Ams Monster

Folket mot AMS

  • Hjem
  • AMS
  • Galskap satt i AMS-måler-system av Reguleringsmyndigheten i NVE

Galskap satt i AMS-måler-system av Reguleringsmyndigheten i NVE

Publisert 12. september 2022

Sist oppdatert 12. september 2022


Det er bekymringsfullt hvor tydelig inkompetansen til Reguleringsmyndigheten i NVE (RME) - tilsynsmyndighet og regulator for nettvirksomheten – er. I motsetning til ledere i andre nettselskaper er Gunnar Løkkebø den årvåkne og kompetente daglige lederen i Etna Nett, som interesserer seg for det han driver med. Løkkebø har bedt RME om funksjonskravene til en "AMS-måler uten kommunikasjonsdel" - i henhold til Forskrift for kraftomsetning og nettjenester § 4.2. RME tok ikke utfordringen.

"Ja, for faktum er vel at forskriften verken definerer eller omtaler «AMS-måler uten
kommunikasjonsenhet»? Forstår ikke RME at dere undergraver deres egne definisjoner, ved å tillate dem bruket om noe som ikke er i nærheten av å oppfylle kriteriene?
"


Før du leser videre, vennligst les informasjonsarket om AMS for å forstå hva som menes når du bruker begrepet "AMS-målere med og uten kommunikasjonsenhet" om de nye avanserte strømmålerne. På denne lenken kan du lese mer om hvilke typer smartmålere nettselskapene bruker.

Last ned informasjonsarket om Avansert måle- og styringssystemer - Definisjon av AMS og installasjonskrav


Spørsmål fra Gunnar Løkkebø
- Jeg tillater meg derfor å spørre RME om: hvilke funksjonskrav stilles til målere som skal kunne kalles «AMS» etter at kommunikasjonsdelen er fjernet, og som skiller disse ifra målere som var vanlig før kravet om «AMS» ble forskriftsfestet?
- Hva RME svarer på mitt spørsmål over, er følgelig svært avgjørende for en del nettkunders framtidige rettigheter.
- Hva er hensikten med å bytte målere dersom dette ikke medfører en forbedring? For meg er det kommunikasjonsdelen som gjør måleren til AMS, ikke plastkapslingen. Både A’en for Automatisk, og S’en for System blir borte med kommunikasjonsdelen, og man står igjen med Måler Uten System (MUS).
- Og når man har akseptert MUS som grunnleggende kunderettighet, så må man vel også vurdere MUS i forbindelse med enhver forskriftsendring, i alle fall de som bygger videre på forutsetninger om at målerne faktisk har krav til funksjon? Nye nettariffer f.eks., hvordan tarifferes og avregnes kunder med MUS? Står det i forskriften?

I siste avsnitt misforstod Gunnar Løkkebø litt. I § 4-1.Plikten til å installere AMS har to unntatte unntak a og b, det spiller ingen rolle hva han påpeker.Legg merke til navnet på mottakeren av kopien. Tore Langset, ny direktør i RME  og NVE, Arne Venjum, guruen i AMS-installasjoner, en mann med mange meninger som ikke er nevnt i lover og regler. Jeg lurer på hva de synes om svarene Løkkebø får på spørsmål som er legitime. NVE-RME er kjent for å være arrogante når de blir stilt ubehagelige spørsmål de ikke vil svare på – fordi de ikke vet hva de gjør. NVE-RME bryr seg ikke om hva andre mener, men innebærer en etablert forvaltningspraksis som er i strid med deres eget regelverk. Svarene de ga på gebyr klagesaker viser dette.

Tidligere direktør i RME Ove Flataker ga denne tilbakemeldingen:
Jeg har snakket med flere av medarbeiderne som du nevner, og fått lagt frem svarene de har gitt deg. Jeg forstår at du har fått svar både per e-post og gjennom flere telefonsamtaler. Så vidt jeg forstår, har medarbeiderne svart etter beste evne.

Regulatoriske saksbehandlere som gjør sitt beste for å svare etter beste evne på klager er bekymringsfult. Som særtilsyn for nettvirksomhet bør RME vite hva den gjør. Det sier noe annet, som Flataker sa — han har udugelige og inkompetente ansatte som vil svare etter beste evne. Er disse personene evneveike og har fått jobb i RME på andre premisser? Man kan jo lure.

NVE-RME er ikke interessert i å ha dialog med andre enn seg selv når det påpekes feil som forvaltningen ikke har vurdert. NVE-RME er mer opphengt i å ha rett enn å gjøre rett.

