Ams Monster

Folket mot AMS

  • Hjem
  • AMS
  • Galskap satt i AMS-måler-system av Reguleringsmyndigheten i NVE

Galskap satt i AMS-måler-system av Reguleringsmyndigheten i NVE

Publisert 12. september 2022

Sist oppdatert 12. september 2022


Det er bekymringsfullt på hvor synlig inkompetansen er hos Reguleringsmyndigheten i NVE (RME) - tilsynsmyndighet og regulator for nettvirksomheten. En våken og kompetent daglig leder i Etna Nett, Gunnar Løkkebø er interessert i sitt arbeid, motsetning til ledere i andre nettselskaper. Løkkebø har stilt spørsmål til RME om funksjonskravene til en "AMS-måler uten kommunikasjondel" - i henhold til Forskrift for kraftomsetning og nettjenester § 4.2. RME tok ikke utfordringen.

"Ja, for faktum er vel at forskriften verken definerer eller omtaler «AMS-måler uten
kommunikasjonsenhet»? Forstår ikke RME at dere undergraver deres egne definisjoner, ved å tillate dem bruket om noe som ikke er i nærheten av å oppfylle kriteriene?
"


Før du leser videre, les først informasjonsarket om AMS slik du forstår hva man snakker hvis du benytter begrepet "AMS-måler med og uten kommunikasjonsenhet" om den nye avanserte strømmåleren. På denne lenken kan du lese mer om hvilke typer smartmålere nettselskapene benytter seg av.

Last ned informasjonsarket om Avansert måle- og styringssystemer - Definisjon av AMS og Krav om installasjon


Spørsmålet fra Gunnar Løkkebø
- Jeg tillater meg derfor å spørre RME om: hvilke funksjonskrav stilles til målere som skal kunne kalles «AMS» etter at kommunikasjonsdelen er fjernet, og som skiller disse ifra målere som var vanlig før kravet om «AMS» ble forskriftsfestet?
- Hva RME svarer på mitt spørsmål over, er følgelig svært avgjørende for en del nettkunders framtidige rettigheter.
- Hva er hensikten med å bytte målere dersom dette ikke medfører en forbedring? For meg er det kommunikasjonsdelen som gjør måleren til AMS, ikke plastkapslingen. Både A’en for Automatisk, og S’en for System blir borte med kommunikasjonsdelen, og man står igjen med Måler Uten System (MUS).
- Og når man har akseptert MUS som grunnleggende kunderettighet, så må man vel også vurdere MUS i forbindelse med enhver forskriftsendring, i alle fall de som bygger videre på forutsetninger om at målerne faktisk har krav til funksjon? Nye nettariffer f.eks., hvordan tarifferes og avregnes kunder med MUS? Står det i forskriften?

På det siste avsnittet har Gunnar Løkkebø misforstått litt. Det har ingen betydning det han påpeker når § 4-1.Plikt til å installere AMS har to fritaks unntak, a og b.Legg merke til navnene på kopimottakere. Tore Langset, ny direktør i RME og NVE guruen for AMS installasjonen Arne Venjum, mannen med mange meninger. Mon tro hva de tenker om svarene Løkkebø har fått på de legetime spørsmålene. NVE-RME er kjent for å være arrogante når det stilles ubehagelige spørsmål som de ikke vil svare på - fordi de har manglende kunnskaper på hva de holder på med. NVE-RME bryr seg rett og slett ikke om hva andre mener, men forholder seg til en innarbeid forvaltningspraksis som er i strid med det regelverket de har fastsatt selv. Det viser svarene de har gitt i klagesaker på gebyrtariffen.

Tidligere direktør i RME Ove Flataker har gitt denne tilbakemeldingen:
Jeg har snakket med flere av medarbeiderne som du nevner, og fått lagt frem svarene de har gitt deg. Jeg forstår at du har fått svar både per e-post og gjennom flere telefonsamtaler. Så vidt jeg forstår, har medarbeiderne svart etter beste evne.

At saksbehandlerne i tilsynsmyndigheten svarer etter beste evne i klagesaker, er bekymringsfullt. RME som særtilsyn for nettvirksomheten burde vite hva de holder på med. Dette forteller en annen ting, det som Flataker sier - at han har udugelige og inkompetente medarbeidere som svarer etter beste evne. Er disse personene evneveik og har fått jobb i RME på andre premisser? Man kan jo lure.

NVE-RME er ikke interessert i å ha en dialog med andre enn seg selv når det påpekes feil som forvaltningen ikke har tenkt på. NVE-RME er mer opphengt i å ha rett enn å gjøre rett. 

