetanse.


RME som myndighetsorgan for nettselskapenes nettvirksomhet, forstår ikke regelverket og forskriftene de lager selv. RME har ikke forstått det juridiske, at en smartmåler innen AMS består av to uavhengige juridiske komponenter, en offentlig rettslig del (AMS) og en privatrettslig del (måleutstyret). RME definerer det som en "AMS-måler", som er et misvisende oppfunnet begrep.

Vassdrags og energidirektør i NVE Kjetil Lund står ansvarlig for inkompetansen til særtilsynet Reguleringsmyndigheten i NVE (RME).

Hvis RME anser strømmåleren som en "AMS-måler". Hvorfor inkluderte ikke RME "AMS-måler" i § 4-1. Plikt til å installere AMS?

Hvordan skal forbrukere finne sin rettsstilling i en klage – når klageren ikke vet hva RME mener – når måleren ikke er nevnt i § 4-1?

Fahid Jamil, senioringeniør, Reguleringsmyndigheten i NVE (RME), svarte Løkkebø med følgende:

RME svar 1
Vi bruker derfor AMS-måler med kommunikasjonsenhet og AMS-måler uten kommunikasjonsenhet for å gjøre oss enkelt forstått når vi refererer til de nye målerne. Vi har ikke opplevd at dette har vært problematisk å forstå for sluttbrukere (med unntak av noen få), nettselskaper eller andre relevante instanser i vår kommunikasjon med dem.

RME svar 2
Bildet av måleren under vil jeg anta for de fleste fremstår som en «gammel måler». Å kalle denne for AMS-måler uten kommunikasjonsenhet ville bare skapt forvirrelse. Vi er som nevnt opptatt av enkel kommunikasjon. Vi er enige i at definisjonen kunne vært omformulert noe, men vi må ærlig innrømme at vi ikke ser behovet for å endre på dette per i dag.

Gunnar Løkkebø påpekte i høringsrapporter til RME begrepsbruken rundt AMS-målere til RME. Eksempel på en tidligere kommentar. Klagere har flere ganger også tatt opp dette spørsmålet med RME, men har blitt ignorert. Klager får ikke svar på det de spør om, noe som er vanlig.

Men RMEs forvirrende forvaltningspraksis gjør det umulig for RME å forstå forskjellen på en AMS-måler og en smartmåler. Hvis måleren ikke har en kommunikasjonsenhet, er det ikke en AMS-måler. 

RMEs forvaltningspraksis er i konflikt med deres eget regelverk. RME gir ulike svar på samme spørsmål, uavhengig av hvilken saksbehandler som svarer.

Semantikken til RME er uforståelig. Når det gjelder plikten til å installere AMS hos sluttbrukeren, ser det ut til at de endrer mening avhengig av hvilken vei vinden blåser.

I litt eldre dokumenter er det "skal", og nyere dokumenter er det "kan" installere AMS. Noen dokumenter har nettselskapet plikt til å montere AMS (akkurat her skriver det også AMS siden forskriften sier dette), mens i senere tid er dette blitt til noe nettselskapet tilbyr. Og godtar man ikke tilbudet, blir man påført ett urimelig avlesingsgebyr.

Derav tittelen på innlegget:
"Galskap satt i AMS-måler-system av Reguleringsmyndigheten i NVE"


99% av sluttbrukeren har fått installert en avansert strømmåler som inneholder en kommunikasjonsenhet (AMS-delen), som de ikke er pliktig til å akseptere. Les mer om tingrettens kjennelse fra 2018 her.

Det riktige begrepet å bruke for de nye avanserte strømmålerne, en smartmåler (en enhet som består av en måleenhet og en kommunikasjonsenhet).

Det finnes ikke noe som heter en AMS-måler. Dette er et begrep laget av RME for å beskrive de smarte målerne som kreves for å introdusere et AMS (Avanserte Måle‐ og Styringssystem). Dette er et av de vanskeligste ordene å forstå blant RME, nettselskapene (unntatt Etna Nett), og bransjeorganene Energi Norge og Distriktsenergi.

Etna Nett (tidligere Vokks Nett) er en av de få nettselskapene som er kjent med regelverket.

Ulf Møller kom med denne tulle kommentaren om Gunnar Løkkebø på Etna Nett: Og du er ikke den mest plagsomme pensjonisten… vi har noen som skal mene noe om kraftmarkedet stadig vekk og har løsninger på alle utfordringene for tiden.

Løkkebø har ingen mening. Løkkebø forhoder seg til forskriften. Løkkebø spurte RME hvorfor myndighetene tenkte annerledes enn det som sto i forskriften.

Det Løkkebø spurte RME om har ingenting med Ulf Møller og Energi Norge å gjøre.


{"email":"E-postadressen er ugyldig","url":"Nettside adressen er ugyldig","required":"Nødvendig felt mangler"}
>