Løkkebø fikk svar fra Fahad Jamils RME- og interesseorganene for nettselskapene, Ulf Møllers Energi Norge og Arvid Bekjordens Distriktsenergi. Du vil bli veldig bekymret. Disse rådgiverne aner ikke hva de driver med. Svarene Løkkebø fikk fra trioen var uvitende rett og slett synspunkter som setter forbrukernes rettssikkerhet i fare. Skremmende nok blir inkompetanse faktisk avslørt.


En kuriositet

I det eldre høringsdokumenter om Avanserte måle- og styringssystem (AMS), nr. 12-2008, beskrives måleren på hva AMS omfatter - en avansert måler. Høringsdokumentet nevner ikke begrepet AMS-måler. Forslaget i den nye paragrafen er: Nettselskap skal installere en avansert måler ved hvert enkelt målepunkt. På det tidspunktet vil det være klart hva sluttbrukere skal installere i sine private hjem, i private el-installasjoner som er utenfor nettselskapets ansvarsområde. Dette viser hvor uutholdelig det er for nettselskaper å tvangsinstallere radiosendere i private hjem, og brukere kan ikke slå dem av og har ingen forpliktelse til å akseptere AMS.

I dagens § 4-1.Plikt til å installere AMS er det ikke nevnt målere. Hvis RME anser AMS som en måler og det ikke er det, hvorfor er måleren ikke inkludert i forskriften? RME er forvirret over hva de egentlig mener.

Skeivfordeling i styrkeforholdet

En annen ting som er bemerket i NVEs høringsnotat er at mye handler om nettselskapers plikter uten å vurdere konsekvenser og rettigheter til forbrukere. Når forbrukere har tvister med nettselskaper som tilbyr monopoltjenester, er det ingen virkelig nøytral klageorgan som beskytter forbrukernes rettigheter.

Forbrukeren blir henvist til Elklagenemnda som administreres av bransjeorganet Energi Norge. Elklagenemnda som er kun rådgivende for partene. Elklagenemnda er bare en stor spøk og det er en risikosport for forbrukerne hvis du klager til dem. Avgjørelsene fra nemnda i tvister med nettselskaper, vinner forbrukeren ikke frem. Les mer her.

Forbrukerne er den svake i kundeforholdet til nettselskapet og bør ha en egen ombud og tilsyn, slik tilfellet var med Forbrukerombudet før, for å balansere ubalansen i maktbalansen. Forbrukerombudet er nå blitt tilsynsmyndighet, Forbrukertilsynet. I dag skal forbrukeren ved uenighet med et nettselskap klage til særtilsynsmyndigheten for nettvirksomheten RME etter NEM-forskriften § 4-13.Uenighet. Som svar på forbrukerklager svarte RME at dette var et privatrettslige forhold som utenfor deres myndighetsområde, og henviste til Elklagenemnda. Ved uenighet om vilkårene for tilkobling og bruk av nettverket, er det utenfor mandatet til Elklagenemnda. Reguleringsmyndigheten i NVE (RME)  er riktig klageinstans etter NEM-forskriften.

Forbrukere blir en kasteball mellom ulike offentlige etater og ingen blir stilt til ansvar.

Et eksempel på skjev styrkeforhold er den nye oppdaterte vilkårene i nettleieavtalen som Energi Norge forelagt Ulf Møller, som gjelder fra 1. januar 2021. Standard bransjemaler som nettselskaper kan bruke. Forbrukerne har ikke godtatt de nye vilkårene. Aktivt samtykke kreves i henhold til Forbrukertilsynet og markedsføringsloven. RME godkjente heller ikke vilkårene i avtalen hevdet av bløffmakeren Ulf Møller. Les mer her.

Det er akkurat dette mange kunder legger merke til, de mottar konstante trusler fra nettselskaper hvis de ikke gjør det de blir bedt om. Kunder fikk feilaktig stengt strømmen på grunn av maktmisbruket fra nettselskapet. I rettssaker har klienter blitt feilbedømt når vilkår ble vektlagt i avtaler de ikke hadde samtykket til. Les dette innlegget om Ulf Møller inkompetanse i AMS-saken.


Tilbake til sakens faktum

- Arvid Bekjorden i Distriksenergi. Jeg prøver meg med et enkelt svar:
Teknisk sett er en måler uten komm-enhet fremdeles en AMS måler fordi det kun er denne enheten som er fjernet. Tror de fleste bruker benevnelsen "AMS måler uten kommunikasjonsenhet" noe som er helt ok etter mitt syn.

Kommentar:

Hva mener Bekjorden om definisjonen av AMS-måler i forskriften? I § 4-1 er ikke måleren nevnt i plikten til å installere AMS. Eller mener Bekjorden hans personlige syn på bransjen overstyrer regelverket? Ifølge Bekjorden synes han det er greit at nettselskapene ikke følger lover og regler. Men dette er ikke noe nytt for forbrukerne.