Svarene Løkkebø fikk fra RME ved Fahad Jamil og interesseorganene for nettselskapene, Energi Norge ved Ulf Møller og Distriktsenergi ved Arvid Bekjorden. Blir man veldig bekymret over. Disse rådgiverne vet jo ikke hva de holder på med. Svarene Løkkebø fikk fra de tre er direkte synsing av uvitenhet, det setter forbrukerens rettsikkerhet i fare. Skremmende hvor avslørende inkompetansen faktisk er.


En kuriositet
I eldre høringsdokumenter om Avanserte måle- og styringssystem (AMS), nr. 12-2008 beskrives måleren på hva AMS omfatter - en avansert måler. Begrepet AMS-måler er ikke nevnt i høringsdokumentet. Forslag til ny paragraf var: Nettselskapet skal i hvert enkelt målepunkt installere en avansert måler. Da hadde folk forstått hva sluttbrukeren skulle få installert i sitt private hjem, i en privat el-installasjon som nettselskapet ikke har noe med å gjøre. Dette forteller hvor langt det har gått når nettselskapet skal tvangs installere en radiosender i et privat hjem som kunden ikke kan slå av, og heller ikke er pliktig til å ta imot.

I dagens § 4-1.Plikt til å installere AMS er måleren ikke nevnt. Hvis RME mener at AMS er en måler, som det ikke er, hvorfor er ikke måleren tatt med i forskriften? RME opptrer forvirrende på hva de egentlig mener.

Skeivfordeling i styrkeforholdet

En annen ting man har lagt merke til i høringsdokumenter fra NVE, blir det skrevet mye om nettselskapets plikter, mens konsekvensene og rettighetene til forbrukeren blir ikke vurdert. Når forbrukeren kommer i en tvist med nettselskapet som leverer monopoltjenesten, finnes det ikke et reelt nøytralt klageorgan som ivaretar forbrukerrettigheter.

Forbrukeren blir henvist til Elklagenemnda som administreres av bransjeorganet Energi Norge. Elklagenemnda som er kun rådgivende for partene. Elklagenemnda er bare en stor vits, det blir risikosport for forbrukeren hvis man klager dit. Det viser avgjørelsene nemnda har fattet, at forbrukeren ikke vinner frem. Les mer her.

Forbrukeren er den svake part i kundeforholdet til nettselskapet og bør få sitt egen ombud slik det var tidligere med Forbrukerombudet, slik at skjevheten i styrkeforholdet jevnes ut. Forbrukerombudet er nå blitt et tilsyn, Forbrukertilsynet. I dag må forbrukeren ved en uenighet med nettselskapet klage til særtilsynet for nettvirksomheten RME i henhold til NEM-forskriften § 4-13.Uenighet. På klager fra forbrukere svarer RME at det er et privatrettslige forhold som utenfor deres myndighetsområde, og henviser til Elklagenemnda. Ved en uenighet om vilkår for tilknytning til og bruk av nettet er utenfor Elklagenemndas mandat. Det er Reguleringsmyndigheten i NVE (RME) som er rett klageinstans etter NEM-forskriften.

Forbrukeren blir en kasteball mellom de forskjellige myndighetsorganene hvor ingen tar ansvar.

Et eksempel på skjevhet i styrkeforholdet er de nye oppdaterte vilkårene i nettleieavtalen som Energi Norge har presentert ved Ulf Møller, gjeldende fra 1.1.2021. En standard bransjemal som nettselskapene kan benytte seg av. De nye vilkårene har ikke forbrukeren samtykket til. Ifølge forbrukertilsynet og markedsføringsloven stilles det krav om et aktivt samtykke. RME har heller ikke godkjent vilkårene i avtalen som bløffmakeren Ulf Møller påstår. Les mer her.

Akkurat dette har mange kunder fått merke med pågående trusler fra nettselskapet hvis ikke de gjør som de ber om. Kunder har fått stengt strømmen på feil grunnlag på maktmisbruket til nettselskapene. Og de sakene domstolene har behandlet, har kunden blitt dømt på feil grunnlag når det vektlegges vilkår i en avtale kunden ikke har samtykket til. Les dette innlegget om Ulf Møller inkompetanse i AMS-saken.


Tilbake til sakens faktum

- Arvid Bekjorden i Distriksenergi. Jeg prøver meg med et enkelt svar:
Teknisk sett er en måler uten komm-enhet fremdeles en AMS måler fordi det kun er denne enheten som er fjernet. Tror de fleste bruker benevnelsen "AMS måler uten kommunikasjonsenhet" noe som er helt ok etter mitt syn.

Kommentar:
Hvor står ditt syn på definisjon av en AMS-måler i forskriften? Måleren er ikke nevnt i § 4-1.Plikt til å installere AMS. Eller mener Bekjorden at hans private syn for bransjen overstyrer forskriften? Slik Bekjorden formulerer seg synes han at det er ok at nettselskapene ikke følger lover og forskrifter. Men det er ikke noe nytt for forbrukeren.

Les denne artikkelen fra redaksjonen i Distriktsenergi - Agder Energi Nett vant AMS-sak i retten. Begrepet AMS-måler står nesten beskrevet annenhver linje, nesten som Distriktsenergi har noe religiøst forhold til over ordet "AMS-måler". Etterpå leser du kommentarene fra ams.monster på dommen fra tingretten.

Gunnar Løkkebøs kommentar til argumentasjonen fra Arvid Bekjorden:
Tar man motoren ut av en bil, så vil den ytre sett fortsatt se ut som en bil, men den er ikke lenger et transportmiddel, som er primærfunksjonen til en bil/automobil. Selvfølgelig kan man også uten motor bruke ordet «bil» om den, men da blir det i tilfelle i betydningen: stabil😊


- Ulf Møller i Energi Norge, mannen med tinnfoliehatten har også kommentert.
Støtter Arvid her, selv om det kan hevdes at en AMS måler uten kommenhet ikke er en fullgod måler.

Kommentar:
Møller mener at AMS-måler uten kom.enhet ikke er en fullgod måler. Påstår Møller at kommunikasjonskortet i smartmåleren (AMS-måler) er å betrakte som et måleutstyr? Det er ikke Justervesenet enig i, de forholder seg det måletekniske nøyaktigheten. Har Møller kontaktet Justervesenet om det han påstår? Gjør han dette, dummer han seg ut.

Svar til Møller - kommunikasjonskortet er ikke en måler, men en radiosender og en separat del av smartmåleren.

Kamstrup skriver på sine nettsider:
"Som en avansert smartmåler kan OMNIPOWER enfaset strømmåler utstyres med et bredt spekter av kommunikasjonsmoduler"

Hvor henter Møller dette sprøytet i fra? Han snakker jo mot bedre vitende. Justervesenet har ikke krav til kommunikasjonsmodulen (AMS-delen). Justervesenet er kontrollorgan for at strømmåleren tilfredsstiller det måletekniske nøyaktighet i henhold til forskrift om krav til elektrisitetsmålere (måleenheten) som setter krav til kvaliteten i målingene bl.a. gjennom krav til nøyaktighet i målingen. 

Fjerner man smartmålerens kommunikasjonsmodul, blir strømmåleren en bare en "dum" strømmåler som lagrer måleverdiene lokalt internt i måleenheten (opptil 4 mnd.). Har ikke Møller fått med seg med seg RMEs presisering av AMS i avregningsforskriften § 1-3.Definisjoner?

Avanserte måle- og styringssystemer (AMS): Toveis informasjons- og kommunikasjonssystem fra og med elektrisitetsmålere som danner grunnlag for avregning av utveksling, innmating og uttak, til og med sentralsystemet hos nettselskapet eller nettselskapets leverandør.


Arvid Bekjorden og Ulf Møller har ikke forstått spørsmålet fra Gunnar Løkkebø i Etna Nett. De to tilegner meninger som ikke er dokumentert i forskriften. De kommenterer kun for å fremme sin egen fortreffelighet av inkompetanse. Hvor dum går det an å bli!


En fornuftig kommentar fra Knut Eliassen, prosjektleder Måling i REN AS

Fra mitt ståsted må Gunnars konklusjon om at en elmåler uten komm-enhet ikke kan kalles en AMSmåler, støttes. Det følger av RME’s forskrift om måling, avregning…..osv, §1-3 Definisjoner:

Det er altså et system der en elmåler inngår. Når man fjerner alt unntatt el-måleren, sitter en igjen med en el-måler, ikke en AMS-måler.


Hvorfor er det så stor uenighet internt mellom de forskjellige bransjeorganene til nettselskapene når AMS Avanserte måle- og styringssystem) er definert i avregningsforskriften § 1-3? Er det ingen som leser lover og forskrifter, utenom Løkkebø i Etna Nett og Eliassen i REN AS.

Forbrukeren blir straffet på en urimelig måte på grunn av bransjens inkompetanse. 


RME som myndighetsorgan for nettselskapenes nettvirksomhet, forstår ikke regelverk de selv har utarbeidet . RME har ikke skjønt noe som helst av det juridiske, at en smartmåler innen AMS består av to uavhengige juridiske komponenter, en offentlig rettslig del (AMS) og en privatrettslig del (måleutstyret). RME definerer det som en "AMS-måler", et oppfunnet ord som blir misvisende å benytte.

Hvis RME har ment at strømmåleren er en "AMS-måler". Hvorfor har ikke RME tatt med "AMS-måler" i § 4-1.Plikt til å installere AMS? Hvordan skal forbrukeren finne sin rettsstilling en klage - når klager ikke vet hva RME mener - når måleren ikke er nevnt § 4-1?