Les denne artikkelen fra Distriktsenergi-redaksjonen - Agder Energi Nett vinner AMS-sak i retten. Ordet AMS-måler beskrives nesten annenhver linje, nesten som om Distriktsenergi har et slags religiøst forhold til ordet "AMS-måler". Etterpå leser du ams.monsters kommentarer av tingrettsavgjørelsen.

Gunnar Løkkebøs kommentar til argumentasjonen fra Arvid Bekjorden:
Tar man motoren ut av en bil, så vil den ytre sett fortsatt se ut som en bil, men den er ikke lenger et transportmiddel, som er primærfunksjonen til en bil/automobil. Selvfølgelig kan man også uten motor bruke ordet «bil» om den, men da blir det i tilfelle i betydningen: stabil😊


- Ulf Møller i Energi Norge, mannen med tinnfoliehatten har også kommentert.
Støtter Arvid her, selv om det kan hevdes at en AMS måler uten kommenhet ikke er en fullgod måler.

Kommentar:

Møller mener at en AMS-måler uten kommunikasjonsenhet ikke er en fullt funksjonell måler. Påstår Møller at kommunikasjonskortet i smartmåleren (AMS-måleren) regnes som et måleapparat? Justervesenet var uenig på det - de forholder seg det måletekniske nøyaktigheten. Har Møller kontaktet Justervesenet om sine påstander? Hvis han gjør det, vil han gjøre seg selv til narr.

Svar til Møller - kommunikasjonskortet er ikke måleren, men en radiosender og en egen del av smartmåleren.

Kamstrup skriver på sine nettsider:
"Som en avansert smartmåler kan OMNIPOWER enfaset strømmåler utstyres med et bredt spekter av kommunikasjonsmoduler"

Hvor har Møller fått tak i denne sprøyte snakket? Han snakker jo mot bedre vitende. Justervesenet har ingen krav til kommunikasjonsmodulen (AMS-delen). Tilsynsorganet er kontrollorganet som sikrer at måleren oppfyller målingens tekniske nøyaktighet, i samsvar med forskriftene som kreves for måleren (måleenhet), som stiller krav til kvaliteten på målingen, dvs. gjennom krav til nøyaktigheten av målingen.

Hvis kommunikasjonsmodulen til smartmåleren fjernes, blir måleren en "dum" måler som lagrer de målte verdiene lokalt inne i måleenheten (opptil 4 måneder).Har ikke Møller fått med seg presisering fra RME av AMS i avregningsforskriften § 1-3.Definisjoner?

Avanserte måle- og styringssystemer (AMS): Toveis informasjons- og kommunikasjonssystem fra og med elektrisitetsmålere som danner grunnlag for avregning av utveksling, innmating og uttak, til og med sentralsystemet hos nettselskapet eller nettselskapets leverandør.


Arvid Bekjorden og Ulf Møller forsto ikke spørsmålet fra Etna Netts Gunnar Løkkebø. De to innhentet meninger som ikke er registrert i forskriften. De kommer med kommentarer bare for å fremme sin egen inkompetanse. Så dumt!


En fornuftig kommentar fra Knut Eliassen, prosjektleder Måling i REN AS

Fra mitt ståsted må Gunnars konklusjon om at en elmåler uten komm-enhet ikke kan kalles en AMSmåler, støttes. Det følger av RME’s forskrift om måling, avregning…..osv, §1-3 Definisjoner:

Det er altså et system der en elmåler inngår. Når man fjerner alt unntatt el-måleren, sitter en igjen med en el-måler, ikke en AMS-måler.


Hvorfor er det så stor uenighet innenfor ulike bransjeorganer for nettselskaper når det gjelder å definere AMS avanserte måle- og styringssystem i regningsforskriften §1-3? Er det ingen som leser lover og forskrifter bortsett fra Løkkebø fra Etna Nett og Eliassen fra REN AS?

Forbrukere har blitt urimelig straffet for bransjen og myndighetens inkompetanse.


RME som myndighetsorgan for nettselskapenes nettvirksomhet, forstår ikke regelverket og forskriftene de lager selv. RME har ikke forstått det juridiske, at en smartmåler innen AMS består av to uavhengige juridiske komponenter, en offentlig rettslig del (AMS) og en privatrettslig del (måleutstyret). RME definerer det som en "AMS-måler", som er et misvisende oppfunnet begrep.

Vassdrags og energidirektør i NVE Kjetil Lund står ansvarlig for inkompetansen til særtilsynet Reguleringsmyndigheten i NVE (RME).

Hvis RME anser strømmåleren som en "AMS-måler". Hvorfor inkluderte ikke RME "AMS-måleren" i § 4-1. Plikt til å installere AMS? Hvordan skal forbrukere finne sin rettsstilling i en klage – når klageren ikke vet hva RME mener med det de sier – når måleren ikke er nevnt i § 4-1?