Overingeniør Fahid Jamil i NVE, seksjon for kunde og nett svarte Løkkebø følgende:

RME svar 1
Vi bruker derfor AMS-måler med kommunikasjonsenhet og AMS-måler uten kommunikasjonsenhet for å gjøre oss enkelt forstått når vi refererer til de nye målerne. Vi har ikke opplevd at dette har vært problematisk å forstå for sluttbrukere (med unntak av noen få), nettselskaper eller andre relevante instanser i vår kommunikasjon med dem.

RME svar 2
Bildet av måleren under vil jeg anta for de fleste fremstår som en «gammel måler». Å kalle denne for AMS-måler uten kommunikasjonsenhet ville bare skapt forvirrelse. Vi er som nevnt opptatt av enkel kommunikasjon. Vi er enige i at definisjonen kunne vært omformulert noe, men vi må ærlig innrømme at vi ikke ser behovet for å endre på dette per i dag.

Gunnar Løkkebø har påpekt i høringsrapporter til RME begrepsbruken rundt AMS-måler. Eksempel på en tidligere kommentar. Dette har også klagere tatt opp flere ganger med RME, men synspunktene blir ignorert. Klagerne får ikke svar på det som de spør om, er en gjenganger.

Men det er nå en gang slik med RMEs forvirrende forvaltningspraksis slår gjennom og gjør at RME kan umulig ha forstått forskjell på en AMS-måler og en strømmåler. Hvis en måler ikke har kommunikasjonsenhet så kan den ikke ha AMS i navnet. Men når RME har bestemt seg, lukker de ørene for andre synspunkter siden de alltid vet best til enhver tid. 

RMEs forvaltningspraksis strider imot forskrifter de selv har utarbeidet. RME gir forskjellige svar på samme spørsmål, uavhengig av hvilken saksbehandler som svarer.

Semantikken til RME blir man ikke til å bli klok på. Det virker som de bytter mening alt etter hvilken vei vinden blåser når det gjelder plikten til å installere AMS hos sluttbrukeren.

I litt eldre dokumenter er det "skal", og nyere dokumenter er det "kan". Noen dokumenter har nettselskapet plikt til å montere AMS (akkurat her skriver det også AMS siden forskriften sier dette), mens i senere tid er dette blitt til noe nettselskapet tilbyr. Og godtar man ikke tilbudet, blir man påført ett urimelig avlesingsgebyr.

Derfor tittelen på innlegget:
"Galskap satt i AMS-måler-system av Reguleringsmyndigheten i NVE"


Kunder har fått tvangsinstallert (98%) en avansert strømmåler med en kommunikasjonsenhet (AMS-delen) som de ikke er pliktig til å ta imot. Les mer her om tingrettens kjennelse.

På fagspråket er det riktige begrepet å benytte for den nye avanserte strømmåleren - en smartmåler (en enhet som består av en måleenhet og en kommunikasjonsenhet).

Dette begrepet "AMS-målere" har ams.monster forklart mange ganger. Det er ikke noe som heter AMS-målere. Det er ett oppfunnet ord av RME for å beskrive en smartmåler påkrevd av innføringen av AMS (Automatisk Måle‐ og Styringssystem). Det er tydelig at det er ett av de vanskeligste ordene å forstå innad i RME, nettselskapene (unntak av Etna Nett) og bransjeorganene Energi Norge og Distriktsenergi. Ikke rart at det dukker opp konspirasjonsteorier og fake news rundt AMS når spredningskilden er føringene fra myndighetsorganet RME, av rett og slett av uvitenhet. Nettselskapene er veldig opptatt å høre på hva RME mener de skal gjøre, men unntaket er Etna Nett som har fulgt med i timen og stilt spørsmålstegn på det RME mener.

Etna Nett (tidligere Vokks Nett) er det eneste nettselskapet som faktisk har satt seg inn i regelverket til nettselskapet.

Ulf Møller ga denne idiotiske kommentaren til Gunnar Løkkebø i Etna Nett: Og du er ikke den mest plagsomme pensjonisten… vi har noen som skal mene noe om kraftmarkedet stadig vekk og har løsninger på alle utfordringene for tiden.

Løkkebø mener jo ingenting. Løkkebø forholder seg til det som står i forskriften og stiller spørsmål til RME på hvorfor myndigheten mener noe annet enn det som er forskriftsfestet. Dette angår ikke Ulf Møller og Energi Norge som blander seg inn med synsinger av meninger av rett og slett uvitenhet. For en tulling.

Last ned informasjonsarket om Avansert måle- og styringssystemer - Definisjon av AMS og Krav om installasjon


{"email":"E-postadressen er ugyldig","url":"Nettside adressen er ugyldig","required":"Nødvendig felt mangler"}
>