Fahid Jamil, senioringeniør, Reguleringsmyndigheten i NVE (RME), svarte Løkkebø med følgende:

RME svar 1
Vi bruker derfor AMS-måler med kommunikasjonsenhet og AMS-måler uten kommunikasjonsenhet for å gjøre oss enkelt forstått når vi refererer til de nye målerne. Vi har ikke opplevd at dette har vært problematisk å forstå for sluttbrukere (med unntak av noen få), nettselskaper eller andre relevante instanser i vår kommunikasjon med dem.

RME svar 2
Bildet av måleren under vil jeg anta for de fleste fremstår som en «gammel måler». Å kalle denne for AMS-måler uten kommunikasjonsenhet ville bare skapt forvirrelse. Vi er som nevnt opptatt av enkel kommunikasjon. Vi er enige i at definisjonen kunne vært omformulert noe, men vi må ærlig innrømme at vi ikke ser behovet for å endre på dette per i dag.

Gunnar Løkkebø påpekte i høringsrapporter til RME begrepsbruken rundt AMS-målere til RME. Eksempel på en tidligere kommentar. Klagere har også tatt opp dette spørsmålet med RME flere ganger, men kommentarer har blitt ignorert. Klagerne får ikke svar på det som de spør om, er en gjenganger.

Men nå gjør nok en gang RMEs forvirrende forvaltningspraksis at det er umulig for RME å forstå forskjellen på en AMS-måler og en strømmåler. Hvis måler ikke har en kommunikasjonsenhet, kan det ikke inneholde AMS i navnet. Men når RME har bestemt seg, ignorerer de andre synspunkter fordi de alltid vet best = myndighets arroganse.

RMEs forvaltningspraksis strider med deres eget regelverk. RME gir ulike svar på samme spørsmål, uavhengig av hvilken saksbehandler som svarer.

Kan ikke forstå semantikken til RME. Når det gjelder plikten til å installere AMS hos sluttbrukeren, ser det ut til at de endrer mening avhengig av hvilken vei vinden blåser.

I litt eldre dokumenter er det "skal", og nyere dokumenter er det "kan". Noen dokumenter har nettselskapet plikt til å montere AMS (akkurat her skriver det også AMS siden forskriften sier dette), mens i senere tid er dette blitt til noe nettselskapet tilbyr. Og godtar man ikke tilbudet, blir man påført ett urimelig avlesingsgebyr.

Derav tittelen på innlegget:
"Galskap satt i AMS-måler-system av Reguleringsmyndigheten i NVE"


Kunder har fått tvangsinstallert (98%) en avansert strømmåler med en kommunikasjonsenhet (AMS-delen) som de ikke er pliktig til å ta imot. Les mer her om tingrettens kjennelse.

På fagspråket er det riktige begrepet å bruke for de nye avanserte målerne en smartmåler (en enhet som består av en måleenhet og en kommunikasjonsenhet).

Ams.monster har forklart begrepet "AMS-måler" flere ganger. Det finnes ikke noe som heter en AMS-måler. Dette er et begrep laget av RME for å beskrive de smarte målerne som kreves for å introdusere et AMS (Automatisk Måle‐ og Styringssystem). Det er helt klart et av de vanskeligste ordene å forstå blant RME, nettselskapene (unntatt Etna Nett), og bransjeorganene Energi Norge og Distriktsenergi. Ikke rart at konspirasjonsteorier og falske nyheter dukker opp rundt AMS og kilden til formidlingen er veiledning fra myndigheten RME, av ren uvitenhet. Nettselskapene er veldig opptatt av å høre hva RME mener de bør gjøre, med unntak av Etna Nett, som har lært leksen og stilt spørsmål ved RMEs meninger og tankegang.

Etna Nett (tidligere Vokks Nett) er det eneste nettselskapet som virkelig er kjent med regelverket for nettselskaper.

Ulf Møller kom med denne dumme kommentaren om Gunnar Løkkebø på Etna Nett: Og du er ikke den mest plagsomme pensjonisten… vi har noen som skal mene noe om kraftmarkedet stadig vekk og har løsninger på alle utfordringene for tiden.

Løkkebø gir ingen mening. Løkkebø forholdt seg til det som sto i forskriften og spurte RME hvorfor myndighetene tenkte annerledes enn det som sto i forskriften. Dette har ingenting med Ulf Møller og Energi Norge å gjøre, som blander seg inn i meninger av ren uvitenhet. For en idiot.


{"email":"E-postadressen er ugyldig","url":"Nettside adressen er ugyldig","required":"Nødvendig felt mangler"}
>